Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    těžké minerály
Článek
    The age of sedimentary fill in the Aragonitová Cave
    Altered pyroclastic rocks in the Czech part of the Upper Silesian Basin
    Anomálie těžkých minerálů jako indikátory zlomové stavby a metamorfní zonálnosti v krystaliniku Českého masivu
    Antropogenní minerály v jeskynních sedimentech Moravského krasu
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
    Bericht 1996 über geologische Aufnahmen in der Waschbergzone auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1997 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Quartär auf den Blättern 21 Horn, 37 Mautern, 38 Krems an der Donau, 40 Stockerau und 55 Ober-Grafendorf
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2012 über sedimentologische und sedimentpetrographische Untersuchungen von jungpaläozoischen Ablagerungen der Zöbing-Formation aus der Umgebung von Zöbing (NÖ) auf den Blättern 21 und 38 Krems
    The Bohemian Massif as a Catchment Area for the NW European Tertiary Basin
    Charakteristika spodnokarbonských klastických sedimentů na listu 25-123 Hranice (25-12 Hranice)
    Chemické složení granátů spraší v dyjskosvrateckém úvalu
    Cíno-wolframové ložisko Modoto (Bajan Mod) v Mongolsku
    Clay mineralogy, heavy minerals and trace elements of the red soils in Northern Calcareous Alps, Austria
    Computer processing of data from regional geochemical survey in the Syrian Arab Republic
    Correlation of fluvial sediments of the Dyje and Morava rivers along the Czechoslovak-Austrian border
    The Czech part of the Krkonoše-Jizera Mts. pluton in the light of regional heavy mineral prospecting
    Darf man Schwermineralkonzentrate bei ihrer laboratorischen Bearbeitung vierteln?
    Deducing source rock lithology from detrital rutile geochemistry: an example from the Erzgebirge, Germany
    Determinační klíč a databáze těžkých minerálů
    Detritial Cr-spinels in Culm sediments and their tectonic significance
    The development of the Carboniferous accretionary wedge in the Moravian-Silesian Paleozoic Basin
    Distribution of heavy minerals in stream sediments of the Mariánské Lázně complex
    Doprovodné minerály pyropu v náplavech jižního okolí Kolína
    Drainage Sediments in Environmental and Explorative Geochemistry
    The Eastern Sudetic Island in the Early-to-Middle Turonian: evidence from heavy minerals in the Jerzmanice sandstones, SW Poland
    Entwicklung und Architektur einer fluviatilen Talfüllung - die Niederschöne Formation in Sächsischen Kreidebecken
    Evolution of the Late Neogene and Eopleistocene fluvial system in the foreland of the Sudetes Mountains, SW Poland
    Exoscopy of Moravian eolian sediments
    Factors controlling the chemistry and mineralogy of selected soil types of the Czech Republic and Egypt
    Florencit-(Ce), florencit-(La) a lanthanitý goyazit ze sklářských písků z ložisek Srní a Střeleč v severních Čechách
    Fluidní inkluze v oválných zirkonech těžké frakce kvarcitu z Květničky u Tišnova (svratecká klenba moravika) : 24-32 Brno
    Fluviální sedimenty Šošůvských jeskyní
    Garnet provenance in mixed first-cycle and poly-cycle heavy-mineral assemblages of the Ropianka and Menilite formations (Skole Nappe, Polish Flysch Carpathians): constraints from chemical composition ang grain morphology
    Geneze kvartérních sedimentů v prostoru náměstí Svobody v Brně (24-32 Brno)
    Geochemistry and Composition of the Middle Devonian Srbsko Formation in Barrandian Area, Bohemian Massif: A trench or Fore-Arc Strike Basin Fill with Material from Volcanic Arc of Continental Margin?
