Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    politika
Článek
    Acid in Situ Leach uranium mining - 2. Soviet Block and Asia
    Agroenvironmentální projekt k ochraně jeskynních systémů Moravského krasu
    Aktivity mezinárodní komise pro ochranu Labe v analytice vod
    Aktivity ministerstva životního prostředí při vyhledávání a průzkumu lokality hlubinného úložiště radioaktivních odpadů
    Apercu sur l'hydrogéologie tcheque
    Co předcházelo těžbě uranu
    Coordinated Effects Monitoring and Modelling for Developing and Supporting International Air Pollution Control Agreements
    Cultivating geoethical responsibility to future generations
    České stříbro po Bílé hoře
    Česko-slovenská geologická diaspora 20. století
    Developing geoethics as a new discipline
    The development of geoethics
    Difúzní znečištění vod ve světovém měřítku
    Dobývání uranových rud na území Německa během druhé světové války
    Does Acidification Polici Follow Research in Northern Sweden? The case of Natural Acidity during the 1990's
    Doktoři montánních věd Vysoké školy báňské v Příbrami
    Doly a hutě
    Dominantní postavení polského uhlí ve střední Evropě
    Dopady Mnichovské dohody na české hornictví v období druhé republiky a následné okupace
    Dr. František Patočka : November 29, 1951 - July 12, 2004
    Éditoral
    Ekologie při těžbě nerostných surovin pomocí trhacích prací
    Environmental policy of the Central European countries
    Eroze a ochrana v naší krajině - včera, dnes a zítra
    Externalities and their economic effects in a system respect to the state policy concerning mineral resources
    Fluxes and Trends of Nitrogen and Sulphur Compounds at Integrated Monitoring Sites in Europe
    Geoethical decision making and responsibility
    Geologické práce hrazené ze státního rozpočtu realizované v roce 1999
    Geologický průzkum uranového zrudnění prováděný horažďovickým závodem JD-GP 7 v létech 1953-1962
    Global Change in the Mountains
    Grantová agentura České republiky, činnost od roku 1993 dodnes
    Historie asanačně-rekultivačních prací v Ostravsko-karvinském revíru (OKR)
    Hnědé uhlí a udržitelný rozvoj
    Hydrogeological survey of environmental contamination from Soviet Army bases in the Czech Republic
    Integriertes Wassermanagement in grenzübergreifenden Einzugsgebieten - Grenzgebiet Deutschland-Tschechische Republik
    Jáchymovské doly v letech 1938-1945
    Jáchymovské hornictví a jáchymovské doly
    Je útlum v našem současném hornictví tím posledním? Proč útlum v hornictví málo obohatil sbírky báňské techniky v muzeích
    Jeskyně Výpustek : pozoruhodný příklad symbiosy člověka a jeskyně
    K vývoji ústředních úřadů pro správu hornictví v letech 1945-1969
    Kam se ubírá příběh destrukce těžbou v krajině
    Konkurenceschopnost českých hornických technických památek ve srovnání s obdobnými památkami Polska a Slovenska na trhu cestovního ruchu
    Kritéria hodnocení významu nerostných surovin pro ekonomiku České republiky
    Land use and landscape changes in Czechia during the period of transition 1990-2007
    Legislative and system prerequisites for coal production in the Czech Republic.
