Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    technologie
Článek
    40 let ochrany a prezentace hornických památek uhelného hornictví v Severočeském hnědouhelném revíru
    40 let provozu chemické úpravny uranové rudy v Dolní Rožínce
    200 let od zaražení Ševčinského dolu na Březových Horách
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve bez vegetačního pokryvu
    Aplikace a příprava směsi dolomitických hmot a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Aplikace inovační metody hloubkového odvodnění sifonovými drény při řešení stability svahů rekultivovaného hnědouhelného lomu Most-Ležáky
    Aplikace tzv. "studeného kelímku" na vývoj surovin pro šperkařské účely
    Application of optical methods for the research of Neolitic ceramics
    Artificial stone used by restoration of historical buildings
    Ashes as an agent for cement-lime based solidification/stabilization of the hazardous waste
    Barevné korundy vyrobené Verneuilovou metodou a jejich vlastnosti
    Basalt Filaments: A New Prospect for an Old Material
    Black coal fly ash as the Si-Al matrix for the heat proof materials preparation
    Břehová linie jezera Most
    Chemické složení loštických pohárů
    Chemické zpracování smolince v Jáchymově (uranová žluť - radium - yellow cake)
    Cihlářské hlíny a cihelny na Horažďovicku
    Clay testing for their use in the ceramic insulating materials
    Clays in the 21st century
    CO2 emissions and geological storage possibilities in the Czech Republic
    Composition and mode of occurrence of the mineral constituents in brown coal, and their behaviour at fluidized bed combustion
    Composition and morphology of fly ash from fluidized bed combustion of brown coal
    Cretaceous sandstones in Moravia and Silesia and their application as building and ornamental stones
    České granáty v českém skle
    České zkušební kameny
    Čisté uhelné technologie (Clean Coal Technologies)
    Čištění důlních vod střední a východní části příbramského ložiska - uranové rudy
    Další zaniklá lokalita těžby pyritu u Plzně: Lobzy-Petřín
    Department of Caustobioliths
    Development of a groundwater clean-up technology for the Hradčany military air base
    The development of sprayed clay technology with respect to deep repositories for radioactive waste
    Distribuce a zachytávání rtuti při spalování pevných paliv
    Dobývací metody používané v novodobém českém rudném hornictví a jejich zhodnocení
    Dobývání kounovské sloje na Slánsku a Rakovnicku
    "Dobývání uhlí pod vodonosnými horizonty" - stručná informace o výsledcích výzkumného programu, řešeného Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích
    Dobývání žáruvzdorných jílovců
    Dosažení evropského rekordu hloubky březohorského dolu Anna v roce 1941
    Drahé kameny z Krušných hor
    Drinking water supply in the Czech Republic
    Důlní degazace v OKR
    Důlní vody s nadlimitním obsahem síranů a možnosti jejich čištění
    Editorial
    The effect of cellular organic matter produced by cyanobacteria Microcystis Aeruginosa on water purification
    The effect of process variables on particulate emissions from fluidised bed combustion of Czech lignites.
