Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    rudy U
Článek
    10 let od ukončení těžby rud v regionu Jeseníků a Rychlebských hor
    10. setkání hornických měst 16.9.2006 Příbram. I. část
    10. setkání hornických měst 16.9.2006 Příbram. II. část
    40 let provozu chemické úpravny uranové rudy v Dolní Rožínce
    46. ročník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice
    A závěrem ... současný stav a sběratelské možnosti v oblasti Horního Slavkova - Krásna
    Acid in Situ Leach uranium mining - 2. Soviet Block and Asia
    The adsorption of uranium (VI) by clays
    Ag-Co-Bi-Ni-U- zrudnění v údolí Černé v Krušných horách
    Ag-Co-Bi-U-ložisko Potůčky v Krušných horách
    Agardit-(Ce) ze supergenní zóny ložiska Vrančice u Příbrami (Česká republika)
    Airborne gamma-ray spectrometric mapping of the radioactive pollution in the Czech Republic
    Akcesorické Nb-Ta-Ti minerály z pegmatitu v uranovém dole Drahonín, strážecké moldanubikum
    Akciová společnost pro výrobu radia a jiných kovů v letech 1921-1938
    Alkaline leaching uf uranium ore from the North Bohemian Cretaceous, Czech Republic
    Amalgamy stříbra z žilného uzlu Háje příbramského uranového ložiska
    Amfibolity uranového ložiska Okrouhlá Radouň : 23-32 Kamenice nad Lipou
    Anatas z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Andradite-grossular garnets in phyllitic basement below Upper Cretaceous sediments hosting uranium deposit Hamr na Jezeře, northern Bohemia
    Anomalous rare earth element, yttrium and zirconium mobility associated with uranium mineralization
    Apatit z Hlupína u Mečichova sz. od Strakonic
    Archivní fotografie dokumentující práci v Továrně na uranové barvy a radium v Jáchymově (St. Joachimsthal Uranfabrik)
    Autunit a metaautunit z Veselíčka u Nového Města na Moravě
    Barbora bez legend a mýtů
    Barium-farmakosiderit z uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova
    Bi4Se3 a ikunolit-laitakarit z uranového ložiska Zálesí u Javorníku v Rychlebských horách
    Bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v kontrolních profilech ČHMÚ za období 1999-2000
    Bismit z uranového rudního výskytu Harrachov-Rýžoviště
    Bismutit z Harrachova-Rýžoviště ve srovnání s dalšími nálezy z Českého masivu
    Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín u Špindlerova Mlýna
    Bitumens in the Late Variscan Hydrothermal Vein-Type Uranium Deposit of Příbra,, Czech Republic: Sources, Radiation-Induced Alteration, and Relation to Mineralization
    Bournonit a uranofán z Bukova u Bystřice nad Pernštejnem (uranové ložisko Rožná)
    Brannerit na uranovém ložisku Dyleň u Mariánských Lázní
    Brannerit na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II v západních Čechách
    Byl výskyt uranových rud u Dolní Rožínky v povědomí odborníků již před II. světovou válkou?
    Calcium enriched rocks in the Neoproterozoic sequence, Lešetice uranium mine, Příbram ore district
    Carlsbad, ropná pole v Texasu a jeskyně v Novém Mexiku : průtok obrovského množství ohřátých tekutin
    Cementační Ag(+Hg)-Ni asociace stříbronosných polymetalických žil březohorského ložiska
    Chalkomenit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    Charakteristika výskytu Ag-mineralizace na žíle H61Z pod 6. patrem, šachta 21, příbramský uran-polymetalický revír
    Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Chemical composition of Ag-Sb mineral phases from the Příbram uranium ore district, Czech Republic
    Chemické složení minerálů bismutu a telluru ze zlatonosných žil příbramského uranového ložiska
    Chemické zpracování smolince v Jáchymově (uranová žluť - radium - yellow cake)
    Chemismus karbonátů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Classification and origin of orthogneisses in the area of the Okrouhlá Radouň uranium deposit
    Co předcházelo těžbě uranu
    Coffinit známý i neznámý
    Conceptual model for uranium mineralization at the Rožná deposit
    Contamination of roads in Klatovy by natural radionuclides from waste rock dumps of the former uranium mine Ustaleč
    Contribution to the mineralogy of acid drainage of Uranium minerals: Marecottite and the zippeite-group
    Critical review of acid in situ leach uranium mining. 2., Soviet Block and Asia
    The crystal chemistry of the zippeite group
    Čejkaite, the triclinic polymorph of Na4(UO2)(CO3)3 - a new mineral from Jáchymov, Czech Republic
    Čištění důlních vod střední a východní části příbramského ložiska - uranové rudy
    Dating multiply overprinted Sn-mineralized granites - examples fro the Erzgebirge, Germany
    Datování vybraných hornin příbramské rudní oblasti metodou 40Ar/39Ar a otázka stáří polymetalické hydrotermální mineralizace (22-12 Březnice, 22-21 Příbram)
