Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    půda strukturní
Článek
    Laboratory simulation of regelation cycle
    Litologická predispozice, morfologie a rozmístění strukturních půd alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Periglacial features in the Krumgampen Valley, Ötztal Alp, Austria
    Prostorové rozšíření periglaciálních jevů alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Recentní aktivita strukturních půd ve Vysokých Sudetech
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Temperature regime of patterned ground in the High Sudetes
    Vliv borovice kleče (Pinus mugo) na strukturní půdy české části Vysokých Sudet
    Vyvařované půdy tundry Krkonoš a Abisko Mts - předběžná srovnávací studie
    Zákonitosti prostorového rozmístění periglaciálních tvarů v Krkonoších nad alpínskou hranicí lesa