    Lesk a bída uranových dolů Příbram
    Ložisková geologie v globalizovaném světě
    MAGIC library - a novel tool to assess acidification of lakes in Sweden
    MND - from the National Oil Company to a successful private business
    Monitoring and assessment of air pollution effects on a European scale in the framework of the convention on long-range transboundary air pollution
    Možnosti efektivního rozvoje těžby a užití černého uhlí do roku 2010
    Národní politika výzkumu a vývoje České republiky - její význam pro českou geologii
    Náš uran v roce 1945
    Některé problémy ve využívání domácích nerostných surovin
    Nerastné suroviny na prelome tisícročí
    Nerostné bohatství, geologické zásoby a vytěžitelné zásoby, základní instituty teorie hodnocení zásob ložisek nerostných surovin
    Nerostné surovinové zdroje ČR a jejich racionální využívání
    Nerostné suroviny - tichá ale účinná zbraň
    Nerostné suroviny, ekologie, Evropa a budoucnost
    Nerostné suroviny: minulost, současnost a budoucnost
    Nestabilita na uranovém trhu pokračuje
    Nová zvláště chráněná území
    Nové poznatky o cínových dolech, úpravně a zajateckém táboře Rolava (Sauersack) za druhé světové války
    Nový stavební zákon a geologie, nejen inženýrská
    Ocenění výhod z ochrany životního prostředí v regionu Mokrsko potenciálně dotčeného povrchovou těžbou a úpravou zlata
    Od Kjóta ke Kodani a dál
    Opožděné vernisáže, aneb, Výstava západomoravských vltavínů v Muzeu Vysočiny v Jihlavě v roce 1968
    Paměť krajiny
    Pár slov o sbírání vltavínů
    Počátky Výzkumného ústavu pro drahokamy v Turnově
    Podíl Státní geologické služby ČGÚ na stabilizaci sesuvů iniciovaných extrémními srážkami v červenci 1997
    Poklady z hlubin Země
    Polský uhelný průmysl na cestě k rentabilitě a dosažení mezinárodní konkurenceschopnosti
    Postavení geologie v oblasti státní správy
    Problematika využitelnosti disponibilních zásob hnědého uhlí podkrušnohorských pánví a následné rekultivace a revitalizace území postižených důlní činností
    Procedura posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jako jeden z nástrojů předvídání a řešení negativních vlivů hlubinného dobývání černého uhlí v české části Hornoslezské pánve
    Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
    Profesor Josef Augusta a výuka geologie
    Professor Josef Zemann is the world-renowned scientist
    Proměny krajiny Severočeské hnědouhelné pánve
    Prostorová strukturace říčních niv: vznik - chování - využívání
    Průzkum ložisek ropy a zemního plynu v Kamerunu v rámci Programu rozvojové pomoci České republiky
    Překročení státní hranice důlními díly v sz. Čechách
    Příspěvek k poznání podnikání firmy BAŤA v hornictví
    Radioaktivní suroviny a jejich použití v hitlerovském Německu
    Raw materials policy in the sphere of mineral raw materials and their resources.
    Recent Development of the Geological Administration in the Czech Republic
    Report on the geo-environmental inquiry project, central and eastern Europe
    Revitalizace vodních toků
    The Royal Natural History Collection in Vienna (18th century) : from possessing minerals as a private treasure towards territorial ambitions as consciousness
    Říční krajina - příčiny a způsoby narušování jejího ekologického kontinua
    Sesuvy - destrukce nebo tvorba krajiny? : informace o průběhu podprogramu ISPROFIN: Řešení nestabilit svahů v ČR
    Social responsibility of entrepreneurs in geology and mining activities
    Spirituality, leadership and geoethics
    Společnost Národního muzea a její mineralogická sekce v roce 2003
    Státní surovinová politika
    Suroviny a hornická činnost
    Světové a středoevropské perspektivy poptávky uhlí do toku 2030
    Špatné zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
    Těžba ložisek nerostných surovin - věc veřejná
    Těžba nerostných surovin a krajinné rekultivace
    To the problem of decision making process concerning the mining activity damping in Ostrava-Karviná basin
    Úloha odboru ochrany horninového prostředí MŽP při stabilizování sesuvů jako přímých katastrofálních povodní v červenci 1997
    Uranové rudy v ruské sféře vlivu do roku 1949
    Útlum těžby ložisek Sn-W a likvidace závodu Stannum
    Úvahy nad chystanou novelou vodního zákona
    Úvodní slovo k vydání časopisu Minerál věnovanému Kutné Hoře
    Uzavření dolu jako obecný problém hornictví
    Vodohospodářské zhodnocení povodňové události roku 1997 a závěry vyplývající pro povodí Odry
    Východiska tvorby energetické politiky EU a ČR
    Vývoj zabezpečených skládek v ČR
    Význam a postavení Brd v rámci Čech
    Význam nerostných surovin pro lidskou společnost
    Významné krajinné prvky
    Vztah veřejnosti k zahlazování důsledků těžby v krajině
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1999
    Zahraniční zkušenosti z regionální politiky na příkladu revitalizace regionu Porúří
    Zkáza severních Čech blízká nesdělitelnosti
    Život a doba geologa RNDr. Josefa Svobody
    Životní jubileum RNDr. Zdeňka Johana
    Životní prostředí v České republice : hlavním požadavkům EU vyhovujeme : jak dál?