Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    ropa
Článek
    6. česko-polská konference se konala ve dnech 11. až 13. října 2006 v Ostravě
    15. světový naftový kongres - Peking, Čína
    40 let ložiska Kostelany
    Aplikace komplexní metodiky pro sledování drobných úniků ropy nebo produktu z dálkovodů
    Atmogeochemické metody pro určování znečištění horninového prostředí ropnými látkami
    Biochemické značkovače ve fosilních materiálech
    Biomarker oil-to-source rock correlation in the Western Carpathians and their foreland, Czech Republic
    Black shales and graphite deposits
    Budování informačního systému řízení technologie vrtání v MND Hodonín
    Chráněné geologické jevy u Turzovky
    Controls on delta plain sandstone geometries and their implication for reservoir exploration in Middle Jurassic successions: Saltwick Formation, Yorkshire Ness Formation, North Sea
    Doyen české geologie doc. RNDr. Zdeněk Roth, DrSc. se 1. prosince 2004 dožil devadesáti let
    Ehem. Tschechoslovakei/Former Czechoslovakia. Part I : Europe and Asia
    Ekologická ušlechtilost paliv a technickoekonomické souvislosti
    Energetické politiky vyspělých zemí a jejich domácí disponibilní palivoenergetické zdroje
    Energetické suroviny Polska
    Epigenetic dolomitization of the Přídolí formation (Upper Silurian), the Barrandian basin, Czech Republic: implications for burial history of Lower Paleozoic strata
    Geneze ropy a plynu ve vídeňské pánvi
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geodynamic model of the contact area of the contact area of the Bohemian Massif and West Carpathians
    Geodynamický model styku Českého masivu a Západních Karpat (úkol VaV/603/1/97)
    Geodynamický model styku Českého masívu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97)
    Geodynamický model styku Českého masivu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97)
    Geodynamics and generation of hydrocarbons in the region of the Vienna basin, Austria
    Geografický informační systém v MND a.s. Hodonín
    Geological and geophysical models of the Outer/Inner West Carpathian contact zone
    Geological development, lithostratigraphy and petroleum potential of the Jurassic sediments in footwal of the Flysch belt and Carpathian Foredeep
    Historie průzkumu uhlovodíků
    Hluboká horká biosféra : nad knihou Thomase Golda "The deep hot biosphere"
    Horizontální vrt Ždánice 157H
    How the modern oil and gas industry was born: historical remarks : abstract
    Hydrocarbon habitat of the Paleogene Nesvačilka Trough, Carpathian foreland basin, Czech Republic : Peri-Tethys Memoir 2: Structure and Prospects of Alpine Basins and Forelands
    Interpretation of the cementation factor of sandy rocks
    Interpretation of the oil-wet and water-wet sandy rocks
    Interpretation of the permeabilities to phase of sandy rocks
    Isotopic composition of miocene fossils and sediments from Rohožník (Vienna basin, Slovakia) and their paleoenvironmental implications
    K pětaosmdesátinám doc. RNDr. Zdeňka Rotha, DrSc.
    Klastické žíly
    Legal conditions of oil and gas reservoir exploration and production on the territory of the Czech Republic
    Ložiska ropy a zemního plynu
    Ložiska těžké ropy ve ždánické oblasti
    Lužice u Hodonína - obec s šedesátiletou historií těžby
    III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna w Ostrawie
    MND - from the National Oil Company to a successful private business
    Možnosti využití důlních prostor k ukládání oxidu uhličitého
    Nález celestinu v ropné dutině v obci Nebory
    Návrh rozšířených definic kategorií prognózních zásob přírodních uhlovodíků v ČSSR
    Několik poznámek ke geologii a roponosnosti Iráku
    Některé poznatky ze služební cesty do Kanady (návštěva střediska těžby naftových písků)
    Nerostné suroviny v hospodářství ČR na počátku 3. tisíciletí
    Nerostné zdroje Afghánistánu
    Nová metoda dekontaminace horninového prostředí pomocí vymývání ropných látek ekologicky neškodným roztokem detergentu
    Obrazovanije tvjerdogo bituma v processe vzaimodejstvija nasturana i nefti pri 300 °C
    The occurrence and analysis of crude-oil indicia in the Barrandian basin
    Odhad hodnoty ložiska ropy, zemního plynu
    Odstraňování starých ekologických škod po těžbě ropy za pomoci fondů EU
    Omán
    OPEC ve světovém hospodářství ropy a zemního plynu
    Organic geochemistry and facies of the Carnian Göstling Beds and Opponitz Formation (Northern Calcareous Alps, Austria)
    Petrografie ložiska přírodních uhlovodíků Kostelany
    Physical and chemical properties of hydrocarbon-bearing sediments (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Podzemní zásobníky plynu
    Polskie złoża gazu ziemnego z łupków na tle wybranych niekonwencjonalnych złóż Europy Środkowo-Wschodniej
    Posúdenie možnosti konverzie ropného ložiska Uhřice-2 na PZP a vplyv konverzie na zvýšenie vyťažitelnosti ropy
    Potenciál těžby a průzkumu v oblasti jižní Moravy
    Praktické využití monitoringu procesů přirozené atenuace organických kontaminantů
    Problematika likvidace provozních sond na dotěžených ložiscích uhlovodíků
    Problematika těžby přírodních uhlovodíků z ložisek krystalinického fundamentu JV svahů Českého masivu
    Problematika těžby rop z rozpukaného krystalinika
    Proč rostou ceny nerostných surovin a co z toho plyne pro budoucí surovinové strategie?
