Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    program počítačový
Článek
    Aktuální trendy vývoje v oblasti geoinformatiky a geinformačních technologií
    Analysis of multi-component natural remanent magnetization based on the thermal demagnetisation spectrum
    Analýza paleonapjatosti heterogenního souboru zlomů
    Aplikace numerického modelování při návrhu sanace kontaminované podzemní vody
    Aplikace počítačového modelování při řešení rekultivační problematiky Dolů Bílina
    Application of newly developed ArcGIS software extensions for localization of faults and natural zones of methane's escape by morphotectonic analysis (Moravosilesian region)
    Automated biometrics on captured light microscope images of coccoliths of Emiliania huxleyi
    Automatizovaná databáze IČ spekter minerálů
    Calcite twinning stress inversion using OIM (EBSD) data
    Calculated and experimental X-ray diffraction patterns by transmission powder method
    Calculations and plotting in igneous geochemistry: Corvée abolished at last! (GCDKIT 2.00 released)
    Cenozoic paleotemperatures and leaf physiognomy - A European perspective
    Charakteristika a možnosti vybraných softwarových produktů pro modelování svahových pohybů
    Comparison between Two Methods of Modelling the Flow in a Mantle with Laterally Variable Viscosity
    Digitální model geologický, navržený jako plátový model
    Displaying 3-D objects in seismology using PEX library
    Do you separate sets of reactivated faults manually?
    Expresní výpočetní metoda kvantifikace zdrojů podzemních vod z údajů hydrogeochemického monitoringu
    Geochemical Data Toolkit (GCDkit): a Key for Magmatic Geochemists to theTreasury of Data Analysis, Statistics and Graphic in R
    Geochemické modelování v kontaminační hydrogeologii
    Geodynamic evolution and palaeogeography of the Polish Carpathians and adjacent areas during Neo-Cimmerian and preceding events (latest Triassic-earliest Cretaceous)
    Geomorphological information system: physical model and options of geomorphological analysis
    Geostatistický software pro veřejnost
    Grafické výstupy vytvořené z údajů databáze uhelných pánví České republiky
    Historický vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhlí
    Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 2. část
    Implementation of the Seismic Subroutine Packages MODEL and CRT to UNIX Operating System
    Interactive seismic viewer "OP" - short review
    Interaktivní programový systém pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Internet - informační dálnice z pohledu užité geofyziky
    Interpretation of whole-rock geochemical data in igneous geochemistry : introducing Geochemical Data Toolkit (GCDkit)
    Inventarizace některých geomorfologických forem v Českém ráji
    Inventory maps and modelling of slope movements using ArcView software
    Isopollen maps for the Czech Republic
    K výsledkům řešení dílčího výzkumného záměru "Rozvoj teorie poklesové kotliny, její důsledky v hornické krajině, omezení a zahlazování následků po hornické činnosti"
    Kaolins: computer-aided X-ray quantitative phase analysis
    Komplex programů Gama pro řešení přímé a obrácené gravimetrické a magnetometrické úlohy
    Komputerové modelowanie stratygrafii i procesów sedymentacyjnych
    MAGIC applied to roof experiments (Risdalsheia, N; Gardsjön, S; Klosterhede, DK) to evaluate the rate of reversibility of acidification following experimentally reduced acid deposition
    MAGIC library - a novel tool to assess acidification of lakes in Sweden
    Metodické postupy v interaktivním programovém systému pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Modelování ložiska Cínovec
    Modelování proudění metanu v horninovém prostředí pomocí programu FLUENT
    Modelování vazkoplastického tečení pomocí MKP v programu CRISPATH
    Modelování vývinu tepla z oxidace uhlí v závalovém prostoru stěnového porubu s využitím softwarového prostředí FLUENT
    Napjatostní analýza dvojčatných lamel v kalcitu s využitím OIM (EBSD)
    Napjatostní analýza heterogenního souboru dat na příkladu pražské synformy
    NORMAN, a QuickBasic programme for petrochemical re-calculation of whole-rock major-element analyses on IBM PC
    Nové postupy ve zpracování seizmických dat prováděných ve středisku numerického zpracování MND Hodonín
