Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    rovnice
Článek
    Atmosferický transport persistentních organických polutantů vznikajících při spalovacích procesech
    Calculation of basic constants of Microlog - theory and interpretation
    Dissipation-based treatment of non-steady grain coarsening
    Elipsoidální korekce základní rovnice fyzikální geodézie
    Finite Diffrence Schemes Adaption for Full Wave Equation Migration
    Hydraulic conductivity and imbibition speed of solid clay aggregates: two different approaches involving the tortuosity of pathways
    K výpočtu parametrů větrových vln
    Modelling of ground water flow in nonhomogeneous media using an integral equation method
    Praktické uplatnění konvektivně difuzního modelu pro řešení výstupu metanu na územích s ukončenou hornickou činností
    Robustní postup pro odhad hydraulických parametrů povrchové vrstvy půdy z měření provedených Guelphským permeametrem a diskovým infiltrometrem
    Stanovení nositelů užitkových kovů v rudninách pomocí soustav bilančních rovnic
    Translační vlny při stálém přítoku do obdélníkového koryta s velmi nadkritickým prouděním provzdušněné vody
    Základní modely situací uvolňování metanu v podzemí