Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    povodí
Článek
    Akumulace říčního odtoku nádržemi v povodí horního toku Odry na území České republiky
    Analýza puklinových systémů v české části povodí Svarožné
    Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 34-13 Šatov, 33-24 Hnanice)
    Aplikace MIKE SHE na povodí horní Jizery
    Application of MAGIC on a forest dieback affected catchment in the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Application of the forest-soil-water model (PnET-BGC/CHESS) to the Lysina catchment, Czech Republic
    Application of two biogeochemical models (PnET-BGC/CHESS and MAGIC) to the Lysina Catchment, Czech Republic
    August 2002 flood in the Czech Republic: meteorological causes and hydrological response
    Beryllium chemistry in the Lysina catchment, Czech Republic
    Beryllium chemistry in the Lysina catchment, Czech Republic
    Beryllium Geochemistry in the Lesni Potok Catchment (Czech Republic), 7 Years of Systematic Study
    Beryllium in Waters of Czech Forested Ecosystems and the Release of Beryllium from Granites
    Bilance, režim a chemismus plavenin říčky Blšanky
    Bilanční model jakosti vody v síti vodních toků
    Biogeochemický cyklus bóru v povodí šumavských jezer
    Biogeochemistry of Beryllium in an Experimental Forested Landscape of the Lesní potok Catchment in Central Bohemia, Czech Republic
    Biogeochemistry of forest catchments with contrasting lithology
    Calculation of nutrient retention in European catchments applying a standard tool: EUROHARP-NUTRET
    Changes in mass element fluxes and their importance for critical loads: GEOMON network, Czech Republic
    Changes in mass element fluxes and their importance for critical loads (GEOMON network, Czech Republic)
    Changing water quality in the Czech part of the Elbe catchment area in the 1990s (twelve years of cooperation of Czechs and Germans on the river Elbe)
    Characterisation of the groundwater bodies in the crystalline complex of the Jihlava River basin
    Classification of the dynamics of water quality changes in the Elbe River basin
    Covered catchement experiment at Gardsjön: changes in runoff chemistry after four years of experimentally reduced acid deposition
    Czech Republic - August 2002 : another flood disaster of century after five years
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Dendrochronological records of the floodplain morphology transformation of Desná River Valley in the last 150 years, the Hrubý Jeseník Mts. (Czech Republic)
    Destructional landforms arised from extreme events in the Desná River valley and their vegetation
    Difúzní znečištění vod ve světovém měřítku
    Dílčí výzkum technologického nabohacení sedimentů vybranými těžkými prvky
    Dlouhodobý monitoring oblasti nádrží Dalešice a Mohelno a JE Dukovany
    Do Bavorska za revitalizacemi
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží : 23-14 Pelhřimov
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část I, Ovlivnění hydrologického cyklu Bíliny
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část II, Varianty zatápění zbytkové jámy
    DÚ-03: Geochemické a hydrologické zhodnocení silně zatížených malých povodí a návrh sanace okolního horninového prostředí včetně řečištních sedimentů (2.etapa, povodí Lužnice)
    Dynamic modelling at Integrated Monitoring sites - Model testing against observations and uncertainty
    Dynamics of pedogenetic processes exampled in the Haraska River drainage area (SE Moravia)
    Ecological survey of river habitat diversity: trans-boundary cooperation in the Ore Mountains (Krušné hory, Erzgebirge)
    Ecomorphological evaluation of the stream habitat quality and its application on the model area of Rakovnický Stream Basin
    Effect of altitude and tree species on 34S of deposited sulfur (Jezeří catchment, Czech Republic)
    Effects of active tectonics on fluvial system of the upper Morava basin development
    Environmental Chemistry of Beryllium
    Erozní a akumulační procesy procesy v říčních nivách po povodni v srpnu roku 2002
    Evaluation of the medium-range European flood forecasts for the March-April 2006 flood in the Morava River
    Experimental acidification and alkalinisation of a bog stream: organic acids buffering and verification of a steady-state hydrochemical model
    Factors affecting base-flow recessions in a granite mountaineous catchment
    Factors controlling streamwater chemistry changes during hydrological episodes (Jezeří catchment, Krušné hory Mountains, Czech Republic)
