Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    plánování územní
Článek
    2D povodňový model Prahy a povodeň 8/2002
    Agricultural Impacts in the Northern Temperate Zone
    Application of the engineering-geological conditions in land-use plans in the Petrvald Region (Czech Republic)
    Aptitude of Slopes to Stability Failure in the Neovolcanite Region of České Středohoří Mountains (Czech Republic)
    Can gold mining at Mokrsko (Czech Republic) be environmentally acceptable?
    Důsledky ukončení těžební činnosti na urbanistiku (strukturu města Ostravy)
    Ekologické důsledky dolování na Karvinsku
    Eroze a ochrana v naší krajině - včera, dnes a zítra
    Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
    Geologické práce hrazené ze státního rozpočtu realizované v roce 1999
    Geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve
    Geotechnické problémy zakládání na svazích v Praze
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín
    Hospodaření s prostorem krajiny
    Hydrogeologie a právní systém
    Inženýrská geologie - 2. část
    K novele stavebního zákona z hlediska inženýrské geologie a územního plánování
    Kanadská geomatika
    Klasifikace a kategorizace ploch severočeské hnědouhelné pánve postižených poklesy terénu po hlubinném dobývání
    Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě černého uhlí v kladenské pánvi
    Komplexní návrh hospodaření s odpady v okrese Nový Jičín
    Krajinný plán jako předmět péče o potenciál krajiny
    Křik nivy lahovické
    Management obnovy hornické krajiny
    Metodika zpracování grafických výstupů územně geologických studií okresů pro potřeby skládkování
    Modelové řešení širšího prostoru ložiska jílu : K víceúčelovému využití na rekreační nádrž a rekultivaci starého odkaliště
    Monitoring systems
    Moravský kras - turistický magnet České republiky
    Možnosti řešení území Praha - Kunratice jih a obnovení protipovodňové a rekreační vodní nádrže "královský rybník"
    Následky poddolování na krajinné prostředí v ostravsko-karvinské průmyslové aglomeraci
    Návrh na určování limitů těžeb na základě vyhodnocení ekologické únosnosti na území vybraných okresů Litoměřice, Česká Lípa a Jindřichův Hradec
    Nebezpečí sesuvů v údolí Labe - okres Ústí nad Labem
    Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín
    Ničivé povodně již byly, nebo jich bude ještě víc?
    Nový stavební zákon a geologie a nejen inženýrská
    Nový stavební zákon a geologie, nejen inženýrská
    O povrchové těžbě uhlí ve Velké Británii
    O územním plánu 5. Těžba nerostných surovin.
    Obrana a obnova krajinných částí ohrožených důlní činností (využitím metody biologické regenerace krajiny)
    Právní aspekty radonových měření
    Problematika těžby nerostných surovin v Českém krasu
    Problems still to be solved
    Přehledná mapová dokumentace okresu Most
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin ČR
    Příspěvek k určení vlivu geografických podmínek na průběh povodně v červenci 1997
    Quantitative verification of geographical erosion research methods and other application possibilities of small basin field control
    Revitalizace krajiny při exploataci a útlumu hlubinné těžby
    Sanace zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
    Současná legislativa ve vztahu k zahlazování důsledků důlní činnosti
    Soupis podzemních objektů hlavního města Prahy - Hlavní ekologická rizika
    Účasť inžinierskej geológie na tvorbe životného prostredia
    Urbanization in seismically susceptible areas
    Uses and Limitations of Groundwater Vulnerability Maps
    Uzavírání dolů a územní změny v městě Ostravě
    Územní dopady těžby, likvidačně-rekultivačních prací a ochrany ložisek na kvalitu a rozlohu využitelných ploch
    Územní plán a těžba nerostných surovin
    Vliv útlumu těžby uhlí v OKR na změnu podmínek pro územní plánování a stavby na území poddolovaném a ohroženén výstupem důlních plynů a existenci starých důlních děl
    Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení : 11-21 Karlovy Vary, 11-14 Cheb, 11-23 Sokolov, 11-12 Kraslice
    Využívání slínitých hornin při rekultivaci výsypkových zemin
    Zkáza severních Čech blízká nesdělitelnosti