Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    studie environmentálních vlivů
Článek
    15. kongres INQUA v Durbanu
    200 Years of Pb Deposition throughout the Czech Republic: Patterns and Sources
    A-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Český kras
    Ablagerung atmosphärisch deponierter Schwermetalle im Sediment von Oberflächengewässern mit versauertem Einzugsgebiet
    Acid mine drainage of the dumps at Ostrava - Karviná Coal District, Czech Republic
    Acidification in Central Europe: its causes and effects
    Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 Protivanov
    Alkalizacja hydrometeorów w Sudetach Zachodnich
    Aluminium chemistry of the root zone of forest soil affected by acid deposition at the Lysina catchment, Czech Republic
    Analiza zintegrowanych danych teledetekcyjnych i tektonicznych Obniženia Zytawsko-Zgorzeleckiego
    Analýza časových řad koncentrací metanu v ostravské dílčí pánvi
    Analýza činnosti Státních geologických služeb
    Analýza povrchových tvarů vzniklých těžbou Au
    Antarktický ledovec a jeho vliv na zatopení Olomouce a přilehlé části Hané
    Antropogenně ovlivněný reliéf okrajové části České tabule
    Antropogenní karbonátové a sulfátové kůry z okolí Králova Dvora
    Antropogenní karbonátové kůry v okolí Radotínské cementárny
    Aplikace vícerozměrných statistických metod v hydrogeologii
    Arzen v bangladéšských vodách : proč a odkdy?
    Assessment of the groundwater bodies
    B-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví
    Beryllium chemistry in the Lysina catchment, Czech Republic
    Bibliografie veřejně nepublikovaných přírodovědeckých průzkumů Liberecka
    Biodegradace polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
    Biodiverzita, ekofenomény a geodiverzita : bohatství živé přírody je chráněno rozmanitostí terénu
    Brief outline of a research project dealing with radon risk classification of foundation soils
    Charakteristika jevů způsobených extrémními srážkami v roce 1997 na Vsetínsku : Návrhy řešení způsobených škod (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.R., 25-32 Zlín. 25-41 Vsetín, 25-34 Luhačovice, 25-43 Púchov)
    Chemické parametry hlušinové sypaniny a možnosti jejího využití
    Chemismus atmosférických srážek v oblasti Českého krasu : případová studie: Velkolom Čertovy schody
    Climate Warming: Evidence Monitored in the Subsurface
    A comparison of exposure due to Chernobyl accident and radon exposure in the Czech Republic
    Contrasting chemical response to artificial acidification of five acidsensitive streams
    Contribution to the evaluation of leaching from ash
    Contribution to the morphodynamic chronology of Beskydian rivers (Morávka River 1780-1997)
    Cunami a pytláci korálů
    Czech Republic - August 2002 : another flood disaster of century after five years
    Červencová povodeň v oblasti Jeseníků - příčiny, průběh a následky
    Čínský antropocén
    D-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Třeboňsko
    Decline of Norway spruce (Picea abies) and environmental sensitivity to acidic deposition in the Czech Republic
    Destructional landforms arised from extreme events in the Desná River valley and their vegetation
    Destrukce a nástin revitalizace krajiny narušené dolováním
    Distribution of sulfur and trace elements in the bituminous coal and anthracite
    Distribution of toxic metals in stream sediments
    Do NaOH amendments control the chemical and biological production of sulphate in aerated mine lake sediments?
