Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    povodeň
Článek
    2D povodňový model Prahy a povodeň 8/2002
    Analýza faktorů podmiňujících vznik sesuvů na okrese Vsetín
    Analýza hydrologických dat z Modravských povodí
    Anastomózní říční systém v CHKO Litovelské Pomoraví (24-22 Olomouc)
    Anthropogenic impact on selected oxbow lakes in the Elbe River floodplain
    Antropogenní minerály v jeskynních sedimentech Moravského krasu
    Aplikace MIKE SHE na povodí horní Jizery
    Archeolog, geotechnik a stavebník
    August 2002 flood in the Czech Republic: meteorological causes and hydrological response
    Biogenní přepracování holocenních a recentních nivních usazenin v České republice
    Biogenní přepracování povodňových sedimentů v Praze - geologická specifika městské aglomerace
    Bleskové povodně : hrozba krátkodobých srážek velké intenzity
    The catastrophic flood in February/March 1784 - a natural disaster of European scope
    Character and dynamics of the floodplain of the Losenice stream, Bohemian Forest
    Charakteristika jevů způsobených extrémními srážkami v roce 1997 na Vsetínsku : Návrhy řešení způsobených škod (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.R., 25-32 Zlín. 25-41 Vsetín, 25-34 Luhačovice, 25-43 Púchov)
    Chování krasových pramenů ve Svatém Janu pod Skalou během mimořádných srážkových událostí v květnu a červnu 1995 a nový občasný ponor v údolí Propadlé vody
    Co natropily vody
    Comparative analysis of the floods in Prague (Czechia) and in Seville (Spain): seen from the geographical viewpoint
    Comparison of saturated areas mapping methods in the Jizera Mountains, Czech Republic
    Czech Republic - August 2002 : another flood disaster of century after five years
    Červencová povodeň v oblasti Jeseníků - příčiny, průběh a následky
    Databáze vrtů provedených v údolní nivě pravého břehu Odry mezi ústím Zábřežky a ústím Ostravice v Ostravě
    Debris flow events reconstruction on tree-ring analyses (a case study from the Eastern Sudetes Mts)
    Dendrochronological records of the floodplain morphology transformation of Desná River Valley in the last 150 years, the Hrubý Jeseník Mts. (Czech Republic)
    Destructional landforms arised from extreme events in the Desná River valley and their vegetation
    Disastrous floods in Central Europe at the end of July 1897 and the lessons learnt
    Discharge capacity analysis of a river channel: application to the Strážnice gauging station on the River Morava after a historical flood
    Do cave sediments from the Spirálka Cave (Czech Republic) record environmental change?. Part 2
    Dochází horským bohům trpělivost? : přírodní ohrožení a rizika v údolí Urubamby v Peru
    Dokumentace sesuvů spojených s povodněmi v roce 1997 v jesenické oblasti
    Efekt revitalizačních úprav potočních koryt
    Ekologické rámce protipovodňových opatření
    Ekologický nivní fenomén
    Erozní a akumulační procesy procesy v říčních nivách po povodni v srpnu roku 2002
    Erratum to "Thecamoebians from the Upper Vltava River (Šumava Mountains, Czech Republic): species composition of assemblages vs. environment in streams" [J. foram. Res., vol. 37, no. 4 (2007), p. 287-299]
    Estimating high levels exceedance probabilities by point process approach with applications to northern Moravia precipitation and discharges series
    Evaluation of the medium-range European flood forecasts for the March-April 2006 flood in the Morava River
    Experimentální výzkum povodňového odtoku v oblastech s poškozenými porosty
    Experimentální zjištění míry transformace povodňové a látkové vlny v upraveném korytě malého vodního toku
    Extreme events in the Sudetes Mountains. Their long-term geomorphic impact and possible controlling factors
    Extrémní povodně v době mrazů
    Fakta a mýty kolem povodní
    The flood in August 1880 - one of the most severe natural disasters of the 19th century in the Ostrava region (Czech Republic)
    Floodplain and its delimitation
    Floods in central Europe after the exceedingly severe winter season 1829/1830
    Fuzzy model pro předpověď stupně ohroženosti povodí povodněmi z přívalových dešťů
    Geochemické mapy povodňových sedimentů v měřítku 1 : 200 000 : soubor map pro potřeby orgánů státní správy
    Geodetické podklady pro vyhodnocení povodně v červenci 1997
    Geoekologické souvislosti vzniku a důsledků povodní
    Geografické podmínky vzniku povodní
    Geoinformatic assessment of extreme flood consequences - case study: flood in August 2002 in Central Europe
    Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečišti Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997 (25-14 Valašské Meziříčí)
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
    Geologické poznatky z povodně v červenci 1997 (jesenická oblast)
    Geomorfologická analýza reliéfu Javořích hor
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 na území severní Moravy a Slezska
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 v nivách a korytech toků povodí Odry a Moravy na Moravě