    Ekologické a ekonomické aspekty likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Ekonomická a báňsko-technická analýza dobývacích metod na ložisku Rožná
    Emission from the Fluidized Bed Combustion
    Ervěnický koridor - zakládání a konsolidace sypaného zemního tělesa za proměnlivých stabilitních podmínek v dobývacích prostorech lomů Jan Šverma a velkolomu Čs. armády - 1. část
    Fázové složení popílků ze spalování ve fluidním loži
    Flotation of river-born sediment from the old ecological load of Černý příkop in Ostrava, Czech Republic
    Foreword
    Formation of lustrous carbon by two-stage pyrolysis of coal
    Gasproduktion in Wildendürnbach. 17
    Geochemický výzkum tuhých produktů spalování na různých typech tepelných elektráren : přehled současných poznatků
    Geologické a technologické ocenění vybraných surovinových zdrojů Jordánska
    Geologické aspekty výskytu těžko rozpojitelných hornin na povrchovém lomu Bílina
    Geologické mapování v Jemenské lidové demokratické republice
    Grundwasserschutz und Abdichtungsmassnahmen mit Soilcrete-jet grouting
    Heritage of uranium in-situ leaching and environmental remediation program in north Bohemian region
    Historické prvenství aplikace dusíku v hornictví
    Historický červený pigment caput mortum
    Historie těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem v severočeské křídě a hydrogeologie
    Historie zpracování mosteckého hnědého uhlí
    Hlubinná těžba kaolinu - Plzeňsko
    Hnědé uhlí-energetika-rozvoj - hlavní téma kongresu v Belchatowě
    Hodnocení dobývacích podmínek na lomech podkrušnohorské oblasti
    Hodnocení kvality šperkových výbrusů
    Hodnocení uhlí, přechodných hornin a způsob jejich grafického zobrazení
    Horníci Západočeských uhelných dolů oslavili 31.3.2007 30. výročí ukončení těžby černého uhlí na největším a nejznámějším dole revíru, dole Obránců míru ve Zbůchu
    Hornická společnost podkrušnohorské oblasti Most uspořádala pracovně-studijní cestu do Řecka - Západomakedonského lignitového revíru Ptolemais
    The influence of MgO and SO3 on the phase composition and structure of Portland clinker
    Integrované povolení pro zařízení na využívání odpadů k dokončení likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři
    Inženýrskogeologické a geotechnické problémy při zakládání těžce zatížených podlah. 1. část
    Jak využívat zemské teplo na Šumavě?
    K otázce těžby ve strmě uložených slojích ve východní části OKR v letech 1939-1945
    K padesátiletí hornické expozice v NTM
    K současným možnostem ukládání a využívání odpadů v dolech ostravsko-karvinského revíru
    Kameny na českých korunovačních klenotech
    Keramická petrografie loštické hrnčiny
    Kolik je významných vrstev pražské opuky?
    Kutnohorské pokusy s amalgamací v 16. století
    Laboratory research of possibilities of CO2 application for increasing the recovery of hydrocarbon deposits
    Laboruntersuchungen der Gastrocknung mit Hilfe von Adsorption und Absorption
    Lidská společnost a nerostné suroviny
    Likvidace dolu Kohinoor. 1. část, Likvidace důlních děl do roku 2003
    Likvidace starého důlního díla - štola Jacobi 1 ve Světci kombinovanou metodou použitím zpevněné, foukané a plavené základky
    Mezolitická kamenná industrie
    Microporous structure of carbonaceous substances and the significance of its
    III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna w Ostrawie
    Mikroporézní struktura uhlíkatých látek a její význam
    Mineralogical, chemical and technological characterization of kaolinitic sands from deposit Vyšný Petrovec (South Slovakia)
    Modal analysis of clinker: solutions and constraints
    Monokrystaly oxidů kovů pro lasery a scintilátory
    Možnost uplatnění čs. geologie v zahraničí na komerční bázi
    Možnosti odvodnění pomocí elektropneumatických a sifonových drénů a příklad aplikace na lokalitě Most-Ležáky
    Možnosti ovlivnění výsledku rekultivace v průběhu povrchové těžby
    Možnosti využití geotermálních zdrojů pro energetické účely : využití geotermálních zdrojů v postižených oblastech
    Možnosti využití hlubších zdrojů geotermální energie
    Některé problémy likvidace jam ve vybraných rudných a uranových revírech České republiky
    Nerostné suroviny první poloviny 21. století - současný stav, problémy a perspektivy
