Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    systém GIS
Článek
    Aktuální trendy vývoje v oblasti geoinformatiky a geinformačních technologií
    Analysis of preparatory factors of landslides, Vsetínské vrchy Highland, Czech Republic
    Aplikace informačních systémů pro řízení obnovy krajiny postižené těžbou uhlí
    Application of newly developed ArcGIS software extensions for localization of faults and natural zones of methane's escape by morphotectonic analysis (Moravosilesian region)
    Application of the engineering-geological conditions in land-use plans in the Petrvald Region (Czech Republic)
    Bývalá hornická oblast z pohledu analýzy změn krajinných prvků - úsek říčního kilometru 17,5 až 22 údolní nivy řeky Odry
    Character and dynamics of the floodplain of the Losenice stream, Bohemian Forest
    Classification of the dynamics of water quality changes in the Elbe River basin
    Conceptual remarks for tectonic geomorphology by terrain modelling within GIS
    Continuous soil lost modelling in the Haraska watershed (SE Moravia) - an application of 4D digital landscape model
    Cross-border radon index map 1 : 100 000 Lausitz - Karkonosze - Jizera region (northern part of the Bohemian massif)
    Činnost Národního informačního střediska ČR - střediska Geofond
    Deterministický model náchylnosti území ke vzniku svahových deformací ve Vsetínských vrších
    Digitální geologická data pro geografické aplikace GIS
    Digitální model krajiny - nástroj při realizaci výzkumných a aplikačních studií
    Dynamic geoinformatic models
    Erozní mapa ČR a její využití
    Evaluation of landscape element changes by means of GIS in former mining districts of Ostrava-Jih, Vítkovice, Moravská and Slezská Ostrava, Přívoz, Radvanice and Bartovice
    Fundament of Digital Elevation Model as a Tool for Geomorphological Research
    Geodetické podklady pro vyhodnocení povodně v červenci 1997
    Geografické informační systémy : jak nahlédnout za "kopečky" a přitom zůstat doma
    Geografický informační systém CHKO Moravský kras
    Geografický informační systém v MND a.s. Hodonín
    Geographic information systems and decision support system for groundwater management
    GEOINFO informační systém geologických a účelových map v měřítku 1:50 000
    Geoinformační systém map geofaktorů životního prostředí 1:50 000
    Geoinformační technologie a modelování hydrogeologických procesů - současné problémy a trendy
    Geoinformační technologie pro podporu krizového řízení
    Geoinformatic assessment of extreme flood consequences - case study: flood in August 2002 in Central Europe
    Geoinformatika: ano či ne?
    Geoinformatika: přirozený resultát globalizačního procesu v geovědách
    Geological and environmental databases and application of GIS in national geological service of the Czech Republic
    Geological bedrock of the Czech Republic - the source of radon problems
    Geologické mapy : od papíru k informačnímu systému
    Geomorfologické vymezení hlavních úrovní krasovění v Javoříčském krasu s využitím metodiky GIS
    Geomorfologické vymezení hlavních úrovní krasovění v Javoříčském krasu s využitím metodiky GIS
    Geomorphological information system: idea and options for practical implementation
    Geomorphological information system: physical model and options of geomorphological analysis
    Geostatistická klasifikace dynamiky změn kvality vody v povodí Labe
    Geothermal energy of the Ohře Rift region
    The GIS analysis of indoor radon and soil gas radon in major rock types of the Czech Republic
    GIS aplikace pramenů a vrtů na ČHMÚ - pobočka Praha
    GIS application in Complex Geologic-Ecological Research of the North Bohemian Brown Coal Basin
    GIS jako informační systém o rekultivacích na Dolech Bílina
    GIS ve státní správě
    Hodnocení vlivu strukturních poměrů na vznik svahových deformací v regionálním měřítku
    Hydrogeologická rajonizace 2005
    Hydrogeologická rajonizace 2005
    Hydrogeologická rajonizace České republiky
    Implementace systému GPS do mobilních geoinformačních technologií na Dolech Bílina
    Implementation of GIS technology in the Czech Geological Survey (CGS)
    Theinfluence of geological bedrock on the soil gas and indoor radon concentrations measured on Quaternary sediments - first statistical approach
    Integrated GIS and Remotely Sensed Data for Input and Runoff Monitoring
    Interactive use of groundwater hydraulic modelling and GIS application for predicting of groundwater level rise impacts
    Internet mapový server České geologické služby