    Dokumentace sesuvů spojených s povodněmi v roce 1997 v jesenické oblasti
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodnělý systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských pramenů
    Dotěžení zásob uranu na ložisku Rožná
    Dřevní hmota (Large woody debris) v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dřevní hmota v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    DÚ-01: Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v chráněných krajinných oblastech (CHKO)
    Dynamics of pedogenetic processes exampled in the Haraska River drainage area (SE Moravia)
    Dynamika poškození smrkových a bukových porostů v CHKO Orlické hory. VI. Meliorační opatření
    Dynamika těžkých kovů v systému novomlýnských nádrží (34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče)
    Ecomorphological evaluation of the stream habitat quality and its application on the model area of Rakovnický Stream Basin
    Efekt revitalizačních úprav potočních koryt
    The effect of Pinus mugo (Turra) plantations on alpine-tundra microclimate, vegetation distribution, and soils in Krkonoše National Park, Czech Republic
    Ekologické důsledky dolování na Karvinsku
    Emise důlních plynů v ostravsko-karvinském uhelním [i.e. uhelném] revíru a možnosti jejich minimalizace
    Environmental impact of mining activity in the Upper Silesian Coal Basin (Poland)
    An environmental impact of pyritic bauxite from the Dajti mine, Albania
    Environmental impacts of mining of Ni-Mo black shale-hosted deposits in the Zunyi region, southern China: Preliminary results of the study of toxic metals in the system rock-soil-plant
    Experience with long term experimental exposure of building stones
    Experimental acidification and alkalinisation of a bog stream: organic acids buffering and verification of a steady-state hydrochemical model
    Experimental Sites in the NIPHYS/CANIF Project
    Exposure trials of natural sensor materials for a use in future environmental monitoring of St. Vitus Cathedral in Prague (Czech Republic)
    Fast interaction between bottom sediments and mine waters, Dolni Rozinka uranium deposit, Czech Republic
    Feature Article - Czech Republic
    Ferrimagnetic minerals of anthropogenic origin in highland peats in south-western Poland and northern Bohemia
    The flood in August 1880 - one of the most severe natural disasters of the 19th century in the Ostrava region (Czech Republic)
    Fractionation of toxic trace elements in soils around Mo-Ni black shale-hosted mines, Zunyi region, southern China : environmental implications
    Geoekologie do 21. století
    Geologija i ekologija urana: sovremennoje sostojanije issledovanij
    Geomorfologická interpretace geodetických měření v Krušných horách
    Geomorfologie přírodní rezervace Rohová na Hřebečovském hřbetu
    The GIS analysis of indoor radon and soil gas radon in major rock types of the Czech Republic
    Global Change in the Mountains
    High resolution mapping of anthropogenic pollution in the Giant Mountains National Park using soil magnetometry
    Historie a současnost v severočeské hnědouhelné pánvi
    Historie asanačně-rekultivačních prací v Ostravsko-karvinském revíru (OKR)
    History and environmental impact of mining in the Ostrava-Karviná coal field (Upper Silesian Coal Basin, Czech Republic)
    Hnědé uhlí a udržitelný rozvoj
    Hodnocení fluviálních systémů jako součást revitalizační studie povodí
    Hodnocení radioaktivity náplavových uloženin v zátopových oblastech z roku 1997 z prostoru mezi Olomoucí a Šumperkem
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín: 1. etapa prací
    Hodnocení základních dopadů antropogenních činností na území dobývacího prostoru Dolu Staříč
    Human- and Climate-Induced Changes in the Surface Stream Activity Affecting the Element Cycling
    Hydrogeological and Geotechnical Changes in Sokolov Basin Caused by Coal Mining
    Hydrogeologické aspekty ochrany ekosystému před negativní antropogenní činností : optimalizace ekosystémů v povodí
    Hydrogeologické poměry
    Hydrogeologiické poměry ramzovského nasunutí mezi Habarticemi a Olšany (14-23 Králíky, 14-41 Šumperk)
    The impact if industrial sources of pollution and contaminated sites on water quality and the ecosystem
    Impact of coal extraction and burning upon forests in the Czech Republic.
    Impact of mining on the environment of the Czech Republic
    Impacts of brown coal mining on the water-bearing system of the Sokolov coal basin with aspects of Karlovy Vary thermal springs protection
    Increasing impact of antropogenic activities upon natural slope stability
    Influence of temperature changes on the Vladislav Hall vault
    Informace o česko-německém workshopu "Sanace hnědouhelných dolů"
    Input and fate of anthropogenic estrogens and gadolinium in surface water and sewage plants in the hydrological basin of Prague (Czech Republic)
    Integrovaný monitoring látkových toků v krajině - metoda malých povodí
    Interpretace výsledků karotážních měření na zatopené jámě Jindřich - ložisko Oslavany
    Inventarizace (2.etapa řešení) a hodnocení současné radiaoaktivní zátěže z bývalé průzkumné a těžební činnosti na Trutnovsku, Náchodsku a Broumovsku
    Jak pokračuje odstraňování ekologických škod na severu Čech?
