Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    těžba povrchová
Článek
    9. zasedání sedimentologů v Cáchách a geologická exkurze do hnědouhelného povrchového velkolomu Hambach v dolnorýnské pánvi (SRN)
    12 let digitálního modelování lomu na Dolech Bílina
    20 let exploatace ušlechtilých křemenných písků v Srní
    40 let ochrany a prezentace hornických památek uhelného hornictví v Severočeském hnědouhelném revíru
    45 let Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě
    Acceptable means for the creation of financial reserve for reutilization of the landscape post opencast mining
    Aktuální inženýrskogeologické problémy v severočeském hnědouhelném revíru
    Alarming limits in slope deformation monitoring
    Analiza zintegrowanych danych teledetekcyjnych i tektonicznych Obniženia Zytawsko-Zgorzeleckiego
    Analogy in stability evaluation of high rock-cutting slopes
    Analysis of the seismoacoustic emission during the coal extraction
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve bez vegetačního pokryvu
    Analýza faktorů ovlivňujících výsledky prognózování zbytkových zásob
    Antropogenní karbonátové kůry v okolí Radotínské cementárny
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve rekultivované k zemědělským účelům
    Aplikace informačních systémů pro řízení obnovy krajiny postižené těžbou uhlí
    Aplikace inovační metody hloubkového odvodnění sifonovými drény při řešení stability svahů rekultivovaného hnědouhelného lomu Most-Ležáky
    Aplikace rekultivačního výzkumu do praxe - možnost uplatnění spontánní sukcese
    Aplikace statistické analýzy při určování dobyvatelnosti hornin v oblasti SHD
    Aspekty zahlazování následků hornické činnosti v podmínkách podkrušnohorských revírů v návaznosti na navrženou koncepci energetické politiky České republiky
    Assessment of factors and conditions influencing bank stability of future lakes
    Bakteriální odsiřování uhlí z lomu Družba
    Bílá místa podkrušnohorských map : rekultivovanou krajinou Mostecka
    Bohulibské rýžoviště (jílovský zlatonosný revír)
    Břehová linie jezera Most
    Cesta Hornické společnosti podkrušnohorské oblasti Most do revíru Oltenia v Rumunsku
    Changes in the frequency-energy distribution of seismic events during mining in the Ostrava-Karviná Coal Field
    CHKO České středohoří - oblast postižená těžbou kamene
    Clay mineralogical investigations of Tertiary clay from northern Bohemia
    Comments on the origin of translatory landslides in the Maritsa-Iztok basin, Bulgaria
    Comparison of in situ field measurements of soil magnetic susceptibility with laboratory data
    Cretaceous sandstones in Moravia and Silesia and their application as building and ornamental stones
    Deformation trends in the Jezeří Castle massif, Krušné Hory Mts.
    Degradace jižního výchozu hnědouhelné sedimentace čedičovými výlevy v ústecké oblasti
    Demonstration of creep on three-dimensional physical models
    Detailed evaluation of deformation behaviour on the bottom of the open-pit mine Jiří
    Devonský útes u Koněprus. Necháme zničit naše největší a nejkvalitnější ložisko hodnotných vápenců, areál zcela vyjímečného přírodovědeckého a ekologického významu?
    Diagram hmotnostního zastoupení vrstev ve sloji a jeho využití k prognóze množství a kvality odbytové těžby při dobývání hnědého uhlí
    Distribuce stopových prvků na rekultivovaných lokalitách dolů Bílina
    Dobývání žáruvzdorných jílovců
    Doc. Ing. Jaroslav Stanek, CSc.
