Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    technologické vlastnosti
Článek
    Cyprisové jílovce sokolovské pánve - surovina s nízkým obsahem analcimu
    Dilatometrie žárovzdorných jílovců s anizotropní strukturou
    Dolomit jako sklářská surovina
    Dolomity Slovenska, ich vlastnosti a možnosti použitia
    Dosavadní poznatky z měření macerálového složení a střední světelné odraznosti vitrinitu černých uhlí karvinské oblasti hornoslezské pánve
    Doterajšie výsledky výskumu dolomitu pre netradičné použitie
    Extrahovatelnost a reaktivita hnědého uhlí vzhledem ke spalování
    The flocculating effects of water-soluble high molecular weight acrylic compounds on clay and limestone particles
    Fyzikální vlastnosti podlahových materiálů
    Geologické poměry ložiska černého uhlí Mělník-Benátky nad Jizerou
    Granát jako průmyslový minerál
    Identifikace žáruvzdorných jílovců u Ledců (střední Čechy)
    Influence of addition of alkali carbonates on reactivity in catalytic gasification of Czech brown coals
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část II. Nukleární magnetická rezonance
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část I.Úvod
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část IV, Elektronová paramagnetická rezonance
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část VI. Povrchová chemie
    Kamenivo pre biele a farebné betóny na Slovensku
    Kinetika flokulace
    Královédvorský pískovec
    Krystalické vápence ložiska Ondřejovice
    Lower Miocene Bentonites of the Carpathian Foredeep in Southern Moravia
    Ložiská a výskyty bentonitov SSR
    Ložiska kaolínu v rakouské části Českého masívu
    Ložisko kaolínu Únanov na Znojemsku
    Ložisko písků Srní deset let po geologickém průzkumu
    Minerogenetická mapa Kuby
    Mnichovský hadec
    Nové ložisko bentonitu Rokle u Kadaně
    Nové poznatky v řešení náhrady těženého kamene drcením
    Odpady těžebního průmyslu jako druhotné suroviny ve stavebnictví
    Perlity stredoslovenských neovulkanitov
    Porózita opuk
    Problematika efektivnosti využití doprovodných surovin
    The process of disintegrating bentonite filter cakes
    Průzkum a těžba ložisek kamene v severočeském kraji
    Průzkum ložisek granitoidů Českého masívu a těžba bloků
    Serpentinite aggregates for special concretes
    Současné směry výzkumu a využití hořlavých břidlic
    Stanovení obsahu popela v uhlí pomocí zpětného rozptylu záření X a rentgenfluorescenční analýzy a přístrojová technika firmy PAR
    Stavební a sochařské opuky české křídy
    Střelná - nové ložisko křemenců
    Suroviny s nízkým obsahem zeolitů z Nikaraguy a možnosti jejich využití
    Technologické vyhodnocení ložisek cihlářských surovin Solopysky a Kryry
    Travertíny v stavebnej praxi
    Úprava a technologické vlastnosti ryolitového tufu z lokality Kráĺovce v Slanských vrchoch
    Výsledky geologického prieskumu pre zabezpečenie kameniva do bielych a farebných betónov
    Využití odpadních kalů z těžby drob jako netradiční cihlářské suroviny
    Využití odpadních kalů z těžby drob jako netradiční cihlářské suroviny
    Význam snížení balastních složek v uhlí úpravnickými procesy
    Vztah mezi látkovým složením a fyzikálně-mechanickými vlastnostmi pískovců hořického hřbetu a dalších míst
    Vztah mezi některými fyzikálními vlastnostmi stavebních a sochařských kamenů
    Získávání užitkových těžkých minerálů při těžbě štěrkopísků