    Jde Šumava ve stopách Krušných hor? Srovnání vlivu acidifikace
    Kartografické a geoinformatické chyby v územních plánech
    Kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří: nová data z GIS analýz a relativního datování kamenitých akumulací a svahových depresí : (02-41 Ústí nad Labem)
    Landslide database for modelling and landslide map production
    Landslide hazard assessment along the main road E 50 in Chřiby highlands
    Landslide modelling for natural risk/hazard assessment with GIS
    Landslide susceptibility modeling : a case study on Fruška gora mountain, Serbia
    Landuse changes as indicator of flood risk
    Laserové snímání krajiny jako zdroj přesných třírozměrných vstupních dat do GIS
    Legenda podrobných geomorfologických map : digitální formát
    Liniové stavby, aplikovaná geologie a životní prostředí
    Mapa erozního ohrožení půd a transportu sedimentu v České republice
    Mapa náchylnosti terénu Krkonoš ke vzniku lavin vytvořená pomocí nástrojů GIS a statisticko-pravděpodobnostních metod
    Mapování náchylnosti svahů k sesouvání v prostředí GIS, Miramar, Kostarika
    Metodika vyjádření nebezpečnosti svahových pohybů užitím geografického informačního systému
    Mobilní geoinformační technologie v geomorfologickém mapování
    Model detekce půdních sesuvů s využitím dat dálkového průzkumu Země a nástrojů GIS
    Model GIS pro řešení potenciálních střetů zájmů mezi aspekty využití geologických zdrojů a ochranou životního prostředí
    Model of landslide detection using remote sensing data and GIS tools
    Modelling of georelief influence on wind streaming by the use of GIS technology
    Modelling of soil erosion hazards as a response of land use changes
    Modelování vlivu lesa na srážkoodtokové vztahy a vodní erozi s pomocí GIS
    Modelování změn reliéfu krajiny jako důsledku těžby vápenců na Koněprusku (CHKO Český kras)
    Morfometrické a strukturní vlastnosti reliéfu střední Šumavy
    Morfometrické techniky s využitím izobazit na příkladu reliéfu střední Šumavy
    Možnosti aplikace modelu plošného znečištění v povodí Svratky
    Nástroje na podporu rozhodování při optimalizaci režimu jímání a ochrany vodních zdrojů podzemních vod
    New ways of dissemination and delivery of geoscience information to society
    Normalization of the database of regional division of the relief
    Nová koncepce řešení pásem hygienické ochrany povrchových vodních zdrojů
    Ochrana a využití vod v příhraničním krystaliniku Ústeckého kraje
    On the use permanent GPS stations in geodynamics
    Plaveniny jako produkt a indikátor vodní eroze půdy v geograficky rozdílných podmínkách České republiky
    Podíl drenážního odtoku na celkovém odtoku z povodí
    Posouzení stability hrází na řece Odře s využitím GIS
    Possible ways to Radon Map of Europe - from input data to result
    Potencjalna erozja gleb w Karkonoskim Parku Narodowym
    Použití entropie při studiu nestejnorodosti geografických jevů
    Problematika eroze v GIS a její využití při rekultivaci území postižených těžbou
    Projekt GIS a metadata pro prostorová data
    Průběžná zpráva o systematické revizi lokalit křídových body- a ichnofosilií v bývalém okrese Rychnov nad Kněžnou : (14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk)
    Převod edice geologických a účelových ekologických map 1:50 000 do GIS
    Příklad využití technologií GPS a GIS při studiu kryoplanačních teras na Luční a Studniční hoře
    Přírodní tepelný potenciál v Podkrušnohoří
    Quantitative Seismotectonic Analysis of the Bohemian Massif, Czech Republic
    Radon database and radon risk map 1:500 000 of the Czech republic
    Radon in rock types of the Czech Republic
    Radonový index geologického podloží a jeho vliv na strategii vyhledávání rizikových objektů v České republice
    Revitalizace a hydroinformatika na Ploučnici
    Revize speleologické dokumentace pseudokrasových jeskyní "Ledové sluje" z archivu Správy Národního parku Podyjí a její implementace do GIS
    Rozvoj GIS v oblasti vodního hospodářství
    Řízení obnovy krajiny postižené těžbou s použitím informačních technologií a vizualizace
    Selected results of the geomorphological research in the Šumava mts. in 2005-2007
    Sledování změn zemského povrchu v oblastech s povrchovou a hlubinnou těžbou hnědého uhlí
    Slope deformations in eastern Moravia, Vsetín District (Outer Western Carpathians)
    Spatial analysis of damage caused by strong winds and gales in the Czech lands since ad 1500
    Spatial distribution of potential planation surfaces in the Bohemian Forest (the Šumava Mts.)