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodnělý systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských pramenů
    Duxit - český fosilní jantar
    Dynamika růstu dřevin na výsypce Šmeral na Mostecku
    Ecologically advantageous method of sulphate mine water cleaning
    Ekologie při těžbě nerostných surovin pomocí trhacích prací
    Ervěnický koridor z pohledu důlního měřiče , báňského projektanta a vysokoškolského pedagoga - baňaře
    The evaluation of runoff components on the slope of the open-pit mine by means of environmental isotopes O-18 and T
    Experience in modelling a particular hydrogeological problem on a three-dimensional physical model
    Experimental study of failure history in jointed rock mass
    Experimentální výzkum mechanismu vývoje sesuvů s předurčenou smykovou plochou
    Formy využití prostorového matematického modelování horninového prostředí a návazného programového systému
    Geoacoustic measurement on high artificial slopes
    Geofizičeskoje issledovanije tel tverdych porod v krovle tolšči burougolnych plastov severočešskogo bassejna
    Geologická a strukturní pozorování ve vilémovických vápencích v širším okolí lomu Skalka u Měrotína (24-22 Olomouc, 24-21 Jevíčko)
    Geologická charakteristika kamenolomu v Horním Žlebu u Šternberka
    Geologické aspekty výskytu pevných poloh na povrchovém lomu Bílina
    Geologické aspekty výskytu těžko rozpojitelných hornin na povrchovém lomu Bílina
    Geologické poměry vápencového lomu Skalka v Měrotíně a jeho okolí (24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc)
    Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část II.
    Geologie a mineralogie hnědouhelných pánví státu Sarawak na ostrově Borneo
    Geologie severočeské pánve, výsledky výzkumu, průzkumu a těžby
    Geomorfologická interpretace geodetických měření v Krušných horách
    Geotechnická databáze - další krok rozvoje geologické databanky
    Geotechnické problémy ukládání odpadů
    GIS jako informační systém o rekultivacích na Dolech Bílina
    Grafický informační systém pro řízení rekultivace krajiny postižené povrchovou těžbou
    Habachtal - geneze a mineralogie historického ložiska smaragdů
    Hartit - nový minerál pro ČR
    Historie a současnost arboreta pod zámkem Jezeří
    Historie, současnost a perspektivy rekultivací území Dolů Bílina
    Hlavní směry báňské geotechniky a navazujícího výzkumu stabilitních problémů
    Hlubinná těžba kaolinu - Plzeňsko
    Hnědé uhlí-energetika-rozvoj - hlavní téma kongresu v Belchatowě
    Hodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., pravního nástupce
    Hodnocení obsahu síry ve východní části pánve
    Hodnocení sprašových zemin v oblasti severočeské hnědouhelné pánve a možnosti jejich využití k rekultivacím
    Hornická společnost podkrušnohorské oblasti Most uspořádala pracovně-studijní cestu do Řecka - Západomakedonského lignitového revíru Ptolemais
    Hydrické rekultivace jako součást obnovy krajiny v Podkrušnohoří
    Hydrogeological and Geotechnical Changes in Sokolov Basin Caused by Coal Mining
    Hydrogeologická problematika v prostoru ochranného pilíře SKPJ
    Hydrogeologická problematika zatopené zbytkové jámy Venuše v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Hydrogeologická problematika zatopených zbytkových jam v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Hydrogeologické poměry a odvodňování dolů severočeského hnědouhelného revíru
    Impacts of brown coal mining on the water-bearing system of the Sokolov coal basin with aspects of Karlovy Vary thermal springs protection
    Implementace systému GPS do mobilních geoinformačních technologií na Dolech Bílina
    Induced seismicity by open pit mining in northwest Bohemia
    Influence of basin structures on the shape of wave pattern of induced seismic events: example of the North Bohemian brown coal basin.
    Informace o česko-německém workshopu "Sanace hnědouhelných dolů"
    Ingenieurgeologische Aufgaben bei der Beherrschung der Umweltbeeinträchtigung durch Rohstoffabbau
    Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
    Interpretation of data about technogenic activity at the toe of Krušné hory Mts. affecting endogenous and exogenous processes in the rock environment
    Investigations regarding Bear Cave massif (Lower Silesia) long-term stability
    Inženýrskogeologické mapování a geologické poměry v okolí úpatí Krušných hor (Čechy)
    Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum předpolí uhelného velkolomu při úpatí Krušných hor
    Jakost vody ve vodních nádržích a jejich revitalizace
    Je Kamencové jezero v Chomutově první zbytkovou jámou bezděčně sanovanou mokrou variantou?
    Jednotná metodika využívání zůrodnitelných zemin a hornin k rekultivačním účelům na lokalitách Dolů Bílina
    Jezera zbytkových jam po těžbě hnědého uhlí
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část II.
