Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    složení chemické
Článek
    Advances in cave aerosol research
    Agardit-(Ce) ze supergenní zóny ložiska Vrančice u Příbrami (Česká republika)
    Akcesorické Nb-Ta-Ti minerály z pegmatitu v uranovém dole Drahonín, strážecké moldanubikum
    Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Rešic, západní Morava
    Allanit-(Ce) z lokalit žulovského masivu
    Aluminium complexes in coal and their thermal stability
    Amalgam zlata z novoknínského zlatonosného revíru, střední Čechy (Česká republika)
    Amfiboly z tremolitových mramorů v Českém masivu
    Analcim a natrolit z Čenkova u Odoleny Vody
    Andorit IV a andorit VI z Dúbravy v Nízkych Tatrách (Slovenská republika)
    Application of multicomponent diffusion modeling to garnets in polymetamorphic rocks from the Eastern Alps
    Arborescent palladiferous gold and empirical Au2Pd and Au3Pd in alluvium from southern Serra do Espinhaço, Brazil
    Arsenopyrit z Libodřic u Kolína
    Autunit a metaautunit z Ruprechtic u Liberce
    Babingtonit ze žil alpského typu v okolí Vernířovic
    Báňsko-geologická charakteristika lokality Obří důl v Krkonoších
    Bazické žíly s pyroxenem v okolí Blanska : 24-32 Brno
    Beryl composition and evolution trends: an example from granitic pegmatites of the beryl-columbite subtype, Western Carpathians, Slovakia
    Bismutové minerály v křemenném valounu se zlatem z náplavů Otavy u Annína (Šumava)
    Bournonit a uranofán z Bukova u Bystřice nad Pernštejnem (uranové ložisko Rožná)
    Brannerit na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II v západních Čechách
    Calcite concretions in Turonian marly silicites, Central Bohemia
    Characterisation of some kaolins in relationship with electric insulator ceramics microstructure
    Charakteristika výskytu Ag-mineralizace na žíle H61Z pod 6. patrem, šachta 21, příbramský uran-polymetalický revír
    Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Chebské vltavíny
    Chemical and mineralogical signatures of gold formed in oxidizing chloride hydrothermal systems and their significance within populations of placer gold grains collected during reconnaissance
    Chemical composition and crystal structure refinement of schorl from the Lundazi pegmatite field, Zambia
    Chemical composition of atmospheric deposition in the catchments of Plešné and Čertovo lakes in 1998-2012
    Chemické parametry hlušinové sypaniny a možnosti jejího využití
    Chemické složení granátů spraší v dyjskosvrateckém úvalu
    Chemické složení loštických pohárů
    Chemické složení minerálů serpentinitů mezi Malešovem a Kačinou na Kutnohorsku
    Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku
    Chemické složení turmalínu jako indikátor stupně frakcionace granitů a metagranitů v moldanubiku
    Chemismus detritických granátů a turmalínů - příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně
    Chromem bohatý muskovitický kvarcit od Adolfovic v Jeseníkách
    Clintonite-bearing assemblages in chondrodite marbles from the contact aureole of the Třebíč Pluton, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Co je český granát?
