Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    revitalizace
Článek
    39. ročník sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice" již patří minulosti
    Acceptable means for the creation of financial reserve for reutilization of the landscape post opencast mining
    Aspekty zahlazování následků hornické činnosti v podmínkách podkrušnohorských revírů v návaznosti na navrženou koncepci energetické politiky České republiky
    Assessment of factors and conditions influencing bank stability of future lakes
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Do Bavorska za revitalizacemi
    Ecomorphological evaluation of the stream habitat quality and its application on the model area of Rakovnický Stream Basin
    Efekt revitalizačních úprav potočních koryt
    Efektivita provedených revitalizačních zásahů při zpětném procesu zmeandrování toků z hlediska ochrany krajiny a možností zvýšení zadržení vody
    Environmental impact of mining activity in the Upper Silesian Coal Basin (Poland)
    Geologické podklady pro krajinotvorné programy
    Geomorfologické typy vodních toků a jejich využití pro revitalizace
    History and environmental impact of mining in the Ostrava-Karviná coal field (Upper Silesian Coal Basin, Czech Republic)
    Hodnocení fluviálních systémů jako součást revitalizační studie povodí
    How old maps are used to investigate modern environmental issues in the Czech Republic
    Industriální příroda - problémy péče a ochrany : případový problém: buštěhradská halda
    Inženýrskogeologické aspekty revitalizace sokolovské hnědouhelné pánve
    Jak pokračuje odstraňování ekologických škod na severu Čech?
    Jak se u nás mají revitalizace?
    Jak způsobuje hydraulicky nevhodné koryto vodního toku povodeň
    Jakost vody ve vodních nádržích a jejich revitalizace
    Jezera zbytkových jam po těžbě hnědého uhlí
    Kladenské haldy, jejich význam, hodnota a možnosti revitalizace
    Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činností v Ústeckém a Karlovarském kraji
    Krajina důlních oblastí severních Čech
    Limnological survey of the lakes Wielki Staw and Mały Staw in the Giant Mts. (Karkonosze)
    Lom Vrbenský - zahlazení důlní činnosti
    Malé vodní nádrže - významný krajinný prvek
    Modern use of historical maps for the landscape rehabilitation in the Czech Republic
    Možnosti a přínosy revitalizací vodního prostředí
    Možnosti vyjádření historického vývoje meandrů českého Labe a návrhy na jejich revitalizaci
    Návrhy na zvyšování biodiverzity ekosystému řeky Moravy
    Některé úspěšné revitalizace v Jižních Čechách
    Nová příležitost v krajině - výsypky hnědouhelných lomů
    Potřeba aktualizace navrhování revitalizačních opatření ve vodohospodářském plánování
    Povodně na drobných tocích z pohledu ochrany krajiny
    Povodňová revitalizace: technické zásahy versus přirozený vývoj
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše (Česká republika)
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše ČR
    Problematika rekultivace území poškozených těžbou nerostných surovin - černého uhlí a využití sekundárního produktu těžby - hlušiny
    Problematika revitalizace vodních toků v poddolovaném území
    Problematika využitelnosti disponibilních zásob hnědého uhlí podkrušnohorských pánví a následné rekultivace a revitalizace území postižených důlní činností
    Projektování báňských postupů aktivních lomů a projektování zbytkových jam po těžbě: vzájemné souvislosti a možnosti jejich racionálního využití
    Projekty mezinárodní spolupráce při prevenci a sanaci ekologických havárií
    Protierozní úprava výsypek na Dolech Nástup Tušimice hydroosevem
    Příklad spontánní sukcese na opuštěných granitových lomech
    Radotínské údolí - zásady revitalizce industriální zóny
    Rekultivace lomu Chabařovice - tečka za těžbou uhlí
    Renovační geoekologie a zvláště chráněná území
    Response of drinking-water reservoir ecosystems to decreased acidic atmospheric deposition in SE Germany: signs of biological recovery
    Revitalizace Boreckého potoka u Vlašimi
    Revitalizace hnědouhelných regionů - od regionálních přístupů k nadnárodním
    Revitalizace Isary v Mnichově
    Revitalizace lomů : principy a návrh metodiky
    Revitalizace potoka Borová
    Revitalizace rašeliniště Soumarský most
    Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků : dokončení z minulého čísla
    Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků
    Revitalizace Slupského potoka v Neustupově
    Revitalizace suchého poldru Čihadla
    Revitalizace šumavských mokřadů a rašelinišť
    Revitalizace úseku Slupského potoka v Neustupově
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 1. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 2. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 3. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 4. část
    Revitalizace vápencových lomů
    Revitalizace velkých vápencových lomů v Německu
    Revitalizace vodních toků
    Revitalizace vodního režimu na výsypkách
    Revitalizační aktivity na řece Moravě
    Revitalizační studie pro Tlustec
    Revitalizační úpravy potočních koryt
    Říční krajina - příčiny a způsoby narušování jejího ekologického kontinua
    Říční ramena - ohrožený krajinný fenomén : možnosti jejich obnovy z hlediska podpory biodiverzity v povodí
    Řízení obnovy krajiny postižené hlubinnou těžbou s použitím informačních technologií
    Řízení obnovy krajiny postižené těžbou s použitím informačních technologií a vizualizace
    Sanace a rekultivace žilných ložisek Odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram
    Selected aspects of raw materials extraction in the Czech Republic in 1990-2006, impacts of economic transformation and environmental consequences
    Současné pohledy na cíle a postupy v procesu revitalizace krajiny ovlivněné dobýváním nerostných surovin
    Současné zotavování acidifikovaných jezer na Šumavě
    Současný stav příprav realizace zóny technických památek v Mostě
    Stoletá povodeň na revitalizovaném potoce Borová
    Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice ´95
    Syndrom urbanizovaných toků a nový pohled na revitalizaci městských toků
    Těžba nerostných surovin a krajinné rekultivace
    Tvorba postindustriální krajiny a aktivní péče o krajinu
    Umělý mokřad na Stříbrném potoce
    Vývoj hydrické rekultivace zbytkové jámy lomu Most-Ležáky
    Vývoj jakosti vody v tocích a hodnocení revitalizačního efektu
    Water quality changes and its trends in the Czech Republic
    Zahraniční zkušenosti z regionální politiky na příkladu revitalizace regionu Porúří
    Zatraktivnění Hornického muzea OKD Ostrava
    Zkušenosti z aplikace programu revitalizace říčních systémů