    K problému původu zlata ve starých rýžoviskách v Rychlebských horách a na Staroměstsku
    K světovému trendu rudného hornictví a situaci v ČR
    Kategorizace dobyvatelnosti nadloží uhelných slojí v podkrušnohorské oblasti České republiky
    Ke způsobu vydobytí polostrmě uložených poloh na ložisku Zlaté Hory-východ
    Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch území radnické, chebské a žitavské pánve
    Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činnosti v Ústeckém a Karlovarském kraji
    Konec hornické a začátek rekreační epochy spojeného lomu Medard - Libík na Sokolovsku
    Kontrolní sledování geotechnických jevů v podmínkách SHD-monitoring
    Korálová jeskyně č. 2 ve vitošovském vápencovém lomu - nálezová zpráva
    Korelace výskytu zemětřesení a náklonů skalních bloků v oblasti SHR v letech 1982-89
    Krajina důlních oblastí severních Čech
    Křik nivy lahovické
    Kvantifikace externalit vznikajících těžbou a užitím hnědého uhlí
    Kvartérní sedimenty v širším okolí pískovny Písty (list 13-141 Nymburk) : 13-14 Nymburk
    Las Médulas zlatá pokladnice římské říše : ruina montium
    Lesní požáry v miocénu sokolovské pánve
    Lesnická rekultivace vypálených jílů Želénky
    Lesnická rekultivace výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    Likvidace vodorovného hlavního důlního díla štoly Jezerka kombinovanou metodou foukané a plavené základky
    Lokalita jantaru Beradai West na ostrově Borneo
    Lom Vrbenský - zahlazení důlní činnosti
    Lomy a životní prostředí : Příklad z Francie
    Ložiska a dobývání hnědého uhlí v Thajsku
    Ložiska železorudného čtyřúhelníku v Brazílii
    Ložisko Cu-Mo rud Erdenetuin Obo v Mongolsku. Malé připomenutí největšího objevu československé ložiskové geologie
    Matematické modelování stability závěrných svahů uhelných velkolomů
    Mělké doly ve Zlatých Horách (15-11 Zlaté Hory)
    Metodika rekultivace různých typů stanovišť na výsypkových lokalitách SHP - dílčí výsledky výzkumu
    Metody kontrolního sledování a řízení geotechnických rizik při povrchové těžbě uhlí
    Mezní rovnovážné stavy svahů na lomech a výsypkách
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Milion let jezera
    Mineralogické a paleontologické zajímavosti lokalit DNT
    Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost
    Mineralogie a geologie lomu Lomnice v sokolovské hnědouhelné pánvi
    Minulost, současnost a budoucnost těžby hnědého uhlí v severních Čechách
    Model detekce půdních sesuvů s využitím dat dálkového průzkumu Země a nástrojů GIS
    Model of landslide detection using remote sensing data and GIS tools
    Model studies of an open-pit mine bottom loaded by artesian water pressure
    Moderní rekultivační metody Dolů Bílina a jejich aplikace na výsypce Radovesice
    Moho reflections from strong near quarry blasts: an example for the central Ore Mountains, Czech Republic
    Mokré varianty rekultivace zbytkových jam v oblastech povrchové těžby
    Monitoring a upravený režim těžby Lomu Most
    Monitoring of tilts and microtremors for detection of slope failure in the forefield of an open pit mine
    Možnosti aplikace biodegradačních metod a jílovcových sorbentů při rekultivaci fytotoxických ploch severočeské pánve
    Možnosti odvodnění pomocí elektropneumatických a sifonových drénů a příklad aplikace na lokalitě Most-Ležáky
    Možnosti ovlivnění výsledku rekultivace v průběhu povrchové těžby
    Možnosti využití druhotných surovin při zahlazování zbytkových jam lomů
    Možnosti využití procesu fytodekontaminace při sanačních opatřeních ve zbytkové jámě lomu Obránců míru
    Možnosti vzniku indukované seizmicity při povrchové těžbě uhlí v severozápadních Čechách
    Nálezy minerálů při těžbě hnědého uhlí v Českém středohoří
    Napouštění zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
    Napouštění zbytkové jámy lomu Most-Ležáky
    Natural and induced seismicity of the Northwest Bohemia Brown-Coal District and the adjacent Ore Mountains
    Některé nové poznatky o jílovcových sorbentech oblasti severočeské a sokolovské pánve
    Nerostné suroviny
    Nerosty požářiště na Dole Bílina