    Demesmaekerit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Desalination of mine waters from in situ uranium leaching: the ammonium alum - ammonium alunite process
    Description and crystal structure of vajdakite, (( Mo 6+ O2)2(H2O)2As3+2O5).H2O - A new mineral from Jáchymov, Czech Republic
    Dioptas z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika)
    Dissolution kinetics of natural kaolinites at low pH sulfuric acid solutions - an example from Stráž pod Ralskem mineral deposit
    The distribution of REE-U-Th in hydrothermally altered rocks at the Rožná uranium deposit, Czech Republic
    Dobývání uranových rud na území Německa během druhé světové války
    Doly a hutě
    Dotěžení zásob uranu na ložisku Rožná
    Druhotné minerály jáchymovského rudního revíru
    Druhotné minerály mědi z Jáchymova
    Druhotné nerosty mědi na českých a slovenských nalezištích
    Důlní vody jako využitelný zdroj uranu
    Dynamic of the surface temperature field caused by mining-related groundwater management
    Editorial
    Ekologické a ekonomické aspekty likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Ekonomická a báňsko-technická analýza dobývacích metod na ložisku Rožná
    Energetické suroviny Polska
    Environmental radioactivity of natural and man-made sources in the Czech Republic
    Evolution of ore-forming fluids along the Rožná-Olší shear zone, Bohemian Massif, Czech Republic: Implications for local uranium deposition and comparison with U-mineralization at Schlema, Erzgebirge, Germany
    Exploratory studies of element substitutions in synthetic tetrahedrite. Part II, Selenium and tellurium as anions in Zn-Fe tetrahedrites
    Fast interaction between bottom sediments and mine waters, Dolni Rozinka uranium deposit, Czech Republic
    Feature Article - Czech Republic
    Fioletovo-sinjaja ljuminescencija kal'cita i dolomita kak indikator uranovogo orudenenija
    Florencit-(Ce), florencit-(La) a lanthanitý goyazit ze sklářských písků z ložisek Srní a Střeleč v severních Čechách
    Fluid System of the Vítkov II Uranium Deposit (Bor Pluton, Western Part of Bohemian Massif, Czech Republic). 4.Österreichisches Fluid Info treffen, 23.-25. October 1997, Institut für Mineralogie Paris-Lodron-Universität Salzburg
    Fosfuranylit ze Strhař u Tišnova
    Fosilizace koprolitů paryb nalézaných ve svrchnoturonských uloženinách odkrytých v lomu Úpohlavy (Česká republika)
    Galena and Ag-minerals from Rožná uranium deposit
    Genetic model of the Rožná uranium based on the stable isotope and fluid inclusion data
    Geochemical constraints of hydrothermal alterations of two-mica granites of the Moldanubian batholith at the Okrouhlá Radouň uranium deposit
    Geochemická charakteristika pararul uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Geological Setting of Uranium Mineralization in the Oberpfalz basement, Northeast Bavaria/F.R.G
    Geologická charakteristika rudního pole Rožná-Olší
    Geologické a ložiskové poměry oblasti Krásno - Horní Slavkov
    Geologický průzkum uranového zrudnění prováděný horažďovickým závodem JD-GP 7 v létech 1953-1962
    Geologija i ekologija urana: sovremennoje sostojanije issledovanij
    Geologisch-Tektonischer Bau der Gera-Jáchymov (Joachimsthal)-Störungszone und die daran gebundenen Uranlagerstätten : Exkursionsführer
    Geology and hydrothermal vein system of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
    Geophysikalische Prospektion der Deponie bei Mydlovary-Zahájí in Südböhmen
    Geotectonic position of the Krušné hory (Erzgebirge) tin-bearing batholith in the geological structure of Europe (A Review)
    Granát z moldanubických rul uranového ložiska Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem)
    Granodiorite Porphyries of the Moldanubian Zone - Evidence for the Beginning of post-Variscan Extension
    Groudwater pollution modeling within the Middle Turonian aquifer near Mimoň water supply area, Northern Bohemia
    Guerinit a farmakolit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Heritage of uranium in-situ leaching and environmental remediation program in north Bohemian region
    Historický stříbrorudný revír Boží Dar u Jáchymova v Krušných horách
    Historie dolování a perspektivy uranového zrudnění v okolí Horní Blatné v Krušných horách
    Historie těžby a úpravy uranu v rudním poli Rožná-Olší
    Historie těžby uranu na ložiscích v Jáchymově a Horním Slavkově
    Historie těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem v severočeské křídě a hydrogeologie
    Historie typových druhotných minerálů z Jáchymova
    Historie uranového průmyslu v České republice
