Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    systém informační
Článek
    30 ročníků přírodovědeckého časopisu Práce muzea v Hradci Králové (Acta Musei Reginaehradecensis s. A) : bibliografie a rejstřík
    Aktuální trendy vývoje v oblasti geoinformatiky a geinformačních technologií
    Automatization of the base surface delimitation - case study in Fatransko-Turčiansky region
    Budujte s námi Svět geologie - aneb prezentace české geologie na internetu
    Česká geologická služba-Geofond: webové aplikace
    Činnost knihovny ČGÚ v letech 1997-1999
    Data transmission from seismic stations via network AGNES using GSM-GPRS technology
    Databáze v geovědách
    Dekorační a stavební kameny České republiky - internetová databáze
    Digital archive of the Czech Geological Survey - Geofond
    DÚ-02: Zpracování databáze ploch postižených těžbou nerostných surovin, ploch sanovaných a revitalizovaných
    Dynamic geoinformatic models
    eEarth and eWater multilingual digital geological database
    Die Erfassung geologisch bedeutender Lokalitäten in der Tschechischen Republik
    Evaluation of the medium-range European flood forecasts for the March-April 2006 flood in the Morava River
    General Geomorphological Maps and Geomorphological Information Systems (case study monitoring of protected areas in East Bohemia, Czech Republic)
    Geodetické podklady pro vyhodnocení povodně v červenci 1997
    Geofond ČR - Informační centrum státní geologické služby
    Geofond ČR
    Geografický informační systém CHKO Moravský kras
    Geoinformační systém map geofaktorů životního prostředí 1:50 000
    Geoinformační technologie pro podporu krizového řízení
    Geoinformatika: ano či ne?
    Geoinformatika: přirozený resultát globalizačního procesu v geovědách
    Geoinformation system of Czech Geological Survey - Geofond
    Geologické mapy : od papíru k informačnímu systému
    GEOMIND - Geophysical Multilingual Internet-driven Information Service
    GEOMIND (Geophysical Multilingual Internet Driven Information Service)
    Geomorphological information system: idea and options for practical implementation
    Geomorphological information system: physical model and options of geomorphological analysis
    Geotechnický monitoring při stavbě tunelu Valík u Plzně
    GIS aplikace pramenů a vrtů na ČHMÚ - pobočka Praha
    GIS ve státní správě
    Grafický informační systém pro řízení rekultivace krajiny postižené povrchovou těžbou
    Hlavní směry současného vývoje teorie hodnocení zásob ložisek nerostných surovin
    Hydroekologický informační systém Výzkumného ústavu vodohospodářského
    Hydrogeologická rajonizace 2005
    Hydrologický režim podzemních vod a pramenů
    Implementace systému GPS do mobilních geoinformačních technologií na Dolech Bílina
    Informační podpora organů státní správy na úseku geologie a ochrany životního prostředí
    Informační zdroje pro pracovníky oboru - Geofond ČR
    Informační zdroje pro pracovníky oboru. Geologická knihovna Přírodovědecké fakulty UK v Praze
    Information portal - new dimension in geoscience data delivery
    Integrovaný registr znečišťování
    Internet mapový server České geologické služby
    Internetová databáze dekoračních a stavebních kamenů. Barrandienský diabas - příklad významného stavebního kamene : (12-41 Beroun, 12-34 Hořovice)
    Jak je na tom Česká republika s vypouštěním nebezpečných látek do vodního prostředí
    Jednotná evidence speleologických objektů
    Joachim Barrande website
    K projektu společného využívání mezinárodních bází Georef a Geobase v systému konsorcia specializovaných (geologických) knihoven
    Kartografické a geoinformatické chyby v územních plánech
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Third day: (A) Geodynamic observation of fluid driven earthquake swarms and mantle fluid transport processes in the Nový Kostel epicentral area. Stop 11
    MAGIC library - a novel tool to assess acidification of lakes in Sweden
