Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    retence
Článek
    Akumulace říčního odtoku nádržemi v povodí horního toku Odry na území České republiky
    The assessment of nutrient retention capacity of lakes and reservoirs
    Bleskové povodně : hrozba krátkodobých srážek velké intenzity
    Calculation of nutrient retention in European catchments applying a standard tool: EUROHARP-NUTRET
    Difúzní znečištění vod ve světovém měřítku
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží : 23-14 Pelhřimov
    Hydraulic functions of the bi-modal soil porous systems
    Hydrologické charakteristiky malého horského povodí
    Hydrologický výzkum v povodí Volyňky a autoregulace hydrologického cyklu v povodí Liz
    Identification of floodplain elements suitable for use in integrated flood protection using hydromorphological mapping. Case study: upper Opava River basin (Czech Republic)
    The impact of the retention curve hysteresis on prediction of soil water dynamics
    K poznatkům z dlouhodobých řad sledování povodňového režimu v povodí Vltavské kaskády
    Lesnicko-hydrologický výzkum v beskydských experimentálních povodích
    Malé vodní nádrže - významný krajinný prvek
    Obnova rybníků, mokřadů a úprava odvodnění ke zvýšení retence vody na zemědělských pozemcích v pramenné oblasti Cidliny na Jičínsku
    Paměť vody : i Krčín pochybil?
    Retence antropogenní síry v půdách: faktor bránící okyselení šumavských povrchových vod
    Retenční funkce Třeboňské rybniční soustavy
    Rozdíly v odtokových poměrech z krystalinických a flyšových uzemí na Moravě a ve Slezsku
    Spatial and temporal variation of the soil moisture in a small catchment: monitoring and modelling
    Survey of the contamination of reservoir and pond sediments in the Czech Republic
    Testování retenční schopnosti půdy
    Úloha mokřadů v koloběhu energie, vody, živin, uhlíku a těžkých kovů v krajině
    Vegetační porost krajiny a vodní hospodářství
    Vliv odvodnění na půdní a hydrologické režimy
    Vliv stavu a využívání krajiny na povodňovou situaci
    Vliv vegetačního porostu a jeho změn na vodní režim půd v pramenných oblastech Krkonoš
    Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 1., Experimenty a měření
    Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 2., matematické modelování
    Význam mokřadů pro ovlivnění vodní bilance krajiny