    Historie uranových dolů v západních Čechách
    History of discovery and study of new primary minerals at Jáchymov
    History of secondary minerals discovered in Jáchymov (Joachimsthal)
    History of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
    Hodnocení efektivnosti metod vyhledávání uranových ložisek
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997, plocha C - Broumovsko
    Hornická minulost Slavkovského lesa. Zajišťování následků důlní činnosti v období 1994-1998 a význam unikátních hornických památek pro region
    Hornictví na Tišnovsku
    Hvězdový křemen z uranového ložiska Rožná
    Hydrogeologické poměry při formování uranové mineralizace na ložisku Rožná
    Hydrotermální alterace a mineralizace uranového ložiska Nahošín jz. od Blatné, Česká republika
    Hydrothermal uranium-base metal mineralization of the Jánská vein, Březové Hory, Příbram, Czech Republic: lead isotopes and chemical dating of uraninite
    Indicie rudní mineralizace v prostoru blanické brázdy u Radošovic
    Induction log in the remedy after the uranium exploatation in Northern Bohemia
    The influence of deep mining damping on the processes in lithospere [lithosphere] and environment : Příbram uranium deposit after termination of mining
    Ing. Jiří Komínek, CSc.
    Interpretation of levelling measurements in the area of the Příbram uranium deposit after termination of mining
    Isotopic constraints on the age at the Schlema-Alberoda uranium deposit (Erzgebirge)
    Jáchymov - ložisko uranu 50tých let, McArthur River - ložisko uranu nového tisíciletí
    Jáchymovské doly v letech 1938-1945
    Jáchymovské hornictví a jáchymovské doly
    Jáchymovský uraninit a Marie Curie-Sklodowská
    Jak dál s českým uranem - zajišťuje současná těžba uranu v České republice potřeby našich jaderných elektráren?
    Ještě k obsahu uranu v příbramských haldách
    JOBERG GmbH : Jáchymovské doly v letech 1938-1945
    Johannit z Příbrami
    K dolování uranu v revíru Potůčky v Krušných horách
    K exploataci uranových ložisek v Českém masivu 1945-2000
    K počátkům těžby uranových rud v Čechách
    K problematice výskytu stříbrných kyzů na příbramském uranovém ložisku
    Kalcit z uranového ložiska Rožná
    Kalcitové drúzové dutiny s whewellitem na uranovém ložisku Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Kamenec v Orlických horách
    Kaolinites from uranium deposit Stráž pod Ralskem and their crystallochemical characteristics
    Kasolit z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Kasolit z ložiska uranových rud Zálesí u Javorníka ve Slezsku (Česká republika)
    Ke koncepci a působnosti Hornického učiliště v Příbrami
    Kinoshitalite with a high magnesium content in sulphide-rich marbles from the Rožná uranium deposit, Western Moravia, Czech Republic
    Koncepce sanace chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem
    Konec Lilky
    Konec těžby uranu v horním povodí Ploučnice : o jednom "ekologickém dědictví"
    Koninckit, evansit, vashegyit a volborthit z Kocihy u Rimavské Soboty (Slovensko)
    Kontaminace vod radioaktivními látkami a sledování vlivu jaderných energetických zařízení
    Kuprosklodowskit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika)
    Late variscan tectonomagmatic activity in Western Europe and surrounding areas: the Mid-Permian Episode
    Lead isotopes radionuclides in the river Elbe, east Germany and Czech Republik
    Lepidolit na Hradisku u Rožné
    Lesk a bída uranových dolů Příbram
    Liebigit Ca2[(UO2)(CO3)3].11H2O z uranového ložiska Zálesí u Javorníka : 04-43 Bílý Potok
    Liebigit z uranového ložiska Slavkovice u Nového Města na Moravě
    Liebigit z uranového ložiska Škrdlovice u Žďáru nad Sázavou
    Liebigite recently formed from the dump of mine No.16 (Příbram, Háje), Bohemia, Czech Republic
    Lithný pegmatit s lepidolitem a topazem z Příbrami - Skalky (šachta č. 20)
    Localization method of the seismic induced events at Příbram seismic network
    Löllingit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    Low-degree partial melting of metapelites - another possible implement for selective concentration of uranium: Example from the Rožná uranium deposit, Bohemian Massif
    Low-temperature Ni-rich löllingite from Háje, Příbram Czech Republic: Rietveld crystal structure refinement
    Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska
    Ložiska uranu Hamr a Stráž pod Ralskem
    Ložiska uranu ve Stráži pod Ralskem
    Ložisko uranu Nový Fojtov
    Makroskopický semseyit z haldy dolu Lill (Černojamské ložisko), Příbram
    Málo navštěvované, zaniklé nebo neznámé mineralogické lokality v Rychlebských horách
    Manganit z vrančicko-radětického polymetalického revíru (střední Čechy)