    Metodické postupy v interaktivním programovém systému pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Místo a úloha dokumentografických informací v automatizovaném systému geologických informací Českého geologického ústavu (ČGÚ)
    Model GIS pro řešení potenciálních střetů zájmů mezi aspekty využití geologických zdrojů a ochranou životního prostředí
    Moderní přístup k mapovému fondu v odborném archivu ČGS
    Nástroje na podporu rozhodování při optimalizaci režimu jímání a ochrany vodních zdrojů podzemních vod
    National report of the Czech Republic
    Návrh databázové aplikace pro ukládání údajů z uhelných pánví České republiky
    New ways of dissemination and delivery of geoscience information to society
    No. 296 - Quaternary in the Asia/Pacific region (1989-1993)
    Obsah ložiskové databáze uhelných pánví
    Ověření možnosti výpočtu zásob nerostných surovin Excelem
    Possibilities of the computer processing of the palaeontological data
    Použití entropie při studiu nestejnorodosti geografických jevů
    Problematika výuky informatiky v přírodovědných oborech
    Problematika využívání hydrogeologických databází Geofondu ČR a spolupráce při jejich naplňování
    Prognózní zdroje nerostných surovin - aktualizace databáze
    Program gINT - zpracování a prezentace geotechnických a geologických dat
    Projekt CO2NET EAST - upowszechnianie wiedzy o problemach wychwytywania i geologicznego składowania CO2
    Projekt "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"
    Projekt GIS a metadata pro prostorová data
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1997
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1999
    Přehled grafického znázorňování uhlí, přechodných hornin a hornin
    Příspěvek geologického i odvozeného mapování pro tvorbu krajiny postižené povrchovou těžbou
    Rada vlády České republiky pro výzkum a vývoj
    Revitalizace a hydroinformatika na Ploučnici
    Revitalizace hnědouhelných regionů - od regionálních přístupů k nadnárodním
    Rozvoj GIS v oblasti vodního hospodářství
    Řízení obnovy krajiny postižené hlubinnou těžbou s použitím informačních technologií
    Řízení obnovy krajiny postižené těžbou s použitím informačních technologií a vizualizace
    Služby ČGS v 21.století
    Současný stav a směry rozvoje spolupráce mezi brněnskou pobočkou ČGÚ a geologickými katedrami Masarykovy university Brno
    Stabilitní studie typových modelů svahů v karpatském flyši
    21. Světový hornický kongres v Krakově : nové výzvy a vize
    Taje hornické krajiny III
    Taje hornické krajiny IV
    Taje hornické krajiny V
    Testing of the partial derivatives approximation preciseness
    Traditional decorative and building stones of the Czech Republic presented by a new public database
    Tvorba geomorfologického informačního systému pro oblast Prášilského jezera (Šumava)
    Tvorba informačního systému
    Tvorba národní informační geologické vrstvy - GEOČR50
    Vize portálu české geologie
    Výsledky 1. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst
    Využití databanky paleontologického materiálu pro výpočty indexů druhové skladby společenstev pomocí počítače
    Využití grafů pro studium topologie reliéfu
    Využití nerostného bohatství Číny
    Využití technologie GIS ke zpracování map potenciálních střetů zájmů mezi těžbou a ochranou přírody
    Vývoj informačního systému geologických lokalit
    Vývoj systému pro ukládání a vyhodnocování údajů uhelných zdrojů a jeho využití pro analýzy využitelnosti zdrojů po roce 2000
    Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v.v.i., Centrum výzkumu ochrany půdy a vody
    Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. v Mostě, centrum služeb, vědy a výzkumu
    Významné geologické lokality ČR - jejich ochrana, správa a prezentace Českou geologickou službou
    The windthrows in Šumava Mts. caused by Kyrill hurricane and terrain features
    Zkušenosti a současný stav problematiky likvidace a zajišťování starých důlních děl v organizacích Energie-stavební a báňská a.s. a Eurogas a.s.
    Zpracování geologických informací v procesu hlubinné těžby ložisek nerostných surovin