    Co je uhlí? : znalost chemické struktury - základ pro dobré využití
    Co-pyrolysis of coal/waste polymers mixtures
    Collomorph calcite in hydrothermal veinlets from Culmian greywackes: possible relationships to genesis, fluid flow and their bacterial content
    Compositional variation of clinopyroxenes of basaltic, essexitic and tephriphonolitic rocks from the Doupovské hory Volcanic Complex, NW Bohemia
    Contrasting microstructures and deformation mechanisms in metagabbro mylonites contemporaneously deformed under different temperatures (c. 650°C and c. 750°C)
    Contribution to petrology and K/Ar amphibole data for plutonic rocks of the Haggier Mts., Socotra Island, Yemen
    Cordierit-sekaninait z kontaktní aureoly žulovského plutonu
    Covellin z Harrachova (Krkonoše)
    Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika
    Cr-spinely v peridotitech od Drahonína a Hrubšic
    Cu-Pb mineralizace v lomech krystalického vápence Na Pomezí a v širším okolí obce Lipová-lázně (silezikum)
    Cu-rich members of the beudantite-segnitite series from the Krupka ore district, the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Dachiardit-Ca z Proseče pod Ještědem u Liberce : 03-14 Liberec
    Demesmaekerit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience, klastického materiálu a procesů diagenese
    Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam
    Devillin z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Dioptas z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika)
    Draselný živec z čediče významné mineralogické lokality na vrchu Kočka u Žitenic v Českém středohoří
    Dumortierit a turmalín z abysálních pegmatitů od Vémyslic u Moravského Krumlova, gföhlská jednotka, moldanubikum
    Dva zaniklé středověké důlní a zpracovatelské provozy na Českomoravské vrchovině
    Dvě populace apatitu v S-granitech melechovského masivu (23-12 Dolní Kralovice, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Early metamorphic evolution and exhumation of felsic high-pressure granulites from the north-western Bohemian Massif
    The effect of As-Sb substitution in the Raman spectra of tetrahedrite-tennantite and pyrargyrite-proustite solid solutions
    The effect of clay mineralogy and pH on sorption and desorption of cadmium and lead: the overlying clay formation, North Bohemian Brown Coal Basin
    Fluorapatit ze septáriových puklin pelokarbonátů svrchních sušských vrstev karvinského souvrství (česká část hornoslezské pánve)
    Freibergit a jamesonit z historického ložiska stříbra Šebestěnice u Čáslavi (Česká republika)
    Fylonity jižní části vrbenské skupiny a jejich prekurzory : 14-42 Rýmařov
    Geochemical evolution of halogen-enriched granite magmas and mineralizing fluids of the Zinnwald tin-tungsten mining district, Erzgebirge, Germany
    Geochemický výzkum tuhých produktů spalování na různých typech tepelných elektráren : přehled současných poznatků
    Geochemie a mineralogie hydrotermálních žil historických rudních revírů v Nízkém Jeseníku
    Geochemie popílků vznikajících při společném spalování biomasy a uhlí
    Geochemistry of highly saline fluids in siliciclastic sequences: genetic implications for post-Variscan fluid flow in the Moravosilesian Palaeozoic of the Czech Republic
    Geological setting, petrology and mineralogy of metabasites in a thermal aureole of Tanvald granite (norther Bohemia) used for the manufacture of Neolithic tools
    Geologická pozice, petrologie a geochemie hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě
    Grafit-tremolitová hornina z Bačkovic u Jemnice : 33-21 Slavonice
    Granát z moldanubických rul uranového ložiska Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem)
    Granáty z Malé Úpy v Krkonoších
    Harmotom ze Straníka a analcim z Kojetína na Novojičínsku
    High-temperature to ultrahigh-temperatura metamorphism related to multiple ultrapotassic intrusions: evidence from garnet-sillimanite-cordierite kingizite and garnet-orthopyroxene migmatites in the eastern part of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
    Hollandit a kryptomelan z Vlčevsi u Černovic
    Hořice na Šumavě - významná lokalita nerostů reakčních erlanů pestré skupiny moldanubika
    Huntit z kamenolomu Bernartice u Dolních Kralovic (Česká republika)
    Hydratované oxidy železa a manganu z dolu Václav v Bližné
    Hydrobiotite from the Dětaň Oligocene tuffs (Doupovské hory Mts.)
