Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    specifické organické polutanty
Článek
    Biodegradace těkavých chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách a v zeminách
    Biomonitoring stopových prvků, polychlorovaných bifenylů a organochlorových pesticidů v říčních ekosystémech ČR
    Biomonitoring vybraných složek ekosystému Labe : vývoj v období 1993-1996-1999
    Deset let sledování jakosti vody v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Labe
    Flotation of river-born sediment from the old ecological load of Černý příkop in Ostrava, Czech Republic
    Hodnocení zatížení plavenin a sedimentů v českém úseku povodí Labe v letech 1999-2001
    Hydrogeologické limity rozvoje města Brna
    Jakost vody v ČR : komplexní monitoring
    Kvalita vody v Bílině a zdroje znečištění v jejím povodí
    Sledování kvality říčních sedimentů v tocích ve správě Povodí Labe
    Toky jako recipienty odpadních vod - dnes a zítra
    Transport rizikových látek v erozních produktech
    Vertikální stratifikace chlorovaných uhlovodíků - zkušenosti z praxe
    Vliv průmyslového areálu Pardubice-Semtín na kvalitu složek vodních ekosystémů Labe z hlediska specifických organických polutantů
    Vývoj specifického znečištění Labe v letech 1990-2000
    Znečištění řek klesá - ale je tu stále a vyvíjí se