    Manganový armalcolit a pseudorutil z uranonosných sedimentů severočeské křídové pánve u Stráže pod Ralskem
    Matematické modelování poklesů povrchu vlivem dobývání na ložisku Rožná a jejich prognóza
    Mestorožděnija urana s novym tipom černevoj mineralizacii: fosfatnym
    Metaautunit z uranového výskytu Rudov v Železných horách
    Metalliferous black shales - IGCP activities in 1989
    Metatorbenit z Branišova u Zvole, 7 km jv. od Nového Města na Moravě
    Metod abstraktnych analogij v regionalnom prognozirovanii na uran
    Metodika ocenění nákladů na výrobu chemického koncentrátu ve výpočtu zásob
    Migracija urana v gidrotermal'nych rastvorach
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. 1. : Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. (3), Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava
    Mineralogická charakteristika výskytů bournonitu na Bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram)
    Mineralogické bohatství ložiska Jáchymov
    Mineralogické pozoruhodnosti některých likvidovaných ložisek uranu
    Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami
    Mineralogie stříbrného zrudnění z Brodu u Příbrami (příbramský uran - polymetalický revír)
    Mineralogy of the Niederschlema-Alberoda U-Se-polymetallic deposit, Erzgebirge, Germany. III. First indication of complete miscibility between tennantite and giraudite
    Minerály březohorského rudního revíru
    Minerály olova (ryzí olovo, galenit a anglesit) z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály selenu na uranovém ložisku Zadní Chodov
    Minerály skupiny zippeitu z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Minerály stříbra příbramského uranového ložiska
    Minerály stříbra příbramského uranového ložiska
    Minerály uranového ložiska Medvědín (Horní Mísečky), Krkonoše
    Minerály uranového revíru Horní Slavkov
    Mining of Uranium by Acid Levaching and Its Environmental Consequences
    Minulost a současnost rumunského rudného a uranového hornictví. Část druhá
    Mixit ze Smrkovce u Mariánských Lázní
    Modelling of ground water flow in nonhomogeneous media using an integral equation method
    Molecular stable isotopic approaches in the geological environment: A breakthrough in minerogenetic studies. Examples on sediment-hosted ore deposits
    Molybdenany šesti- a čtyřmocného uranu
    Monitoring podzemních vod v severočeské oblasti těžby uranových rud
    Monitoring radiační zátěže pracovního prostředí a radiační ochrana při těžbě radioaktivních surovin v ČR
    Monitoring zátěže hydrosféry uranovým průmyslem ve střední části povodí řeky Svratky
    Monitorování hladiny podzemních vod v lokalitě Stráž pod Ralskem
    Možnost využití akumulace důlních vod v zatopených uranových dolech pro vodárenské účely
    Možnosti další těžby uranu na ložisku Rožná
    Možnosti hodnocení znečištění povrchových vod podle metodiky OECD na příkladu radioaktivních látek
    Možnosti využití podzemních vod z Ralska pro Prahu
    Nachodka selensoderžaščego krutovita v myš'jakovo-nikel'-kobal'tovych mestoroždenij rajona Bu-Azzer (Marokko)
    Nakládání s volnými vodami z odkališť chemické úpravny v Dolní Rožínce
    Nález fluorapatitu na uranovém ložisku Chotěboř
    Nález minerálu blízkého andoritu (tzv. "minéral F") v asociaci s diaforitem a dalšími minerály Pb-Ag-Sb na haldě dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram
    Nález vzácného karbonátu uranylu (rutherfordinu) v jáchymovském rudním revíru
    Nálezy čejkaitu v důlní chodbě uranového ložiska Rožná, Česká republika
    Náš uran v roce 1945
    Natrolit z Brodu u Příbrami (příbramské uranové ložisko)
    Návrh kritérií na komplexní zhodnocení starých hald po těžbě rudních a uranových ložisek na příkladu vybraných lokalit Kutnohorska a Příbramska
    Návrh na určování limitů těžeb na základě vyhodnocení ekologické únosnosti na území vybraných okresů Litoměřice, Česká Lípa a Jindřichův Hradec
    Několik poznámek k objevu koutekitu
    Některé problémy hlušinových odvalů ve vztahu k životnímu prostředí
    Některé problémy likvidace jam ve vybraných rudných a uranových revírech České republiky
    Neobvyklá uranová mineralizace v křídových sedimentech od Jetřichovic
    Neoide hydrothermale Gangmineralisationen im Vogtland-Erzgebirge
    Nerostné suroviny
    Nerostné suroviny v hospodářství ČR na počátku 3. tisíciletí
    Nesquehonit a widenmannit z Jáchymova v Krušných horách
    Nestabilita na uranovém trhu pokračuje
    New data for metakirchheimerite from Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
    New data of rabejacite (Jáchymov, the Krušné hory Mts., Czech Republic)
    New naturally occurring mineral phases from the Krásno - Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic
    New naturally occurring phases of secondary origin from Jáchymov (Joachimsthal)
    Nové nálezy selenidů a telluridů na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II (z. Čechy)
    Nové nálezy supergenní mineralizace na haldě uranového dolu č. 16, Příbram-Háje
    Nové Pb-Zn a (U) zrudnění na ložisku Rožná
    Nové poznatky o autigenním zirkonu ze severočeské křídy
    Nové poznatky o selenidech Českého masívu
    Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    O krupnych gidrotermal´nych mestoroždenijach urana
    O roli endogennych i ekzogennych faktorov v formirovanii masštabnych gidrotermal'nych mestoroždenij urana
    Obrazovanije tvjerdogo bituma v processe vzaimodejstvija nasturana i nefti pri 300 °C
    Occurrence of new (U, Y, REE) Ca fluorocarbonates in the sandstone-hosted uranium deposit at Osečná, North Bohemian Cretaceous Basin
    Od zahájení těžby uranu na ložisku Rožná uplynulo 50 let
    Od značajnog rudnika srebra i urana St. Joachimsthal, odnosno Jáchymov, do Radonskih toplica u sasko-češkoj "Rudnoj Gori"
    On the composition of ore-forming fluids at the vein-type uranium deposits of the Saxonian Erzgebirge (Germany)
    Ore-forming processes and mineral parageneses of the Jáchymov ore district
    Organic Matter in Ore Deposits: from the Genesis to the Environmental Issue
    The origin and mineralization of the tin-bearing granites of the Krušné hory (Erzgebirge) province: A 3-dimensional approach with new data on ore deposit zoning around a granite batholith
    Osobnost Marie Curie-Sklodowské. Radium v chemii a technologii
    Padesát let těžby a průzkumu uranových rud na Vysočině
    Palaeomagnetic and petromagnetic study of uranium-bearing polymetallic-fluorite mineralization in the Orlík-Kladsko crystalline complex (near Kletno, Lower Silesia, Poland)
    Paragenetická charakteristika hypogenních minerálních asociací uranového ložiska Zálesí u Javorníku ve Slezsku
    Parageneze dyskrazitu a zlata a arsenidy na ložisku Brod
    The Permo-Carboniferous metallogenetic evolution in central Europe - an outline
    Permo-Triassic unconformity-related Au-Pd mineralisation, South Devon, UK: new insights and the European perspective
    Perspektiva těžby uranu v České republice
    Petrogenesis of granitoids of the Červená type (Central Bohemian Plutonics Complex)
    Petrografie a chemismus granitů subtypu Číměř z okolí Okrouhlé Radouně (23-32 Kamenice nad Lipou)
    Petrografie dvou pozapomenutých rekordních podzemních hloubkovrtů v moldanubiku uranového ložiska Rožná, západní Morava
    Petrologie pararul ložiska uranových rud Okrouhlá Radouň
    Petrology and geochemistry of Variscan dykes from the Jáchymov (Joachimsthal) ore district, Czech Republic
    Phase Relations among Selenides, Sulfides, Teplurides, and Oxides: II. Applications to Selenide-Bearing Ore Deposits
    Phosphatian walpurgite from Smrkovec, the Slavkovský Les Mts. (the Czech Republic): its description and physico-chemical characteristics
    Phosphowalpurgite, the (PO4)-dominant analogue of walpurgite, from Smrkovec, Slavkovský Les Mountains, Czech Republic
    Počátky těžby a užití uranových rud v Čechách
    Podzemní loužení in situ - často opomíjená dobývací metoda
    Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu
    Polymetalické zrudnění od Svaté Anny u Havlíčkova Brodu
    Poodhalená tajemství krkonošského uranu
    Porovnání bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v roce 1999
    Porovnání vývoje stříbrné mineralizace žíly Pošepný ve Vrančicích se zrudněním žíly L1 v Lešeticích na příbramském uranovém ložisku
    Posouzení ovlivnění vodních toků po ukončení těžby uranu v oblasti ložiska Olší
    Posouzení vlivu koncepce sanace chemické těžby a úpravy uranu na životní prostředí na ložisku Stráž pod Ralskem
    The postmagmatic alteration of allanite, zircon, and thorite: the role of fluorine
    Poznatky z těžby uranového ložiska Rožná
    Pozoruhodný objev krystalové jeskyně v příbramských dolech
    Precambrian uranium deposits as a possible source of uranium for the European Variscan deposits
    Precise electron microprobe age determination in altered uraninite: consequences on the intrusion age and the metallogenic significance of the Kirchberg granite (Erzgebirge, Germany)
    Predposylki formirovanija krupnych gidrotermal'nych i ekzogenno-epigenetičeskich uranovych mestoroždenij
    The present status of natural analogue studies project in the Czech Republic
    Primární mineralizace jáchymovského ložiska
    Primary minerals of the Jáchymov ore district
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Proč jáchymovská radioaktivní terma nemá CO2?