    Floods in central Europe after the exceedingly severe winter season 1829/1830
    Fuzzy model pro předpověď stupně ohroženosti povodí povodněmi z přívalových dešťů
    Geografické podmínky vzniku povodní
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 v nivách a korytech toků povodí Odry a Moravy na Moravě
    Geomorfologie povodí horního toku Sázavy
    Geomorphic evolution of mid-mountain drainage basins under changing human impacts, East Sudetes, SW Poland
    Geomorphological aspects of the flood of July 1997 in the Moravia and Oder basins in Moravia, Czech Republic
    Historical floods in Bohemia and Moravia on the example of the year 1598
    Historické povodně na Moravě před rokem 1900
    Hodnocení fluviálních systémů jako součást revitalizační studie povodí
    Hodnocení sezonality kulminačních průtoků v povodí Berounky
    Holistický přístup ke struktuře a funkci mokřadů a jejich degradaci
    Human- and Climate-Induced Changes in the Surface Stream Activity Affecting the Element Cycling
    Hydraulické vyhodnocení dynamiky odtoků a rozlivů
    Hydrochemical monitoring of a forested catchment with extremely high aluminium concentrations in runoff: the Lysina catchment, Czech Republic
    Hydrological regime of some springs in the Upper Oder River Basin
    Hydrologie Moravského krasu
    Hydrosynoptic approaches for identification of flood mechanisms
    Increasing silicon concentrations in Bohemian Forest lakes
    The influence of river network arrangement on values of geotectonic indices (on the example of the Oslava River basin)
    Influence of slope deformations on morphology of drainage dividing parts : introduction
    Input and fate of anthropogenic estrogens and gadolinium in surface water and sewage plants in the hydrological basin of Prague (Czech Republic)
    Instability driven flow and runoff formation in a small catchment
    Integrovaný monitoring látkových toků v krajině - metoda malých povodí
    Jednoduchý model odhadu transportu plavenin
    Katastrofálny kamenitý prúd v blízkosti Machu Picchu (Peru)
    Kolísání a tendence v režimu odtoků povodí českého Labe
    Krajina jako dynamický, živý systém - člověk řídí toky energie, vody a látek v krajině
    Krátkodobá predikce odtoku modelem PONS na vybraných povodích
    Kvantitativní analýza morfologie svahů - srovnávání rozdělení četností sklonu svahů tří povodí jižní Moravy
    Large-scale erosion rates from in situ-produced cosmogenic nuclides in European river sediments
    Likvidace vrtů v povodích Moravy a Odry
    Limnologická studie Čertova jezera
    Lineární eroze v povodí Manětínského potoka
    Long-term impacts of the 1997 floods in the Morava River Basin
    MAGIC applied to roof experiments (Risdalsheia, N; Gardsjön, S; Klosterhede, DK) to evaluate the rate of reversibility of acidification following experimentally reduced acid deposition
    Magic Modelling of Long-term Lake Water and Soil Chemistry at Abborrträsket, Northern Sweden
    Major element geochemistry of recent sediments from the Fláj basin (Krušné hory-Erzgebirge, Czech Republic)
    Mapování glaciálních forem georeliéfu v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Metoda identifikace tektoniky na základě změny šířky údolního dna (na příkladu Vsetínské Bečvy)
    Model látkové bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v oblasti malých povodí kolem vodní nádrže Vír (Bílý potok, Fryšávka) : 14-33, 14-34, 21-11, 21-12, 24-13, 24-14
    Modeling forecast of acidification and recovery in the Lysina catchment, Czech Republic
    Modelling of soil erosion hazards as a response of land use changes
    Modelování hydrogramu odtoku ve vadózní zóně zdrojových oblastí v povodí Labe
    Modelování plošných zdrojů znečištění povrchových vod
    Modelování vlivu krajinného pokryvu na srážkoodtokové vztahy v povodí Olše
    Modelování vlivu lesa na srážkoodtokové vztahy a vodní erozi s pomocí GIS
    Modern fluvial sediment provenance and pollutant tracing: a case study from the Dřevnice River Basin (eastern Moravia, Czech Republic)
    Monitoring malého povodí Lysina - hledání odpovědi na otázku imisního poškození vrcholové části Slavkovského lesa
    Monitoring v povodí vodárenských nádrží Souš a Josefův Důl
    Morfotektonické rysy reliéfu v povodí Horní Jihlavy
    Multilinear flood routing using empirical wave-speed discharge relationships: Case study on the Morava River
    Ničivé povodně již byly, nebo jich bude ještě víc?
