Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    politika surovinová
Článek
    Ako ďalej vo využívaní vybraných nerastných surovín na Slovensku
    Ceny uhlí - problém neřešený
    Cesty rozvoje hornictví a 14. světový hornický kongres
    Coal production and coal reserves of the Czech Republic and former Czechoslovakia
    Československé rudné baníctvo v podmienkach trhového mechanizmu
    Činnost Národního informačního střediska ČR - střediska Geofond
    Ekologie a těžba nerostných surovin
    Ekonomika Sn-W rud ze světového a českého pohledu
    Jak dál v geologii?
    K přítomnosti a budoucnosti geologických věd
    Kritéria hodnocení významu nerostných surovin pro ekonomiku České republiky
    Krok k rozvoji vietnamského těžebního průmyslu
    Lesk a bída uranových dolů Příbram
    Minulost a přítomnost Příbramska ve světle současného vývoje čs. důlního průmyslu
    Modernizace úpraven drceného kameniva v nových ekonomických podmínkách
    Nerastné suroviny na prelome tisícročí
    Nerostné suroviny a úpravnictví
    Nerostné suroviny: minulost, současnost a budoucnost
    Nerudy míří do třetího tisíciletí
    Nové zhodnocení výhradních ložisek nerudních surovin
    O hornictví a jeho vlivu na životní prostředí
    Perspektiva a podmínky dalšího rozvoje těžební činnosti v SHR
    Posun v řešené problematice inženýrské geofyziky v současné době
    Potřeba komplexního zhodnocení rudného hornictví v Českém masivu od roku 1945 do zahájení útlumových programů, jako závěrečného a zásadního dokumentu České republiky pro danou oblast
    Potřeba promyšlené energetické politiky v ČR
    Principy a strategie ochrany horninového prostředí
    Problematika efektivnosti využití doprovodných surovin
    Problematika externalit v oblasti dobývání, úpravy a odbytu surovin
    Problematika útlumu těžby v severočeské pánvi
    Quo vadis res metallica Bohemoslovaca?
    Regionální surovinové studie pro potřeby okresních úřadů České republiky
    Rudné baníctvo na rázcestí
    Slovo úvodem : úvodní přednáška na sympoziu Hornická Příbram ve vědě a technice, 16.10.1995
    Současné problémy čs. rudného hornictví z hlediska porovnání se světovými technickými parametry
    Současnost a perspektivy uhelného hornictví v ostravsko-karvinských dolech
    Současný stav v restrukturalizaci uhelného hornictví
    Souhrnná informace o útlumu a likvidaci hornictví v České republice
    Surovinová politika a využívání nerostného bohatství
    Surovinová politika ČR v oblasti rud v podmínkách tržního hospodářství
    Ťažba stavebných materiálov a jej vplyv na životné prostredie
    Trendy vývoje světové těžby základních nerudních nerostných surovin
    Uhlí - strategická surovina 21. století
    Útlmový program v rudnom baníctve na Slovensku
    Útlum těžby ložisek Sn-W a likvidace závodu Stannum
    Úvaha nad horním zákonem
    Úvaha o budoucnosti Příbramska (bez hornictví?)
    Vybrané problémy nerostných surovin ve vztahu k novému hornímu zákonu
    Východiska a cíle pro formulování surovinové politiky státu v oblasti nerostných surovin
    Výsledky mezinárodního nabídkového řízení na průzkum zlata v České republice