Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    severočeská pánev
Článek
    12 let digitálního modelování lomu na Dolech Bílina
    40 let ochrany a prezentace hornických památek uhelného hornictví v Severočeském hnědouhelném revíru
    45 let Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě
    100 let nálezu whewellitu v severočeské uhelné pánvi
    Aktuální inženýrskogeologické problémy v severočeském hnědouhelném revíru
    Alarming limits in slope deformation monitoring
    Aluminium complex in coal
    Aluminium complexes in coal and their thermal stability
    Analogy in stability evaluation of high rock-cutting slopes
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve bez vegetačního pokryvu
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve s vegetačním pokryvem
    Analýza faktorů ovlivňujících výsledky prognózování zbytkových zásob
    Anchitherium aurelianense (Equidae, Mammalia) z lokalit severozápadních Čech (02-33 Chomutov, 11-14 Cheb)
    Antropogenní ovlivnění povrchu území postiženém těžbou hnědého uhlí
    Antropogenní vrásové deformace v Severočeské hnědouhelné pánvi
    Antropogenní vrásy na Mostecku v severočeské pánvi
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    Aplikace inovační metody hloubkového odvodnění sifonovými drény při řešení stability svahů rekultivovaného hnědouhelného lomu Most-Ležáky
    Aplikace počítačového modelování při řešení rekultivační problematiky Dolů Bílina
    Aplikace statistické analýzy při určování dobyvatelnosti hornin v oblasti SHD
    Aquatic Angiosperms of the Early Miocene Most Formation of North Bohemia (Central Europe)
    Architectural analysis of the Hlavačov gravel and sand - a fluvial relict of Neogene river system: preliminary report
    Architecture of Deltaic Bodies Affected by Growth Faulting: Examples from the Bílina Delta (Neogene, Most Basin, Czech Republic)
    Aspekty zahlazování následků hornické činnosti v podmínkách podkrušnohorských revírů v návaznosti na navrženou koncepci energetické politiky České republiky
    Assessment of factors and conditions influencing bank stability of future lakes
    Autigenní xenotim z Černovic u Chomutova v Krušných horách
    Azolla remains from the Lower Miocene of the North-Bohemian Basin, Czechoslovakia
    Až začnou kvést kytičky-
    Bacterial desulphurisation of coal
    Bakteriálna desulfurizácia hnedého uhlia z MUS, a.s. Most
    Baryem bohatý crandallit z dolu Nástup Tušimice (severočeská hnědouhelná pánev)
    Bílina - open-cast mine
    Bioturbace jílových sedimentů severočeské hnědouhelné pánve v nadloží hlavní uhelné sloje
    Bioturbation of claystones of the Most Basin in the Bílina Quarry (Miocene, Czech Republic)
    Ca-Fe3+-rich, Si-undersaturated buchite from Želénky, North-Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic
    CAD systém pro tvorbu geologického modelu uhelné sloje
    Carbon isotope composition of methane emissions in the Czech Republic - preliminary results
    Chemostratigrafie miocenních sedimentů mostecké pánve
    CLAMP and CA proxy data from the Lower Miocene of North Bohemia
    Clastic dikes in the brown coal seam near Most in the North Bohemian Basin (Miocene)
    Clay mineralogical investigations of Tertiary clay from northern Bohemia
    Climatic oscillations versus environmental changes in the interpretation of Tertiary plant assemblages
    Comparison of in situ field measurements of soil magnetic susceptibility with laboratory data
    Composition and morphology of fly ash from fluidized bed combustion of brown coal
    Contribution to the petrography of porcellanites in the North Bohemian Brown Coal Basin, locality Dobrčice in the Most area
    Coprocessing of North Bohemian coals
    Coprocessing severočeských uhlí
    Český hnědouhelný průmysl, tržní ekonomika a ochrana životního prostředí
    Čtvrt století odvodňování podzemních kolektorů v dobývacím prostoru DÚK s.p. v severočeské pánvi
    Čtvrtý rok Severočeských dolů, a.s.
    Dary z třetihor : zkamenělí poslové hnědouhelných močálů
    Datování podzemních vod z průzkumných štol do svahu Krušných hor v předpolí Velkolomu Čs. armády (SHR)
    Deformation trends in the Jezeří Castle massif, Krušné Hory Mts.
    Degradace geologie, nikoliv výchozu uhelné sloje
    Degradace jižního výchozu hnědouhelné sedimentace čedičovými výlevy v ústecké oblasti
    Deltaic deposits in the North Brown Coal Basin and their documentation in the Bílina opencast mine
    Depositional record of an avulsive fluvial system controlled by peat compaction (Neogene, Most Basin, Czech Republic)
    Detailed evaluation of deformation behaviour on the bottom of the open-pit mine Jiří
    Dětaň
    Differences between earthquakes and explosion sources in North Western Bohemia
    Digital elevation model of the crystalline basement, NW Bohemia
    Distribuce prvků v uhlí modelové světové subbitumenní a hnědouhelné sloje
    Distribution of detrital "tongues" in the Main Seams of the North Bohemian Basin and their application to stratigraphic subdivision of the Main Seam
    Distribution of elements in the world lignite average and its comparison with lignite seams of the North Bohemian and Sokolov Basins, Czech Republic
    Dobrčice
    Dolování uhlí na vrchu Chlum v Děčíně (část Marjanín)
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část I, Ovlivnění hydrologického cyklu Bíliny
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část II, Varianty zatápění zbytkové jámy
    Doprovodné suroviny severočeského hnědouhelného revíru
    Dosavadní výsledky úkolu "Komplexní geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve"
    Drobné synsedimentární deformační struktury v klastických sedimentech bílinské delty (miocén, mostecká pánev)
    Duksyt - zywica kopalna?