    Spatial (GIS) analysis of relief and lithology of the Vsetínské vrchy Mountains (Outer West Carpathians, Czech Republic)
    Standardizace limitů zátěží území a zranitelnosti horninového a životního prostředí
    Strukturní výzkum v bedřichovském tunelu a okolí v prostředí GIS
    Strukturovaný přístup k odhadu produkce povrchového odtoku z území a předpovědní systém povodňové ohroženosti
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku : 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-22 Jeseník
    System informacji geograficznej w Karkonoskim Parku Narodowym
    Tercierní uhlonosné relikty v ústecké části severočeského hnědouhelného revíru
    Tvorba informačního systému
    Tvorba národní informační geologické vrstvy - GEOČR50
    Tvorba účelových inženýrsko-geologických map stabilitních poměrů a map náchylnosti k porušení stability svahů v aplikaci ArcGis
    Typological data in the process of landscape potential identification with using GIS
    Understanding and assessing European mineral resources - a new approach using GIS Central Europe
    Určování oblastí náchylných k sesuvům pomocí geografických informačních systémů a fotogrammetrie
    Územní dopady těžby, likvidačně-rekultivačních prací a ochrany ložisek na kvalitu a rozlohu využitelných ploch
    Užití některých prvků morfostrukturní analýzy v prostředí GIS
    Využití Geografického informačního systému při ochraně podzemních vod
    Využití GIS a distribuovaných srážko-odtokových modelů v odhadu hydrologických parametrů malých povodí. Případová studie z NP České Švýcarsko a Jetřichovického potoka
    Využití GIS a hydrologických modelů v managementu povodí
    Využití GIS ARC/INFO při geomorfologickém výzkumu se zaměřením na morfostrukturní analýzu zvolené oblasti
    Využití GIS při detekci neotektoniky na příkladu Vsetínských vrchů a okolí
    Využití modelu GIS pro tvorbu komplexních podkladů pro posuzování vlivů geologických a geodynamických jevů a objektů na životní prostředí
    Využití technologie GIS ke zpracování map potenciálních střetů zájmů mezi těžbou a ochranou přírody
    Vývoj a aplikace programových extenzí ArcGIS pro účely strukturní a morfotektonické analýzy
    Významné geologické lokality ČR - jejich ochrana, správa a prezentace Českou geologickou službou
    Vztah alpinské hranice lesa a vybraných recentních geomorfologických procesů na příkladu východních Krkonoš
    Vztah mezi geo- a biodiversitou na příkladu sněhového pole "Mapa republiky" (Modrý důl)
    The windthrows in Šumava Mts. caused by Kyrill hurricane and terrain features
    Zahraniční spolupráce na projektech podporovaných British Council, Prague
    Zahraniční spolupráce na projektech podporovaných The British Council, Prague
    Zlodowacenie Śnieżnych Kotłów w Karkonoszach Zachodnich w świetle analizy morfometrycznej oraz GIS
    Zonace území KRNAP na základě multikriteriální analýzy faktorů prostředí a zdravotního stavu lesa