    Nová krajina Mostecka po těžbě hnědého uhlí
    Nová příležitost v krajině - výsypky hnědouhelných lomů
    Nová tvář Velebudické výsypky - Hipodrom
    Nové mineralogické nálezy v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Nové nálezy minerálů v oblasti severočeské pánve
    Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč
    Nové poznatky o mineralogii povrchového dolu ČSA
    Nové směry v technologii těžby, dopravy a úpravy v kamenolomech
    Nový systém sledování bočních svahů lomu ČSA
    Numerical testing and implementation of elastic-plastic models of geomaterials
    Numerické testování a implementace pružnoplastických modelů geomateriálů
    O povrchové těžbě uhlí ve Velké Británii
    Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou na příkladu Sokolovské pánve
    Ocenění výhod z ochrany životního prostředí v regionu Mokrsko potenciálně dotčeného povrchovou těžbou a úpravou zlata
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití : výsledky projektu v roce 2005
    Odvodňování na Dolech Bílina SD, a.s. Chomutov
    Osnova výuky modelování lomů a jejich těžby
    Ostrožská Nová Ves - nové nálezy
    Ověření stavu zbytkových zásob ve sloji zasažené hlubinnou těžbou metodou jednotkového bloku
    Paleontologické křídové naleziště Radovesice u Bíliny
    Particle velocity and frequency of seismic wawes generated by a cylindrical explosive source
    Petrografické a geotechnické zhodnocení krystalinika ostrohu Jezeří
    Pevnostní parametry tufitických jílovců Sokolovské pánve
    Po uhlí přijde voda - budoucí jezera ve zbytkových jámách
    Počátky mapování povrchových dolů
    Podzemní těsnicí stěny, jejich využití pro ochranu lomů před mělkými podzemními vodami v SHR a první zkušenosti
    Pohybové aktivity Krušných hor v předpolí lomu Československá armáda
    Posouzení říčního profilu Bíliny z hlediska ekotoxicity a saprobity
    Posouzení stability závěrného svahu vápencového lomu Kotouč-Štramberk
    Posouzení vlivu mocnosti stropu a výtěžnosti komory na složení zbytkových zásob v hnědouhelné sloji
    Possibilities of geophysical methods for mapping zones with an increased risk of slope deformations
    Postavení a perspektiva hnědého uhlí v ČR
    Postup výpočtu prognózy zbytkových zásob metodou jednotkového bloku
    Povrchová geotermická měřění v inženýrské geologii a hornické geotechnice
    Povrchová těžba uhlí ve Velké Británii
    Povrchové doly a lomy v 21. století - hlavní téma bulharské národní konference s mezinárodní účastí (Nesebar, 15. - 20. září 2001)
    Poznatky o změnách uhelné hmoty a jejího prostorového rozložení ve hnědouhelné sloji v důsledku hlubinné těžby
    Poznatky z lesnické rekultivace antropozemí výsypek Dolů Bílina vytvořených ze slínitých hornin
    Pozoruhodný nález zkamenělého dřeva na lokalitě Vršany
    Pracovní cesta do SRN organizovaná Hornickou společností Podkrušnohorské oblasti ve dnech 10.-13. září 2003
    Pracovní cesta do země lovců lebek
    Prediction of thermal water discharge zones on the basis of structural-tectonic and geophysical analysis in relation to the exploitation in Sokolov Basin: preliminary note (Ohře Rift, Bohemian Massif)
    Problematika efektivnosti využití doprovodných surovin
    Problematika erozních procesů na převýšených výsypkách severočeského hnědouhelného revíru
    Problematika podložních písků v lokalitě J. Šverma - Vršany a současný stav jejich odvodnění
    Problematika stability výchozů uhelné sloje při úpatí Krušných hor na Dolech Nástup v Tušimicích
    Problematika těžby závěrných svahů na Dolech Nástup Tušimice
    Problematika úpravy hydrofyzikálních vlastností výsypkových zemin v severočeském hnědouhelném revíru
    Problémy včlenění hnědouhelného průmyslu bývalé NDR do vyspělého tržního systému SRN
    Prof. Ing. Josef Hojdar, dr.h.c. : *6.9.1919 ? 28.10.2000
    Prognóza snížení hladiny podzemní vody na úpatí Krušných hor postupem povrchové těžby uhlí - matematický model AQUIFEM 1
    Program seizmického sledování stability svahů Krušných hor v oblasti SHR
    Programové zpracování výpočtu technologie zakládání v bloku
    Projekt maximálního vytěžení pilíře lomu Most