    Důl Svornost v Ohníči u Bíliny a zdejší miocenní flóra
    Důlní vody s nadlimitním obsahem síranů a možnosti jejich čištění
    Duxit - český fosilní jantar
    Duxit - fosilní pryskyřice severočeské hnědouhelné pánve
    Duxite and its geochemical biomarkers ("chemofossils") from Bílina open-cast mine in the North Bohemian Basin (Miocene, Czech Republic)
    Dynamika růstu dřevin na výsypce Šmeral na Mostecku
    Early Miocene birds of Břešťany, Czech Republic
    Early Miocene birds of Skyřice, Czech Republic
    Early Miocene birds of Tuchořice, Czech Republic
    Early Miocene conifer macrofossils from the Most Basin (Czech Republic)
    Early Miocene freshwater and swamp ecosystems of the Most Basin (northern Bohemia) with particular reference to the Bílina Mine section
    An Early Miocene Linden (Tilia) from North Bohemia and its possible relationship
    Early Miocene records of Craigia (Malvaceae s.l.) in the Most Basin, North Bohemia - whole plant approach
    The effect of clay mineralogy and pH on sorption and desorption of cadmium and lead: the overlying clay formation, North Bohemian Brown Coal Basin
    The Effect of Clay Mineralogy and pH Sorption and Desorption of Cadmium and Lead: The Overlying Clay Formation, North Bohemian Brown Coal Basin
    Effects of Tectonic- and Compaction-driven, Syndepositional Tilting in the Architecture of a Rift-margin Deltaic Complex: the Bílina Delta (Neogene), Most Basin, Czech Republic
    Ein Chamäleonfund aus dem unteren Orleanium des Braunkohlen - Tagebaus Merkur-Nord (Nordböhmen)
    Einige neue Erkenntnisse zur oligozänen Flora von Bechlejovice bei Děčín
    Emended characteristics of Cercidiphyllum crenatum (Unger) R. W. Brown based on reproductive structures and pollen in situ
    Emise uhelného metanu do ovzduší v České republice a izotopové složení uhlíku
    Emission from the Fluidized Bed Combustion
    Environmental risks associated with aeration of a freshwater sediment exposed to mine drainage water
    Esseneit, spinelidy a přírodní ferrity Ca a Ba - vzácné minerály melilitovce ze severočeských porcelanitů
    The evaluation of runoff components on the slope of the open-pit mine by means of environmental isotopes O-18 and T
    Evidence of plant-arthropod interactions from the Lower Miocene of the Bílina Mine in northern Bohemia (Czech Republic)
    Evolution of Depocenter Geometries in the Most Basin: Implications for the Tectonosedimentary History of the Neogene Ohře Rift (Eger Graben), North Bohemia
    Experimentální výzkum mechanismu vývoje sesuvů s předurčenou smykovou plochou
    Extrahovatelnost a reaktivita hnědého uhlí vzhledem ke spalování
    Fe-disulphides in the brown coal of the North Bohemian Brown Coal Basin
    Features of sandstone palaeorelief preserved: the Osek area, Miocene, Czech Republic
    First experiences in x-ray diffractometry and scanning electron microscopy of dust sumples from an experimental monitoring network in the North Bohemian brown coal basin
    Fische des Nordboehmischen Braunkohlenbeckens
    Flora and vegetation of the roof of the main lignite seam in the Bílina Mine (Most Basin, Lower Miocene)
    Floras and vegetation of Tertiary fluvial sediments of Central and Northern Bohemia and their equivalents in deposits of the Most Basin (Czech Republic)
    Fluviální sedimenty mostecké pánve (02-33 Chomutov, 02-34 Bílina, 12-11 Žatec, 12-12 Louny)
    Fossil biogenic structures (?invertebrate eggs) attached to mollusc shells (Miocene; North Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic)
    Fossil fruits of Reevesia (Malvaceae, subfam. Helicteroideae) and associated plant organs (seeds, foliage) from the Lower Miocene of North Bohemia (Czech Republic)
    Fossil valleys of the Mostecká pánev (Basin)
    Fruits of "Pterocarpus" tertiarus Weyland from the North-Bohemian basin, Czechoslovakia
    Geneze, morfometrie, mineralogické složení a stratigrafická pozice výskytu sulfidických konkrecí na lokalitě Vršany
    Geoacoustic measurement on high artificial slopes
    Geochemistry of North Bohemian sulfurous coal vertical profil
    Geofizičeskoje issledovanije tel tverdych porod v krovle tolšči burougolnych plastov severočešskogo bassejna
    The geological structure of the crystalline basement below the North Bohemian brown coal basin
    Geologické a hydrogeologické poměry údolí Lukovského potoka před nasypáním tělesa Radovesické výsypky
    Geologické aspekty výskytu pevných poloh na povrchovém lomu Bílina
    Geologické aspekty výskytu těžko rozpojitelných hornin na povrchovém lomu Bílina
    Geologické poměry a podmínky vzniku Kamencového jezera v Chomutově (02-33 Chomutov)
    Geologické poměry města Teplic v Čechách
    Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část I.
    Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část II.
    Geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve
    Geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve
    Geologicko-technologický vývoj uhelné sloje ve druhé etapě rozvoje Velkolomu Československé armády
    Geologický model
    Geologie severočeské pánve, výsledky výzkumu, průzkumu a těžby
    Geology of the Vršany ceramic claystones deposit
    Geomorfologická analýza a vývoj údolních meandrů Ohře v Mostecké pánvi
    GIS jako informační systém o rekultivacích na Dolech Bílina
    The glass of Bohemian porcellanites
    Greigit v sedimentech mostecké pánve
    Halloysit ze Želének u Duchcova v severočeské hnědouhelné pánvi
    Hartit - nový minerál pro ČR
    Hartite from Bílina
    Hemitrapa fruits (Trapaceae) in the late Early Miocene Lom Coal Seam, Most Formation, North Bohemia
    Historické mineralogické nálezy v širší oblasti severočeské hnědouhelné pánve
    Historie a současnost v severočeské hnědouhelné pánvi
    Historie rekultivačních prací v oblasti severočeské pánve a některé nové rekultivační metody
    Historie, současnost a perspektivy rekultivací území Dolů Bílina
    Hlediska a důvody hodnocení hornin severočeské hnědouhelné pánve ve vztahu k rekultivaci
    Hloubení úvodních důlních děl dolu President Masaryk v severočeském revíru přes neodvodněné kuřavky
    Hmyzí chodbičky v dřevitém materiálu z terciéru severočeské hnědouhelné pánve (02-32 Teplice)
    Hnědé uhlí a udržitelný rozvoj
    Hnědé uhlí jako strategická surovina v primárních zdrojích výroby elektrické energie v ČR
    Hodnocení dobývacích podmínek na lomech podkrušnohorské oblasti
    Hodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., pravního nástupce
    Hodnocení obsahu síry ve východní části pánve
    Hodnocení sprašových zemin v oblasti severočeské hnědouhelné pánve a možnosti jejich využití k rekultivacím
    Horničtí historikové Evropy jednali v Mostě
    Hydrické rekultivace jako součást obnovy krajiny v Podkrušnohoří
    The Hydrocharitaceae foliage from the North Bohemian Early Miocene
    Hydrogeochemical investigation in the region of Horní Jiřetín and Jezeří forests in North Bohemia
    Hydrogeologická problematika v prostoru ochranného pilíře SKPJ
    Hydrogeologická problematika zatopené zbytkové jámy Venuše v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Hydrogeologická problematika zatopených zbytkových jam v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Hydrogeologické poměry a odvodňování dolů severočeského hnědouhelného revíru
    Hydrogeologické poměry Radovesické výsypky
    Hydrogeologické poměry východní části SHR v návaznosti na zpracované mapy 1:25 000
    Hydrogeologický model teplických terem ve vztahu k důlní činnosti
    Ichnofabrics of (?Oligocene) silcretes at Kryry and Dětaň, Western Bohemia, Czech Republic
    Identification method of oxihumolite based on the chemical and technological parameters
    Implementace systému GPS do mobilních geoinformačních technologií na Dolech Bílina
    Induced seismicity by open pit mining in northwest Bohemia
    Influence of basin structures on the shape of wave pattern of induced seismic events: example of the North Bohemian brown coal basin.
    The Influence of basinal structures on the shape of wave patterns of induced seismic events: An examples from the North Bohemian Brown Coal Basin
    Informace o česko-německém workshopu "Sanace hnědouhelných dolů"
    The Integrated Plant Record vegetation analysis of Early Miocene assemblages from the Most Basin (Czech Republic)
    Interplay between tectonics and compaction in a rift-margin, lacustrine delta system: Miocene of the Eger Graben, Czech Republic
    Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
    Interpretation of data about technogenic activity at the toe of Krušné hory Mts. affecting endogenous and exogenous processes in the rock environment
    Intraformační brekcie na VMG v Bílině
    Investigation of potential application of humate - clay complex to the treatment of industrial waste waters
    Inženýrskogeologické mapování a geologické poměry v okolí úpatí Krušných hor (Čechy)
    Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum předpolí uhelného velkolomu při úpatí Krušných hor
    Isotopic composition of sulfur in coals of the North Bohemian brown coal basin.
    Izotopické složení síry Fe-disulfidů z SHR
    Jak pokračuje odstraňování ekologických škod na severu Čech?
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část I.
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část II.
    K dokumentaci geologických zajímavostí v severočeské hnědouhelné pánvi
    K otázce stáří dinasových křemenců mezi Mostem a Louny (02-34 Bílina)
    K paleogeografii severočeské hnědouhelné pánve
    K petrologii znělce na Červeném vrchu sz. od Braňan
    K problematice fluoru v uhlí
    K problému abnormálních jevů ve vývoji hnědouhelné sloje u Mostu a Bíliny
    Die känozoischen Filholiidae Wenz 1923. Teil 3, Die miozänen Vertreter der Gattung Triptychia (Gastropoda, Pulmonata, Clausilioidea)
    Kaolinite in the clays of the Most lignite basin
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 1. část
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 2. část
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 3. část
    Katastrofa na dole Nelson 1934
    Kategorizace dobyvatelnosti nadloží uhelných slojí v podkrušnohorské oblasti České republiky
    Kladnoit z povrchového dolu Bílina
    Klasifikace a kategorizace ploch severočeské hnědouhelné pánve postižených poklesy terénu po hlubinném dobývání
    Klastické žíly
    Klastické žíly na dole Kohinoor
    Koeficienty transmisivity hornin podél styku Krušných hor a severočeské pánve (02-31 Litvínov, 02-32 Teplice, 02-33 Chomutov)
    Komořanské kyselky v archivních materiálech báňských úřadů
    Komplexní zpracování starých popisů uhlí a hornin
    Komunikační zkouška v údolí Šramnického potoka
    Koncepce odvodnění výhledového lomu Libouš
    Koncepce odvodňování lokality J. Šverma-západ
    Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činnosti v Ústeckém a Karlovarském kraji
    Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činností v Ústeckém a Karlovarském kraji
    Kontrolní sledování geotechnických jevů v podmínkách SHD-monitoring
    Korelace vrstev hlavní uhelné sloje mezi lomy Bílina, Kopisty a VČSA
    Korelace výskytu zemětřesení a náklonů skalních bloků v oblasti SHR v letech 1982-89
    Koule vršanské a bílinské
    Krušnohorský zlom v Chomutově
    Kučlín near Bílina
    Kvantifikace externalit vznikajících těžbou a užitím hnědého uhlí
    Lamniporichnus vulgaris igen. et isp. nov.: traces of insect larvae in stone fruits of hackberry (Celtis) from the Miocene and Pleistocene of the Czech Republic
    Large-Scale Stratigraphic Geometries in a Rift-Margin, Lacustrine Delta System Influenced by Peat Compaction: Comparison of Field and Reflection Seismic Data (the Miocene Bilina Delta, Ohře Rift, Czech Republic)
    Larval development in Oligocene palaeobatrachid frogs
    Látkové toky v geologické minulosti a současnosti v oblasti severočeského hnědouhelného revíru
    Likvidace dolu Kohinoor. 1. část, Likvidace důlních děl do roku 2003
    Likvidace dolu Kohinoor
    Likvidace vodorovného hlavního důlního díla štoly Jezerka kombinovanou metodou foukané a plavené základky
    Lineární struktury v severočeské pánvi
    Lithofacies and sedimentary architectures of the Bílina Delta
    Lokalita Ahníkov a její pozoruhodná mineralogie
    Lom Vrbenský - zahlazení důlní činnosti
    Lower Miocene freshwater ostracods and gastropods from the Chomutov area of Northern Bohemia, Czech Republic
    Lower Miocene freshwater ostracods from the Merkur-North open-cast mine (Most Basin, northern Bohemia, Czech Republic)
    Ložiska nerudních surovin severozápadních Čech
    Magnetic manifestation of changes in crystallographic symmetry of fine-grained natural haematite - effect of the sieving conditions
    Markazitové konkrece z dolu B.Šmeral u Mostu
    Metody kontrolního sledování a řízení geotechnických rizik při povrchové těžbě uhlí
    Mezinárodní konference "40 let rekultivací v SHR"
    Mezinárodní srovnání kvalitativních znaků českého hnědého a černého uhlí (zpracováno v rámci projektu PHARE D5/93)
    Mikropaleontologický (palynomorfy) výzkum svrchní sloje v oblasti bílinské delty (severní Čechy, miocén) : 02-34 Bílina
    Milion let jezera
    Mineralizace zkamenělých stromů severozápadních Čech
    Mineralogické a paleontologické zajímavosti lokalit DNT
    Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost
    Mineralogické výzkumy Českého středohoří v historii i současnosti
    Mineralogie ložiska Strkovice
    Mineralogy and chemistry of conventional and fluidised bed coal ashes
    Mineralogy and trace element chemistry of classical and FBC fly ashes
    Minerály dolu Bílina a dalších lokalit Severočeské hnědouhelné pánve
    Minerály koprolitů na některých paleontologických lokalitách Čech
    Minerály sedimentů severočeské hnědouhelné pánve
    Minulost, současnost a budoucnost těžby hnědého uhlí v severních Čechách
    Model detekce půdních sesuvů s využitím dat dálkového průzkumu Země a nástrojů GIS
    Model of landslide detection using remote sensing data and GIS tools
    Modelové sorpční zkoušky berylia v uhlí s různým obsahem popela
    Mokré varianty rekultivace zbytkových jam v oblastech povrchové těžby
    Monitoring a upravený režim těžby Lomu Most
    Monitoring of dust sources in North Bohemian brown coal basin
    Monitoring of tilts and microtremors for detection of slope failure in the forefield of an open pit mine
    Montánní aspekty Humboldtovy a Freieslebenovy cesty Českým středohořím
    Morphotectonic analysis of the Bohemian Table relief between the Mostecká pánev Basin and the Džbán Table
    Možnosti a podmínky pokračování těžební činnosti v SHR ve světle probíhající společenské a ekonomické transformace
    Možnosti aplikace biodegradačních metod a jílovcových sorbentů při rekultivaci fytotoxických ploch severočeské pánve
    Možnosti některých netradičních metod rekultivace fytotoxických lokalit v oblasti severočeské pánve
    Možnosti řešení tvorby a ochrany životního prostředí v severočeském regionu v roce 1992
    Možnosti těžby a užití severočeského hnědouhelného paliva
    Možnosti transformace diagramu upravitelnosti v HR-zobrazení z analýzy mikrovzorků na zrnitost těžené suroviny
    Možnosti využití druhotných surovin při zahlazování zbytkových jam lomů
    Možnosti využití meziložních písků z uhelného lomu Vršany jako náhradního zdroje namísto otvírky nových ložisek v Poohří
    Možnosti využití procesu fytodekontaminace při sanačních opatřeních ve zbytkové jámě lomu Obránců míru
    Možnosti vzniku indukované seizmicity při povrchové těžbě uhlí v severozápadních Čechách
    Nadložní jíly SHR jako bariérový a dekontaminační materiál pro kadmium a olovo
    Nálezy magnezioferitu v oblasti mostecké pánve
    Nálezy minerálů při těžbě hnědého uhlí v Českém středohoří
    Nálezy třetihorního hmyzu na hnědouhelném dole v Bílině (VMG)
    Napouštění zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
    Natural and induced seismicity of the Northwest Bohemia Brown-Coal District and the adjacent Ore Mountains
    Několik ohlédnutí za novodobou historií geologických průzkumů v terciéru mostecké pánve
    Některé aspekty použití radionuklidové rentgen-fluorescenční analýzy ke stanovení vybraných prvků v hnědých uhlích
    Některé nové mineralogické nálezy v sedimentech Kadaňska
    Některé nové poznatky o lokalitě Nechranice
    Některé nové poznatky o mineralogii lokality Žichov
    Některé poznatky o změnách vlhkosti hnědých uhlí v úseku těžba-úprava a jejich možném vlivu na výsledky rozdružování
    Nepřijatelná palivoenergetická koncepce sz. Čech
    Nerosty požářiště na Dole Bílina
    Nerosty severočeské hnědouhelné pánve - dodatek 1
    Nerosty severočeské hnědouhelné pánve
    Nerosty v pelokarbonátových konkrecích na hnědouhelném lomu Libouš u Chomutova
    New fossil Aculeata from the Oligocene of the České středohoří Mts. and the Lower Miocene of the Most Basin in northern Czech Republic (Hymenoptera: Alpidae, Vespidae)
    North Bohemian brown coal basin and negative impact of mining on the environment of the Czech Republic
