Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    těžba podzemní
Článek
    38. Mezinárodní kolokvium geomechaniky v Salcburku
    60 let od důlní havárie na Dole Doubrava v OKD - začátek politických represí v hornictví
    117 let od největší havárie v českém hornictví
    Adsorpční chování lehkých uhlovodíků na uhlí a horninách
    Analyses of Acoustic Emission and Underground Tremor Time Series from Rockburst Hazardous Areas of Ostrava-Karviná Mines
    Analýza časových řad koncentrací metanu v ostravské dílčí pánvi
    Analýza faktorů ovlivňujících výsledky prognózování zbytkových zásob
    Analýza odpadovéhop hospodářství důlního podniku a jeho vlivu na životní prostředí
    Analýza průtržových dějů důlního závodu Paskov OKD, a.s.
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 1, Nový způsob hodnocení rizika vzniku procesu samovznícení uhlí ve stěnových porubech
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 2, Hodnocení požárního ohrožení porubu z hlediska provedení adekvátních represivních zásahů
    Application of newly developed rotational sensor for monitoring of mining induced seismic events in the Karvina region
    Application of the engineering-geological conditions in land-use plans in the Petrvald Region (Czech Republic)
    Application of the method of indicating electromagnetic emission of rock mass in the conditions of the Ostrava-Karviná Coal Field
    Asanace a rekultivace - Alternativa obnovy krajiny ovlivněné hornickou činností
    Assesment of surface deformation due to undermining
    Assessment of rock mechanical properties of superficial deposits in Upper Silesian Basin through a complex of drill technological and logging data
    Assessment of rockburts parameters inferred from in-situ observations
    Báňsko-technické podmínky dobývání uhlí na Kladensku
    Binary indicators of thermal oxidation of Ostrava-Karviná District coal
    Biodegradace polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
    Biogeographical and geobiocoenological aspects of deep coal mining and its impacts on nature and landscape in the Ostrava region
    Changes of ash and sulphur content in coal mine production cycle
    Characteristics of seismicity induced by mining operations in the upper silesian coal field
    Charakteristiky zlomových struktur v oblasti DP Kačice (KD Kladno)
    Co víme o indukovaných otřesech na Příbramsku
    Contribution of the Institute of Geonics of the ASCR Ostrava to seismological monitoring in Silesia and northern Moravia
    Contribution to the study of problems of gas-dynamic phenomena at pit sinking in the Slaný Mine
    Current induced seismicity in the Paskov mine field (Ostrava region)
    Deformace horninového masívu při dobývání závalových zásob Huberova pně na dole Stannum
    Deformation measurements of carboniferous sandstones from the coal mine Kladno II
    Detection of the origin time and seismic ground motion of quarry blasts
    Detekce starých důlních děl Nízkého Jeseníku metodou elektrické odporové tomografie: srovnání metod
    Diagram hmotnostního zastoupení vrstev ve sloji a jeho využití k prognóze množství a kvality odbytové těžby při dobývání hnědého uhlí
    DIAMO, s.p., odštěpný závod ODRA zahlazuje následky hornické činnosti v OKR
    Dimension of underground macroseismic effect areas caused by rockbursts in Ostrava-Karviná coal basin
    Dlouhodobá ochrana terénu nad podzemními složišti
    Dlouhodobá stabilita opuštěných dolů, využívaných jako podzemní úložiště
    Dobývací metody používané v novodobém českém rudném hornictví a jejich zhodnocení
    Dobývání kounovské sloje na Slánsku a Rakovnicku
    "Dobývání uhlí pod vodonosnými horizonty" - stručná informace o výsledcích výzkumného programu, řešeného Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích
    Dobývání žáruvzdorných jílovců
    Dosavadní výsledky zvládání průtrží hornin a plynů při hloubení jam dolu Slaný a zkušenosti z této problematiky v revíru Werra - NDR
