Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    sedimenty dna
Článek
    The assessment of nutrient retention capacity of lakes and reservoirs
    Bioakumulace těžkých kovů a radionuklidů ve sladkovodních houbách a sedimentech v nádrži Mohelno, ovlivněné provozem Jaderné elektrárny Dukovany
    Biomonitoring vybraných složek ekosystému Labe : vývoj v období 1993-1996-1999
    Characteristics of organic matter and contents of some ubiquitous hydrophobic organic pollutants in selected soils and sediments
    Cladoceran fauna from the archeological site Vladař in Czech Republic
    Coarse bed sediments in a headwater channel as indicators of fluvial processes and slope-channel coupling: A case study from the Carpathian Mountains (Czech Republic)
    Contamination of bottom sediments in the Nechranice water reservoir, Czech Republic
    Contrasting chemical response to artificial acidification of five acidsensitive streams
    Determination of different types of sediments in a river reservoir and computation of their volumes
    Dlouhodobý monitoring oblasti nádrží Dalešice a Mohelno a JE Dukovany
    Dynamická interakce sedimentů a vodného prostředí
    Dynamika těžkých kovů v systému novomlýnských nádrží (34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče)
    Efekt revitalizačních úprav potočních koryt
    Flotation of river-born sediment from the old ecological load of Černý příkop in Ostrava, Czech Republic
    Fluviální jezera středního Polabí - porovnání kvality vody a obsahu těžkých kovů v sedimentech
    Hodnocení zatížení plavenin a sedimentů v českém úseku povodí Labe v letech 1999-2001
    Jakost vody v ČR : komplexní monitoring
    K otázce vlivu podélného sklonu toku na zrnitostní složení materiálu dna
    Koloběh živin v eutrofizované nádrži (Jordán, Jižní Čechy)
    Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice
    Kontaminace labských sedimentů a plavenin polychlorovanými bifenyly a hexachlorbenzenem
    Libišská tůň v přírodní rezervaci Černínovsko: současný stav a antropogenní narušení ekosystému fluviálního jezera z komplexně limnologického pohledu
    Mercury distribution and speciation at three contrasting sites in the Czech Republic
    Microbial assemblages microboring experiments - substrate selectivity
    Mineral composition of sediments in the water reservoirs and their contamination
    Mineral composition of the deep sea sediments in three sectors of Western Pacific Ocean
    Mineralogy, petrography and geochemistry of sediments used in pollutant sorption experiments
    Monitoring ve vodním hospodářství v rezortu MZe
    Nové trendy geografického výzkumu jezer v Česku
    On equivalent roughness of mobile bed at high shear stress
    Posouzení kvality sedimentů z nádrže Vůznice (CHKO Křivoklátsko) a možnosti jejich využití pro zemědělské účely
    Posouzení říčního profilu Bíliny z hlediska ekotoxicity a saprobity
    Použití metod ASE a GPC při analýzách perzistentních organických polutantů v pevných vzorcích vodních ekosystémů
    Přirozené radionuklidy a aktivita 137Cs v přehradních sedimentech Brněnské přehrady : (24-32 Brno)
    Příspěvek k hodnocení rybničních sedimentů (geneze, legislativa, zdravotní rizika)
    Recentní kontaminace říčních sedimentů Jizery kovy a metaloidy v porovnání s přirozeným pozadím
    Revitalizace a hydroinformatika na Ploučnici
    RTG kvantitativní fázová analýza recentních sedimentů řeky Jihlavy - předběžné výsledky
    Skluzové textury v středočeském silurdevonu - ukazatel dynamiky mořského dna : 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav
    Sledování kvality říčních sedimentů v tocích ve správě Povodí Labe
    Speciace prvků v kontaminovaných půdách, kalech, říčních a jezerních sedimentech
    Stratigrafie výplně suchého tetínského údolí v Českém krasu (12-41 Beroun)
    Survey of land contaminated with mercury at PVC-SODA factory in Vlora, Albania
    Survey of the contamination of reservoir and pond sediments in the Czech Republic
    Těžké kovy v povodí Odry
    Transport rizikových látek v erozních produktech
    Určení zdrojů fosforu eutrofizované Hornoveské nádrže
    Úroveň kontaminace starých sedimentových nánosů Vltavy v plavebním kanálu Praha-Podbaba
    Vliv jaderné elektrárny Dukovany na obsah radioaktivních látek v řece Jihlavě a nádržích Dalešice a Mohelno v období 2001-2009
    Vliv průmyslového areálu Pardubice-Semtín na kvalitu složek vodních ekosystémů Labe z hlediska specifických organických polutantů
    Výchozy slezské jednotky na dně vypuštěné nádrže Horní Bečva (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Výskyt organických škodlivin v ekosystému Labe po extrémní povodni v roce 2002 : (informace ze zahraniční literatury)
    Výskyt toxických kovů v ekosystémech vybraných pražských nádrží
    Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 1., Experimenty a měření
    Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 2., matematické modelování
    Vzorkování - současné metodické a normativní zajištění a návaznost na standardy Evropské unie
    Water erosion in the watershed of the Upper Ostravice River from 1976 to 2000
    Zpevněné jíly jako svérázný typ mořského pobřeží