Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    sanace
Článek
    The benefits of well logging for the reduction of environmental impacts on contaminated land
    Chemické závody Sokolov - příklad úspěšně sanované ekologické zátěže
    Contaminant trasnport modelling in the vicinity of Bzenec water-withdrawal area
    Dějiny hydrogeologie v ČR
    Ekologické a ekonomické aspekty likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Ekologický dohled nad těžbou
    Geotechnický monitoring při sanaci nestabilního svahu
    Hydrogeologie a právní systém
    Informace o sanačních pracích v šachtě Pravřídla, provedených v roce 2000 a nových skutečnostech z doby jeho hloubení v roce 1881
    Několik poznámek k legislativě a metodice geologického průzkumu
    Nové metody sanace kontaminovaných zemin a podzemní vody
    Nulté průvaly ryolitových vod v oblasti duchcovských dolů
    Ochrana svahů před povrchovou erozí pomocí buněčného zpevňovacího systému GEOWEB : silnice I/7 Křimov - Hora Sv. Šebestiána
    OSS ČEPRO Hněvice - sanační systém nové generace
    Podzemní vody a skládky odpadů
    Praktické využití monitoringu procesů přirozené atenuace organických kontaminantů
    Právní zajištění povinnosti sanací a rekultivací území dotčených těžbou
    Problematika kontaminace vod organochlorovými pesticidy
    Projekty mezinárodní spolupráce při prevenci a sanaci ekologických havárií
    Provádění technické sanace odvalu Dolu Tuchlovice
    Průzkum a sanace znečištění - současný stav a výhled problematiky v České republice
    Remediation concepts of uranium mining operations in central and eastern Europe - EU Phare Programme
    Řešení průvalů vod do dolů v minulém století ve vztahu k teplickým termálním pramenům
    Sanace následků chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Sanace nestabilních objektů v Hřensku
    Sanace podzemní vody kontaminované chlorovanými alifatickými uhlovodíky; pilotní pokus, laboratorní testování
    Sanace starých a zabezpečení nových skládek
    Sanace zdroje termální vody v léčebném domě Beethoven
    Sesuv svahu na místní komunikaci Loukov - Rybnice
    Sokolovsko: čtyři období, čtyři krajiny
    Současné problémy a nové trendy v důlní hydrogeologii
    Specifický druh zátěže životního prostředí - důlní díla bez právního nástupce
    Systém pro řízení vypouštění důlních a odpadních vod
    Ukončení těžby na lomu Ležáky a.s. MUS - sanace a rekultivace zbytkové jámy a její začlenění do krajiny
    Vědeckotechnická konference Věda v praxi - likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři 1993-2008
    Výsledky biodegradace ropných uhlovodíků na letišti Hradčany
    Výstavba vodních nádrží v mostecko-komořanské oblasti
    Zahlazování uranové činnosti v lokalitě Mydlovary
    Zamyšlení nad vývojem podnikání v hydrogeologii za posledních deset let
    Zhodnocení Pravřídla jako průzkumného důlního díla a jeho vliv na termu
    Zkušenosti z revizí zajištění starých důlních děl