Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    půda základová
Článek
    Analýza přírodního kamene ve stavebních konstrukcích
    Brief outline of a research project dealing with radon risk classification of foundation soils
    A computer model from estimating the behaviour of soil and air gepas ventilation
    Consequences of incorrect design and unqualified realization on reliability and effectiveness of radon reduction measures
    Czech experience with sub-slab depressurization systems
    Digital seismic station Klokočov in North Moravia
    Efficiency and side effects of sub-slab depressurization systems
    Estimation of the category of radon risk emission individual building area, questions and different approaches
    The estimation of the risk of radon invasion from the basement into buildings in the multidedded geological environment
    Evaluation of soil-gas radon concentration data - some remarks
    Experience with the Czech approach to preventive measures against radon - analysis of failures
    Forms of sub-slab depressurization systems used in the Czech Republic
    Geofyzikální měření na mělkých vodních tocích
    Geologická a inženýrskogeologická dokumentace dvou významných staveb na území Pražské botanické zahrady v Praze-Troji (12-24 Praha)
    Geologickoprůzkumné práce pro skládky odpadů
    Geomorfologická specifika vybraných lokalit jaderných elektráren v ČSFR
    Hodnocení základových půd z hlediska rizika pronikání radonu do budov
    Impact of seismicity on surface in mining affected areas: general description
    Inženýrská geologie-geotechnika při průzkumu pro skládky odpadů
    Inženýrskogeologická charakteristika proterozoických a staropaleozoických hornin na listu Plzeň (12-33 Plzeň)
    Inženýrskogeologické hodnocení terciérních a kvartérních sedimentů na listu Nýřany (11-44 Nýřany)
    Inženýrskogeologické mapování na území listu Nymburk (13-14 Nyzmburk)
    Inženýrskogeologické poměry kvartéru na Klatovsku a Domažlicku (21-24 Klatovy)
    Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray
    Inženýrskogeologický průzkum v tržním hospodářství
    K příčinám poruch staveb v centru města Kladna
    Komentář k článku "Využití výsledků radonového průzkumu"
    Komplexní geofyzikální průzkum při vyhledávání ekologicky vhodných lokalit na skládky odpadu
    Kritéria geomorfologického hodnocení lokalit výstavby a provozu jaderně energetických zařízení
    Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů
    Litologicko-genetické komplexy (rajóny) skalních a poloskalních hornin na listu Nýřany (11-44 Nýřany)
    Mechanika zemin v akci
    Měření vlhkosti půdy metodou PTM
    Metody užité geofyziky při stavebně historickém průzkumu
    Modification of the radon concentration field in the soil by placing a house into the soil profile
    Možnosti zakladania stavieb na presadavých zeminách
    New experimental results and possibility to use them for estimation of radon emission risk
    New radon diagnostics methods for indoor application
    New results of radon flux measurement
    Nové možnosti posouzení stability výsypek
    Nový způsob zpevňování zemin
    Postup při hodnocení radonového rizika : poznámky k článku: Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů (M.Bouška et al., Geotechnika 3/98, str. 6)
    Poznámky k příčinám poruch staveb v centru Kladna
    Problémy objektivního hodnocení radonového rizika
    A Proposal of the Radon Risk Classification of Foundation Soils
    Radiometric methods
    Radon a radonové riziko v České republice
    Radon database and radon risk map 1:500 000 of the Czech republic
    Radon infiltration risk from the ground in Chabry, Prague
    Radon protective and remedial measures in the Czech Republic
    Radon under basement slab
    Regional seismic array in Central Bohemia
    Riziko pronikání radonu z podloží do budov: inženýrskogeologické aspekty tohoto hodnocení
    The Role of Geology in the National Radon Programmes
    Sedání povrchu výsypek SHR a problematika výstavby objektů na výsypkách
    Skúsenosti z inžinierskogeologického prieskumu a zakladania dialničného mosta cez Dunaj v Bratislave
    Soil moisture dynamics in levees during flood events - variably saturated approach
    Škodlivé působení stromů na stavby v jílovitých půdách
    Thoron concentration measurement in soil air
    Transfer factor: can the parameter be used to predict the indoor radon concentration in an individual house?
    Ultrazvuková měření pro přečerpávací hydroelektrárnu Centro Cuba-Caracusey
    Use of the gamma spectrometry method in houses with high concentration of radon
    Vyjádření k ohlasu na článek "Poznámky k příčinám poruch staveb v centru Kladna"
    Výsledky kontrolných meraní na sanovanom svahu pod vežovým domom E-2 na sídlisku Železníky v Košiciach
    Výstavba distribučního centra D1 Logistic park Zděbrady West z pohledu inženýrské geologie a geotechniky
    Využití měřických metod při kontrolním sledování přetvárných projevů výsypek v severních Čechách
    Využití výsledků radonového průzkumu pro návrh protiradonových opatření
    Význam inžinierskogeologického prieskumu pri dimenzovaní podľa zásad 2. geotechnickej kategórie ČSN 73 1001
    Zakládání budovy akademie hraběte Straky v Praze
    Zakládání na zvláštních zeminách
    Zkušenosti se sanacemi staveb založených na jílovitých zeminách