    Downsizing of deep coal mining in the Ostrava-Karviná coalfield, the draining of mine and waste waters, and water quality in watercourses
    Důl Svornost v Ohníči u Bíliny a zdejší miocenní flóra
    Důlní díla v Obřím dole v Peci pod Sněžkou
    Důlní indukované geodynamické jevy
    Důlní vody jako využitelný zdroj uranu
    Dynamika samovznícení uhlí OKR
    The effect of mining activity on the occurrence of mining tremors in the safety shaft pillar of the Kladno-Mayrau coal mine
    The effects of coal mining on the landscape of the Ostrava region
    Ekologické důsledky dolování na Karvinsku
    Ekologické přínosy nových technologií dobývání spojených s ukládáním odpadu do dolu
    Ekonomická a báňsko-technická analýza dobývacích metod na ložisku Rožná
    Environmental impact of mining activity in the Upper Silesian Coal Basin (Poland)
    Evaluation of the seam number XVIII mining in the area of mine Dukla, north from the 2nd transversal tectonic disturbance
    Experimental modelling methods of stress analysis for determination of underground structure stability
    Expresní výpočetní metoda kvantifikace zdrojů podzemních vod z údajů hydrogeochemického monitoringu
    Faktory ovlivňující vznik akustických emisí za jednoosého a trojosého stavu napjatosti
    The first experience and results in the application of the GMS-92 Geomechanical Monitoring System at the Doubrava Colliery, the Ostrava-Karviná Coalfield (the Czech Republic)
    First results of conical borehole strain gauge probes applied to induced rock mass stress changes measurement
    Focal zones of rockbursts within the shaft pillar of mine Kladno-2
    Frenštát seismic network and its contribution to observations of the natural and induced seismicity on the territory of Northern Moravia and Silesia
    Geological conditions in the Vinařice allotment of the Kladno coal mine
    Geological structure, seismic energy release and forecasting of rockburst occurrence
    Geologické a legislativní podmínky využití opuštěných vytěžených dolů pro ukládání odpadů
    Geomechanical and geophysical monitoring as basic for creating the physical model
    Geomechanical monitoring systems in the ČSA Mine in Karviná: some experience and knowledge gained from the installation in situ
    Geomechanické monitorovací systémy
    Heuristic Model of Multimodal Energy Frequency Distribution in Multistratified Environment in Primarily Strain-Homogenous Areas
    Historické prvenství aplikace dusíku v hornictví
    Historický vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhlí
    Historie asanačně-rekultivačních prací v Ostravsko-karvinském revíru (OKR)
    Historie hornictví ve městě Vejprty a jeho okolí
    Historie těžby a úpravy uranu v rudním poli Rožná-Olší
    Historie těžby uhlí na úpatí Slavkovského lesa
    Historie těžby uranu na ložiscích v Jáchymově a Horním Slavkově
    History and environmental impact of mining in the Ostrava-Karviná coal field (Upper Silesian Coal Basin, Czech Republic)
    Hloubení úvodních důlních děl dolu President Masaryk v severočeském revíru přes neodvodněné kuřavky
    Hlubinná těžba černého uhlí, rekultivace a proces EIA v OKR
    Hlubinná těžba hnědého uhlí v Podkrušnohoří bude již brzy minulostí
    Hlubinná těžba kaolinu - Plzeňsko
    Hlubinná těžba kaolínu. 2. díl, Kaolín na Podbořansku : Hlubinné dobývání kaolínu na Podbořansku
    Hlubinné dobývání kaolinu na Karlovarsku
    Hlubinné jodobromové vody OKR a perspektivy jejich ekonomického využití
    Horizontální napětí v české části hornoslezské pánve
    Horníci Západočeských uhelných dolů oslavili 31.3.2007 30. výročí ukončení těžby černého uhlí na největším a nejznámějším dole revíru, dole Obránců míru ve Zbůchu
    Hornický bezpečnostní průzkum plynových a vodních obzorů
    Hornictví a ochrana životního prostředí
    Hydrochemická těžba uranu na ložisku Stráž a její hydrogeologické důsledky
    Hydrogeologické aspekty racionálního využití opuštěných důlních prostor
    Hydrogeologické poznatky z hloubení jam dolu ČSM sever a ČSM jih
    Hydrogeologické problémy v geotechnice
