Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    suroviny stavebního průmyslu
Článek
    Approach to indoor radon problems in the Czech Republic
    Basalt aggregates as the rock fill material
    C-Stanovení limitů ekologické únostnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO České středohoří
    Caves in the southern part of Moravian Carst and Mokrá Cement Plant. Co-operation of Mokrá Cement Plant and scientific institutions
    Český ráj
    D-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Třeboňsko
    Doterajšie možnosti uplatnenia potrubných dopravných systémov v rudnom a nerudnom baníctve
    Ehemalige Lagerstätte Háj-Vápenný kopec (Stolzenhahn-Kalkberg), NE-Hang
    Ehemalige Lagerstätte Kovářská-vápenka (Schmiedeberg-Kalkofen; früher gelegentlich auch als Stolzenhahn bezeichnet)
    Ehemalige Lagerstätte Rájov (Reihen) - Vápenice/Dolní Vykmanov (Unter-Weigensdorf)
    Ehemalige Lagerstätte Vápenice u Moldavy (Kalkofen bei Moldau)
    Ehemalige Lagerstätte Vykmanov (Ober-Weigensdorf)
    Fakta a mýty o potenciálu a prioritách nerostných surovin v podmínkách Chráněné krajinné oblasti Železných hor
    Geochemické a fyzikální vlastnosti popelů vybraných složišť v ČSR
    Geomorfologická analýza reliéfu Javořích hor
    Goggendorf - Sand- und Kiesgrube der gemeinde Guntersdorf. Exkursion C - Geologie der Umgebung von Hollabrunn
    Historie a perspektiva využití dobšinského serpentinitu ve stavební praxi
    Hlavní trendy v domácí těžbě nerostných surovin v letech 1993-2002
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997, plocha C - Broumovsko
    Inženýrskogeologické hodnocení terciérních a kvartérních sedimentů na listu Nýřany (11-44 Nýřany)
    Jílovce cyprisového souvrství
    K znovuotevření těžby pískovce u Starého Maletína
    Karlův most: spojnice materiálových znalostí antiky a moderní doby
    Krátká informace o těžbě některých surovin na řeckých vulkanických ostrovech
    Kritická analýza životnosti zásob nerostných surovin v dobývacích prostorech a v plánech otvírky, přípravy a dobývání
    Ložiska nerudních surovin severozápadních Čech
    Lužické hory
    Markovice - lokalita nerostů alpské parageneze
    Marmorrelikte Klášterecká Jeseň (Gesseln) - Údolíčko (Kleinthal)
    Milířská dolina
    Mineralizace vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Možnosti ukládání popelovin v SD, a.s., DNT
    Možnosti využití meziložních písků z uhelného lomu Vršany jako náhradního zdroje namísto otvírky nových ložisek v Poohří
    Možnosti využití odpadních hald po těžbě nerostných surovin jako druhotné suroviny v oblastech nedostatku ložisek štěrkopísku na Plzeňsku
    Možnosti využití popílků z fluidních topenišť ve stavebniství
    Nástin geologického a geomorfologického vývoje Mělnicka
    Návrh na určování limitů těžeb na základě vyhodnocení ekologické únosnosti na území vybraných okresů Litoměřice, Česká Lípa a Jindřichův Hradec
    Nerostné suroviny a jejich těžba
    Nerostné suroviny
    Nerostné suroviny na území mapy 21-442 Železná Ruda : 21-44 Železná Ruda
    Nerostné suroviny v zahraničním obchodě ČR
    Nové nálezy z kamenolomu Dolánky u Teplic
    Nové pohledy na výrobu kameniva
    Nové poznatky v řešení náhrady těženého kamene drcením
    Nové poznatky v úpravnictví kameniva
    Nové směry v technologii těžby, dopravy a úpravy v kamenolomech
    Nový přístup k sanaci a rekultivaci lomů s uplatněním hledisek krajinného rázu (zahlazení důsledků hornické činnosti po povrchové těžbě vápencových a stavebních surovin - vytváření nové morfologie povrchu)
    Oberfellabrunn - Kiesgrube Stecher. Exkursion C - Geologie der Umgebung von Hollabrunn
    Odpady těžebního průmyslu jako druhotné suroviny ve stavebnictví
    Patologické změny betonů panelových domů sídliště Brno-Komín : 24-34 Brno
    Petroarcheologické zhodnocení kamenného stavebního materiálu odkrytého při výstavbě kostela na náměstí T.G. Masaryka v Břeclavi
    Petrografická a geochemická charakteristika malt a omítek kostela sv. Petra a Pavla v Brně (24-35 Ivančice)
    Petrografické rozbory malt, jejich relativní datování podle stupně degradace pojiva
    Phonolite rocks in Northern Bohemia and their deposit investigation
    Pokračování výzkumu mladých západočeských vulkanitů
    Požadavky na těžební stavební suroviny z hlediska radonového programu
    Prezentace CVVP - Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin
    Problematika efektivnosti využití doprovodných surovin
    Průmyslové odpady a možnosti jejich využití jako druhotné suroviny pro sanaci po báňské činnosti
    Předběžná zpráva o typologii lomů v žulovském plutonu - list Vidnava (14-222) (14-222 Vidnava)
    Příčiny degradace stavebních materiálů lednického zámku (34-23, Břeclav)
    Radon program - a part of the environmental protection program in the Czech Republic
    Radonový program ČR
    Selected changes in exploitation and mining of mineral resources in the Czech Republic in the period 1993-2005
    Some mineral resources in Nicaragua
    Sorpce kovových iontů zeolity syntetizovaných z popelů
    Současný stav problematiky využívání produktů po spalování
    Stanovení radioaktivity stavebnich surovin gama spektrometrií
    Střet zájmů na lokalitě Leskoun
    Suroviny a hornická činnost
    Ťažba stavebných materiálov a jej vplyv na životné prostredie
    Úprava a technologické vlastnosti ryolitového tufu z lokality Kráĺovce v Slanských vrchoch
    Vorkommen Bočský potok
    Vorkommen NW-Hang Vápenný kopec sowie Marmorvorkommen am Ohnivý vrch
    Vorkommen Rotava (Rothau) frühe Kalkofen genannt
    Vorkommen Vysoká sec (Hohe Hau)
    Výchova odborníků pro těžbu a zpracování stavebních surovin
    Výchova odborníků pro těžbu a zpracování stavebních surovin
    Výskyty železivců mimo českou křídovou pánev
    Výsledky geologického prieskumu pre zabezpečenie kameniva do bielych a farebných betónov
    Využití doprovodných surovin Sokolovské uhelné, a.s.
    Využití odpadních kalů z těžby drob jako netradiční cihlářské suroviny
    Vývoz nerostných surovin z České republiky v posledních letech a možnosti jeho omezování
    Vzdušné malty historických staveb, jejich identifikace, příčiny degradace a návrh sanace
    Vznik a využití antropogenních ložisek na příkladech z ostravského kraje
    Zahraniční obchod s nerostnými surovinami v roce 2001. II. část, Nerudy, stavební suroviny, vybrané ostatní suroviny a produkty, odpady
    Zeolit - persektívna surovina pre stavebníctvo
    Zhodnocení a využití dolomitů v dobývacím prostoru Vel'ká Čierna I v Rajecké kotlině Slovenské republiky
    Zkušenosti z využívání nerostného bohatství ČR v oboru těžby stavebních surovin na pozadí legislativy OŽP
    Zpracování stavebních odpadů
    Životní prostředí v berounské kotlině (část II.)