    Proč rostou ceny nerostných surovin a co z toho plyne pro budoucí surovinové strategie?
    Prognozirovanije uranovych mestoroždenij v netradicionnych geologičeskich obstanovkach Vostočnogo Zabajkal'ja
    Prokletý minerál - "uran"
    Průzkum a těžba ložisek uranových rud na Českomoravské vysočině
    Průzkum na uranové rudy v okolí Štěchovic j. od Prahy
    Přehled distribuce hydrotermálních žil a uranového zrudnění v příbramském uranovém ložisku
    Přehled distribuce hydrotermálních žil a uranového zrudnění v příbramském uranovém ložisku
    Přehled mineralogických výzkumů rudního pole Rožná-Olší
    Přehled mineralogie stříbra příbramské rudní oblasti
    Přehled minerálů nalezených v oblasti uranových koncentrací v severočeské křídě
    Překročení státní hranice důlními díly v sz. Čechách
    Příbram - Eine klassische Erzlagerstätte stellt sich vor
    Pseudojohannite from Jáchymov, Musonoi, and La Creusaz: A new member of the zippeite-group
    Pyrit-zeolitová minerální asociace na uranovém ložisku Rožná
    The question of water content in parsonsite : a model case - occurrence at the Červené žíly vein system, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
    Rabejacit z Předbořic
    Radioaktivní akcesorické minerály třebíčského masivu
    Radioaktivní prvky a izotopy olova v sekundární mineralizaci Jánské žíly, Březové Hory, Příbram, ČR
    Radioaktivní suroviny a jejich použití v hitlerovském Německu
    Radioaktivní znečištění údolní nivy Ploučnice v bývalém VVP Ralsko : bývalý Vojenský výcvikový prostor Ralsko
    Radiová horečka v Jáchymově na počátku 20. století
    Radon source determination by means of radon isotopes progeny measurement
    Rekognoskační studie rozptylu radioaktivních materiálů z těžby uranových rud v okrese Příbram a zhodnocení z hlediska radiační zátěže pro obyvatelstvo
    Remediation concepts of uranium mining operations in central and eastern Europe - EU Phare Programme
    Remediation of a sandstone aquifer following chemical mining of uranium in the Stráž deposit, Czech Republic
    Report of the Czech IAGOD National Group for 2002
    Retrograde-metamorphic and hydrothermal alterations at the Rožná uranium deposit (Moldanubian Zone, Czech Republic)
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem)
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
    A review of mineral associations and paragenetic groups of secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
    Role granitů při vzniku uranového ložiska Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem)
    The role of transregional mantle-rooted structural discontinuites in the concentration of metals, with examples from the United States, China, Uzbekistan, Burma and other countires
    Roscoelit z Jáchymova
    Rozšíření Bi-Co-Ni-Ag mineralizace v Krušných horách a Slavkovském lese
    Rožná - ostatnie eksploatowane złoże uranu w Czechach
    The Rožná uranium deposit, Bohemian Massif, Czech Republic: cathodoluminiscence and fluid inclusion study
    Rudní ložiska Jeseníků a Rychlebských hor a jejich minerály
    Rudní výskyty a ložiska uranových rud v Krkonoších
    Ryzí měď z uranového ložiska Rožná
    Das sächsische Erzgebirge : Geologie, Bergbau und Kultur
    Saléeit a minerál izomorfní řady fosfuranylit-yingjiangitové z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní
    Saléeit z uranového rudního výskytu Heřmaničky u Votic
    Salésit z odvalu uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova
    Sanace a rekultivace na uranových ložiscích v rudním poli Rožná-Olší o.z. GEAM Dolní Rožínka
    Sanace a rekultivace žilných ložisek Odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram
    Sanace horninového a životního prostředí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž
    Sanace následků chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Sanace následků těžby a úpravy uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky
    Sanační aktivity s.p. DIAMO - stav v roce 2002
    Sběratelství a sběratelé nerostů na ložisku Jáchymov v Krušných horách od 16. století do současnosti
    Schröckingerit z haldy šachty 21 (Příbram-Háje)
    Schultenit (PbHAsO4) z Abertam u Jáchymova
    Secondary mineralization of Rožná uranium deposit and their comparison with the Jáchymov ore district
    Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
    Sekundární mineralizace uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách (04-43 Bílý Potok)