    Impact of seismicity on surface in mining affected areas: general description
    Influence of mining seismicity on surface structures in areas with underground mining activity
    The influence of temporary mining interruption on induced seismicity
    Informační a poradenské středisko Báňské měřické základny VŠB o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    Injektáže v hornictví
    Integrované povolení pro zařízení na využívání odpadů k dokončení likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři
    Interpretation of levelling measurements in the area of the Příbram uranium deposit after termination of mining
    Iodine-bromide waters of potential balneological use at the borderland of Poland and Czech Republic
    K historii těžby antracitu u Brandova v Krušných horách
    K historii těžby uhlí v plzeňské černouhelné pánvi v 19. a 20. století - I. část
    K historii těžby uhlí v plzeňské černouhelné pánvi v 19. a 20. století. II. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. I. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. II. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. IV. část, Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách
    K možnostem převedení důlních prostor RUD-Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslového odpadu po ukončení těžby
    K některým teoretickým otázkám vlivu poddolování
    K otázce těžby ve strmě uložených slojích ve východní části OKR v letech 1939-1945
    K problematice dlouhodobé stability vodní jámy Jeremenko
    K současným možnostem ukládání a využívání odpadů v dolech ostravsko-karvinského revíru
    K světovému trendu rudného hornictví a situaci v ČR
    K výsledkům řešení dílčího výzkumného záměru "Rozvoj teorie poklesové kotliny, její důsledky v hornické krajině, omezení a zahlazování následků po hornické činnosti"
    Kalorimetrická sledování vlivu chemických aditiv na reaktivitu uhlí vůči kyslíku
    Karlovarský kraj a stará důlní díla, problémy pokračují
    Karvinská katastrofa 1894
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 1. část
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 2. část
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 3. část
    Klasifikace a kategorizace ploch severočeské hnědouhelné pánve postižených poklesy terénu po hlubinném dobývání
    Klasifikace a kategorizace ploch území plzeňské kamenouhelné pánve, ovlivněných bývalou hlubinou těžbou uhlí
    Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě černého uhlí v kladenské pánvi
    Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch území radnické, chebské a žitavské pánve
    Koexistence hornické činnosti a života města Karviná (informace o studii)
    Kolísání přítoku důlních vod vlivem srážkové činnosti
    Komory Paraple : projektovaná podzemní těžba vápence v lomu Paraple v Českém krase (1953)
    Konec hornické a začátek rekreační epochy spojeného lomu Medard - Libík na Sokolovsku
    Konec těžby uranu v horním povodí Ploučnice : o jednom "ekologickém dědictví"
    Krátkoperiodické elektromagnetické seizmografy na stanicích lokální seizmografické síťe v OKR
    Kristínov - zaniklá lokalita těžby pyritu u Plzně
    Krkonošské dolování. 16, Střelný prach
    Ksztaltowanie sie parametru b rozkladu Gutenberga-Richtera w aktywnych sejsmicznie rejonach górnóslaskiego zaglebia weglowego
    Legislativní aspekty využití důlně-stavebních a rekultivačně sanačních hmot na bázi odpadů na dole Jan Šverma v Žacléři
    Likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
    Likvidace dolu Kohinoor. 1. část, Likvidace důlních děl do roku 2003
    Likvidace dolu Kohinoor
    Likvidace důlních děl ve sloji Josef na dole Marie v Královském Poříčí
    Likvidace hlavního důlního díla - těžní jáma Kateřina v Modlanech - použitím nezpevněné základky
    Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik
    Likvidace hořící haldy : sanace a rekultivace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích
    Likvidace starého důlního díla - štola Jacobi 1 ve Světci kombinovanou metodou použitím zpevněné, foukané a plavené základky
    Likvidace uranových dolů a návrhy racionálního využití důlních děl
    Ložiska lignitu na Islandu z pohledu montánní historie
    Ložiska uranu Hamr a Stráž pod Ralskem
    Matematické modelování poklesů povrchu vlivem dobývání na ložisku Rožná a jejich prognóza
    Mechanism of rigid overlaying of carboniferous strata failure in face mining in the case of a multiseams deposit
    Methodology of measuring seismoacoustic emission by the measuring apparatus MDSA in the underground coal mines of the Ostrava-Karviná Coal Field
    Metoda systematické likvidace Dolu J. Šverma v Žacléři jako příklad minimalizace ohrožení životního prostředí oblasti
    Metodika a hlavní výsledky řešení hydrogeologické problematiky v souvislosti s likvidací kladenských dolů
    Metodika ocenění nákladů na výrobu chemického koncentrátu ve výpočtu zásob
    Minerály dolů kladenského revíru
    Minerály hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály z hořících hald v Zastávce u Brna a Oslavanech - přehled současného stavu výzkumu
    Minulost, současnost a budoucnost těžby hnědého uhlí v severních Čechách
    A model of rock mass fracturing ahead of the longwall face as a consequence of intensity of exploitation
    Modelování proudění metanu v horninovém prostředí pomocí programu FLUENT
    Modelování vývinu tepla z oxidace uhlí v závalovém prostoru stěnového porubu s využitím softwarového prostředí FLUENT
    Mokré varianty rekultivace zbytkových jam v oblastech povrchové těžby
    Monitoring důlních vod na dole ČSM
    Monitoring podzemních vod v severočeské oblasti těžby uranových rud
    Monitoring radiační zátěže pracovního prostředí a radiační ochrana při těžbě radioaktivních surovin v ČR
    Možné způsoby snížení rizik výstupu karbonského plynu na povrch v OKR
    Možnost prognózy důlních otřesů v uhelných dolech z kontinuálních konvergenčních měření
    Možnost využití akumulace důlních vod v zatopených uranových dolech pro vodárenské účely
    Možnosti a podmínky pro zřízení zásobníku plynu na uzavřeném Dole Paskov
    Možnosti hydrotěžby uhelných odkališť s využitím uhelné hmoty reflotací
    Možnosti hydrotěžby uhelných odkališť s využitím uhelné hmoty reflotací
    Možnosti magnetické úpravy odpadů po těžbě a úpravě Sn-W rud
    Možnosti ukládání odpadu v důlních dílech
    Nakládání s důlními vodami po ukončení těžby v ostravské a petřvaldské části OKR
    Nakládání s volnými vodami z odkališť chemické úpravny v Dolní Rožínce
    Následky poddolování na krajinné prostředí v ostravsko-karvinské průmyslové aglomeraci
    Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č. 22/2003 "Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů"
    Některé aspekty spolupráce Povodí Odry, a.s. s báňským sektorem
    Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. I. Charakteristické geomechanické faktory 72 důlních otřesů v OKR od roku 1989
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. II. Analýza a zobecnění poznatků o geomechanických faktorech při důlních otřesech v OKR
    Některé problémy hlušinových odvalů ve vztahu k životnímu prostředí
    Některé problémy související s možnostmi využívání důlních a ostatních podzemních prostor, vzniklých zejména hornickou těžební činností
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část I
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část II
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část III
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část IV
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část V
    Netradiční způsoby degazace
    A new cadmium sulfate natural phase from Radvanice near Trutnov (Czech Republic)
    New recommendations in the area of prediction and prevention of rock and gas outbursts in the Czech Republic
    A note on investigation of the seismic waves attenuation
    Nové poznatky o cínových dolech, úpravně a zajateckém táboře Rolava (Sauersack) za druhé světové války
