Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    střety zájmů
Článek
    A ještě jednou Mokrsko
    A-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Český kras
    Acidification: biogeochemical, technological and economic conflict
    Aktuální problémy ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary při těžbě uhlí
    Cementárenská výroba na Berounsku - minulost a budoucnost?
    Cesta Hornické společnosti podkrušnohorské oblasti Most do revíru Oltenia v Rumunsku
    CHKO Broumovsko : geoekologická studie : úvodní etapa
    Českosaské Švýcarsko - historie a současnost středoevropské romantické krajiny
    Dilema related to exploitation of the Natural sources: deposite of brown coal versus spa, Cheb basin.
    Ekologie při těžbě nerostných surovin pomocí trhacích prací
    Faktory působící na krajinu a obyvatele při těžbě surovin a příklady opatření ke zmírnění a regulaci ekologických důsledků
    Geologická a strukturní pozorování ve vilémovických vápencích v širším okolí lomu Skalka u Měrotína (24-22 Olomouc, 24-21 Jevíčko)
    Geologické poměry ložiska černého uhlí Mělník-Benátky nad Jizerou
    Historie, současnost a perspektiva ložisek pyropu v severozápadních Čechách
    Hlubinné jodobromové vody OKR a perspektivy jejich ekonomického využití
    Hornictví a střety ve sféře veřejného zájmu
    Hydrogeologická charakteristika tlusteckého bloku
    Informační zdroje pro pracovníky oboru - Geofond ČR
    Jaký osud čeká Roşia Montanu a její zlato?
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část I.
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část II.
    K některým problémům současného horního práva
    K současnému stavu a prozkoumanosti Javoříčského a Mladečského krasu
    Koexistence hornické činnosti a života města Karviná (informace o studii)
    Komořanské kyselky v archivních materiálech báňských úřadů
    Krajina se oceňuje hůř než cement : Postoj veřejnosti k stavbě cementárny a k ochraně životního prostředí na Berounsku
    Křik nivy lahovické
    Labské pískovce z hlediska ochrany přírody
    Likvidace důlních děl ve sloji Josef na dole Marie v Královském Poříčí
    Ložiska vápenců a cementářských surovin v chráněných krajinných oblastech
    Model GIS pro řešení potenciálních střetů zájmů mezi aspekty využití geologických zdrojů a ochranou životního prostředí
    Modelové řešení širšího prostoru ložiska jílu : K víceúčelovému využití na rekreační nádrž a rekultivaci starého odkaliště
    Možnosti průzkumu a dobývání zlata v České republice
    Návrh dobývací metody ložiska Křižanovice
    Největší ložisko zlata v Evropě
    Některé problémy zajištění ochrany a hospodárného využívání nerostných zdrojů
    Nové poznatky o historii, geologii, mineralogii a perspektivách ložisek českého granátu v regionu severozápadních Čech
    Nulté průvaly ryolitových vod v oblasti duchcovských dolů
    O hornictví a jeho vlivu na životní prostředí
    O těžbě vápenců v CHKO Český kras
    Ochrana karlovarských pramenů ve vztahu k dobývání nerostných surovin v centrální části sokolovské pánve
    Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin (11-21 Karlovy Vary, 02-32 Teplice, 24-12 Letovice, 15-44 Karviná)
    Právní otázky využívání nerostných surovinových zdrojů
    Prediction of thermal water discharge zones on the basis of structural-tectonic and geophysical analysis in relation to the exploitation in Sokolov Basin: preliminary note (Ohře Rift, Bohemian Massif)
    Problematika těžby nerostných surovin v Českém krasu
    Problematika ukládání odpadů v postižené oblasti Berounsko
    Problémy při stanovení chráněných ložiskových území
    Procedura posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jako jeden z nástrojů předvídání a řešení negativních vlivů hlubinného dobývání černého uhlí v české části Hornoslezské pánve
    Prognóza obnovení přírodního hydrologického režimu termy Pravřídla v Teplicích po zastavení čerpání z Obřího pramene na Duchcovsku
    Projekt "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"
    Přehled a význam zlatonosné mineralizace v České republice
    Přeměny údolních niv a koryt vodních toků ve vztahu k povodním
    Revitalizace lomů : principy a návrh metodiky
    Řešení koexistence těžby černého uhlí a života města Karviná
    Řešení průvalů vod do dolů v minulém století ve vztahu k teplickým termálním pramenům
    Sanace zdroje termální vody v léčebném domě Beethoven
    Selected aspects of raw materials extraction in the Czech Republic in 1990-2006, impacts of economic transformation and environmental consequences
    Selected changes in exploitation and mining of mineral resources in the Czech Republic in the period 1993-2005
    Stanovení limitu ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví
    Stav uložiště ve štolách v lomu Na Kozle (Hostim I.) k 1.10.1994
    Střet zájmů na lokalitě Leskoun
    Střet zájmů o těžbu uhlí na Karvinsku s ochranou lázní Darkov, města Karviná a jeho okolí
    Střety zájmů a konfliktní plochy
    Střety zájmů mezi ložiskem a krajinou v průběhu průzkumu počátku těžby a likvidace na příkladu ložiska Křižanovice
    Svahová deformace Ruines de Séchilienne ve Francii - hrozba s velkým dosahem
    Špatné zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
    Tectonic setting of Sokolov basin in relation to prediction of thermal water discharge zones
    Těžba hnědého uhlí a územní limity při úpatí Krušných hor
    Těžba nerostných surovin a životní prostředí na okrese Beroun
    Těžba uhlí a ochrana karlovarských termálních pramenů ve východní části sokolovské pánve
    Těžba uhlí a ochrana životního prostředí na Karvinsku
    Těžba vápence a ochrana životního prostředí
    Úloha a zkušenosti státní geologické služby v procesu ostraňování starých ekologických zátěží
    Úloha Geofondu ČR při ochraně nerostného bohatství
    Úloha státní geologické služby ve střetu veřejných, ekonomických a ekologických zájmů
    Underground coal mining in the Karviná region and its impact on the human environment (Czech Republic)
    Uzavření dolu jako obecný problém hornictví
    Výběr místa investiční akce a střety zájmů (z hlediska ŽP)
    Výsledky Programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
    Výsledky programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
    Využití technologie GIS ke zpracování map potenciálních střetů zájmů mezi těžbou a ochranou přírody
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : přípravný-projekční, povolovací proces - řešení střetů zájmů, těžba a zpracování uhlí. II. část
    Využívání tuzemského nerostného bohatství - jeden ze základních předpokladů konkurenceschopnosti ČR
    Vztah veřejnosti k zahlazování důsledků těžby v krajině
    Z historie koněpruské oblasti
    Zkušenosti s posuzováním vlivů na životní prostředí při využívání nerostných surovinových zdrojů