    Hydrotermální alterace a mineralizace uranového ložiska Nahošín jz. od Blatné, Česká republika
    Hydrotermální mineralizace v pískovcích pestrých godulských vrstev na lokalitě Bystrý potok (Moravskoslezské Beskydy)
    Hydroxylherderit a sdružené berylofosfáty z pegmatitu Rožná-Borovina
    Ikait - málo známý minerál zaledněných jeskyní: výskyt v občasném sezónním zalednění jeskyně Koda (Český kras)
    Ilmenit, albit a titanit z alpské parageneze z Barchovic na Kolínsku
    Ilmenit z Kozohlod u Golčova Jeníkova
    Ilmenit z Radenic u Velkého Meziříčí
    Iron in biotites and its Mössbauer spectroscopy
    Iron-rich chrysoberyl from Kalanga Hill, Muyombe District, north-eastern Zambia
    Jarosit z odvalů uhelných dolů z Kladna
    K chemickému vzorci sabugalitu, uranospathitu a arsenuranospathitu
    Kalciopetersit - nový minerál z okolí Olomouce
    Kanonait Mn3+AlSiO5 z Kojetic u Třebíče
    Kaolinization of phylonitized granodiorite
    Karbonátové žíly s barytem a markazitem z Bohučovic u Hradce nad Moravicí (moravskoslezský kulm) (15-34 Vítkov)
    Kasiterit z Bohulib (jílovský zlatonosný revír)
    Kasolit z ložiska uranových rud Zálesí u Javorníka ve Slezsku (Česká republika)
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Katodová luminiscence : čtení zápisu z dob vzniku horniny
    Klinoptilolit-Na z Doubravice u Jičína : 03-43 Jičín
    Koninckit, evansit, vashegyit a volborthit z Kocihy u Rimavské Soboty (Slovensko)
    Krápníkové útvary v podzemních prostorách přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně : 14-24 Bělá pod Pradědem
    Krystaly pyrhotinu v kutnohorském rudním revíru
    Křemen-turmalínová žíla s apatitem-(CaF) z Babic u Šternberka
    Late-orogenic Variscan magmatism: the case of quartz monzodiorite dykes from the Blanice Graben, southern Bohemia
    Late Variscan Sušice dyke swarm (Moldanubian Zone): quartz micromonzodiorite dykes and their pyroxene gabbro xenoliths
    Laumontit z kamenolomu Na Marjánce, j. od Stříbrné Skalice
    Laumontit z kamenolomu Štíleček u Sedlčan
    Liebigite recently formed from the dump of mine No.16 (Příbram, Háje), Bohemia, Czech Republic
    Magmatic vs. hydrothermal origin of fluorites from Vlastějovice, Bohemian Massif
    Magnetic properties of high-Ti basaltic rocks from the Krušné hory/Erzgebirge Mts. (Bohemia/Saxony), and their relation to mineral chemistry
    Magnetitová mineralizace v amfibolitech brněnského masivu, Česká republika
    Makroskopický covellin z rudního revíru Krupka v Krušných horách (Česká republika)
    Makroskopický semseyit z haldy dolu Lill (Černojamské ložisko), Příbram
    Manganová ruda z Krasonic u Želetavy
    Melanitové Ti-granáty severočeských kenozoických vulkanitů : (01-44 Vejprty, 02-41 Ústí nad Labem, 03-33 Mladá Boleslav)
    Melanoflogit - vzácný polymorf hmoty SiO2 a jeho druhý výskyt v České republice
    Melt inclusions in quartz from the Karkonosze granitoids
    Metamorphic evolution of the amphibolites from the Polish part of the Staré Město Zone (SW Poland, Sudetes)
    Mikroflóra mäkkého sintra zo slovenských jaskýň
    Mikrosvět a makrosvět vřídlovce : karlovarská přírodní laboratoř
    Mineral composition of the deep sea sediments in three sectors of Western Pacific Ocean
    Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
    Mineralizace alpského typu se sulfidy, W-rutilem a pevným uhlovodíkem z Olověné štoly ve zlatohorském rudním revíru
    Mineralizace cínu, niobu a tantalu v Přibyslavicích u Čáslavi : 13-43 Golčův Jeníkov
    Minerální asociace axinitu v pegmatitech Českého masivu
    Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava
    Minerální asociace fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum. Část 1, Primární a exsoluční fáze
    Mineralogical and geochemical characteristics of tuffites and bentonites of the Carpathian Neogene Foredeep
    Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální kalcit-baryt-chloritové mineralizace od Adamova (Brněnský masiv)
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální mineralizace v pikritu z Choryně u Valašského Meziříčí (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Mineralogie metamanganolitu z lokality Mísečky u Vernířovic (Česká republika)
    Mineralogie polymetalického rudního výskytu Heroltice u Tišnova (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů ve střední části havlíčkobrodského revíru