    Nové poznatky o hydrogeologii OKR
    Nulté průvaly ryolitových vod v oblasti duchcovských dolů
    Obecný model mimoslojových otřesů
    Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech zvodnělých poklesových kotlin na Karvinsku
    Ochrana obyvatelstva před účinky starých důlních děl s výstupy důlních plynů na povrch
    Od zahájení těžby uranu na ložisku Rožná uplynulo 50 let
    Optická čidla pro indikaci a sledování některých geomechanických projevů horského masivu při hlubinném dobývání
    Optimization of satellite InSAR techniques for monitoring of subsidence in the surroundings of Karviná mine: Lazy plant
    Ověření metodiky pro hodnocení acidifikace odvalových materiálů v OKR
    Ověření stavu zbytkových zásob ve sloji zasažené hlubinnou těžbou metodou jednotkového bloku
    Ověřování náchylnosti uhelných slojí k samovznícení v OKR v letech 1986-1993
    Ovlivnění podzemních a povrchových vod likvidací dolů - dolnoslezská uhelná pánev
    Oživení seizmické aktivity v širším okolí Opavy v roce 1993
    Periodicity of mining and induced seismicity in the Mayrau Mine, Czech Republic
    Perspektivy využití slojí porubských vrstev v české části hornoslezské pánve
    Physikalische Auswirkungen der Tiefbaugewinnungseinflüsse auf der Erdoberfläche
    Picking the P- and S-onsets and azimuth angles of rockburst events
    Pinkový tah v Harrachově
    Podíl důlních měřičů na rozvoji hornictví v oblasti Horního Slavkova a Krásna
    Podzemní dobývání čediče
    Podzemní lomy v okolí Maastrichtu : Zpráva o akci TMS Permon Sint Pietersberg 2002
    Podzemní loužení in situ - často opomíjená dobývací metoda
    Poklesová kotlina v okrajových partiích Ostravsko-karvinského revíru
    Poklesy povrchu v oblasti kladenského uhelného revíru
    Porovnání řešení některých následků dobývání černého uhlí v polském okrese Wodzislaw Slaski a v české části hornoslezské pánve
    Posouzení vlivu mocnosti stropu a výtěžnosti komory na složení zbytkových zásob v hnědouhelné sloji
    Posouzení vlivu průtočných systémů na kvalitu vody ve vybraných průtočných poklesových kotlinách OKR
    Possibilities of applying some methods based on deformational process measurement to the prediction of sudden outburst events
    Possibilities of assessing the zones of sudden outburst origin by the continuous convergence measurement method
    Postup výpočtu prognózy zbytkových zásob metodou jednotkového bloku
    Poznatky o detritu z průzkumu v těžní jámě Bedřich
    Poznatky o změnách uhelné hmoty a jejího prostorového rozložení ve hnědouhelné sloji v důsledku hlubinné těžby
    Poznatky z razenia tunelovacím strojom RS 37-40 a komínovacou súpravou v závodě ŽB Rudňany
    Poznatky z těžby uranového ložiska Rožná
    Pražská podzemí a jejich environmentální rizika
    Prediction methods based on multichannel statistical extrapolation and their application on induced seismic events
    Preliminary results of b-values analysis from mining-induced seismic events
    Principy využívání opuštěných důlních prostor pro ukládání odpadů
    Problém omezení zasolení řek vodami přiváděnými z polských černouhelných dolů
    K problematice ukládání odpadů v dolech a.s. OKD
    Problematika rekultivace území poškozených těžbou nerostných surovin - černého uhlí a využití sekundárního produktu těžby - hlušiny
    Problematika revitalizace vodních toků v poddolovaném území
    Problematika "starých důlních děl" v České republice
    Problematika stařinové zvodně v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Problematika výstavby na poddolovaných plochách v podmínkách karlovarského regionu
    Problematika využití podzemních prostor hlubinných dolů pro ukládání odpadů
    Procedura posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jako jeden z nástrojů předvídání a řešení negativních vlivů hlubinného dobývání černého uhlí v české části Hornoslezské pánve
    Proces preparace zvodněného systému narušeného antropogenní činností a jeho matematické modelování