    Netradiční způsoby degazace
    Nová tvář Velebudické výsypky - Hipodrom
    Nové doklady zpracování drahých kovů v raném středověku (předběžné sdělení)
    Nové metody sanace kontaminovaných zemin a podzemní vody
    Nové postupy úpravy vody
    Novinky ze světa drahých kamenů
    O strojní jámě Josef na Bohdašíně v Jestřebích horách
    Od výzkumné stanice k samostatnému podniku s výrobní a výzkumnou základnou
    Odlišný pohled na obsah titulního listu Kutnohorského kancionálu (graduálu)
    Odpověď Ing. Václavu Rybaříkovi
    Odstraňování uranu z pitných vod - komplexní technologické řešení
    On the fractionation of natural organic matter during water treatment
    Opracování monokrystalů
    Optimisation of the coagulation process of surface water with high content of natural aluminium
    OSS ČEPRO Hněvice - sanační systém nové generace
    An overview of chloryhydrocarbon decontamination of groundwater and the unsatured zone in the Czech Republic: a consequence of old contamination problems
    Perspektivní potřeby užití hnědého uhlí a možnosti jeho těžby v ČR
    Perspektivy těžby a využívání CBM v České republice
    Perspektivy využití zásob uhlí ve světě a v Evropě
    Petrografické rozbory středověké brněnské keramiky (24-34, Ivančice)
    Počátky Výzkumného ústavu pro drahokamy v Turnově
    Podzemní loužení in situ - často opomíjená dobývací metoda
    Podzemní zásobníky plynu
    Pomoc mineralogie při řešení technologie odsiřování
    Possibilities of recycling of fine-grained metallurgical wastes from old waste depots
    Possible catchment scale solutions to contaminated sediments in the Elbe River
    Potencjał geologicznego składowania CO2 w głębokich, nieeksploatowanych pokładach węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
    Povrchové doly a lomy v 21. století - hlavní téma bulharské národní konference s mezinárodní účastí (Nesebar, 15. - 20. září 2001)
    Požadavky na inženýrskogeologický průzkum z hlediska projektanta speciálního zakládání staveb
    Pracovní cesta do SRN organizovaná Hornickou společností Podkrušnohorské oblasti ve dnech 10.-13. září 2003
    Pravěká keramika - významný zdroj informací
    Problematika kontaminace vod organochlorovými pesticidy
    Problematika likvidace provozních sond na dotěžených ložiscích uhlovodíků
    Problematika skládkových vod
    Problematika těžby přírodních uhlovodíků z ložisek krystalinického fundamentu JV svahů Českého masivu
    Prof. Ing. Josef Hojdar, dr.h.c. : *6.9.1919 ? 28.10.2000
    Projekt CO2NET EAST - upowszechnianie wiedzy o problemach wychwytywania i geologicznego składowania CO2
    Projektování báňských postupů aktivních lomů a projektování zbytkových jam po těžbě: vzájemné souvislosti a možnosti jejich racionálního využití
    Projekty mezinárodní spolupráce při prevenci a sanaci ekologických havárií
    Proměny krajiny Severočeské hnědouhelné pánve
    Provádění technické sanace odvalu Dolu Tuchlovice
    Prubířství a prubířská keramika
    Průmyslové odpady a možnosti jejich využití jako druhotné suroviny pro sanaci po báňské činnosti
    Průzkum a sanace znečištění - současný stav a výhled problematiky v České republice
    Příklady aplikace mineralogie v našem životě
    Příspěvek k poznání podnikání firmy BAŤA v hornictví
    Půl století sledování jakosti vody hraničních toků s Rakouskem
    Rekultivace Severočeského hnědouhelného revíru v proměnách času
    Removal of phosphorus in constructed wetlands with sub-surface horizontal flow in the Czech Republic
    Rozdružování kolektivních gravitačních cín-wolframových koncentrátů ložiska Baín Mod - MoLR
    Rozvoj GIS v oblasti vodního hospodářství
    Sanace následků chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Sanace nestabilních objektů v Hřensku
    Sanace podzemní vody kontaminované chlorovanými alifatickými uhlovodíky; pilotní pokus, laboratorní testování
    Sanace starých a zabezpečení nových skládek
    Schovaný plyn : podzemní zásobníky zemního plynu
    Separace kasiteritu z greisenových rudnin jako podklad pro jeho granulometrické hodnocení
    Separátní hutnění galenitových, stříbrem bohatých rud těžených na Českomoravské vrchovině
    Setkání báňských historiků ve Štiavnických horách
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
    Sněžníkovský mramor
