Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    sedání povrchu
Článek
    Analysis of vertical movements detected by radar interferometry in urban areas
    Báňsko-technické podmínky dobývání uhlí na Kladensku
    Bývalá hornická oblast z pohledu analýzy změn krajinných prvků - úsek říčního kilometru 17,5 až 22 údolní nivy řeky Odry
    Destrukce a nástin revitalizace krajiny narušené dolováním
    Dobývání rumělky, železné rudy a vápence v obci Jesenný, s. od Semil
    The effects of coal mining on the landscape of the Ostrava region
    Ekologické důsledky dolování na Karvinsku
    Environmental impact of mining activity in the Upper Silesian Coal Basin (Poland)
    Ervěnický koridor z pohledu důlního měřiče , báňského projektanta a vysokoškolského pedagoga - baňaře
    Evaluation of landscape element changes by means of GIS in former mining districts of Ostrava-Jih, Vítkovice, Moravská and Slezská Ostrava, Přívoz, Radvanice and Bartovice
    Evaluation of mining subsidence using GPS data
    Evaluation of vertical and horizontal movements in the subsidence depression near Karviná
    Grafit na Vlašimsku : Po stopách dolování (neboli nic tam není)
    Historické ložisko stříbra a mědi Hora Svaté Kateřiny v Krušných horách
    Historie asanačně-rekultivačních prací v Ostravsko-karvinském revíru (OKR)
    History and environmental impact of mining in the Ostrava-Karviná coal field (Upper Silesian Coal Basin, Czech Republic)
    Hydrologické rekultivace jako subsystém rekultivační transformace krajiny
    K výsledkům řešení dílčího výzkumného záměru "Rozvoj teorie poklesové kotliny, její důsledky v hornické krajině, omezení a zahlazování následků po hornické činnosti"
    Klasifikace a kategorizace ploch severočeské hnědouhelné pánve postižených poklesy terénu po hlubinném dobývání
    Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě černého uhlí v kladenské pánvi
    Landwirtschaftliche Rekultivierung im Gebiet des Steinkohlenbergbaus im Revier Ostrava-Karviná
    Long-term deformations of municipal landfill bodies and their effects on functional safety of superficial sealing
    Manganové rudy z Ludmírova na Drahanské vrchovině (24-21 Jevíčko)
    Matematické modelování poklesů povrchu vlivem dobývání na ložisku Rožná a jejich prognóza
    Mechanism of rigid overlaying of carboniferous strata failure in face mining in the case of a multiseams deposit
    Možnost využití geofyzikálních metod při sanaci následků hornické činnosti
    Negative influences of coal extraction in the mining areas of the Karviná region
    Numerický model NRTM tunelu v tuhém jílu
    Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech zvodnělých poklesových kotlin na Karvinsku
    Pinkový tah v Harrachově
    Podzemí v Hostěradicích na Znojemsku
    Poklesy povrchu v oblasti kladenského uhelného revíru
    Posouzení vlivu průtočných systémů na kvalitu vody ve vybraných průtočných poklesových kotlinách OKR
    Problematika rekultivace území poškozených těžbou nerostných surovin - černého uhlí a využití sekundárního produktu těžby - hlušiny
    Problematika revitalizace vodních toků v poddolovaném území
    Project of observation station and methods of fall determination
    Propadlina na turkaňském pásmu u Kutné Hory
    Propady v oblasti Dobré Vody u Českých Budějovic
    Příčina lokálních poruch dna ve vodní nádrži Modlany : průsaky vod do závalového pole
    Příspěvek k časovému průběhu poklesů po zastavení těžby v ostravské části OKR
    Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Působení hlušiny na fytoplanktonní společenstva poklesových kotlin
    Sedání povrchu Ervěnického koridoru
    Sledování změn zemského povrchu v oblastech s povrchovou a hlubinnou těžbou hnědého uhlí
    Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
    Stanovení tvaru poklesové kotliny a velikosti poklesů
    Suitability analysis of waste rock application in hydric reclamation in the natural water-bearing subsidence troughs in Karvinsko, Czech Republic
    Underground coal mining in the Karviná region and its impact on the human environment (Czech Republic)
    Verifikace pohybů a přetvoření měřením na pozorovací stanici
    Vliv poddolování na režim mělkých podzemních vod v kvartéru na Ostravsku ve vodárenské perspektivě kraje
    Vliv těžby na životní prostředí
    Vliv útlumu těžby uhlí v OKR na změnu podmínek pro územní plánování a stavby na území poddolovaném a ohroženén výstupem důlních plynů a existenci starých důlních děl
    Využití geoinformačních technologií pro hodnocení vývoje stokových poměrů v poddolovaném území
    Využití georadaru při vyhledávání starých podzemních staveb a pozůstatků budov
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1996