    On the identification of magnetostratigraphic polarity zones
    Ověření možnosti výpočtu zásob nerostných surovin Excelem
    Palaeoclimatic interpretations of the Grünbach Flora (Early Campanian, Lower Austria)
    Parallel intergrowths in cronstedtite-1T: determination of the degree of disorder
    PEX image of Western Bohemia a priori seismic model
    Plate-tectonic evolution and paleogeography of the circum-Carpathian region
    Počítacie stroje v hydrogeológii
    Počítačové modelování RTG difrakčních záznamů
    Počítačový program hodnocení upravitelnosti nerostných surovin
    Possibilities of the computer processing of the palaeontological data
    Potassium micas: A new scrutiny of phase chemistry and physical properties
    Použití tabulkového procesoru pro dynamické modelování v geovědách
    Praktické využití monitoringu procesů přirozené atenuace organických kontaminantů
    Probabilistic earthquake hazard assessment for locality Praha
    Problematika eroze v GIS a její využití při rekultivaci území postižených těžbou
    Prognóza geotermického gradientu a teplot hornin v programovém prostředí SCILAB
    Program gINT - zpracování a prezentace geotechnických a geologických dat
    Projekt GIS a metadata pro prostorová data
    Příprava hydrogeologických podkladů pro samočinný počítač
    Quantitative mineral composition of residual, sedimentary and other rocks, computed from their bulk chemistry
    R - an Alternative to Spreadsheets and Special Software for Geochemical Calculations and Plotting
    Raznoobrazije sostava turmalinov i ich chimičeskaja klassifikacija na osnove metoda RHA
    Rendering of 3D seismic model
    Řízení obnovy krajiny postižené hlubinnou těžbou s použitím informačních technologií
    Sanace kontaminovaných zvodní. 2., Úloha numerického modelování při výběru sanační metody
    Saturnin, R language script for application of accesory-mineral saturation models in igneous geochemistry
    Seisbase - principles of a program and database for routine analysis of data from local seismic networks, version 4.7
    Seismic tomography and refraction data processing
    Seizmická tomografie a zpracování refrakčních dat
    Seznámení s programových produktem ZDS a některé jeho aplikace v RTG difrakci
    Softwarový produkt nejen pro inženýrskogeologický průzkum
    Spolehlivost stabilitních analýz
    Standardizace hodnocení faktorů zátěže a zranitelnosti životního prostředí - II etapa
    Stochastický výpočet stability skalního svahu
    Storage and processing of mineral deposits data using ACCESS, DELPHI, and TOPOL programs.
    Surpac 2000: mining - geology - ecology
    Systém pro řízení vypouštění důlních a odpadních vod
    Tvorba geomorfologického informačního systému pro oblast Prášilského jezera (Šumava)
    Ukládání a zpracování ložiskových dat s využitím programů Access, Delphi a Topol
    Verifikace pohybů a přetvoření měřením na pozorovací stanici
    Vliv typu statistické distribuce ložiskových údajů na model ložiska nerostných surovin
    Vyhodnocování RTG-difraktogramů pomocí RTG a příprava dat pro statistické zpracování
    Výpočet hydraulických parametrů a zásob podzemní vody na samočinném počítači Minsk 22
    Výpočet mezních charakteristik zdroje potenciálních polí
    Využití 3D modelování při exploataci hlubinných ložisek
    Využití digitálního modelu terénu ATLAS v podmínkách ložiska Krásno
    Využití erozního modelu při rekultivaci a sanaci území postižených těžbou
    Využití osobního počítače a magnetometru MP-2 v gravimetrické skupině
    Využití programovacího jazyka R pro efektivní zpracování geologických dat
    Využití rentgenového mikroanalyzátoru Link k ověření čistoty separace
    Využití výpočetních metod v rentgenografii minerálů
    Využívání výpočetní techniky v geologii
    Vývoj a aplikace programových extenzí ArcGIS pro účely strukturní a morfotektonické analýzy
    Význam mineralogicko-petrografické analýzy v geotechnické praxi
    The windthrows in Šumava Mts. caused by Kyrill hurricane and terrain features
    ZDS - a computer program for full analysis of X-ray powder diffraction patterns
    Zpracování dat z měření koncentrací metanu na starých jamách na území Ostravy
    Zpracování geologických informací v procesu hlubinné těžby ložisek nerostných surovin