Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    prevence
Článek
    Analýza průtržových dějů důlního závodu Paskov OKD, a.s.
    DÚ-02: Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů
    Evaluation of the seam number XVIII mining in the area of mine Dukla, north from the 2nd transversal tectonic disturbance
    Experience with the Czech approach to preventive measures against radon - analysis of failures
    Importance of geomorphology in natural hazards and risks research
    A model of rock mass fracturing ahead of the longwall face as a consequence of intensity of exploitation
    Možnosti geotechniky při prevenci škod způsobených stavební činností na životním prostředí
    Natural hazards and risks : the view from the junction of natural and social sciences
    Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č. 22/2003 "Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů"
    Rozbor dosavadních opatření stanovených pro sloje s nebezpečím průtrží uhlí a plynů podle výsledků konkrétního porubu
    Využití bezvýlomové trhací práce při protiotřesové prevenci v geomechanicky obtížných oblastech závodu Lazy v Orlové
    Využití poznatků z řešení projektu ČBÚ č. 30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti"
    Výzkumný projekt ČBÚ č. 29/2003 "Zdokonalení metod včasného zjišťování samovznícení uhlí a kontroly průběhu jeho likvidace se zaměřením na indikační plyny"
    Význam a přínos jednotného systému protiotřesové prevence pro bezpečnost a ekonomiku důlního provozu v OKR