    Projektování báňských postupů aktivních lomů a projektování zbytkových jam po těžbě: vzájemné souvislosti a možnosti jejich racionálního využití
    Protierozní úprava výsypek na Dolech Nástup Tušimice hydroosevem
    Průběh zahlazování důlní činnosti na lomu Medard-Libík
    Průvaly kuřavek do historických důlních chodeb v oblasti povrchového dolu Bílina během provádění vrtných prací z povrchu
    Průzkum a těžba wolframových rud v okolí Horažďovic
    První etapa řešení grantového projektu č. 105/09/1675 "Geologicko-pedologický a biologický výzkum různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny"
    Předběžná zpráva o typologii lomů v žulovském plutonu - list Vidnava (14-222) (14-222 Vidnava)
    Předběžné výsledky z výzkumu pevnostních a přetvárných vlastností zemin
    Příkopová dobývka "Jiřský příkop" nad Javorníkem v Krkonoších
    Příspěvek geologického i odvozeného mapování pro tvorbu krajiny postižené povrchovou těžbou
    Příspěvek k desulfataci důlních vod z hnědouhelných lomů
    Příspěvek ke studiu mineralogického a strukturního složení prachu v ovzduší SHP
    The Quaternary sculpturing of sandstones in the Rusavská hornatina Mts.
    Realizace ochranných opatření pro ochranu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary
    The recent formation of spherical clay balls on sedimentary basin slopes
    Regionální návrh způsobu využívání introdukovaných dřevin v podmínkách výsypkových stanovišť severočeského a sokolovského hnědouhelného revíru
    Reinterpretation of the travel times of P waves generated by quarry blasts in Western Bohemia
    Rekultivace - součást péče o životní prostředí území devastovaného těžbou uhlí
    Rekultivace lomu Chabařovice - tečka za těžbou uhlí
    Rekultivace lomu Most-Ležáky
    Rekultivace šedých miocenních jílů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve
    Rekultivační lesnické arboretum Antonín na Sokolovsku má 35 let
    Rekultivační metody omezující nebezpečí větrné a vodní eroze a jejich aplikace na lokalitách Dolů Bílina
    Rekultivační substráty v Chabařovicích : co dělat s půdou, aby v ní něco rostlo?
    Revitalizace hnědouhelných regionů - od regionálních přístupů k nadnárodním
    Revitalizace lomů : principy a návrh metodiky
    Revitalizace území po ukončení těžby uhlí v lomu Chabařovice (02-32 Teplice, 02-41 Ústí nad Labem)
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 1. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 2. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 3. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 4. část
    Revitalizace výsypky Silvestr po povrchové těžbě hnědého uhlí
    Rozšíření a modernizace systému náklonoměrného monitorování rizikových svahů velkolomu ČSA v Mostě
    Řízení obnovy krajiny postižené těžbou s použitím informačních technologií a vizualizace
    Sanace a rekultivace sesuvného území Čepirožské výsypky
    Sanace svahů bývalých uhelných lomů
    Sanace zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
    Sedání povrchu Ervěnického koridoru
    Seismic risk by open-pit mining near slopes of Krušné hory Mts.
    Seismic stations with GSM telemetry for registration of quarry blasts
    Seismicity in a broader region of the North Bohemian Brown-Coal District (NBD) in 1982-1989
    Seizmické riziko při povrchové těžbě u svahů Krušných hor
    Separátní hnědouhelná pánvička Žichlice v severočeském terciéru
    Sesuv Vintířovské výsypky na Sokolovsku
    Slavče u Trhových Svinů - osud jedné lokality
    Sledování imisní situace v malých sídlech položených v okolí povrchových lomů SHP
    Sledování náklonů a hladiny spodních vod při úpatí Krušných hor z hlediska stability v oblasti Jezeří
    Sledování změn zemského povrchu v oblastech s povrchovou a hlubinnou těžbou hnědého uhlí
    Snižování množství odpadů při hornické činnosti - jedna z cest ke zlepšení životního prostředí
    Sokolovsko: čtyři období, čtyři krajiny
    Some comments on dynamic stability of rock slopes
    Some Comments on Dynamic Stability of Rock Slopes
    Souběh těžební činnosti a záchranné dokumentace ve vápencovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o.