    North Bohemian foundry bentonites
    North Bohemian Porcellanites and their Mineral Composition: the Case of the Dobrčice Quarry, the Most Basin
    Nová hospodářská struktura dolů v severočeské hnědouhelné pánvi ve vazbě na misi T.O.J. Gheyselincka
    Nová krajina Mostecka po těžbě hnědého uhlí
    Nové mineralogické nálezy v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Nové nálezy jašteríc (Sauria, Lacertidae) z neogénnych sedimentov Slovenska a Českej republiky
    Nové nálezy minerálů v oblasti severočeské pánve
    Nové poznatky o mineralogii oblasti severočeské uhelné pánve (1996-1997)
    Nové poznatky o mineralogii povrchového dolu ČSA
    Nové poznatky o miocénu v oherském zlomovém pásmu (12-12 Louny)
    Nové sekundární minerály ze severočeské hnědouhelné pánve
    Novelties on the Czech tertiary angiosperm wood focusing on the systematics affinity of ,Platanus-like' woods
    Novotvorba půd na pozemcích devastovaných důlní a energetickou činností v severočeských hnědouhelných pánvích - předmět výzkumu
    Nový nález magnezioferitu v Severočeské pánvi
    Nový systém sledování bočních svahů lomu ČSA
    Nulté průvaly ryolitových vod v oblasti duchcovských dolů
    Nyssa - pollen in situ (Most Basin, Lower Miocene)
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek II.. Ostatní světové pánve - 3. část - závěr
    Obsahy stopových prvků v uhlí evropských i světových hnědouhelných pánví
    Odborný seminář "Geomechanické řešení a využítí výsypek v podkrušnohorských revírech"
    Odvodňování na Dolech Bílina SD, a.s. Chomutov
    Ökologie der Fischassoziation im miozänen Flözdach des Nordböhmischen Braunkohlenbeckens
    Organic geochemistry of solutions liberated during during weathering of stock-piled lignite and bituminous coal
    Organic Products Liberated into Surface Waters during the Weathering of Stockpiled Lignite
    Overview of macrofloras from the Most Basin (Czech Republic) and their phytostratigraphical correlation within Central and Boreal Europe
    Overview of the Early Miocene conifer macrofossils from the Most Basin, Czech Republic
    Palaeobotanical research of the Early Miocene deposits overlying the main coal seam (Libkovice and Lom Members) in the Most Basin (Czech Republic)
    Paleobotanicko-stratigrafické výzkumy ve skrývce velkolomu Maxim Gorkij u Bíliny v severočeské hnědouhelné pánvi (02-34 Bílina)
    Paleogeografie terciérních sedimentů severočeské pánve
    Paleontologické křídové naleziště Radovesice u Bíliny
    Paleontologické lokality v porcelanitech severočeského terciéru a jejich současný stav
    Paleontologický výzkum na území listu Teplice
    Paleontologický výzkum na území listu Ústí nad Labem
    Palynologické vyhodnocení vzorků z "pařezového horizontu" na dole Bílina (mostecká pánev, miocén, Česká republika) (02-34 Bílina)
    Palynologický výzkum sloje a uhelných sedimentů z dolu Merkur, Tušimice, severočeská hnědouhelná pánev, spodní miocén (02-33 Chomutov)
    Particle velocity and frequency of seismic wawes generated by a cylindrical explosive source
    Perspektiva a podmínky dalšího rozvoje a těžební činnosti v SHR ve světle probíhající společenské a ekonomické transformace
    Perspektiva a podmínky dalšího rozvoje těžební činnosti v SHR
    Perspektiva dotěžení uhelných zásob v severočeském a sokolovském hnědouhelném revíru v návaznosti na koncepci energetické politiky ČR
    Perspektivy využití hnědého uhlí v příštím století v ČSSR
    Petrographic characteristics of North Bohemian coals and their residues from coal/oil coprocessing
    Phase Changes in Medium-Temperature Metagranites - An Example of the St. Catherine Dome and its Continuation below the North Bohemian Basin (Krušné hory Mts., Bohemian Massif)
    Plant-Arthropod associations from the Lower Miocene of the Most Basin in Northern Bohemia (Czech Republic): a preliminary report
    Po uhlí přijde voda - budoucí jezera ve zbytkových jámách
    Počátky mapování povrchových dolů
    Podkrušnohorské technické muzeum
    Podzemní těsnicí stěny, jejich využití pro ochranu lomů před mělkými podzemními vodami v SHR a první zkušenosti
    Pokusné plochy na výsypkových lokalitách severočeské pánve - dílčí výsledky výzkumu
    Polycyclic aromatic hydrocarbons liberated from lignite and bituminous coal stock-piles during weathering.
    Porcelanity na Lounsku
    Possibilities of geophysical methods for mapping zones with an increased risk of slope deformations
    Possible organometallic structures in the coal substance of Czech coals
    Postavení a perspektiva hnědého uhlí v ČR
    Postavení a perspektiva hnědého uhlí v ČR
    Použitelnost a spolehlivost vrtných průzkumných prací v žatecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Použití komplexu podzemních geofyzikálních metod při vyšetřování stability jihovýchodních svahů Krušných hor (SHR)
    Pozoruhodný nález zkamenělého dřeva na lokalitě Očihov
    Pozoruhodný nález zkamenělého dřeva na lokalitě Vršany
    Praktické použití programového systému MMHP pro těžbu v uhelném lomu
    Pravděpodobný výskyt vzácného minerálu segnititu na lokalitě Přebuz
    A preliminary report on Paracitellus eminens Dehm, 1950 (Aplodontidae, Ailuravinae, Rodentia, Mammalia) from the Early Miocene of NW Bohemia
    Preschen bei Bilin - Florenwechsel im Tertiär
    Problematika efektivnosti využití doprovodných surovin
    Problematika eroze v GIS a její využití při rekultivaci území postižených těžbou
    Problematika erozních procesů na převýšených výsypkách severočeského hnědouhelného revíru
    Problematika podložních písků v lokalitě J. Šverma - Vršany a současný stav jejich odvodnění
    Problematika stařinové zvodně v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Problematika těžby závěrných svahů na Dolech Nástup Tušimice
    Problematika úpravy hydrofyzikálních vlastností výsypkových zemin v severočeském hnědouhelném revíru
    Problematika útlumu těžby v severočeské pánvi
    Problematika využitelnosti disponibilních zásob hnědého uhlí podkrušnohorských pánví a následné rekultivace a revitalizace území postižených důlní činností
