Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    perzistentní organické polutanty
Článek
    Atmosferický transport persistentních organických polutantů vznikajících při spalovacích procesech
    Co jsou dioxiny?
    Kontaminace labských sedimentů a plavenin polychlorovanými bifenyly a hexachlorbenzenem
    Možnosti snižování vstupů persistentních organických polutantů do prostředí
    Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany - osud v atmosféře
    Problematika kontaminace vod organochlorovými pesticidy
    Sanace podzemní vody kontaminované chlorovanými alifatickými uhlovodíky; pilotní pokus, laboratorní testování
    Úroveň kontaminace starých sedimentových nánosů Vltavy v plavebním kanálu Praha-Podbaba
    Výskyt organických škodlivin v ekosystému Labe po extrémní povodni v roce 2002 : (informace ze zahraniční literatury)