    Geomorfologické změny v říčních nivách po srpnové povodni roku 2002
    The geomorphological effects of heavy rainfalls and flooding in the Polish Sudetes in Juli 1997
    Geopark Barrandien otevřen
    Geophysical measurement of roads in Prague immediately after the floods in August 2002
    Glacial lake outburst floods in the area of Huarás, Cordillera Blanca, Peru
    Historical floods in Bohemia and Moravia on the example of the year 1598
    Historické povodně na Moravě před rokem 1900
    Historické povodně Šumavy a poškození lesů
    Historický srážkový rekord z Jizerských hor z roku 1897 dodnes nepřekonán
    Hodnocení fluviálních systémů jako součást revitalizační studie povodí
    Hodnocení sezonality kulminačních průtoků v povodí Berounky
    Holocenní niva Labe a její vývoj
    Holocenní sedimenty Labe mezi Nymburkem a Tišicemi (12-24 Praha, 13-24 Hradec Králové)
    How old maps are used to investigate modern environmental issues in the Czech Republic
    Hydraulické vyhodnocení dynamiky odtoků a rozlivů
    Hydrogeologická problematika kuželového krasu regionu Guangxi v jižní Číně
    Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášovem - Tetínský vývěr: nová pozorování a data
    Hydrological consequences of the climatic changes
    Hydrologický výzkum v malých zemědělských povodích
    Hydrosynoptic approaches for identification of flood mechanisms
    Identification of floodplain elements suitable for use in integrated flood protection using hydromorphological mapping. Case study: upper Opava River basin (Czech Republic)
    The Influence of Climate on the České Středohoří Mts. Slope Deformations - Data Analysis since the 18th Century
    Institutional fragmentation as an impediment to sustainable land-use in the Morava River floodplain
    Interactive use of groundwater hydraulic modelling and GIS application for predicting of groundwater level rise impacts
    Interpretation of the sediment record of Lake Mladotice (western Czech Republic) in relation to flood events and pre- to postcommunist change in land use
    Investigation into the Causes of the Origin of the Flash Floods in the Czech Republic
    Islandský Lakagígar před 230 lety
    Jak se u nás mají revitalizace?
    Jak způsobuje hydraulicky nevhodné koryto vodního toku povodeň
    Jizera a povodně v Turnově
    K čemu je fuzzy logika při odhadu extrémních povodní
    K poznatkům z dlouhodobých řad sledování povodňového režimu v povodí Vltavské kaskády
    K založení Karlova mostu a stavu jeho pilířů z archivních zpráv pro průzkum Malostranského tunelu
    Kamenné suroviny opevnění na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi (Česká republika) a jejich provenience
    Katastrofální povodeň na Rychnovsku - červenec 1998
    Konec hornické a začátek rekreační epochy spojeného lomu Medard - Libík na Sokolovsku
    Konkrétní příklady využití georadaru při posuzování povodňových škod
    Krajina jako dynamický, živý systém - člověk řídí toky energie, vody a látek v krajině
    Krátkodobá predikce odtoku modelem PONS na vybraných povodích
    Landscape, settlement and floods in the Hanušovice/Jindřichovice model region (Northern Moravia)
    Landuse changes as indicator of flood risk
    Ledové jevy na malých tocích
    Long-term impacts of the 1997 floods in the Morava River Basin
    Malá povodí jako trvalý zdroj informací
    Metamorfóza údolních niv po povodni v červenci 1997 na horní Moravě
    Meteorological and hydrological extremes in the Dietrichstein domains of Dolní Kounice and Mikulov between 1650 and 1849 according to official economic records of natural disasters
    Meteorologické příčiny povodní v srpnu 2002
    The Mladotice Lake, western Czechia: the unique genesis and evolution of the lake basin
    Mladotické jezero - vývoj jezerní pánve
    Modelování proudění podzemní vody a transportu kontaminace v pravobřežní údolní nivě řeky Odry v oblasti Ostrava-Nová Ves od ústí Zábřežky po soutok Odry a Ostravice
    Modelování proudění podzemní vody v linii protipovodňových prvků v Praze-Troji
    Modelové oblasti
    Modern use of historical maps for the landscape rehabilitation in the Czech Republic
    Moravské poříční a údolní nivy, povodně a lidé
    Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje
    Multilinear flood routing using empirical wave-speed discharge relationships: Case study on the Morava River
    Náhlá ohrožení geomorfologickými katastrofami v České republice
    Natural Hazards in the Czech and Slovak Republics
    Návrh některých českých termínů z povodňové geomorfologie
    Nebezpečné ledové situace na našich tocích
    Neotektonika a problém pleistocenního zalednění Králického Sněžníku (14-23 Králíky)
    Nestabilita dunajských náplavov a ohrozenie objektov vodného diela Gabčíkovo
    Neural network prediction of monthly precipitation: application to summer flood occurrence in two region of Central Europe
    Ničivé povodně již byly, nebo jich bude ještě víc?