    Problematika změn vodního režimu v důsledku hornické činnosti v západní části SHP
    Proces tvorby vodního režimu rekultivovaného povrchu Radovesické výsypky
    Prognóza obnovení přírodního hydrologického režimu termy Pravřídla v Teplicích po zastavení čerpání z Obřího pramene na Duchcovsku
    Prognóza snížení hladiny podzemní vody na úpatí Krušných hor postupem povrchové těžby uhlí - matematický model AQUIFEM 1
    Program seizmického sledování stability svahů Krušných hor v oblasti SHR
    Programové zpracování výpočtu technologie zakládání v bloku
    Projekt maximálního vytěžení pilíře lomu Most
    Projektování báňských postupů aktivních lomů a projektování zbytkových jam po těžbě: vzájemné souvislosti a možnosti jejich racionálního využití
    Proluviální sedimenty severočeské hnědouhelné pánve
    Proměny krajiny Severočeské hnědouhelné pánve
    Proměny Podkrušnohoří. Historie hnědouhelné pánve. Těžba uhlí pohltila více než 100 vesnic
    Protierozní úprava výsypek na Dolech Nástup Tušimice hydroosevem
    Průvaly kuřavek do historických důlních chodeb v oblasti povrchového dolu Bílina během provádění vrtných prací z povrchu
    Průzkum písků na DJŠ a jejich využití
    Předběžná zpráva o palynologickém výzkumu polohy 21 dolu Bílina (02-34 Bílina)
    Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorku z nadloží hlavní uhelné sloje na dole Bílina (02-34 Bílina)
    Předběžné výsledky z výzkumu pevnostních a přetvárných vlastností zemin
    Přírodní uhličitany uranylu, UO2CO3.n H2O: rutherfordin (0,2 n 0), blatonit (n=1) a joliotit (n 2)
    Příspěvek gravimetrie pro řešení geologických problémů v SHR
    Příspěvek k desulfataci důlních vod z hnědouhelných lomů
    Příspěvek k procesu dynamického vývoje břehů vodní nádrže Nechranice
    Příspěvek ke stratigrafii a paleoprostředí sedimentů v podloží miocenní sloje v oblasti Velkolomu Bílina (dřívějšího Velkolomu Maxim Gorkij) (02-34 Bílina)
    Původ vody v konkrecích z podloží hlavní sloje v severočeské hnědouhelné pánvi (02-32 Teplice)
    Pylová zrna v polétavém prachu v Mostě a Tušimicích (02-33 Chomutov, 02-34 Bílina)
    Quaternary alluvial fans in the Most Basin
    The Quaternary fluorite and barite mineralization in the surrounding of the eastern part of the Krušné hory Mts. (NW Bohemia)
    Radioaktivita energetických popelů z plavišť SHP
    Reálně vytěžitelné zásoby uhlí v otevřených dolech v České republice. Část II.Hnědé uhlí
    Recent geodynamic phenomenon in northwestern Bohemia (Central Poohří)
    Recent rock mass movements investigated in the territories of Bulgaria and Czechoslovakia
    Reconstruction of a Czech Early Miocene vegetation
    Regional chemostratigraphic key horizons in the macrofossil-barren siliciclastic lower Miocene lacustrine sediments (Most Basin, Eger Graben, Czech Republic)
    Regionální návrh způsobu využívání introdukovaných dřevin v podmínkách výsypkových stanovišť severočeského a sokolovského hnědouhelného revíru
    Rekultivace Dolu Vrbenský - příklad nového pojetí tvorby následné krajiny
    Rekultivace fytotoxických lokalit severočeské pánve aplikací jílovcových sorbentů, biodegradací a dalšími netradičními rekultivačními metodami
    Rekultivace jako nedílná součást báňské technologie
    Rekultivace lomu Chabařovice - tečka za těžbou uhlí
    Rekultivace šedých miocenních jílů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve
    Rekultivace území dolů Bílina
    Rekultivace v Severočeském hnědouhelném revíru - tradice a současnost
    Rekultivační metody omezující nebezpečí větrné a vodní eroze a jejich aplikace na lokalitách Dolů Bílina
    Remarks to prediction and monitoring
    Reminiscence na možnost výskytu černého uhlí pod severočeskou hnědouhelnou pánví
    Response of a fluvial Depositional System to Unequal Compaction of Underlying Peat (Neogene, Most Basin, Czech Republic)
    Revision of Early Miocene plants preserved in baked rocks in the North Bohemian Tertiary
    Revision of Potamogeton fossils from the Most Basin and their palaeoecological significance (Early Miocene, Czech Republic)
    Revision of the coniferous macrofossils from the Lower Miocene of the Most Basin
    Revitalizace pánevní oblasti severních Čech trvale udržitelným zemědělstvím
    Revitalizace území po ukončení těžby uhlí v lomu Chabařovice (02-32 Teplice, 02-41 Ústí nad Labem)
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 1. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 2. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 3. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 4. část
    Revize zlomů v severočeské hnědouhelné pánvi
    Rozšíření a modernizace systému náklonoměrného monitorování rizikových svahů velkolomu ČSA v Mostě
    Rozšiřování činností s.p. VÚHU v oboru životního prostředí a ekologie
    Ryzí měď v severočeské hnědouhelné pánvi
    Řešení průvalů vod do dolů v minulém století ve vztahu k teplickým termálním pramenům
    Řízení obnovy krajiny postižené těžbou s použitím informačních technologií a vizualizace
    Sádrovce z Března u Chomutova
    Sádrovec z Března u Chomutova
    Sádrovec z Března u Loun
    Sanace a rekultivace sesuvného území Čepirožské výsypky
    Sanace svahů bývalých uhelných lomů
    Sanace zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
    Satellite basin of Skyřice near Most and its fossil flora (Miocene)
    Die Säugetiere aus dem Untermiozän von Tuchořice in Nordwestböhmen. I., Die fossilen Nashörner (Mammalia, Rhinocerotidae)
    Sbírání nerostů v severočeské hnědouhelné pánvi
    Schenkiella genus novum, thorny disseminules of unknown affinities from the Lower Miocene of central Europe
    Sciuridae (Mammalia, Rodentia) z Tuchořic a Merkuru-sever
    Sedání povrchu Ervěnického koridoru
    Sedání povrchu výsypek SHR a problematika výstavby objektů na výsypkách
    Sedimentární model bílinské delty (miocén, mostecká pánev)
    Sedimentation and Synsedimentary Deformation in a Rift-margin, Lacustrine Delta System: the Bílina Delta (Miocene), Most Basin
    Seismic activity in the region of northwest Bohemia
    Seismic risk by open-pit mining near slopes of Krušné hory Mts.