    The process of restoration of a water-bearing system affected by industrial Activity of Man and its modelling
    Prof. Jiří Grygárek osmdesátníkem
    Prognóza geotermického gradientu a teplot hornin v programovém prostředí SCILAB
    Prognóza obnovení přírodního hydrologického režimu termy Pravřídla v Teplicích po zastavení čerpání z Obřího pramene na Duchcovsku
    Prognóza vplyvu ťažby uhlia v handlovskom ložisku na stabilitu svahov Vtáčnika
    Project of observation station and methods of fall determination
    Projekt skanzenu mědirudného dolu v El Teniente v Chile
    Proposal of multidisciplinary approach to the prediction of mining induced geodynamic processes
    Propustnost závalového prostoru stěnového porubu
    Prosecké podzemí v Praze 9: environmentální rizika, celkový průzkum a plán na zpřístupnění
    Prosek a Hloubětín, nové poznatky z podrobného inženýrskogeologického mapování
    Průsečíková metoda CPT pro určování náchylnosti uhlí k samovznícení
    Průzkum úvodních důlních děl v okolí města Sokolova a návrhy jejich zajištění v ostatních oblastech sokolovského revíru
    Prvních sto let dolování v císařském buštěhradském dolovém poli ve Vrapicích 1772-1872
    Přehled a posouzení vlivu nejvýzmanějších technických sanačních opatření realizovaných po průvalech ryolitových vod do dolů Döllinger, Viktorin a Gisela pro zajištění stability Teplické termy
    Příprava hornického muzea v mědirudné oblasti v Allihies v Irsku
    Přírodní památka na bývalém fluoritovém dole
    Příspěvek k možnostem převedení RUD, s.p. Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslových odpadů po ukončení těžby v roce 1991
    Radionuklidy v důlních sedimentech a sedimentech vodotečí hornoslezské uhelné pánve
    Recentní druhotné minerály kladenského revíru
    Recovery of a post-mining landscape in the Ostrava-Karvina region - a good or bad investment?
    Rekultivace odkališť ve správě bývalých Rudných dolů Příbram, s.p. v rámci útlumového programu rudného hornictví
    Rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice
    Relocation of mining-induced seismic events in the Upper Silesian Coal Basin, Poland, by a double-difference method
    Repeated levelling in the Mayrau Mine area using undermining influence theories
    Revitalizace krajiny při exploataci a útlumu hlubinné těžby
    Riziko výstupu důlních plynů do kanalizační sítě
    Rozbor dosavadních opatření stanovených pro sloje s nebezpečím průtrží uhlí a plynů podle výsledků konkrétního porubu
    Rožná - ostatnie eksploatowane złoże uranu w Czechach
    Rychlost kmitání povrchu v karvinské části hornoslezské pánve
    Řešení koexistence těžby černého uhlí a života města Karviná
    Řešení průvalů vod do dolů v minulém století ve vztahu k teplickým termálním pramenům
    Salina Turda : Sůl nad zlato - návštěva rumunského solného dolu
    Sanace a rekultivace odvalu V Němcích : halda dolu Schoeller v kladenském revíru
    Sanace a rekultivace po hornické činnosti - ostravský odval Ema
    Sanace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích z pohledu krajinného ekologa
    Sanace zdroje termální vody v léčebném domě Beethoven
    Seismic monitoring of the long-wall face No. 138704 at the Lazy Mine
    Seismic phenomena induced by mining
    Seismological analysis demonstration of strong rockburst
    Seizmicita regionu ostravsko-karvinských dolů
    Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech
    Seminar over the project "Influence of underground mining damp-down on processes in lithosphere and environment"
    Siliceous microfossils from the Oligocene tripoli-deposit of Seifhennersdorf
    Sledování výstupu plynu v uzavřeném podzemí v lokalitě Orlová na vrtu OV 24a
    Sledování změn zemského povrchu v oblastech s povrchovou a hlubinnou těžbou hnědého uhlí
    Solution of problems connected with high sontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous coals
    Solution of Problems connected with high spontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous coals.