    Nivní uloženiny Dyje u Micmanic : 34-13 Dyjákovice
    Numerical solution of re-suspension of cohesive sediments in the reservoir of Střekov on the lower reach of Czech Elbe
    Obecné zásady postupů směřujících ke stabilizaci sesuvů
    Ochrana podzemních vod levobřežní části údolní terasy Bečvy pod odkališti sádrovce závodu Precheza
    Odpor pohyblivého dna sklonitého koryta za povodňových průtoků
    Opět střídání stráží v Jenštejnském domě
    Paleogeographic development of the Labe River flood plain during the Holocene
    Paměť vody : i Krčín pochybil?
    Paradoxy přírodních katastrof : pět let po katastrofálních povodních v České republice
    Peat bogs influence on runoff processes : case study of the Vydra and Křemelná River basins in the Šumava Mountains, southwestern Czechia
    Plaveninový režim jako ukazatel intenzity vodní eroze v horských zalesněných povodích (na příkladu Moravskoslezských Beskyd)
    Plaveninový režim v povodí horní Ostravice nad vodárenskou nádrží Šance v letech 1996 a 1997
    Podíl Státní geologické služby ČGÚ na stabilizaci sesuvů iniciovaných extrémními srážkami v červenci 1997
    Podmíněnost výskytu svahových deformací ve vněkarpatském flyši
    Podněty pro úpravy toků ve vztahu k maximálním průtokům
    Pollen analyses from early and late medieval town of Prague
    The possibility of sedimentological and dendrochronological record of extreme hydrologic events in non-gauged headwaters, Keprnik Massif, Eastern Sudetes
    The possibility of sedimentological and dendrochronological record of extreme hydrologic events in non-gauged headwaters, Keprnik Massif, Eastern Sudetes
    Possible catchment scale solutions to contaminated sediments in the Elbe River
    Povodeň na Dřevnici
    Povodeň na Dubské Bystřici v srpnu 2002
    Povodeň na řece Moravě v červenci 1997
    Povodeň na řece Odře v červenci 1997
    Povodeň v červenci 1997 v povodí Odry
    Povodeň v srpnu 2002 v České republice
    Povodeň z července 1997 v jímacím území vodního zdroje Březová nad Svitavou
    Povodí Moravy a katastrofální záplavy 1997
    Povodně a klimatické změny
    Povodně a sucho 2013 : krajina jako základ řešení
    Povodně na drobných tocích z pohledu ochrany krajiny
    Povodně na Dyji a příprava rekonstrukce vodního díla Znojmo
    Povodně v Berouně
    Povodňová historie v krasovém kaňonu řeky Berounky v okolí obce Srbsko v posledních dvou stoletích
    Povodňová revitalizace: technické zásahy versus přirozený vývoj
    Problematika revitalizace vodních toků v poddolovaném území
    Projekt Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy
    Projekt Příprava komplexu geofyzikálních metod pro diagnostiku, monitoring a analýzu poruch základů staveb a pozemních komunikací vzniklých v důsledku povodní : (12-24 Praha)
    Předběžná souhrnná zpráva o hydrometeorologické situaci při povodni v srpnu 2002 : 2. verze, v Praze 29.8.2002
    Předběžná zpráva o mapování na listu Olomouc (24-224 Olomouc)
    Předběžné hydrologické vyhodnocení povodní v červenci 1997
    Předběžné výsledky sedimentologického studia přehradních sedimentů nádrží Horní Bečva (Beskydy) a Pastviny (Orlické hory) (14-14 Žamberk, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Předpovědi letního nebo podzimního zvýšení hladiny podzemní vody na příkladu vrtu V 12 v Baníně
    Předpovídání povodní v České republice
    Přeměny údolních niv a koryt vodních toků ve vztahu k povodním
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. stol.