    Observations of subsurface hillslope flow processes in the Jizera Mountains region, Czech Republic
    Organic Solutes and the Recovery of a Bog Stream from Chronic Acidification
    Plaveninový režim jako ukazatel intenzity vodní eroze v horských zalesněných povodích (na příkladu Moravskoslezských Beskyd)
    Plaveniny jako produkt a indikátor vodní eroze půdy v geograficky rozdílných podmínkách České republiky
    Podmíněnost výskytu svahových deformací ve vněkarpatském flyši
    Ponded infiltration experiments in the Uhlířská catchment
    Possible catchment scale solutions to contaminated sediments in the Elbe River
    Povodeň na řece Moravě v červenci 1997
    Povodeň na řece Odře v červenci 1997
    Povodí Moravy a katastrofální záplavy 1997
    Povodňová revitalizace: technické zásahy versus přirozený vývoj
    Preface
    Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/2/96 - Rizikové faktory v ochraně horninového prostředí
    Projekt Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy
    Projev klimatické anomálie 1992-1996 v odtokových poměrech na povodí Liz
    Příspěvek k určení vlivu geografických podmínek na průběh povodně v červenci 1997
    Rainfall-runoff processes modelling using the Sacramento and Brook models in the Cal Rodó catchment (Pyrenees, Spain)
    Regionální hodnocení látkových toků v síti malých povodí GEOMON
    Role of Norway spruce monoculture in soil and water acidification
    Role of organic solutes in the chemistry of acid-impacted bog waters of the western Czech Republic
    Rozdíly v odtokových poměrech z krystalinických a flyšových uzemí na Moravě a ve Slezsku
    Runoff hydrograph modelling in the vadose zone of the source areas in the basin of the Elbe
    Řeka Morava za povodně v červenci 1997 (od pramenné oblasti po ústí do Dunaje) : věnováno památce významného moravského hydrologa Ing. Aloise Polišenského (1924-1988)
    Schwermetalle in Bachsedimenten der Kirnitzsch/Křnice [i.e. Křinice] (Ostsachsen/Nordböhmen)
    Similarity between C, N and S stable isotope profiles in European spruce forest soils: implications for the use of delta34S a tracer
    Simulation and verification of evapotranspiration and rainfall-runoff processes in the Liz (Czech Republic) and Gallina (Italy) experimental basins
    Spatial (GIS) analysis of relief and lithology of the Vsetínské vrchy Mountains (Outer West Carpathians, Czech Republic)
    Spatial Variability and Long-Term Trends in Mass balance of N and S in Central European Forested Catchments
    Srovnání povodí ovlivněného průmyslem s intenzivně zemědělsky obhospodařovaným povodím
    Streamwater acidification in the Krušné hory, northern Bohemia, Czech Republic
    Strontium isotopic signature in two forest catchments with contrasting lithology (Bohemian Massif, Central Europe)
    Sulfur isotope dynamics in two Central European watersheds affected by high atmospheric deposition of SOx
    Summer floods in central Europe in 1813 - an analogy to floods of 1997
    Swedish lakes: modelling the recovery from acidification in response to the declining atmospheric deposition
    Swedish national monitoring data for regional modelling of acidification in 143 lakes
    The temporal and spatial distribution of rainfall intensity in urban watersheds
    TRANSCAT system prototype for water management decision support
    Transport of suspended sediments in various regions of the Czech Republic
    Uncertainty of hydrological forecast due to inputting precipitation forecast and simple probabilistic approach for the Labe (Elbe) River catchment
    Určení zdrojů fosforu eutrofizované Hornoveské nádrže
    Utajovaná přívalová povodeň na jižní Moravě 9. června 1970 : k 40. výročí přírodní katastrofy, která si vyžádala 35 lidských životů
    Velká voda, krajina a člověk : protipovodňová opatření se musí navrhovat od rozvodí
    Vliv drenážních systémů na koncentrace dusičnanů v povrchových vodách v povodí VN Švihov
    Vliv extrémních povodní na dlouhodobé změny prostředí údolní nivy
    Vliv klimatických změn na hydrologický režim povodí Jizery podle regionálních klimatických scénářů
    Vliv stavu a využívání krajiny na povodňovou situaci
    Vliv zemědělského znečištění na kvalitu povrchových vod v povodí Šlapanky
    Vodní bilance : komplexní systém bilancování množství a jakosti povrchových a podzemních vod
    Vodohospodářské zhodnocení povodňové události roku 1997 a závěry vyplývající pro povodí Odry
    Vody
    Vyhodnocení hydrogramu povodně ze srpna 2002 ve stanici Koterov na Úslavě pomocí srážkoodtokového modelu
    Vyhodnocení kulminačních průtoků při povodni v srpnu 2002
    Využití genetických algoritmů v koncepčním srážkoodtokovém modelu
    Využití GIS a hydrologických modelů v managementu povodí
    Využití GIS při detekci neotektoniky na příkladu Vsetínských vrchů a okolí
    Využití sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí v ČR jako vstupních údajů pro výpočet kritických zátěží
    Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech
    Vývoj jakosti povrchových vod v povodí Cidliny
    Vývoj látkových toků síry a dusíku v síti malých povodí GEOMON
    Water balance, water quality and soil erosion on agricultural lands in the foothill zone of the Bohemo-Moravian Highland
    Will the river Irtysh survive the year 2030? Impact of long-term unsuitable land use and water management of the upper stretch of the river catchment (North Kazakhstan)
    Wstepne wyniki badan oncentracji radu i radonu w wodach podziemnych i powierzchniowych górnej czesci zlewni Kamienicy (Masyw Snieznika, Sudety).
    Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniach hydrochemicznych wybranych zlewni sudeckich
    Zlotonosnosc trzeciorzedowych i czwartorzedowych osadów rzecznych na przedpolu Sudetów Wschodnich
    Změny a zvláštnosti vodního režimu řeky Ostravice
    Zróżnicowanie pokryw deluwialnych i aluwialnych w Sudetach Wschodnich w świetle analiz sedymentologicznych i datowań radiowęglowych