    Seismic stations with GSM telemetry for registration of quarry blasts
    Seismicity in a broader region of the North Bohemian Brown-Coal District (NBD) in 1982-1989
    Seismická měření při severozápadním okraji severočeské hnědouhelné pánve mezi Prunéřovem a Chomutovem
    Seizmické riziko při povrchové těžbě u svahů Krušných hor
    Selektivní těžba zemin ve vztahu k těžitelnosti, stavbě výsypek a následné rekultivaci
    Separátní hnědouhelná pánvička Žichlice v severočeském terciéru
    Silicified Miocene woods from the North Bohemian Basin (Czech Republic) and from Kuzuluk, district Adapazari (Turkey)
    Síra v uhlí severočeského hnědouhelného revíru
    Skalické křemence a jejich vztah k nadložním vulkanickým horninám : 02-43 Litoměřice
    Sladkovodní vápnité krusty v nadslojových vrstvách SHR
    Sledování imisní situace v malých sídlech položených v okolí povrchových lomů SHP
    Sledování náklonů a hladiny spodních vod při úpatí Krušných hor z hlediska stability v oblasti Jezeří
    Sledování změn zemského povrchu v oblastech s povrchovou a hlubinnou těžbou hnědého uhlí
    Složení a distribuce prvků v hnědém uhlí s vyšším obsahem popelovin a síry
    Some Comments on Dynamic Stability of Rock Slopes
    Sopečná činnost v jezerním prostředí severočeské hnědouhelné pánve (odkazy na literaturu)
    Souhrnné hodnocení výstavby jezera Most
    Specializovaná protipovodňová ochrana na území Povodí Ohře
    Spolupráce Severočeských dolů, a.s. s vědeckými pracovišti České republiky v oblasti pedologického a biologického výzkumu
    Spolupráce spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko a České republiky v oblasti komplexní transformace podkrušnohorského regionu
    SPOT sledoval těžbu uhlí a změny krajiny v Podkrušnohoří
    Srovnání poznatků o průzkumných důlních dílech mezi Jezerkou a Horním Jiřetínem v Krušných horách
    Stabilita svahu na povrchových hnědouhelných dolech a kategorizace nadloží uhelné sloje
    Stabilita svahu uhelného velkolomu stanovená metodou konečných prvků
    Stabilitní poměry Jezeří v současné etapě povrchové těžby uhlí pod Krušnými horami
    Stanovení upravitelnosti uhlí z vrtných jader
    Stav a další vývoj v prognóze rekultivačních prací na Mostecku
    Sto let od založení dolu Československé armády v SHR
    Stratigrafické tabulky terciéru a kvartéru pro oblast Lounska (02-34 Bílina, 12-11 Žatec, 12-12 Louny)
    Stratigrafický výzkum při okraji severočeské pánve j. od Chabařovic
    Stratigraphical interpretation of the paleomagnetic measurements of the porcellanites in the Most Basin, Czech Republic
    Stratigraphy of the Ohře River terraces in the Most Basin
    Structural characterization of coal humates from Bílina and Březová and their prospect in wastewater treatment
    Structures due to Synsedimentary Deformation in Sediments of the Bílina delta (Miocene, Most Basin, Czech Republic)
    Strukturní studie hnědého uhlí SHP rentgenovou difraktometrií
    Střelná - nové ložisko křemenců
    Studium možného použití humáto-jílových komplexů při čištění průmyslových odpadních vod
    Studium prachových částic v ovzduší SHP zaměřené na zjištění jejich původu
    The study of higher ash lignite composition on affinity and volatility of toxic elements and substances for energetic utilization
    Sulfate-rich effluents liberated during in situ weathering of lignite and bituminous coal
    Sulphur isotope dynamics in present-day atmospheric deposition, forest canopy, forest soil and catchment discharge
    Syn- and Post-Sedimentary Tectonics of the Most Basin (Ohře Rift, Czech Republic); Insights from Reflection-Seismic Data
    Temporal and elevational patterns in 34S values of different types of atmospheric deposition in the Jezeří catchment, Czech Republic
    Terasy střední a dolní Bíliny - spojovací článek terasových systémů Ohře a Labe
    Terciérní sedimentace v okrajové části severočeské hnědouhelné pánve v oblasti Prunéřova
    Tercierní uhlonosné relikty v ústecké části severočeského hnědouhelného revíru
    Terciérní vegetace severočeské uhelné pánve v pohledu nových dokladů
    Tertiary flora and vegetation of the Hlavačov gravel and sand and the surroundings of Holedeč in the Most Basin (Czech Republic)
    Tertiary flora and vegetation of the locality Přívlaky near Žatec (Most Basin)
    Tertiary flora and vegetation of the locality Záhoří near Žatec (Most Basin, Czech Republic)
    Tertiary vegetation and depositional environments of the "Bílina delta" in the North-Bohemian brown-coal basin
    Těžba hnědého uhlí a územní limity při úpatí Krušných hor
    Trace element speciation in fluidized bed coal combustion by-products
    Tvorba chemického složení podzemní vody v kolektorech mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Typen der Geologisch-Paläntologischen Abteilung
    Typologie využitelnosti hnědého uhlí v dílčích oblastech severočeské hnědouhelné pánve
    Účelové důlně-hydrogeologické mapy SHR v měřítku 1:5000
    Uhelná (gelinitová) klastická žíla v severočeské pánvi (miocén)
    10. Uhelně geologická konference se konala v červnu 2004 v Praze na Přírodovědecké fakultě UK
    11. Uhelně geologická konference se konala v květnu 2008 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    Ukládání zbytků ze spalování uhlí do výsypek povrchových hnědouhelných dolů
    Ukončení důlní činnosti hnědouhelných lomů a problematika jejich zatápění v mostecko-bílinské části SHP
    Unusual Mineral Assemblage Associated with the Fossil Fire of the Coal Seam at ĺelénky, North Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic
    Úprava povrchu rekultivovaných lokalit Dolů Bílina omezující nebezpečí větrné a vodní eroze
    Úpravy povrchu výsypky Radovesice vedoucí k začlenění do ekosystému území
    Určení stupně bezpečnosti výsypkových tělěs s výskytem neúnosného jádra
    Určování oblastí náchylných k sesuvům pomocí geografických informačních systémů a fotogrammetrie