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. století
    Přírodní archiv řeky Moravy : jak se říční niva stávala neobyvatelnou
    Příspěvek k určení vlivu geografických podmínek na průběh povodně v červenci 1997
    Přívalové proudy v okolí Machu Picchu, Cuzco, Peru
    RADARSAT imaging of the 1997 Czech Republic flood
    Radiocarbon Dating of Holocene Sediments: Flood Events and Evolution of the Labe (Elbe) River in Central Bohemia (Czech Republic)
    Retenční funkce Třeboňské rybniční soustavy
    RNDr. Vilibald Kakos sedmdesátníkem
    Rozbor příčin zvýšeného výskytu svahových deformací v České republice v červenci 1997
    Rozdíly v odtokových poměrech z krystalinických a flyšových uzemí na Moravě a ve Slezsku
    Runoff changes in areas differing in land-use in the Blanice River basin - application of the deterministic model
    Řeka Morava za povodně v červenci 1997 (od pramenné oblasti po ústí do Dunaje) : věnováno památce významného moravského hydrologa Ing. Aloise Polišenského (1924-1988)
    Říční krajina - příčiny a způsoby narušování jejího ekologického kontinua
    Sanace sesuvů na Vsetínsku z pohledu investora
    Sediments of 2002 catastrophic flood event in the Prague area, Czech Republic: depositional setting, composition and environmental aspects
    Sedimenty v údolích a jejich význam pro řešení současných záplav
    Sesuvná kalamita na svazích Langhe Cuneesi v sz. Itálii
    Settlement of a Gothic monastery in Prague
    Sledování hladin podzemní vody v jeskyních na Paní hoře v Českém krasu a jejich abnormální stav v roce 2013
    Sledování možnosti vsakování vody do aluvia nivy metodami užité geofyziky
    Slope deformations in eastern Moravia, Vsetín District (Outer Western Carpathians)
    Slope instability evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic)
    Slope instability hazard evaluation and landslide sites monitoring in the Western Flysch Carpathians (Czech Republic)
    Soil Contamination in a Flooded area of Morava River Basin after the Flooding in 1997
    Soil moisture dynamics in levees during flood events - variably saturated approach
    Současný stav a vývojové tendence Ostravských vodáren a kanalizací
    Soudobé povodně v jihočeském regionu
    Specializovaná ochrana v územní působnosti Povodí Ohře, a.s.
    Specializovaná protipovodňová ochrana na území Povodí Ohře
    Specific pollution of surface water and sediments in the Klabava River basin
    Specifické problémy při matematickém modelování proudění vody v síti vodních toků
    Specifické znečištění povrchových vod a sedimentů v povodí Klabavy
    Srážky, povodně a niva
    Srpnové povodně v roce 2002 na území Čech z pohledu meteorologa
    Stav uložiště ve štolách v lomu Na Kozle (Hostim I.) k 1.10.1994
    Stoletá povodeň na revitalizovaném potoce Borová
    Strontium isotopic signature in two forest catchments with contrasting lithology (Bohemian Massif, Central Europe)
    Strukturovaný přístup k odhadu produkce povrchového odtoku z území a předpovědní systém povodňové ohroženosti
    The Sudetic tributaries of Upper Odra transformation during the Holocene period
    Summer floods in central Europe in 1813 - an analogy to floods of 1997
    Svahové pohyby po extrémních srážkách v červenci 1997 a činnost Českého geologického ústavu
    Svahové pohyby po intenzívních srážkách v roce 1997 v modelové oblasti Růžďka-Bystřička-Mikulůvka, okres Vsetín
    Svahové pohyby po povodních v roce 1997 a úloha státní geologické služby
    Talaue des Flusses Morava in der Völkerwanderungszeit
    Těžké minerály v uloženinách Dyje a povodeň v roce 2002
    Thecamoebians from the Upper Vltava River (Šumava Mountains, Czech Republic): species composition of assemblages vs. environment in streams
    To the geomorphology and geology of the Northern Apenines
    Trvalé sledování vlivu srážek a výšky hladiny vody na půdní objemovou vlhkost ve svrchní vrstvě půdy v povodí Dyje
    Ukončení projektu Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002
    Úloha mokřadů v koloběhu energie, vody, živin, uhlíku a těžkých kovů v krajině
    Úloha odboru ochrany horninového prostředí MŽP při stabilizování sesuvů jako přímých katastrofálních povodní v červenci 1997
    Uncertainty of hydrological forecast due to inputting precipitation forecast and simple probabilistic approach for the Labe (Elbe) River catchment
    Use of remote sensing in monitoring river floods and their effects on the landscape
    Utajovaná přívalová povodeň na jižní Moravě 9. června 1970 : k 40. výročí přírodní katastrofy, která si vyžádala 35 lidských životů
    Úvahy nad chystanou novelou vodního zákona
    Užití historických dat při rekonstrukci avulze koryta Berounky mezi Zbraslaví a Lahovicemi : 12-42 Zbraslav
    Velká povodeň na Berounce ve dnech 2.-5.září 1890 - modelová situace pro 21. století?