    Jakost vody ve vodních nádržích a jejich revitalizace
    Jizerskohorská rašeliniště po 40 letech a jejich botanická charakteristika
    K současným možnostem ukládání a využívání odpadů v dolech ostravsko-karvinského revíru
    K vládnímu návrhu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí : (Informace o přípravě nové právní úpravy)
    K výsledkům řešení dílčího výzkumného záměru "Rozvoj teorie poklesové kotliny, její důsledky v hornické krajině, omezení a zahlazování následků po hornické činnosti"
    Kladenské haldy, jejich význam, hodnota a možnosti revitalizace
    Klasifikace a kategorizace ploch severočeské hnědouhelné pánve postižených poklesy terénu po hlubinném dobývání
    Klasifikace a kategorizace ploch území plzeňské kamenouhelné pánve, ovlivněných bývalou hlubinou těžbou uhlí
    Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě černého uhlí v kladenské pánvi
    Komplexní zhodnocení geofaktorů životního prostředí Jizerských hor
    Konference Hnědé uhlí '98, Most, 1. a 2. října 1998
    Kritické zátěže ekosystému okyselujícími imisemi v České republice
    Krvácející hory : neobyčejná půdní eroze v horách centrálního Madagaskaru
    Kvantifikace externalit vznikajících těžbou a užitím hnědého uhlí
    Landwirtschaftliche Rekultivierung im Gebiet des Steinkohlenbergbaus im Revier Ostrava-Karviná
    Látkové toky v geologické minulosti a současnosti v oblasti severočeského hnědouhelného revíru
    Lavinový katastr a zimní situace na hřebenu české části Krkonoš v období 1998/99-2002/03
    Lavinový katastr české části Krkonoš v období 1961/62-1997/98
    Likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
    Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik
    Likvidace hořící haldy : sanace a rekultivace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích
    Likvidace vrtů v povodích Moravy a Odry
    Long-term impacts of the 1997 floods in the Morava River Basin
    Loss of nutrients due to litter raking compared to the effect of acidic deposition in two spruce stands, Czech Republic
    Ložiska uranu ve Stráži pod Ralskem
    Magic Modelling of Long-term Lake Water and Soil Chemistry at Abborrträsket, Northern Sweden
    Magnetic monitoring of air-, land- and water-pollution
    Magnetická susceptibilita rašelin jako indikátor antropogenních imisí v České a Polské části Krkonoš
    Mapping of Acid deposition Effects and Calculation of Corrosion Costs on Zinc in China
    Measurement of radon exhalation rate from the ground surface: can the parameter be used for determination of radon potential of soils?
