Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    tektonický styl
Článek
    Aerogeofyzikální obraz styčné zóny veporika s gemerikem mezi Lučencem a Revúcou
    Crystalline basement of the Malé Karpaty Mts.: geology, lithology and tectonics
    Development of Moravian-Silesian Paleozoic Basin
    Geologické problémy silezika
    Geologicko-štruktúrne pomery kryštalinika východnej časti Veĺkej Fatry
    Geotermálne zdroje komárňanskej kryhy
    Ke genezi a charakteru kompresních struktur hornoslezské černouhelné pánve
    Mesoscopical structures of the Brunovistulicum in the core of the Svratka dome and their kinematic interpretation
    Paleotectonic evolution of the Malé Karpaty Mts.- an overview
    Panafrické (starokaledonské) udalosti v Karpatoch z pohĺadu vývoja kambricko-ordovických sekvencií v Karpatsko-balkánskej a východoalpskej oblasti
    Polymetamorphism of the Kutná Hora crystalline complex
    Postavenie bielokarpatskej jednotky v rámci flyšového pásma Západných Karpát
    Problém andělskohorského nasunutí ve světle nových strukturních vrtů (Hrubý Jeseník, ČSFR)
    Problém východního ukončení moravských hercynid
    Problémy tektonickej stavby východnej časti Veĺkej Fatry
    Reinterpretace geomagnetického pole Podunajské nížiny
    Ropné a plynové akumulácie pri Lipanoch na východnom Slovensku, ich osobitosti a problémy
    Some critical events in the geological history of eastern margin of the Bohemian Massif
    Strednokarbónsky flyš v Západných Karpatoch : Príspevok k tektonike južnej časti Slovenského rudohoria na základe výsledkov vrtu BRU-1, Brusník
    Strižné zóny, ich prejavy (oblúky a niektoré priečne prelomy) v Západných Karpatoch
    Structural interpretation of the Choč nappe outliers of the Chočské vrchy Mts.
    Tectonic styles of the Mesozoic-Cenozoic epiplatform
    Tektonické okná obalovej sekvencie Velkej Fatry
    Teran, akrečný teran, teranový koncept
    Transition from Convergence to Escape: Field Evidence from the West Carpathians
    Transpression and transtension in the Devonian Culm of the Nízký Jeseník Mts.