    Mineralogie stříbrného zrudnění z Brodu u Příbrami (příbramský uran - polymetalický revír)
    Mineralogie zlata z aluviálních sedimentů malých vodních toků mezi Želetavou a Opatovem na západní Moravě
    Mineralogie železných rud na historickém ložisku "Glück auf" u Seče (u Jeseníku) (14-22 Jeseník)
    Mineralogie železných rud na historickém ložisku Horní Hoštice v Rychlebských horách (Česká republika)
    Mineralogy and chemistry of the bi-metasomatic contact zone between gneiss and marble from Žulová, Czech Republic
    Mineralogy of dumortierite-bearing abyssal pegmatites at Starkoč and Běstvina, Kutná Hora Crystalline Complex
    Mineralogy of phosphate accumulations in the Huber stock, Krásno ore district, Slavkovský les area, Czech Republic
    Minerals of the ammonioalunite-ammoniojarosite series formed on a burning coal dump at Czerwionka, Upper Silesian Coal Basin, Poland
    Minerály koncentrických nodúl z okolia Heřmanova pri Velkom Meziříčí (Morava)
    Minerály skupiny epidot-klinozoisit-allanit-dissakisit z pegmatitu u Rudy nad Moravou
    Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu
    The missing link between granites and granitic pegmatites
    Molybdenit z kamenolomu Na Marjánce j. od Stříbrné Skalice
    Morfologie a složení zlata z aluviálních rozsypů v České republice
    Morphological and compositional evolution of tourmaline from nodular granite at Lavičky near Velké Meziříčí, Moldanubicum, Czech Republic
    Mramor s obsahem REE z Horních Dunajovic v lukovské jednotce moravika, západní Morava
    Muskovit-plagioklasové polohy v dolomitickém mramoru u Prosetína, olešnická jednotka, moravikum - ložní intruze aplitů nebo metaevapority?
    Nález fluorapatitu na uranovém ložisku Chotěboř
    Nález neobvyklé mladší sideritové výplně rudní žíly v Hrabůvce (kulm Nízkého Jeseníku)
    Nálezy artefaktů podobajících se struskám ze Slavkova pod Hostýnem
    Nálezy čejkaitu v důlní chodbě uranového ložiska Rožná, Česká republika
    Nálezy fosilní pryskyřice duxitu na dole Vršany
    Natrodufrénit a asociace fosfátů, ložisko Vysoký Kámen-greisen, Krásno u Horního Slavkova
    The nature and genesis of greisen stocks at Krásno, Slavkovský les area - western Bohemia, Czech Republic
    Několik poznámek k objevu koutekitu
    Některé bismutové sulfosole polymetalických ložisek Čatkal-Kuramského hřebene ve střední Asii
    Některé vzácnější minerály ze šlichových vzorků České republiky
    Neobvyklé výskyty berylu v České republice
    Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)
    Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika
    New data for metakirchheimerite from Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
    New naturally occurring mineral phases from the Krásno - Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic
    New results of investigation of siliceous weathering products
    Niobový rutil a další minerály Ti, Nb, Ta a Sn
    Nodule vápenatosilikátových hornin v poličském krystaliniku a jejich litologický význam
    Nordenskiöldin CaSnB2O6 z Kozlova u Nedvědice, nový vzácný akcesorický minerál pro nedvědické mramory
    Nordstrandit z lomu v Děpoltovicích u Karlových Varů (Česká republika)
    Nové doklady zpracování drahých kovů v raném středověku (předběžné sdělení)
    Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Nové minerály z lokality Lazec u Českého Krumlova
    Nové nálezy milleritu na dole Staříč v ostravsko-karvinském revíru
    Nové výskyty minerálů na hydrotermálních žilách Nízkého Jeseníku (II)
    Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku
    Nové výskyty nerostů na Sn-W ložisku Cínovec
    Nové výsledky studia křemičitých zvětralin
    Nový nález huntitu u Hrubšic na západní Moravě a otázka jeho vzniku
    O zlatech z Jesenicka
    Objev unikátního neolitického těžebního areálu u Jistebska v severních Čechách
    Opály v západním okolí Třebíče
    The origin of beryllium anomaly in the region of Králický Sněžník (Hrubý Jeseník Mountains, Czech Republic)
    Owyheeit z rudního revíru Freiberg (SRN) a jeho doprovodné minerály
    Palygorskit ze Studence u Jilemnice
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb a Fe rud u Horního Benešova v Nízkém Jeseníku. Část I., Ložisko Zn-Pb rud
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)
    Parageneze a chemismus bimetasomatických kontaktních zón žulovského masivu
    Pb-Zn-Cu mineralization in the historical Broumov-Tři Sekery mining district (Western Bohemia)