    Současná oprava Karlova mostu - pohled z opačné strany
    Současné možnosti dobývání uhelných zásob v ochranných pilířích překopů
    Souhrnné hodnocení výstavby jezera Most
    Sprayed clay technology for the deep repository of high-level radioactive waste
    Srovnání geotechnických vlastností horninového masívu některých uhlonosných pánví Českého masívu
    Sto let od založení dolu Hedvika - Československá armáda
    Strateški vidiki oskrbe centralne in jugovzhodne Evrope z električno energijo z oceno vloge premoga ter premogovnih tehnologij
    Structure of Maceral Fractions of Czech Bituminous Coals
    Struktura macerálových frakcí českých černých uhlí
    Středověké dobývání v Kutné Hoře
    Studium chemických a fyzikálních vlastností slojí české části hornoslezské pánve a příprava atlasů jejich mikropetrografických typů a chemicko-technologických vlastností (15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Světové a středoevropské perspektivy poptávky uhlí do toku 2030
    Syntetické drahokamy na bázi odrůd korundu
    Syntéza drahých kamenů
    Technolithology
    Technolitologie - současnost a perspektiva
    Technologické vize pro těžební průmysl na prahu 21. století
    Technologie úpravy chromitové rudy z ložiska Mercedita - Kuba
    Technologie úpravy rudy z ložiska Nam Nam Xe ve VSR
    Teplo z nitra Země : možnosti využívání geotermální energie v ČR
    Těsnicí podzemní stěny jako ochrana podzemních vod
    Těsnicí vlastnosti základkových směsí
    Těžba metanu z uhelných ložisek - analýza provedení těžebních vrtů
    Těžba plynu jedna z možností rozvoje hornické činnosti na dolech OKD
    Těžba uhlí metodou "board and pillar" v revíru Godavari Valley v Indii
    Transformace uranového těžebního a úpravárenského závodu Dolní Rožínka, o.z. : Celkové zhodnocení proběhlých strukturálních změn (1989-2000)
    Transformation the oil reservoir - Damborice to the UGS - the first phase
    Uhlí jako úložiště a zdroj plynů : oxid uhličitý může pomáhat těžit metan
    Uplatnění IPPC při asanačně rekultivačních stavbách v OKR
    Úprava důlních vod na ÚDV Svatava
    Úprava povrchu rekultivovaných lokalit Dolů Bílina omezující nebezpečí větrné a vodní eroze
    Upravitelnost wolframitové rudy ložiska Ongon Chajrchan a poloprovozní výzkum technologie její úpravy
    Úpravna důlních vod Svatava
    Uranové hornictví v České republice
    Using of marl for surface recultivation of overtopped dumpsites in the North Bohemian Brown Coal Basin
    Utilization of alternative fuels in the fluidized-bed boilers
    Úvahy kutnohorského patriota nad knihou Kutnohorská iluminace
    Úvahy o výrobě a využívání olova v Evropě v letech 1250 až 1860
    Velkostrojová technika na Dolech Nástup v Tušimicích
    Verification of flotation agents based on residues from pyrolysis of wood
    Vliv drtitelnosti a abrazivnosti hornin na volbu způsobu zdrobňování
    Vliv kyselých důlních vod na životní prostředí
    Vliv rekultivace na retenční a další ekologické funkce povrchu výsypek
    Vliv rozměrů vydobytých komor a ochranných pilířů na množství a kvalitu zbytkových zásob
    Vliv těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem na geologické prostředí
    Vodní režim antropogenních půd
    Výskyt a rozložení dehtů v hnědém uhlí severočeské hnědouhelné pánve
    Výskyt, těžba a zpracování krystalických vápenců na Horažďovicku
    Výskyt, těžba a zpracování žuly na Horažďovicku
    Využití důlních vod ostravsko-karvinského revíru v provozu úpraven uhlí
    Využití petrologie a mineralogie v průmyslu : brusiva
    Vývoj přístupů k aplikaci sanačních technologií
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997 (dokončení V. kapitoly a celého cyklu)
    Vývoj těžby uhlovodíků
    Výzkum v oblasti nerostných surovin a hornické činnosti
    Význam měřických prací prováděných na vrtech hloubených moderními technologiemi vrtání
    II. workshop projektu CO2 NET EAST, Bratislava 2009
    Zachycování a ukládání oxidu uhličitého : můžeme si koupit čas?
    Začátky Dolů Nástup Tušimice ve fotografiích
    Zemětřesení ve službách energetiky : seismika pomáhá těžit ropu a zemní plyn i čerpat geotermální energii
    Zpracování kutnohorských rud v 90. letech 15. století v ikonografii, dokumentech i neprokázaných představách
    Zříceninový (krajinový) "mramor" od Brumova