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 1. část
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 2. část
    Mercury distribution and speciation at three contrasting sites in the Czech Republic
    Metal speciation and attenuation in stream waters and sediments contaminated by landfill leachate
    Metoda systematické likvidace Dolu J. Šverma v Žacléři jako příklad minimalizace ohrožení životního prostředí oblasti
    Mineralogical and physico-chemical properties of soils from the devastated forest area in Izerskie Mountains
    Mineralogy and chemistry of conventional and fluidised bed coal ashes
    Mineralogy and trace element chemistry of classical and FBC fly ashes
    Minulost ještě neskončila
    The Missing Flux in a 35S Budget for the Soils of a Small Polluted Catchment
    Mladotické jezero - vývoj jezerní pánve
    Model studies of an open-pit mine bottom loaded by artesian water pressure
    Modelování proudění metanu v horninovém prostředí pomocí programu FLUENT
    Možnosti geotechniky při prevenci škod způsobených stavební činností na životním prostředí
    Natural sensor materials for environmental monitoring of St. Vitus Cathedral in Prague
    Návrh kritérií na komplexní zhodnocení starých hald po těžbě rudních a uranových ložisek na příkladu vybraných lokalit Kutnohorska a Příbramska
    Návrh na určování limitů těžeb na základě vyhodnocení ekologické únosnosti na území vybraných okresů Litoměřice, Česká Lípa a Jindřichův Hradec
    Návrhy na zvyšování biodiverzity ekosystému řeky Moravy
    Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č. 22/2003 "Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů"
    Některé postřehy z konference "Mineral raw materials and mining activity of the 21th century": prognózy vývoje těžby a zásob uhlí v ČR a v jednotlivých revírech, úvahy nad územními a ekologickými limity, podíl uhlí na výrobě elektrické energie, význam využívání alternativních zdrojů
    Některé problémy hlušinových odvalů ve vztahu k životnímu prostředí
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část I
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část II
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část III
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část IV
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část V
    Nerostné suroviny, ekologie, Evropa a budoucnost
    No. 405 - Anthropogenic impact on weathering processes (1996-2000)
    No. 405 - Anthropogenic impact on weathering processes (1996-2000)
    No. 405 - Anthropogenic impacts on weathering processes (1996-2000)
    Normal versus Metal-rich Black Shales in the Barrandian Neoproterozoic of the Teplá-Barrandian Unit: a Summary with New Data
    Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech zvodnělých poklesových kotlin na Karvinsku
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití : výsledky projektu v roce 2005
    Organic Products Liberated into Surface Waters during the Weathering of Stockpiled Lignite
    Organically modified clays and their stability in an aqueous aerobic environment
    Organically modified clays as potential stabilising agents for PVC films
    Ostrov La Palma : geologická časovaná bomba?
    Ověření metodiky pro hodnocení acidifikace odvalových materiálů v OKR
    Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin (11-21 Karlovy Vary, 02-32 Teplice, 24-12 Letovice, 15-44 Karviná)
    Paradoxy přírodních katastrof : pět let po katastrofálních povodních v České republice
    Participation of the Analytical Laboratory of the Czech Geological Survey in the INCO-Copernicus Project
    Perspektivy a rizika těžby zlata v České republice
    Petrografické rozbory malt, jejich relativní datování podle stupně degradace pojiva
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the Geophysical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 4., Historical images of rockburst's effects in mines
    Plaveninový režim jako ukazatel intenzity vodní eroze v horských zalesněných povodích (na příkladu Moravskoslezských Beskyd)
    Plaveninový režim v povodí horní Ostravice nad vodárenskou nádrží Šance v letech 1996 a 1997
    Podmínky migrace a srážení arzénu a těžkých kovů ve vodách vytékajících z opuštěných důlních děl v kutnohorském revíru a návazná rizika kontaminace životního prostředí
    Podzemní vody Příhrazské vrchoviny a jejich ochrana
