Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    středoslovenské neovulkanity
Článek
    Ag-Bi a Se-galenity v epitermálnych Au-Ag žilách v severnej časti kremnického rudného poĺa
    Argilitizácia vplyvom kyslých descendenčných roztokov v Dekýši (Štiavnické vrchy)
    Celestín z Novej šachty v Banskej Štiavnici
    Conditions of the Rise and Hydrogeochemical Stability of Mineral Waters of the Levice Mineral Water Springs Line in the West Carpathians
    The Contribution to Metallogeny of Central Slovakia Neovolcanites
    Ďalšie možnosti medeno-porfýrovej mineralizácie v oblasti Štiavnickej hrástě
    Drahokovová mineralizácia ložiska Banská Štiavnica
    Evolution of the basin and range structure around the Žiar mountain range
    Fe-Ti magnetic minerals of basaltic rocks: a study of their nature and composition
    Ferberit - nový minerál v štiavnicko-hodrušskom rudnom poli
    Fluidné inklúzie a termodynamické podmienky vzniku xenolitov spinelových lherzolitov v alkalických bazaltoch južného Slovenska
    High density fluid inclusions of magmatic water in phenocrysts from rhyolite of the Štiavnica Stratovolcana (Central Slovakia)
    Interakcia cement-andezit za hydrotermálnych podmienok
    Jánošíkova skala
    Jasperoidy hodrušsko-štiavnického hrastu
    K otázke rudonosnosti medenoporfýrového systému Zlatna
    K pozícii sekundárnych kvarcitov na ložiskách porfýrových medených rúd
    K problémom distribuce gália a germánia na polymetalickom ložisku Banská Štiavnica
    Kamenná stráž. Čtyřicáté v pořadí Sfingy naší přírody
    Kremnické rudné pole
    Litogeochemická prospekcia Cu-porfýrového zrudnenia v Štiavnických vrchoch
    Ložiská a výskyty bentonitov SSR
    Ložiská a výskyty kaolínov v SSR
    Magmaticko-hydrotermálne a hydrotermálne explozívne brekcie centrálnej zóny stratovulkánu Javoria
    Magmaticko-hydrotermálne a hydrotermálno-explozívne brekcie centrálnej vulkanickej zóny Javoria
    Magnetite indicator of genesis and potential granitoid ore-bearing in the Hodruša-Štiavnica Intrusive Complex (Late Tertiary, Western Carpathians)
    Malé intrúzie a dajky subvulkanických ložísk - príklad kremnického rudného pola
    Metalogenéza a štruktúrno-geologická pozícia polymetalickej mineralizácie Pukanec
    Metalogenéza spojená s intruzívnym komplexom centrálnej zóny štiavnického stratovulkánu
    Metalogenéza v oblasti Tisovca
    Mineral assemblages and physical-chemical model of the formation of gold-silver-polymetallic mineralization on the deposit Banská Štiavnica (Central Slovakia)
    Mineralógia a genéza Cu-porfýrového ložiska Zlatno v Štiavnických vrchoch
    Netypická bizmutová mineralizácia na Au-Ag žilách v Banskej Belej
    Niekoĺko nových údajov o stavbe podložia stredoslovenských neovulkanitov
    Niektoré nové poznatky z Cu-porfýrového ložiska Zlatno
    Nová minerálna asociácia v kremnickom rudnom poli
    Nové poznatky o charaktere žily Trojkráĺová v priestore Považanskej poruchy
    Nové poznatky o hodrušskom intruzívnom komplexe
    Nové poznatky o PIŽ mineralizácii v oblasti Rozália bane
    Nový pohlad na prognózne možnosti polymetalickej impregnačno-žilníkovej mineralizácie (PIŽ) v oblasti bane Rozália pri Banskej Hodruši
    Nový skarnovo-medenoporfýrový ložiskový objekt v Štiavnických vrchoch
    Obsah telúru v mineralizovaných štruktúrach 1.žilného systému v Kremnickom rudnom poli
    Origin of groundwater in the Tertiary volcanic complex in central Slovakia
    Pamätná madaila profesorovi Jánovi Pettkovi
    Perlity stredoslovenských neovulkanitov
    Petrogenesis and Age Determination of the Hodruša Granodiorite (Hodruša Hámre, Štiavnické vrchy Mts., Czecho-Slovakia)
    Petrografická klasifikácia intruzívnych telies na základě zloženia základnej hmoty
    Polymetalická mineralizácia v centrálnej zóne stratovulkánu Polana
    Predbežné výsledky prieskumných prác na lokalite Remata
    Prejavy draselnej metasomatózy v okolí žíl Terezia a Bieber
    Prejavy možného výskytu Au mineralizácii typu Carlin v oblasti hodrušsko-štiavnického hrastu
    Prejavy zeolitizácie v severozápadnej časti Štiavnických vrchov
    Prognóza vplyvu ťažby uhlia v handlovskom ložisku na stabilitu svahov Vtáčnika
    Pseudokrasové javy Polany
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač 20
    Sekundárne kvarcity stredoslovenských neovulkanitov
    Spinel na skarnovom výskyte Včelín (hodrušsko-štiavnický intruzívny komplex)
    Stopy reliktného zvetrávania v stredoslovenských neovulkanitoch
    Strážce kaňonu
    Súčasný stav poznania charakteru mineralizácie a alterácie žíl 1.žilného systému v kremnickom rudnom poli
    Súčasný stav poznatkov o geológii, metalogenéze a prognózach rudného rajónu Kremnických vrchov
    Svahové deformácie na Hornej Nitre
    Šobovská polymetalická mineralizácia
    Transformácia vulkanického reliéfu na príkladě Cerovej vrchoviny
    Vyhĺadávanie zlatého zrudnenia v štiavnicko-hodrušskom rudnom rajóne
    Výskyt impregnačnej Au mineralizácie v západnom okraji Kremnického rudného rajónu
    Výskyt valleriitu v Štiavnických vrchoch
    Výsledky geofyzikálneho prieskumu centrálnej časti Štiavnických vrchov
    Výsledky geologickoprieskumných prác na ložisku Šturec-sever
    Využitie radarových záznamov v geomorfológii
    Vzťah zeolitovej mineralizácie a sulfidov s minerálmi telúru v stredoslovenských neovulkanitoch na lokalite Kráĺová
    Zirkóny hodrušského intruzívneho komplexu
    Zlaté zrudnenie v severnej časti hodrušského rudného rajónu
    Zlato-strieborná mineralizácia žíl v hodrušskom rudnom poli
    Živce z intrúzie granodioritového porfýru na lokalite Zlatno