    Souhrnné hodnocení výstavby jezera Most
    South Bohemian Pluton
    Specializovaná ochrana v územní působnosti Povodí Ohře, a.s.
    Specializovaná protipovodňová ochrana na území Povodí Ohře
    Spectral mineral mapping utilizing high altitude and ground-based spectroradiometry: Case studies from Sokolov open-pit mine, Czech Republic, and Sechura desert, Peru
    Srovnávání deformací prognózovaných pomocí prostorových modelů s terénním měřením
    Stabilita svahu na povrchových hnědouhelných dolech a kategorizace nadloží uhelné sloje
    Stabilita svahu uhelného velkolomu stanovená metodou konečných prvků
    Stabilitní poměry Jezeří v současné etapě povrchové těžby uhlí pod Krušnými horami
    Stanovení limitu ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví
    Stanovenie mechanickej charakteristiky horninového prostredia v okolí banskej chodby
    Stará důlní díla v bočních svazích lomu ČSA
    Sto let od založení dolu Československé armády v SHR
    Sto let od založení dolu Hedvika - Československá armáda
    Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů
    Stratigrafická, petrologická, strukturní a mineralogická situace uhelné pávne Merit Pila na ostrově Borneo
    Střet zájmů na lokalitě Leskoun
    Studijní cesta skupiny báňských odborníků do řeckého lignitového revíru Ptolemaida
    Study of the upper crustal structure on the territory of Bohemia using seismic waves from quarry blasts
    Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
    Surpac 2000: mining - geology - ecology
    Sympozium o hnědouhelných pánvích v saském Freiberku
    Targi MAGMA i GEOMA, Czechi, 08-10.40.1997
    Tectonic setting of Sokolov basin in relation to prediction of thermal water discharge zones
    Těžba hnědého uhlí a územní limity při úpatí Krušných hor
    Těžba smaragdů v oblasti Kafubu, Zambie
    Těžba uhlí a ochrana karlovarských termálních pramenů ve východní části sokolovské pánve
    Těžba vápence a ochrana životního prostředí
    Třeboňské pískovny
    Tvorba a destrukce karbonátových kůr v okolí Radotínské cementárny
    Ukládání zbytků ze spalování uhlí do výsypek povrchových hnědouhelných dolů
    Ukončení důlní činnosti hnědouhelných lomů a problematika jejich zatápění v mostecko-bílinské části SHP
    Ukončení těžby na lomu Ležáky a.s. MUS - sanace a rekultivace zbytkové jámy a její začlenění do krajiny
    Die untermiozänen Floren aus der Spremberger Folge und dem 2. Flözhorizont in der Lausitz. Teil IV: Fundstellen und Paläobiologie
    Úprava povrchu rekultivovaných lokalit Dolů Bílina omezující nebezpečí větrné a vodní eroze
    Úpravna důlních vod Svatava
    Určení stupně bezpečnosti výsypkových tělěs s výskytem neúnosného jádra
    Úspěch mezinárodní konference "Sanace a rekultivace krajiny po těžbě uhlí" (Teplice, 14.-18.5.2001)
    Úvodní důlní díla v SHR - současný stav
    Území dotčená těžební činností v podkrušnohorských oblastech se v lukrativní podobě vracejí obyvatelstvu : ekologické stopy hnědouhelné těžby v krajině
    Územní plán a těžba nerostných surovin
    Užitá geofyzika při řešení problematiky zvodněných výsypkových těles
    Vědeckotechnická konference Věda v praxi - likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři 1993-2008
    Velkostrojová technika na Dolech Nástup v Tušimicích
    Vliv alochtonního vápence na druhovou diversitu vytěženého rašeliniště (Hůrecká slať, Šumava)
    Vliv Chemopetrolu, a.s. na kvalitu vod v předpolí jezera Most
    Vliv předchozí hlubinné těžby na kvalitu povrchově dobývané uhelné hmoty a na průběh diagramu zastoupení vrstev
    Vliv rekultivace na retenční a další ekologické funkce povrchu výsypek
    Vliv rozměrů vydobytých komor a ochranných pilířů na množství a kvalitu zbytkových zásob
    Vliv těžby uhlí na způsoby sanace a rekultivace a jejich ekonomická náročnost
    Vliv variability vývoje hnědouhelné sloje na kvantitativní a kvalitativní údaje prognózy těžby
    Vodní režim antropogenních půd
    Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve
    Výchova odborníků pro těžbu a zpracování stavebních surovin
    Vyhodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., právního nástupce
    Vymezení rozsahu zemin nevhodných pro ukladání do tělesa výsypky Pastviny-Týn
    Výskyt, těžba a zpracování žuly na Horažďovicku
    Výskyty goethitu v Křemžské kotlině
    Výsledky komplexu geofyzikálních metod v severním předpolí lomů Merkur a Březno
    Výsledky komunikačních zkoušek v prostoru bývalého lomu Benedikt u Mostu
    Výsledky kontrolního sledování stability výsypky Merkur
    Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení : 11-21 Karlovy Vary, 11-14 Cheb, 11-23 Sokolov, 11-12 Kraslice
    Výsledky strukturního modelování těles kuřavek
    Výstavba vodních nádrží v mostecko-komořanské oblasti
    Vytváření antropogenních půd na výsypkách a možnosti jejich využití
    Vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných plochách severočeské pánve
    Využití diagramu hmotnostního zastoupení vrstev k prognóze množství a kvality těžby při současném dobývání bloků s různým stupněm hlubinného vydobytí
    Využití digitálního modelu terénu ATLAS v podmínkách ložiska Krásno
    Využití doprovodných surovin Sokolovské uhelné, a.s.
    Využití erozního modelu při rekultivaci a sanaci území postižených těžbou
    Využití injektáže při stabilizaci patní části výsypkových těles
    Využití karotážních metod v geologickém vrtném průzkumu na lokalitách Mostecké uhelné a.s.
    Využití matematického prostorového modelování geologických poměrů pro uhelný velkolom
    Využití měřických metod při kontrolním sledování přetvárných projevů výsypek v severních Čechách
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : paleontologické nálezy, zajištění důlních děl, rekultivace vytěžených lomů. III. část
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : přípravný-projekční, povolovací proces - řešení střetů zájmů, těžba a zpracování uhlí. II. část
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři. I. část
    Využitie regionálnych prvkov pri formování ekologického myslenia žiakov vo výuke geológie na ZŠ
    Využívání organických substrátů při rekultivaci výsypek v severočeské hnědouhelné pánvi
    Vývoj hydrické rekultivace zbytkové jámy lomu Most-Ležáky
    Vývoj režimu podzemní vody ve výsypkách centrální části SHP
    Výzkum pedologické charakteristiky hornin severočeské pánve a metodika vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných lokalitách
    Výzkum v oblasti nerostných surovin a hornické činnosti
    Význam hnědého uhlí v polské energetice
    Vzpomínka na ing. Václava Nováka
    Weathering of lignite seam partially outputed by underground mine in Bílina open pit.
    Z historie těžby nerostných surovin v okolí Suchdola nad Lužnicí a jeho blízkého okolí
    Záchrana unikátních paleontologických vzorků na lokalitách Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.
    Začátky Dolů Nástup Tušimice ve fotografiích
    Zahlazování následků hornické činnosti po těžbě lomu Chabařovice
    Zakládání na zvláštních zeminách
    Základní pedologická charakteristika a rekultivační využitelnost skrývkových a výsypkových hornin oblasti dolů Nástup Tušimice
    Zemědělská rekultivace výsypek Dolu Bílina
    Zemětřesení v jihovýchodní Asii otřáslo i krystalinikem Krušných hor
    Zhodnocení původně nebilancovaných zásob černouhelného souvrství žacléřských vrstev těžených lomových způsobem
    Zkušenosti z využívání nerostného bohatství ČR v oboru těžby stavebních surovin na pozadí legislativy OŽP
    Změny mostecké krajiny po lomové těžbě - Velebudická výsypka
    Znečištění ovzduší v hnědouhelných povrchových dolech a v jejich okolí
    Zpráva o průběhu, výsledcích výzkumu a záchranné dokumentaci ve vápencovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o., v letech 1998-1999
    Zvětrávání fosilní organické hmoty na výsypkách a haldách uhelných dolů a odvalech povrchových lomů (11-14 Sokolov, 12-33 Plzeň, 12-41 Beroun)