    Posouzení vlivu Jaderné elektrárny Temelín na hydrosféru podle protokolu z Melku : poznatky z vrcholného procesu EIA provedeného na mezinárodní úrovni v ČR
    Posuny stopových prvků v kostní a zubní tkáni
    Poškození smrkového lesa v Krušných horách : vliv námrazy a změn ve složení emisí elektráren
    Povodí Moravy a katastrofální záplavy 1997
    Povodně v Berouně
    Pralesy pod zemí : les je to, co roste pod povrchem, a nad zem vyčnívá vcelku nezajímavými výhonky
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše (Česká republika)
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše ČR
    Probable Modes of Occurrence of Chemical Elements in Coal
    Problematika důlních vod a ochrana kvality povrchových vod při jejich vypouštění
    Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/1/96 - Hodnocení vlivu těžby nerostných surovin na horninové prostředí a únosnost krajiny
    Prohnaný trik matky přírody: globálním oteplením do nového glaciálu
    Project 405 - Anthropogenic impact on weathering processes : man-influenced atmosphere/water-rock interactions on global to microscale
    Projekt zahraniční pomoci Mongolsku v oblasti geologie
    Projekt zahraniční spolupráce Českého geologického ústavu 'ZAMBIE - 2001'
    Proměny krajiny Severočeské hnědouhelné pánve
    Prostorová strukturace říčních niv: vznik - chování - využívání
    Předběžné výsledky palynologického výzkumu Rybárenské slati (22-33 Kašperské Hory)
    Předběžné výsledky sedimentologického studia přehradních sedimentů nádrží Horní Bečva (Beskydy) a Pastviny (Orlické hory) (14-14 Žamberk, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Příčiny degradace stavebních materiálů lednického zámku (34-23, Břeclav)
    Případ váhavého ledovce : antarktický ledovec se dal českou cestou: razantně vpřed, úkrok stranou, váhání, recese a nejistý nástup
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí Važecké jeskyně
    Půdní prostředí přirozených smrčin 8. LVS Krkonoš
    Radionuklidy v důlních sedimentech a sedimentech vodotečí hornoslezské uhelné pánve
    Radon database and radon risk map 1:500 000 of the Czech republic
    Rekognoskační studie rozptylu radioaktivních materiálů z těžby uranových rud v okrese Příbram a zhodnocení z hlediska radiační zátěže pro obyvatelstvo
    Remediation of a sandstone aquifer following chemical mining of uranium in the Stráž deposit, Czech Republic
    Rostoucí koncentrace CO2 v ovzduší : katastrofa nebo snesitelná změna?
    Říční krajina - příčiny a způsoby narušování jejího ekologického kontinua
    Sanace horninového a životního prostředí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž
    Seminar over the project "Influence of underground mining damp-down on processes in lithosphere and environment"
    Shrnutí některých výsledků evropského projektu NITREX
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích
    Slope Processes in Surroundings of Nové Město nad Metují (Northeast Bohemia)
    Soil erosion by water: contemporary research methods and their use
    Soil Mg and Ca depletion as a result of experimental litter raking in two spruce forests, Czech Republic
    Současné možnosti dobývání uhelných zásob v ochranných pilířích překopů
    Současný stav poznatků o horninovém prostředí ve vztahu k antropogenním zátěžím
    Současný vývoj Státní energetické koncepce
    Srovnání některých poznatků o zjišťování nebezpečí průtrží uhlí a plynů na dolech Ukrajiny a v České republice
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Stav a vývoj lesních půd na TVP v Krkonoších v letech 1980-1998
    Stav lesních půd klečového pásma Krkonoš
    Stav životního prostředí na letišti Praha-Ruzyně a v jeho okolí. 1. část
    Stav životního prostředí na letišti Praha-Ruzyně a v jeho okolí. 2. část
    Streamwater acidification in the Krušné hory, northern Bohemia, Czech Republic
    Studie možností využití odpadních hald po těžbě
    Studium samovolné destrukce "jemných sintrových forem" (24-23 Protivanov)
    Surveying the anthropogenic impact of the Moldau river sediments and nearby soils using magnetic susceptibility
    Svahové pohyby po extrémních srážkách v červenci 1997 a činnost Českého geologického ústavu
    Svahové pohyby po intenzívních srážkách v roce 1997 v modelové oblasti Růžďka-Bystřička-Mikulůvka, okres Vsetín