    Some features of seismic waves observed in the territory of northern Moravia and Silesia
    Some results of horizontal stress measurements by hydrofracturing method in underground mines of Karviná part of "OKR" coalfield
    Současné možnosti dobývání uhelných zásob v ochranných pilířích překopů
    Současné možnosti stanovení pravděpodobných příčin a mechanismů vzniku důlních otřesů
    Soupis podzemních objektů hlavního města Prahy - Hlavní ekologická rizika
    Specifické daně a odvody při těžbě černého uhlí v ČR
    Spectral investigation of the mining induced seismic events in the Lazy Mine
    Srovnání některých poznatků o zjišťování nebezpečí průtrží uhlí a plynů na dolech Ukrajiny a v České republice
    Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
    Stanovení zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu důlního závodu Paskov Dolu Paskov, o.z., provedením metody optimálního zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu vzhledem k přírodním a technicko-provozním podmínkám dobývání
    Stará důlní díla v bočních svazích lomu ČSA
    Stará strojní jáma 1835 - Hlavní jáma 1863 - Nová jáma 1890 - Antonín Zápotocký 1950 - Lazy 1995
    Starý důl Jan-starý důl Ovčárna 1811 - Karel 1869 - Jan 1860 - Prezident Beneš I.-II. 1946 - Velkodůl ČSA 1951 - Skupinový důl OKD, a.s. ČSA o.z. 1995
    Statistical analysis of seismic events induced by the underground mining
    Statistická studie prostorového rozložení ohnisek důlních otřesů v karvinské oblasti OKR
    Structural and stress analysis in mining practice in the Upper Silesian Coal Basin
    Stručný přehled minerálů ostravsko-karvinského revíru
    Středověké doly oselského pásma v Kutné Hoře
    Střet zájmů o těžbu uhlí na Karvinsku s ochranou lázní Darkov, města Karviná a jeho okolí
    Study of site effect using mining induced seismic events and ambient noise from Karviná region
    Špatné zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
    Štoly Děčínského Sněžníku
    Tektonické poruchy a potenciální rizika mezikolektorové kontaminace podzemních vod ve strážském bloku
    Tektonika čs. části hornoslezské pánve ve vztahu k vytěžitelnosti slojí s postupem do větších hloubek a vlivům na současný georeliéf
    Teoretické aspekty proudění důlních plynů na povrch
    Test of a mobile digital seismoacoustic equipment PATE in the environment of the Ostrava-Karviná Coal Field
    Těžba metanu z uhelných ložisek - analýza provedení těžebních vrtů
    Těžba uhlí metodou "board and pillar" v revíru Godavari Valley v Indii
    Time variations of absorption
    To the problem of decision making process concerning the mining activity damping in Ostrava-Karviná basin
    Type analysis mining induced tremors
    Ukládání odpadních látek do podzemí uranového ložiska Příbram
    Úkoly a cíle prognózy vzniku otřesů, teoretické principy jejího vypracování
    Uplatnění IPPC při asanačně rekultivačních stavbách v OKR
    Uranium mining and hydrogeology in the north Bohemian Cretaceous area
    Die Uranlagerstätte Königstein
    Uranové ložisko Rožná, možnosti dalšího průzkumu a exploatace
    Uskladňovanie odpadov v podzemných banských dielach
    Ve Zbýšově popáté a naposledy?
    Verifikace pohybů a přetvoření měřením na pozorovací stanici
    Vlastnosti popílku z elektrárny Dětmarovice z hlediska možnosti jejich deponování v podzemních prostorech hlubinných dolů
    Vliv důlní činnosti na kvalitu vody v řece Olši
    Vliv lokální geologie na rychlost kmitání na povrchu v karvinské oblasti
    Vliv napěťodeformačního stavu v okolí porubní fronty na měřené parametry průběžné prognózy průtrží uhlí a plynů
    Vliv předchozí hlubinné těžby na kvalitu povrchově dobývané uhelné hmoty a na průběh diagramu zastoupení vrstev
    Vliv rozměrů vydobytých komor a ochranných pilířů na množství a kvalitu zbytkových zásob
    Vliv těžby na životní prostředí
    Vliv těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem na geologické prostředí
    Vliv útlumu těžby uhlí v OKR na změnu podmínek pro územní plánování a stavby na území poddolovaném a ohroženén výstupem důlních plynů a existenci starých důlních děl
    Vliv variability vývoje hnědouhelné sloje na kvantitativní a kvalitativní údaje prognózy těžby
