Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    surovinová politika
Článek
    Ako ďalej vo využívaní vybraných nerastných surovín na Slovensku
    Bibliografie Petra Jakeše
    Bylo, nebylo-
    Ceny uhlí - problém neřešený
    Cesty rozvoje hornictví a 14. světový hornický kongres
    Coal production and coal reserves of the Czech Republic and former Czechoslovakia
    Československé rudné baníctvo v podmienkach trhového mechanizmu
    Činnost Národního informačního střediska ČR - střediska Geofond
    "Dobývání uhlí pod vodonosnými horizonty" - stručná informace o výsledcích výzkumného programu, řešeného Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích
    Důl Slaný - šachta s nejkratší životností
    Ekologie a těžba nerostných surovin
    Ekonomika Sn-W rud ze světového a českého pohledu
    Evropské státy uhlí nezatracují : náš rozhovor s poslancem Evropského parlamentu JUDr. Richardem Falbrem
    Fosfátové suroviny - úvaha o zajištění čs. potřeb činností v zahraničí
    Geologické práce hrazené ze státního rozpočtu realizované v roce 1999
    Global mining restructuring and EU 25 - consequences for European miners
    Hnědé uhlí-energetika-rozvoj - hlavní téma kongresu v Belchatowě
    Hnědé uhlí jako strategická surovina v primárních zdrojích výroby elektrické energie v ČR
    Interaktivní programový systém pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    K přítomnosti a budoucnosti geologických věd
    Kritéria hodnocení významu nerostných surovin pro ekonomiku České republiky
    Krok k rozvoji vietnamského těžebního průmyslu
    Lesk a bída uranových dolů Příbram
    The Mineral Industry of Czech Republic: International 1996
    Minulost a přítomnost Příbramska ve světle současného vývoje čs. důlního průmyslu
    Modernizace úpraven drceného kameniva v nových ekonomických podmínkách
    Možnosti využívání ložiska vločkového grafitu v Tanzánii
    Nerastné suroviny na prelome tisícročí
    Nerostné suroviny a úpravnictví
    Nerostné suroviny: minulost, současnost a budoucnost
    Nerostné suroviny první poloviny 21. století - současný stav, problémy a perspektivy
    Nerudy míří do třetího tisíciletí
    Nové zhodnocení výhradních ložisek nerudních surovin
    O hornictví a jeho vlivu na životní prostředí
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru geologie MŽP v roce 1998
    Perspektiva a podmínky dalšího rozvoje těžební činnosti v SHR
    Perspektiva dotěžení uhelných zásob v severočeském a sokolovském hnědouhelném revíru v návaznosti na koncepci energetické politiky ČR
    Perspektivy využití zásob uhlí ve světě a v Evropě
    Potřeba komplexního zhodnocení rudného hornictví v Českém masivu od roku 1945 do zahájení útlumových programů, jako závěrečného a zásadního dokumentu České republiky pro danou oblast
    Potřeba promyšlené energetické politiky v ČR
    Problematika externalit v oblasti dobývání, úpravy a odbytu surovin
    Problematika útlumu těžby v severočeské pánvi
    Prospects for coal use in the Czech Republic at the beginning of the 21st century
    Přijatelná palivoenergetická koncepce sz. Čech
    Quo vadis res metallica Bohemoslovaca?
    Radioaktivní suroviny a jejich použití v hitlerovském Německu
    Rudné baníctvo na rázcestí
    Rynek ropy naftowej w krajach Grupy Wyszechradzkiej i Państwach Nadbałtyckich
    Současné a budoucí postavení České republiky v zajišťování zdrojů nerostných surovin
    Současné problémy čs. rudného hornictví z hlediska porovnání se světovými technickými parametry
    Současnost a perspektivy uhelného hornictví v ostravsko-karvinských dolech
    Současný stav v restrukturalizaci uhelného hornictví
    Souhrnná informace o útlumu a likvidaci hornictví v České republice
    Surovinová politika a proces posouzení jejích vlivů na životní prostředí
    Surovinová politika a využívání nerostného bohatství
    Surovinová politika ČR v oblasti rud v podmínkách tržního hospodářství
    Surovinová politika ČSSR a zajištění potřeb nerostných surovin
    Světové surovinové zdroje ropy a zemního plynu : prognózy jejich vývoje a možného dopadu na palivoenergetickou bilanci České republiky
    Ťažba stavebných materiálov a jej vplyv na životné prostredie
    Trendy vývoje světové těžby základních nerudních nerostných surovin
    Uhlí - strategická surovina 21. století
    Útlmový program v rudnom baníctve na Slovensku
    Útlum těžby ložisek Sn-W a likvidace závodu Stannum
    Úvaha nad horním zákonem
    Úvaha o budoucnosti Příbramska (bez hornictví?)
    Vybrané problémy nerostných surovin ve vztahu k novému hornímu zákonu
    Východiska a cíle pro formulování surovinové politiky státu v oblasti nerostných surovin
    Výsledky mezinárodního nabídkového řízení na průzkum zlata v České republice
    Využívání tuzemského nerostného bohatství - jeden ze základních předpokladů konkurenceschopnosti ČR