    Sekundární minerály uranu z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní
    Sekundární minerály z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Sekundární uranová mineralizace ze Strhařů, 10 km s. od Tišnova
    Selenidy z ložiska Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Selenidy z uranového ložiska Ústaleč (jz. Čechy)
    Selenium mineralization of the uranium deposit Zálesí, the Rychlebské hory Mts., Czech Republic
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR a jeho ekologické dopady
    Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná
    Shear wave velocities inferred from surface wave dispersion beneath the Příbram array in the Czech Republic
    Siegenit a heazelwoodit v asociaci s milleritem z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram, Česká republika
    Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
    Smrkovec - nové nálezy nerostů na lokalitě s bohatou asociací Bi-minerálů
    Sonda do dějin rudního revíru Příbram na přelomu 19. a 20. století
    Sostav i strojenije prodol'nych tektoničeskich zon uranovych mestoroždenij Rudnych gor
    Současná situace a minerály uranového ložiska Ústaleč
    Současný stav čištění důlních vod vzniklých v důsledku dobývání uranové rudy na lokalitách Pucov a Olší-Drahonín
    Sphalerites in particular genetic types of sulphide mineralization in the Rožná uranium deposit (Czech Republic)
    Striepky zo Slovenska
    Stručná historie dolu Hohe Tanne v Jáchymově
    Střední a západní Krušnohoří - hornický region evropského významu, hornická historie a montanistická současnost
    Stříbrná mineralizace na ložisku Rožná-Olší
    Studium komplexního využití U-Zr zrudnění severočeské křídy jako možná alternativa budoucnosti
    Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea
    Studium vybraných minoritních prvků v některých polzenitech
    Study of isotopes and palaeofluids: epigenetic hydrothermal mineralization
    Sulfidické parageneze na uranovém ložisku Rožná : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem
    Sulfoantimonidy olova z polymetalické žíly H 32 A uranového ložiska Příbram (žilný uzel Háje)
    Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic
    Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
    Supergene Y, REE minerals from the Medvědín deposit, the Krkonoše (Giant) Mts., Czech Republic
    Supergenní mineralizace uranového ložiska Slavkovice na západní Moravě
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
    Supplement to secondary and rock-forming minerals of the Jáchymov ore district
    Svahové deformace v údolí řeky Maili-su
    Technická likvidace hlubinných dolů v České republice
    Technicko-ekonomická analýza zásob malých a středních ložisek uranu ČR
    Tektonické poruchy a potenciální rizika mezikolektorové kontaminace podzemních vod ve strážském bloku
    Tetraedrit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Těžba uranu na historickém území Moravy a Slezska
    Těžba uranu na Horažďovicku
    Těžba uranu v Dolní Rožínce probíhá již 50 let
    Těžba uranu v Horním Slavkově
    Ti-rich granodiorite porphyries from the northeastern margin of the Klenov massif (Moldanubian Zone of the Bohemian Massif)
    Transformace uranového těžebního a úpravárenského závodu Dolní Rožínka, o.z. : Celkové zhodnocení proběhlých strukturálních změn (1989-2000)
    Tuhé roztoky pyrargyritu a proustitu na vybraných ložiscích Českého masívu
    Unikátní památky Slavkovského lesa v souvislosti s těžbou Sn, W rud
    Uran v českých dějinách
    Uranium mineralization at the deposit Zálesí near Javorník, Silesia, Czech Republic
    Uranium mineralization in silicified Upper Proterozoic biogenic rocks
    Uranium mining and hydrogeology in the north Bohemian Cretaceous area
    Die Uranlagerstätte Königstein
    Uranocircit z uranového ložiska Damětice
    Uranofán a ryzí stříbro z uranového výskytu Rádlo u Liberce
    Uranofán a torbernit z Kynžvartu u Mariánských Lázní
    Uranofán, uranopilit a compreignacit z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Uranofán z ložiska uranových rud Medvědín u Špindlerova Mlýna
    Uranofán z Potůčků, 11 km s. od Nejdku
    Uranofán z uranového ložiska Chotěboř, sv. od Havlíčkova Brodu
    Uranofán ze Zlatého Kopce, 7 km sz. od Božího Daru
    Uranopilit a jáchymovit z uranového ložiska Horní Slavkov