    Světové a středoevropské perspektivy poptávky uhlí do toku 2030
    Systémová analýza provozu energetické soustavy Dukovany-Dalešice a impaktů do okolní krajiny
    Temperature effects on one bay of St Vitus' Cathedral
    Těžba hnědého uhlí a územní limity při úpatí Krušných hor
    Těžba nerostných surovin a krajinné rekultivace
    Těžba smaragdů v oblasti Kafubu, Zambie
    Těžba surovin a ochrana životního prostředí : statistika a pár příkladů
    Thorium a uran ve šlichových koncentrátech a jejich význam pro geologii a životní prostředí
    Úkoly a cíle prognózy vzniku otřesů, teoretické principy jejího vypracování
    Uplatnění IPPC při asanačně rekultivačních stavbách v OKR
    Úspěch mezinárodní konference "Sanace a rekultivace krajiny po těžbě uhlí" (Teplice, 14.-18.5.2001)
    Úvodní důlní díla v SHR - současný stav
    Uzavření dolu jako obecný problém hornictví
    Velká voda, krajina a člověk : protipovodňová opatření se musí navrhovat od rozvodí
    Většina oxidu uhličiténo "bydlí" v karbonátech
    Vliv alochtonního vápence na druhovou diversitu vytěženého rašeliniště (Hůrecká slať, Šumava)
    Vliv důlní činnosti na kvalitu vody v řece Olši
    Vliv klimatických změn na vodní zdroje v Andách : hrozba tajících ledovců
    Vliv průmyslových zdrojů znečištění a starých zátěží na jakost vody a ekosystém
    Vliv průmyslu na aeromagnetický obraz Liberce a okolí
    Vliv průzkumu a těžby ropy a zemního plynu na životní prostředí
    Vliv stavební činnosti a těžby na životní prostředí
    Vliv těžby na životní prostředí
    Vliv těžby Sn-W rud na životní prostředí
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. I. část
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. II. část
    Vodní eroze lesní půdy : šance pro vodárenskou nádrž Šance
    Výsledky komplexního eko-geologického výzkumu v severočeské a sokolovské hnědouhelné pánvi
    Výsledky kontrolního sledování skalních masivů v obci Hřensko za období červen 1996-prosinec 1998
    Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení : 11-21 Karlovy Vary, 11-14 Cheb, 11-23 Sokolov, 11-12 Kraslice
    Výsledky průzkumu intenzity termických procesů probíhajících v odvalu V Němcích dolu Schöller
    Výstup organických produktů zvětrávání ze skládek uhlí do půd
    Využití důlních vod ostravsko-karvinského revíru v provozu úpraven uhlí
    Využití geomorfologického mapování při studiu antropogenních tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí
    Využití magnetické susceptibility lesních půd pro mapování imisní zátěže v regionu KRNAP
    Využití moderních metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu
    Využití nerostného bohatství Číny
    Vývoj látkových toků a překročení kritických zátěží v České republice
    Vývoj látkových toků v České republice (GEOMON)
    Vývoj rostlinných ekosystémů v nivě Labe v pozdním glaciálu a holocénu
    Vývoj vybraných pedochemických charakteristik na lokalitě Strmá stráň v Krkonoších v období 1980-1993
    Vývoj zdravotního stavu lesů a lesních půd
    Výzkumný projekt ČBÚ č. 29/2003 "Zdokonalení metod včasného zjišťování samovznícení uhlí a kontroly průběhu jeho likvidace se zaměřením na indikační plyny"
    Význam a efektivní využití domácího uhlí
    Vzdušné malty historických staveb, jejich identifikace, příčiny degradace a návrh sanace
    Vznik sulfátové mineralizace na odvalech a její vliv na kvalitu spodních vod v OKR
    Vztah radonu v objektech a radonu v podloží na území středočeského plutonu - úvodní studie
    Will the river Irtysh survive the year 2030? Impact of long-term unsuitable land use and water management of the upper stretch of the river catchment (North Kazakhstan)
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1998
    Zahraniční spolupráce na projektech podporovaných British Council, Prague
    Záplavy jako geologický jev
    Zarovnané povrchy ve vrcholových partiích Špičáku a Rozvodí (Královský hvozd)
    Zelená jezírka, rudá půda a žlutý vzduch : životní prostředí na pomezí Uralu a Sibiře
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí
    Zhodnocení možnosti stabilizace jezírka Netopýrky v Brně (24-32 Brno)
    Zhodnocení vlivu těžby nerostných surovin na životní prostředí okresů Teplice a Prachatice
    Zkáza severních Čech blízká nesdělitelnosti
    Změny v korytě a údolní nivě Blanice mezi Tišovicemi a Vodňany při povodni v srpnu 2002