Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    stream sediment
Článek
    Computer processing of data from regional geochemical survey in the Syrian Arab Republic
    Distribution of heavy minerals in stream sediments of the Mariánské Lázně complex
    Distribution of selected metals in a model section of the middle Elbe river flood plain
    Distribution of Toxic Metals in Stream Sediments
    Drainage Sediments in Environmental and Explorative Geochemistry
    DÚ-03: Geochemické a hydrologické zhodnocení silně zatížených malých povodí a návrh sanace okolního horninového prostředí včetně řečištních sedimentů (2.etapa, povodí Lužnice)
    Formy výskytu rtuti v kontaminovaných půdách a říčním sedimentu
    Fosfor v sedimentech drobných vodních toků ve vztahu k jejich zrnitostnímu složení
    Geochemická prospekce Au zrudnění metodou řečištních sedimentů
    Geochemická prospekce v ofiolitech oblasti Bassit (sz.Sýrie)
    Geochemická prospekce ve vybraných oblastech Syrské arabské republiky
    Geochemické mapy povodňových sedimentů v měřítku 1 : 200 000 : soubor map pro potřeby orgánů státní správy
    Geochemický atlas ČSFR
    Geochemie řečištních sedimentů v oblasti mezi Lásenicí a Rapšachem (Jindřichohradecko) (23-33 Veselí nad Lužnicí, 33-11 Třeboň, 23-34 Jindřichův Hradec, 33-12 Nová Bystřice)
    Geochemie řečištních sedimentů v sev. části Rychlebských hor a okolí Zlotého Stoku (Polsko)
    Geochemistry of the major elements of recent sediments of Fláje basin (Krušné hory, Erzgebirge)
    The komplexation of mercury by humic acids
    Koncentracje antropogeniczne czy okruszcowanie As, Ba na obszarze przedsudeckiego
    Kontaminace českých řek stopovými prvky. O prvé regionální studii říčních sedimentů v ČR
    Korytové sedimenty a geomorfologické procesy vysokogradientových toků ve flyši Moravskoslezských Beskyd
    Lead isotopes as a tool for tracing the contamination in soils and stream sediments affected by mining and smelting industry
    Limitations in drainage area determination by analysis of chemical composition of heavy minerals in stream sediments: Provenance of sediments from the Bílý potok stream, Czech Republic
    Low-field magnetic susceptibility: a proxy method of estimating increased pollution of different environmental systems
    Metal speciation and attenuation in stream waters and sediments contaminated by landfill leachate
    Morfologie a složení zlata z aluviálních rozsypů v České republice
    Možnosti využití metody řečištních sedimentů pro vyhledávání ložisek zlata
    The origin of beryllium anomaly in the region of Králický Sněžník (Hrubý Jeseník Mountains, Czech Republic)
    Placer gold and other economic minerals from the remnants of palaeofan deposits in the foreland of the East Sudetes, Poland
    Radionuklidy v sedimentech vodotečí vnitrosudetské uhelné pánve ovlivněné vypouštěním důlních vod
    Schwermetalle in Bachsedimenten der Kirnitzsch/Křnice [i.e. Křinice] (Ostsachsen/Nordböhmen)
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích (etapa 1999)
    The state of accumulation and source relations of Co, Ni, Cr, Be and Zn in silt-clay sediments of the Elbe River
    Stream sediment geochemistry
    Těžké kovy v drobných městských tocích a jejich význam
    Těžké minerály v uloženinách Dyje a povodeň v roce 2002
    Vliv průmyslového areálu Pardubice-Semtín na kvalitu složek vodních ekosystémů Labe z hlediska specifických organických polutantů
    Vyluhovatelnost rtuti z kontaminovaných materiálů
    Výsledky geochemické prospekce v pohoří Antilibanon a Jebel Arab
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Změny biologické dostupnosti těžkých kovů v urbanizovaných tocích
    Zpracování výsledků geochemické prospekce ve vybraných oblastech Sýrie