    Using of marl for surface recultivation of overtopped dumpsites in the North Bohemian Brown Coal Basin
    Using of Marl for Surface Recultivation of Overtopped Dumpsites in the North Bohemian Brown Coal Basin (Evaluation of Water Erosion Effects)
    Úspěch mezinárodní konference "Sanace a rekultivace krajiny po těžbě uhlí" (Teplice, 14.-18.5.2001)
    Úvodní důlní díla v SHR - současný stav
    Území dotčená těžební činností v podkrušnohorských oblastech se v lukrativní podobě vracejí obyvatelstvu : ekologické stopy hnědouhelné těžby v krajině
    Užitá geofyzika při řešení problematiky zvodněných výsypkových těles
    Velkostrojová technika na Dolech Nástup v Tušimicích
    Větrná abraze terciérních křemenců na Salesiově výšině u Oseka : 02-32 Teplice
    Vládní návrhy pro ekologii severočeského regionu (SHR) a úloha výzkumu
    Vliv Chemopetrolu, a.s. na kvalitu vod v předpolí jezera Most
    Vliv hydrogeologických poměrů na tvorbu krajiny po ukončení těžby uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi
    Vliv předchozí hlubinné těžby na kvalitu povrchově dobývané uhelné hmoty a na průběh diagramu zastoupení vrstev
    Vliv rozměrů vydobytých komor a ochranných pilířů na množství a kvalitu zbytkových zásob
    Vliv stříbrných štol na stabilitu závěrečného svahu bývalého uhelného lomu Otakar v k.ú. Hrob, okres Teplice
    Vliv tektonické a geologické stavby podloží na kolaps vulkanického komplexu - Radechovský sektorový kolaps, Doupovské hory
    Vliv těžby uhlí v České republice na jeho zásoby
    Vyhodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., právního nástupce
    Výhodnost uhlí jako domácí strategické suroviny pro pokrytí energetické potřeby státu - ekonomický a sociální efekt
    Výskyt a rozložení dehtů v hnědém uhlí severočeské hnědouhelné pánve
    Výsledky hydrogeologického výzkumu a jejich využití pro přípravu plánované vodotěžné jámy Gisela
    Výsledky komplexního eko-geologického výzkumu v severočeské a sokolovské hnědouhelné pánvi
    Výsledky komplexu geofyzikálních metod v severním předpolí lomů Merkur a Březno
    Výsledky komunikačních zkoušek a datování podzemních vod na lokalitě Proboštov
    Výsledky kontrolního sledování stability výsypky Merkur
    Výsledky mikropaleontologického studia některých sedimentárních útvarů Českého masívu
    Výsledky paleomagnetických výzkumů terciéru v mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Výsledky strukturního modelování těles kuřavek
    Výsledky výzkumu mineralizace petrifikovaných dřev na lokalitě Nechranice
    Výstup organických produktů zvětrávání ze skládek uhlí do půd
    Vytváření antropogenních půd na výsypkách a možnosti jejich využití
    Vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných plochách severočeské pánve
    Využití erozního modelu při rekultivaci a sanaci území postižených těžbou
    Využití injektáže při stabilizaci patní části výsypkových těles
    Využití karotážních metod v geologickém vrtném průzkumu na lokalitách Mostecké uhelné a.s.
    Využití matematického prostorového modelování geologických poměrů pro uhelný velkolom
    Využití měřických metod při kontrolním sledování přetvárných projevů výsypek v severních Čechách
    Využití vybraných základkových směsí k likvidaci hlavních důlních děl na hlubinných dolech mostecké uhelné pánve
    Využívání organických substrátů při rekultivaci výsypek v severočeské hnědouhelné pánvi
    Využívání slínitých hornin při rekultivaci výsypkových zemin
    Vývoj režimu podzemní vody ve výsypkách centrální části SHP
    Vývoj stařinové zvodně v mostecké části severočeské pánve
    Výzkum možného výskytu sferulí v crandallitovém proplástku a přilehlých vrstvách na Dole Bílina v severních Čechách, diskuse o možném původu proplástku
    Výzkum pedologické charakteristiky hornin severočeské pánve a metodika vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných lokalitách
    Výzkum vhodnosti skrývkových zemin pro rekultivační účely a jeho aplikace na výsypce Radovesice
    Výzkum vhodnosti skrývkových zemin SHD pro rekultivační účely
    Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. v Mostě, centrum služeb, vědy a výzkumu
    Význam G.C. Laubeho pro výzkum fosilních obratlovců
    Významné nálezy zkamenělých dřev v oblasti SZ a S Čech od 16. století po současnost a jejich muzejní využití
    Vzpomínka na Miroslava Váněho
    Vztah hydrogeologie k báňské činnosti a rekultivacím
    Weathering of lignite seam partially outputed by underground mine in Bílina open pit.
    Youngest Tectonic Activity on Faults in the SW Part of the Most Basin
    Z historie hlubinných dolů
    Zahlazování následků hornické činnosti
    Zahlazování následků hornické činnosti po těžbě lomu Chabařovice
    Zahraniční spolupráce na projektech podporovaných British Council, Prague
    Zahraniční spolupráce na projektech podporovaných The British Council, Prague
    Základní pedologická charakteristika a rekultivační využitelnost skrývkových a výsypkových hornin oblasti dolů Nástup Tušimice
    Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam
    Zatápění zbytkové jámy Chabařovice
    Zavátá minulost Mostecka
    Zemědělská rekultivace výsypek Dolu Bílina
    Zemětřesení v jihovýchodní Asii otřáslo i krystalinikem Krušných hor
    Zhodnocení možnosti využití terciérních písků v severočeské hnědouhelné pánvi
    Zhodnocení Pravřídla jako průzkumného důlního díla a jeho vliv na termu
    Zkamenělé stromy severozápadních Čech
    Zkušenosti a současný stav problematiky likvidace a zajišťování starých důlních děl v organizacích Energie-stavební a báňská a.s. a Eurogas a.s.
    Změny mostecké krajiny po lomové těžbě - Velebudická výsypka
    Změny režimu podzemních vod pod vlivem těžby uhlí v SHP
    Znečištění ovzduší v hnědouhelných povrchových dolech a v jejich okolí
    Zu einigen besonderheiten der Weichbraunkohlen-Vergelung im Nordböhmischen Becken