    Geologická dokumentace zářezu železničního koridoru západně Bělotína (Moravská brána) : 25-123 Hranice
    Geologické poměry kvartérních sedimentů v oblasti Bzenec-Přívoz (34-22 Hodonín)
    Geologický a paleontologický výzkum lokality Mušov sv. od Pasohlávek (34-12 Pohořelice)
    Geologický a paleontologický výzkum na území mapy 34-22 Hodonín
    Geologie paleozoika CHKO Litovelské Pomoraví, střední Morava
    Geology and petrography of the moldavite-bearing sediments in Moravia
    Haltepunkt 20: Weitersfeld - Lagerhaus
    Heavy mineral prospecting
    Heavy Minerals from the Malé Karpaty Mts. Miocene
    Horniny vrtů K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika. Část 2 : Mikrodistribuce uranu
    K otázce kvantifikace těžkých minerálů u různých typů vzorků
    K problematice karpatu před čelem ždánického příkrovu jihovýchodně od Brna (24-43 Šlapanice)
    K provenienci spodnokarbonských drob použitých jako stavební kámen pro jižní věž kostela sv. Mořice v Olomouci
    K původu ilmenitu ve štěrcích Třebenicka a Jizerské louky
    Känozoische Hebungs- und Abtragungsgeschichte im Umfeld des westlichen Egergrabens
    Ke genezi "sluňáků" na Drahanské vrchovině a v Moravském krasu(24-23 Protivanov a 24-41 Vyškov)
    Konečně... aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze "Lanovka" (Tišnov-Předklášteří)
    Křemenné arkózové pískovce mezi Únanovem a Tvořihrází: devonská klastika nebo relikty terciérní durikrusty? (34-11 Znojmo)
    Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje (34-41 Moravský Ján, 34-23 Břeclav, 34-24 Holíč, 34-22 Hodonín)
    Kvartérně-geologický výzkum v okolí Tišnova (24-32 Brno)
    Kvartérní sedimenty a fosilní půdy na Kienberku u Mikulova (34-23 Břeclav)
    Květnice nejen ametystová
    Kyanit z fosilních náplavů od Kozohlod
    Latest Intrusions of Eisgarn Pluton (South Bohemia-Northern Waldviertel)
    Lausitzer Moldavite und ihre Fundschichten
    Limitations in drainage area determination by analysis of chemical composition of heavy minerals in stream sediments: Provenance of sediments from the Bílý potok stream, Czech Republic
    Lithostratigrafie kulmu v příhraničních oblastech jižního Polska (15-12, Osoblaha; 15-14, Krnov)
    Litofaciální charakteristika klastik jitravské a machnínské skupiny Ještědského pohoří (03-143 Hrádek nad Nisou)
    Litologická charakteristika spodno- až svrchnokarbonského klastického komplexu ve vrtu Němčičky 5
    Lower Badenian clastics in the Moravian Gate from the viewpoint of mapping geologist
    Magnetitové plážové písky na SV Nové Guineje
    Malá jizerská louka, klasické naleziště drahokamové asociace
    Materiálové srovnání mohelnického souvrství mírovského vývoje paleozoika a moravskoslezského kulmu (14-34 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-14 Boskovice, 24-23 Protivanov)
    Mikroanalýzy koncentrátů těžkých minerálů
    Mineralogicko-geologická charakteristika míšeňské doliny (Lužické hory)
    Mineralogie technologie separace těžkých minerálů z perlitové suroviny
    Mineralogie zlata z aluviálních sedimentů malých vodních toků mezi Želetavou a Opatovem na západní Moravě
    Mineraly ciežkie jako wskažnici žródla materialu detrytycznego w formacji debowieckiej (miocen, zachodnia czešč zapadliska przedkarpackiego)
    Minerály série goyazit-svanbergit a kemmlitzit na pyropovém ložisku Vestřev u Hostinného
    Minerály skupiny crandallitu a kemmlitzitu ze svrchně karbonských sedimentů od Bělé a Libštátu v Podkrkonoší
    Miocenní sedimenty ve vrtu HVS-2 v areálu spalovny SAKO a.s. v Brně-Líšni : 24-43 Šlapanice
    Miocenní výplň Žabovřeské kotliny ve světle nových poznatků z vrtu Žabovřesky HV-100 (24-32, Brno)
    Model sedimentace psamitů moravskoslezského kulmu
    Možnosti zhodnocení odpadního materiálu z těžby přírodních štěrkopísků
    Nález inkluze s vysokou hustotou fluid CO2 v zirkonu z kvartérních fluviálních štěrkopísků u Hulína : 25-31 Kroměříž
    Některé nové poznatky z mapován na území listu 15-133 Vrbno pod Pradědem (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Některé vzácnější minerály ze šlichových vzorků České republiky
    Některé zajímavé doprovodné minerály zlata z náplavů u Kestřan na Otavě
    Neue Erkenntnisse zur Petrogenese der moldanubischen Gföhler-Gneise im Waldviertel (Niederösterreich) und Bayerischen Wald
    New approach to garnet redistribution during aeolian transport
    Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno-Bystrc : 24-32 Brno
    Nové odkryvy kvartérních sedimentů na Starém Brně : Brno 24-32
    Nové odkryvy v údolí k Rudickému propadání (jihozápadně od Jedovic) (24-41 Vyškov)
    Nové poznatky o sedimentech kvartéru v oblasti Bzenec-Přívoz (34-22 Hodonín)
    Obecné almandiny z Kolína-Zálabí
    Ověření recentních zlatonosných rozsypů pod Tribečem
    Paleokrasové výplně typu rudických vrstev na Čebínce a na Květnici (24-32 Brno)
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
    Paleontological and Sedimentological Evidence of NW-SE-Striking Faults in the Northern Vicinity of Brno
    Petrografická charakteristika sedimentů magurského flyše na listu mapy 25-312 Holešov (25-312 Holešov)
    Petrographic and mineralogic characteristic of kaolin from Vidnava (Northern Moravia)
    Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
    Placer gold and other economic minerals from the remnants of palaeofan deposits in the foreland of the East Sudetes, Poland
    The possibility of the complex exploration of gravel pit at Mohelnice
    Preglacial to Holocene auriferous sediments from the East Sudetic Foreland: gold grades and exploration
    Preliminary results of new investigation of Miocene sediments at Hostim (SW Moravia)
    Primární zdroje pyropů v Železných horách a jejich podhůří
    Prognózní struktura wolframového a cínového zrudnění v barrandienském proterozoiku SZ od Nýřan
    Prognózní zhodnocení těžkých minerálů na ložisku štěrkopísku Mohelnice III-Třeština
    Provenance of Upper Cretaceous quartz-rich sandstones from the North Sudetic Synclinorium, SW Poland: constraints from detrital tourmaline
    Provenance study of Permian non-marine sandstones and conglomerates of the Krkonoše Piedmont Basin (Czech Republic) : exotic marine limestone pebbles, heavy minerals and garnet composition
    Provenience písků na severní Moravě ve světle asociací průsvitných těžkých minerálů
    Provenience würmských pozdně pleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika: použití asociací těžkých minerálů
    Průzkum na zlato a těžké minerály v říčních náplavech Otavy u Horažďovic
    Předběžná zpráva o mapování a petrografickém výzkumu na listu Odry 25-121 (25-12 Odry)
    Předběžné výsledky geologické dokumentace rýhy plynovodu Újezd u Brna - Otnice (24-43 Šlapanice)
    Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany : 12-24 Praha
    Přínos vrtu Velké Pavlovice-2 k poznání tektogeneze ždánické jednotky (34-21 Hustopeče)
    Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v prostoru centra města Brna : 24-34 Ivančice
    Příspěvek k poznání neogenních sedimentů v okolí Kralic nad Oslavou a Březníka
    Quaternary Deposits
    Quaternary palaeogeography of the northern part of Mesopotamia
    Radioaktivita šlichových koncentrátů - distribuce Th a U v některých geologických jednotkách a granitových tělesech ČM
    Regional heavy mineral prospecting in the Czech Republic
    Regional heavy mineral prospecting of the Czech Republic
    Regionální geologické a metalogenetické výzkumy v Jeseníkách v r.1991
    Regionální šlichová prospekce České republiky
    Regionální šlichová prospekce České republiky
    Regionální šlichová prospekce České republiky
    Rekognoskace a šlichová prospekce terénních pozůstatků po možné těžbě nerostných surovin na Hostýně (Hostýnské vrchy)
    Relikty předmiocenních zvětralin v lomu na Hádech (24-32 Brno)
    Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severně od Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov)
    Sediment dispersal and provenance in the Silesian, Dukla and Magura flysch nappes (Outer Carpathians, Poland)
    Sediment provenance and dispersal in a deep marine foreland basin: the Lower Carboniferous Culm basin, Czech Republic
    Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocenních sedimentů v oblasti Brno-Švédské šance : 24-43 Šlapanice
    Sedimentary provenance of Mid-Devonian clastic sediments in the Teplá-Barrandian Unit (Bohemian Massif): U-Pb and Pb-Pb geochronology of detrital zircons by laser ablation ICP-MS
    Sedimentologické výzkumy v jeskyních Moravského krasu
    Sedimentologie a stratigrafie sedimentů z Komínu I ve vchodu jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Sedimenty profilu v lomu Kletno III (masív Králického Sněžníku, Polsko)
    Sind keltische Goldwaschplätze durch Ortsnamen heute noch zu lokalisieren?