    Uranopilit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Uranová mineralizace oblasti jihozápadních Čech
    Uranové hornictví v České republice
    Uranové ložisko Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Uranové ložisko Rožná, možnosti dalšího průzkumu a exploatace
    Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách
    Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách
    Uranové minerály České republiky a jejich naleziště
    Uranové rudy v ruské sféře vlivu do roku 1949
    Uranový průmysl v České republice - historie a současný vývoj
    Uranovyje černi: voprosy genezisa i mineral'nogo sostava
    Útlum těžby uranu v České republice
    Vanadáty uranylu
    Variabilita dvojslídných granitů na uranovém ložisku Okrouhlá Radouň
    Variabilita v poměrném zastoupení prvků vzácných zemin v synchysitu ze severočeské křídy
    Variskischer Granitmagma und die zugehörigen Mineralisationen im westlichen Krušné hory (böhmischen Erzgebirge) und im Slavkovský les (Kaiserwald). (Excursion G am 17.April 1998)
    Velké drúzové dutiny na rudních ložiskách Čech
    Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. III., Sírany uranylu
    Vliv těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem na geologické prostředí
    Vlivy poddolování na ložisku Krásno
    Vlivy starých zátěží po těžbě uranových rud v oblasti západních Čech na hydrosféru životního prostředí
    Volcanic and post-volcanic hydrothermal activity in the Intrasudetic Basin, SW Poland; Implications for mineralization
    Vyhořelé jaderné palivo (SNF) a imobilizace radionuklidů ve struktuře uranylových fází vznikajících při jeho hydratačně-oxidačním zvětrávání v laboratoři a v přírodních podmínkách
    Výskyt arsenolampritu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém reviru (šachta 16, Příbram - Háje), Česká republika
    Výskyt parkeritu v uranovém rudním revíru Horní Slavkov (Česká republika)
    Výskyt polymetalické mineralizace u Dehetné sv. od Bělé nad Radbuzou (domažlické krystalinikum)
    Výskyt uranospinitu na rozvážené haldě šachty 16 (Příbram-Háje)
    Výskyt vzácného Ag-Hg sulfidu - imiteritu - v materiálu z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), březohorský rudní revír, Česká republika
    Vyskytla se "pětiprvková" (Ag-Bi-Co-Ni-As) formace v rudním poli Rožná-Olší?
    Výskyty magnetitu v jz. části příbramského uran-polymetalického revíru
    Výskyty pucheritu na lokalitách Smrkovec u Mariánských Lázních a Jáchymov
    Výskyty žilné polymetalické mineralizace v proterozoiku u Mníšku pod Brdy
    Využití kalů z čištění odpadních splaškových vod pro účely ozelenění odvalu po těžbě a zpracování radioaktivních surovin
    Využití moderních leteckých metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu (úkol VaV/630/3/97)
    Využití moderních metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu
    Využití zásob ložiska uranu Rožná se zvýšilo
    Vývoj antropogenních transformací reliéfu v oblasti historického Dolu Jeroným ve Slavkovském lese
    Výzkum důlních vod uranového ložiska Olší-Drahonín
    Vzácný fosfát olova a uranylu - dewindtit z uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova (Krkonoše)
    Vztah teploty a tlaku vzduchu k variacím atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov
    Who was who? - In names of secondary minerals discovered in Jáchymov (Joachimsthal)
    Who was who in Jáchymov mineralogy II
    Witherit, harmotom a baryt z uranového ložiska Rožná
    Witherit z uranového ložiska Rožná
    Z historie jáchymovských nerostů a jejich synonym. 1. část
    Z historie jáchymovských nerostů a jejich synonym. 2. část
    Zahlazování uranové činnosti v lokalitě Mydlovary
    Zajímavé sekundární minerály uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Zálesíite, a new mineral of the mixite group, from Zálesí, Rychlebské hory Mts., Czech Republic
    Zatápění uranového dolu Hamr I
    Zemřel Ing. Jiří Komínek, CSc.
    Zkáza severních Čech blízká nesdělitelnosti
    Zkušenosti s přípravou a vyhodnocováním preparátů separovaných jemných podílů křídových sedimentů
    Změny vazby arsenu a jeho migrace při oxidaci löllingitu a arsenopyritu : na příkladu antropogenní arsenové deponie v Přebuzi, Krušné hory
    Zur metallogenetischen Charakteristik postpermischer Gangmineralisationen im Lagerstättendistrikt Marienberg-Lauta-Pobershau-Wolkenstein (Zentralteil des sächsischen Erzgebirges)