    Perly, perleť a korály
    Petrology and geochemistry of the Běstvina granulite body metamorphosed at eclogite facies conditions, Bohemian Massif
    Pezzottait, Cs(Be2Li)Al2Si6O18, nový minerál skupiny berylu
    Phyllosilicates in the sediment-forming processes : weathering, erosion, transportation, and deposition
    "Písekit" a další minerály vzácných zemin - monazit-(Ce) a xenotim-(Y)
    Placer gold and other economic minerals from the remnants of palaeofan deposits in the foreland of the East Sudetes, Poland
    Postkolizní magmatická žíla od Dolního Údolí u Zlatých Hor (Hrubý Jeseník) : 15-11 Zlaté Hory
    Prehnitové pseudomorfózy z Libodřic
    První výskyt Sn-sulfidů v jílovském zlatonosném revíru (Česká republika)
    Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum
    Příspěvek k chemickému složení rudních minerálů jižní části kutnohorského rudního revíru
    Příspěvek k mineralogii kutnohorského rudního revíru: Mn magnetit, Cr muskovit, chromit
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička-Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. VI., Skarnoid
    Puklinová mineralizace alpského typu s ferroaxinitem a zeolity na lokalitě Červenohorské sedlo v Hrubém Jeseníku
    Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova
    The question of water content in parsonsite : a model case - occurrence at the Červené žíly vein system, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
    Rabejacit z Předbořic
    Ranciéit z Malé Viesky u Košic
    REE mineralizace ložiska Bayan Obo ve Vnitřním Mongolsku
    The relationship between gneisses from the Kola Superdeep Borehole and their surface analogues
    Revize dufrenitu z Poniklé
    Ringwoodit - silikátový spinelid z meteoritů a nitra Země
    Rozdíly v chemismu magmatického a hydrotermálního kasiteritu a wolframitu ze západních Krušných hor : 01-43 Horní Blatná
    Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály
    Ryzí měď z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Ryzí síra ve strusce z Kutné Hory
    Ryzí stříbro z Borovce (Štěpánovský rudní revír)
    Saléeit z uranového rudního výskytu Heřmaničky u Votic
    Sametka z Vlastějovic u Zruče nad Sázavou
    Sekaninait už i v severních Čechách
    Sekundární minerály z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Sekundární uranová mineralizace z Vestce v Železných horách
    Sekundární uranová mineralizace ze Strhařů, 10 km s. od Tišnova
    Semseyit - nový minerál pro rudní revír Kutná Hora
    Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika
    Separátní hutnění galenitových, stříbrem bohatých rud těžených na Českomoravské vrchovině
    Sfalerit a wurtzit a jejich výskyt ve struskách od Vrbového mlýna u Kutné Hory
    Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná
    Siegenit a heazelwoodit v asociaci s milleritem z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram, Česká republika
    Silikáty barya v metamorfitech a sulfidických rudách zlatohorského rudního revíru
    Skapolit z Horní Lipové u Jeseníku
    The Sklené garnet peridotite : petrology, geochemistry, and structure of a mantle-derived boudin in Moldanubian granulite
    Skolecit a mezolit z kamenolomu v Krásném u Šumperka
    Skrytá krása karlovarského vřídlovce
    Sobotín-Pfarrerb : klasické naleziště epidotu na žilách alpského typu v horninách sobotínského masivu
    "Spodumen" z Číchova - nekonečný příběh omylu
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu (24-41 Vyškov)
    The stibian mustard gold from the Kriváň Au deposit, Tatry Mts., Slovak Republic
    Středověké barytem bohaté strusky po tavbě polymetalických rud na vybraných lokalitách v Jihlavě
    Studie zirkonu z alkalického syenitu od Naloučan, moldanubikum
    Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm
    The supergene mineral association with brandholzite from Pernek, Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic
    Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic
    Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
    Supergenní As mineralizace odvalu Stará Plimle na Kaňku u Kutné Hory (Česká republika)
    Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších
    Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje
    Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova
    Supergenní minerály polymetalického ložiska Obří důl v Krkonoších