    Slabě metamorfované pískovce heřmanovických vrstev (vrbenská skupina) z vrtu SV-H-1 u Heřmanovic
    Stanovení těžkých minerálů v surovinách pro výrobu porcelánu
    Starověké a soudobé znečištění řečištních sedimentů těžkými a vzácnými kovy v oblasti Kurd Dagh v Sýrii
    Stáří sedimentární jeskynní výplně v Aragonitové jeskyni
    Statistické zpracování asociací těžkých minerálů spodního miocénu v jz. části karpatské předhlubně
    Studium těžkých minerálů v bazálních klastikách sp. paleozoika na JV Moravy
    Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
    Svojanovské granáty
    Šlichová prospekce na území flyšového pásma Západních Karpat
    Šlichová prospekce v okolí Luhačovic (25-34, Luhačovice)
    Štoly ve sprašových hlínách ve Velké Bystřici
    Štúdium minerálov z jaskynných sedimentov z jaskyne "Za Hájovnou", Javoříčsky kras
    Terciérní údolí v okolí Šebrova a Svaté Kateřiny
    Terénní a laboratorní dokumentace stavebního odkryvu na západním okraji Bělotína, Moravská brána : 25-12 Hranice
    Texture and petrography of glacial deposits in the northern foothill of the Hrubý Jeseník and Rychlebské Mts., Czechia
    Těžké kovy v sedimentech řeky Ploučnice
    Těžké minerály aluviálních náplavů Sedlovského potoka na Kolínsku (13-32 Kolín)
    Těžké minerály fluviálních sedimentů v západní macošské větvi Amatérské jeskyně (24-23 Protivanov)
    Těžké minerály od Sudějova
    Těžké minerály v uloženinách Dyje a povodeň v roce 2002
    Těžké minerály ve sprašovém profilu v Dolních Věstonicích (34-12 Pohořelice)
    Těžké minerály ve würmských sedimentech jeskyně Kůlna, Moravský kras (24-23 Protivanov)
    Těžké minerály ve zdivu zříceniny hradu Obřany a okolních horninách (Hostýnské vrchy) : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín
    Těžké minerály z potočních náplavů v Železných horách
    Těžké minerály z terciérních a karbonských sedimentů na listu 11-444 Nýřany (11-44 Nýřany)
    Thorium a uran ve šlichových koncentrátech a jejich význam pro geologii a životní prostředí
    Trace elements in detritial rutile as provenance indicators: A case study from the Erzgebirge, Germany
    Transparent loess heavy minerals of Napajedla surroundings
    Trendy změn ve složení siliciklastik drahanského kulmu a jejich geotektonická interpretace
    Tuřanská terasa v údolí mezi Stránskou skálou a Bílou horou (24-43 Šlapanice)
    Váté písky na území města Brna : 24-32 Brno
    Vltavínonosné sedimenty v okolí Lukova u Moravských Budějovic, západní Morava
    Vltavínonosné sedimenty v okolí Náměště nad Oslavou
    Vrchný miocén juhovýchodného okraja Malých Karpát (vrt Ma-1, Bratislava)
    Vulkanoklastika středního badenu ve vrtu OS-2 Hať u Hlučína (Slezsko) (15-41 Hlučín)
    Výskyt vulkanických zirkonů v diatomitech (34-21, Hustopeče; 24-43, Bučovice)
    Výsledky detailní šlichové prospekce v severním segmentu antiklinoria Třemešná-Vysoká
    Výsledky geochemické prospekce v pohoří Antilibanon a Jebel Arab
    Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998 (34-22 Hodonín)
    Výsledky studia detritických granátů křídových sedimentů račanské jednotky magurské skupiny (25-14 Valašské Meziříčí)
    Výsledky studia dvou vrtů v hradišťském příkopu na jihovýchodní Moravě (35-11 Veselí n. Moravou)
    Využijeme těžké minerály z ložisek písků?
    Využití metody šlichové prospekce v ekologii
    Využití šlichové prospekce v geologicko-ložiskovém výzkumu v okolí Skutče (13-44 Hlinsko, 13-33 Polička)
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu
    Výzkum asociací těžkých minerálů v sedimentech jeskyní severní části Moravského krasu a jejich vztah k paleohydrografii (24-23 Protivanov)
    Výzkum kvartérních sedimentů u Milotic (34-22 Hodonín)
    Výzkum těžkých minerálů na lokalitě Mohelnice
    Význam Cr-spinelů pro určení provenience kulmu Drahanské vrchoviny
    Were the Outer Polish Carpathian Basins Floored by Alpine Oceanic Crust?-Evidence from Heavy Minerals
    Zhodnocení použitelnosti jednotlivých metod přípravy vzorků pro studium TM ve spraších
    Zircon Typological Investigations from the Seufzergründel Placer Near Hermsdorf in the Saxon Switzerland, Eastern Germany
    Zirkon v náplavech horního toku Lužnice a jeho vztah k leteckým anomáliím radioaktivity
    Získávání užitkových těžkých minerálů při těžbě štěrkopísků
    Zlato a doprovodné minerály v aluviu Čáslavky u Podmok, západně od Golčova Jeníkova
    Zlato a těžké minerály v aluviálních sedimentech mezi Opatovem a Želetavou na západní Moravě
    Zlato ve fluviálních sedimentech řeky Moravy
    Złoto okruchowe i inne minerały ciężkie w osadach potoku Maruszka k. Burgrabic (Sudety Wschodnie)
    Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení (24-21 Jevíčko, 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov aj.)
    Zpráva o geologickém mapování neogénu na listu 34-221 Kyjov v roce 1998 (34-22 Hodonín)
    Zur Biostratigraphi der Schrambachschichten der Oisbergmulde bei Hollenstein a.d. Ybbs (Lunzer Decke, Kalkalpen, Niederösterreich)