    Prof. dr hab. inż. Roman Ney
    Průzkum ložisek ropy a zemního plynu v Kamerunu v rámci Programu rozvojové pomoci České republiky
    Přehled geologie Kuvajtu
    Přínos prostorového seizmického měření v prospekci uhlovodíků
    Příprava výstavby podzemního zásobníku plynu se špičkovým těžebním výkonem na bázi plynového ložiska Uhřice a ropného ložiska Dambořice
    The relationships between the geological structure and hydrocarbon system in the Slovak part of the Danube Basin
    RNDr. Tibor Buday, DrSc. (*1913, +2001)
    Rynek ropy naftowej w krajach Grupy Wyszechradzkiej i Państwach Nadbałtyckich
    Seznam publikovaných prací RNDr. Tibora Budaye, DrSc
    Some factors affecting hydrocarbon potential of the Carpathian Tertiary accretionary complex and fore-arc basin (Slovakia)
    Some important supplements to interpretation of the permeability of sandy rocks
    Source Rock Prediction Value: world provinces during Late Jurassic-earliest Cretaceous times and position of West Carpathians in SRPV prediction
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Stav řešení havarijních kontaminací v roce 1993
    Strategie řízení těžby ropného ložiska Dambořice s ohledem na záměr jeho pozdějšího využití k uskladňování zemního plynu
    Světové surovinové zdroje ropy a zemního plynu : prognózy jejich vývoje a možného dopadu na palivoenergetickou bilanci České republiky
    Sympozium mezinárodní společnosti pro mechaniku hornin : ISRM International Symposium 2006
    Těžební otvírka ložiska Tengiz v Kazachstánu
    Tibor Buday osmdesátipětiletý
    Tlakové a teplotní poměry na ložiskách uhlovodíků v moravské části vídeňské pánve
    Transformation the oil reservoir - Damborice to the UGS - the first phase
    Two-dimensional model of subsidence and thermal maturation in the West Carpathian fold and thrust belt and foreland, Czech Republic
    Uhlí, ropa, zemní plyn - světové a naše zásoby, těžba, spotřeba a výhledy
    Uhřice-Jih, první ložisko jedenadvacátého století
    Vliv průzkumu a těžby ropy a zemního plynu na životní prostředí
    Výroční konference evropské asociace geovědců a inženýrů EAGE
    Výsledky biostratigrafické studie miocénu z vrtů v rašovické depresi (oblast Ždánického lesa)
    Využití nerostného bohatství Číny
    Vývoj těžby uhlovodíků
    Výzkum geochemických a petrofyzikálních změn nad ložiskem uhlovodíků Ždánice : 24-44 Bučovice
    Výzkum ropy a zemního plynu
    Význam měřických prací prováděných na vrtech hloubených moderními technologiemi vrtání
    Význam těžby ropy a zemního plynu z offshore-ložisek
    Vzorkování a monitoring kontaminovaných půdních a podzemních vod : kritické hodnocení současného stavu
    Vztah tektoniky a rudných ložisk
    Woher kommt das Erdöl zwischen Bodensee und Mähren : eine geochemische Spurensuche
    Zahraniční aktivity MND
    Zemětřesení ve službách energetiky : seismika pomáhá těžit ropu a zemní plyn i čerpat geotermální energii
    Zhodnocení potencionálních zdrojů zemního plynu a ropy na území ČSFR a význam jejich dalšího výzkumu a průzkumu pro vývoj čs.ropného průmyslu
    Změny fyzikálních a chemických parametrů ve flyšových sedimentech vlivem naftových ložisek v oblasti ždánicko-hustopečské jednotky