    Taphonomy and palaeoecology of a Late Ordovician caryocaridid from the Soom Shale Lagerstätte, South Africa
    Těžba a úprava rud na jihlavských Starých Horách ve 13. století (Montánní archeologický výzkum a aplikace přírodovědných analýz)
    Titanem bohatý pargasit ze spessartitu od Slabců na Křivoklátsku : 12-32 Zdice
    Titanite-ilmenite-magnetite phase relations in amphibolites of the Chýnov area (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Torbernit a metatorbernit z uranového výskytu Rádlo, 8 km jv. od Liberce
    The transition from peraluminous to peralkaline granitic melts : evidence from melt inclusions and accessory minerals
    Travertine of Karlovy Vary Spa and its newly formed features
    Tsumoite and associate tellurides from the Au deposit Libčice near Nový Knín, Czech Republic: mineralogy and genetic significance
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
    Turmalíny vlastějovických pegmatitů
    Two-mica and biotite granites in the Weitra-Nové Hrady area, Austria-Czech Republic
    U-Th-rich zircon, thorite and allanite-(Ce) as main carriers of radioactivity in the highly radioactive ultrapotassic metasyenite porphyry from the Šumava Mts., Moldanubian Zone, Czech Republic
    Unidirectional solidification textures and garnet layering in Y-enriched garnet-bearing aplite-pegmatites in the Cadomian Brno Batholith, Czech Republic
    Unikátní výskyt ortopyroxenitu u Bohouškovic nedaleko Křemže
    The Upper Oligocene-Lower Miocene Krosno lithofacies in the Carpathian Flysch Belt (Czech Republic): sedimentology, provenance and magnetic fabrics
    Uralit z Olešnice u Trhových Svinů
    Uranofán a torbernit z Kynžvartu u Mariánských Lázní
    Uranofán z Potůčků, 11 km s. od Nejdku
    Uranofán z uranového ložiska Chotěboř, sv. od Havlíčkova Brodu
    Uranopilit a jáchymovit z uranového ložiska Horní Slavkov
    Vápenatosilikátové horniny v poličském krystaliniku
    Varlamoffit z Vernéřova u Aše : (11-11 Aš)
    Vepsáno do půdy
    Vermiculite mineralization associated with ultramafics in Agasthyapura area, Mysore dist., Karnataka state, India - a mineralogical study
    Vřídlovec a hrachovec - české nerosty s "ochrannou známkou" : karlovarský příspěvek k dějinám mineralogie a sběratelství
    Výskyt a geneze manetitu [i.e. magnetitu] v Mirošově u Nového Města na Moravě
    Výskyt arsenolampritu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém reviru (šachta 16, Příbram - Háje), Česká republika
    Výskyt cyanotrichitu na haldách ložiska Krupka v Krušných horách
    Výskyt nitridu titanu (osbornitu) ve strusce z Kladna
    Výskyt parkeritu v uranovém rudním revíru Horní Slavkov (Česká republika)
    Výskyt vzácného Ag-Hg sulfidu - imiteritu - v materiálu z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), březohorský rudní revír, Česká republika
    Výskyt wollastonitu ve skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy (Česká republika)
    Výskyt železnatého gahnitu a dalších spinelidů v plášti žulovského masivu
    Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny
    Výzkum možného výskytu sferulí v crandallitovém proplástku a přilehlých vrstvách na Dole Bílina v severních Čechách, diskuse o možném původu proplástku
    Výzkum procesů vzniku sekundárních karbonátových forem na povrchu betonu ve vodárenském tunelu v Bedřichově
    Vzácný fosfát olova a uranylu - dewindtit z uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova (Krkonoše)
    Waldglas und Waldglasrohstoffe (Quarzsande) im nördlichen Walviertel [i.e.Waldviertel]
    XRD analysis and modelling of Na-montmorillonite intercalated with octadecylamine
    Ytriový spessartin z aplit-pegmatitů brněnského batolitu
    Záchrana unikátních paleontologických vzorků na lokalitách Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.
    Zajímavosti z Bečvár
    Zajímavý nález albinizovaného apofylitu z Libodřic na Kolínsku
    Zeolite-bearing trachyandesite from Dobranka, České středohoří Mts. : petrography, geochemistry and amygdale mineralogy
    Zinkolivenit z rudního revíru Krupka, Krušné hory (Česká republika)
    Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
    Zlato z ložiska Rosia Montana (Rumunsko), nalezené ve Vodňanech, známé jako Křepické
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
    Zn-rich ilmenite and pseudorutile: subsolidus products in peraluminous granites of the Melechov Massif, Moldanubian Batholith, Czech Republic
    Železnatý gahnit z Obřích skal - Hrubý Jeseník