    Velká sýrová loupež : První předběžná nálezová zpráva o objevu jeskyně Ementál v Českém krasu
    Velká voda, krajina a člověk : protipovodňová opatření se musí navrhovat od rozvodí
    Vícerozměrná statistická analýza povodní na řece Sázavě v období 1961-2000
    Vliv délky simulací na predikční meze čáry překročení maximálních průtoků
    Vliv extrémních povodní na dlouhodobé změny prostředí údolní nivy
    Vliv klimatu na vývoj různých typů svahových pohybů
    Vliv povodně v červenci 1997 na jakost povrchových a podzemních vod
    Vliv prostorové schematizace na kvalitu numerického modelovaní proudění vody při povodních
    Vliv stavu a využívání krajiny na povodňovou situaci
    Vliv úprav na OK83 na ekologický stav Botiče
    Vliv vegetačního porostu a jeho změn na vodní režim půd v pramenných oblastech Krkonoš
    Vltavská kaskáda pod tlakem vody a událostí
    Vodohospodářské zhodnocení povodňové události roku 1997 a závěry vyplývající pro povodí Odry
    Vodu nezastavíš : přívalové deště v české a moravské krajině
    Vody
    Volcanic hazards and jökulhlaups in Iceland
    Vyhodnocení hydrogramu povodně ze srpna 2002 ve stanici Koterov na Úslavě pomocí srážkoodtokového modelu
    Vyhodnocení kulminačních průtoků při povodni v srpnu 2002
    Vymetené údolí
    Výskyt organických škodlivin v ekosystému Labe po extrémní povodni v roce 2002 : (informace ze zahraniční literatury)
    Využití genetických algoritmů v koncepčním srážkoodtokovém modelu
    Využití matematického modelu pro posouzení navržených protipovodňových opatření v lukách u Příchovic
    Vývoj údolní nivy řeky Odry v ostravské pánvi
    Výzkum nivy horního toku Labe (03-41 Semily, 03-44 Dvůr Králové nad Labem)
    Výzkum nivy řeky Moravy a jeho význam pro studium povodní (24-22 Olomouc, 34-22 Hodonín)
    Výzkum změn biocenóz a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Bečvy po povodni 1997 (předběžné sdělení) : předběžné sdělení
    Význam mokřadů pro ovlivnění vodní bilance krajiny
    Významné krajinné prvky
    Vznik ledových povodní
    Water management in the Czech Republic at the beginning of 21st century
    Water regime changes due to deforestation induced in Czech Republic
    What can documentary evidence tell us about changes in meteorological extremes?
    Zapis aktywności spływów gruzowych na podstawie analizy przyrostów rocznych drzew (Sudety Wschodnie)
    Záplavy jako geologický jev
    Záznam změn vegetace v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Zhodnocení vlivu zvýšené srážkové činnosti v červenci 1997 na stabilitu břehů Brněnské přehrady
    Změny a zvláštnosti vodního režimu řeky Ostravice
    Změny v korytě a údolní nivě Blanice mezi Tišovicemi a Vodňany při povodni v srpnu 2002
    Zpráva o rekonstrukci mostu Karlova. 2. část
    Zrychlené přetváření údolních niv malých toků ve středočeské oblasti v posledních deseti letech
    Zvláštní podmínky liniových staveb v poddolovaném a zátopovém území
    Zvýšený výskyt sesuvů v České republice v zimním období 2002/2003