    Vlivy poddolování na ložisku Krásno
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. I. část
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. II. část
    Výskyt železitých konkrecí z kaolinového ložiska "Orty" u Hosína
    Výskyty metanu na příbramském uranovém ložisku
    Výskyty technogenních sulfátů v Ostravsko-karvinském revíru
    Výsledky dosavadního monitoringu a režim hydrogeologických poměrů v zatápěné ostravské dílčí pánvi
    Výsledky průzkumu intenzity termických procesů probíhajících v odvalu V Němcích dolu Schöller
    Využití 3D modelování při exploataci hlubinných ložisek
    Využití bezvýlomové trhací práce při protiotřesové prevenci v geomechanicky obtížných oblastech závodu Lazy v Orlové
    Využití diagramu hmotnostního zastoupení vrstev k prognóze množství a kvality těžby při současném dobývání bloků s různým stupněm hlubinného vydobytí
    Využití geoinformačních technologií pro hodnocení vývoje stokových poměrů v poddolovaném území
    Využití poznatků z řešení projektu ČBÚ č. 30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti"
    Využití rezistivitní metody k vymezování zón v horninovém masivu ovlivněných starými důlními díly
    Využití teorie sítí k vytvoření modelu výstupu plynu z utlumovaných dolů na povrch
    Využití vybraných základkových směsí k likvidaci hlavních důlních děl na hlubinných dolech mostecké uhelné pánve
    Využití zásob ložiska uranu Rožná se zvýšilo
    Vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhelné hmoty v České republice
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. I.
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. II., Vývoj OKD v období 1956-1965
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. III, Vývoj dobývání porubů v OKD v období 1966-1975
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989 (2. část IV. kapitoly)
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989 (dokončení IV. kapitoly)
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997 (dokončení V. kapitoly a celého cyklu)
    Výzkum v oblasti nerostných surovin a hornické činnosti
    Výzkumný projekt ČBÚ č. 29/2003 "Zdokonalení metod včasného zjišťování samovznícení uhlí a kontroly průběhu jeho likvidace se zaměřením na indikační plyny"
    Význam a přínos jednotného systému protiotřesové prevence pro bezpečnost a ekonomiku důlního provozu v OKR
    Významné mezinárodní projekty pro ozdravění životního prostředí severní Moravy a Slezska
    Vznik sulfátové mineralizace na odvalech a její vliv na kvalitu spodních vod v OKR
    Weathering of lignite seam partially outputed by underground mine in Bílina open pit.
    Z historie hlubinných dolů
    Z historie hlubinných dolů
    Z historie hlubinných dolů
    Z historie těžby antracitu českobudějovického permokarbonu
    Za olivíny do říše Kimů
    Začátky Dolů Nástup Tušimice ve fotografiích
    Záhadná Amerika?. 5. část, Projekt podzemní těžby v lomu Velká Amerika
    Zahlazování následků hornické činnosti - sanace odvalů se záparem
    Zajištění a likvidace starých důlních děl
    Základní modely situací uvolňování metanu v podzemí
    Zatápění uranového dolu Hamr I
    Zatápění zbytkové jámy Chabařovice
    Zaťaženie bane Nižná Slaná rozpadovými produktami radónu
    Zatraktivnění Hornického muzea OKD Ostrava
    Zhodnocení Pravřídla jako průzkumného důlního díla a jeho vliv na termu
    Zkáza města Frank
    Zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři : analýza báňských předpisů a jiných souvisejících obecně závazných právních předpisů vztahujících se k likvidaci hlubinného dolu a materiálům použitým při likvidaci zakládáním
    Změny v hornictví a hornické krajině Karvinska
    Zpracování dat na seismickém polygonu DPB Paskov a.s.
    Zpracování dat z měření koncentrací metanu na starých jamách na území Ostravy
    Zpracování geologických informací v procesu hlubinné těžby ložisek nerostných surovin
    Zpřesnění vertikálního rychlostního gradientu horninového masívu průzkumného pole Frenštát-západ
    Zpřístupnění proseckého podzemí
    Zur Problematik des Einflussgrenzwinkels und des Umfangs einer Senkungsmulde
    Zvýšení úrovně bezpečnosti činných dolů v OKR proti průvalům a nebezpečným přítokům vod z detritu
    Žofie 1871 - Fučík 5 1979