Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    uhelný revír
Článek
    15. výročí ukončení těžby uhlí v rosicko-oslavanském revíru : důl Antonín - nejdéle těžící důl Rosicko-Oslavanska
    200 Years of Pb Deposition throughout the Czech Republic: Patterns and Sources
    Aktuální inženýrskogeologické problémy v severočeském hnědouhelném revíru
    Altered pyroclastic rocks in the Czech part of the Upper Silesian Basin
    Analiza zintegrowanych danych teledetekcyjnych i tektonicznych Obniženia Zytawsko-Zgorzeleckiego
    Analýza časových řad koncentrací metanu v ostravské dílčí pánvi
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve s vegetačním pokryvem
    Aplikace informačních systémů pro řízení obnovy krajiny postižené těžbou uhlí
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko-sokolovské aglomeraci
    Application of newly developed ArcGIS software extensions for localization of faults and natural zones of methane's escape by morphotectonic analysis (Moravosilesian region)
    Application of two biogeochemical models (PnET-BGC/CHESS and MAGIC) to the Lysina Catchment, Czech Republic
    Assessment of rockburts parameters inferred from in-situ observations
    Banská hydrogeologická mapa nováckeho ložiska, zostavená s ohľadom na ochranu kúpeľov Bojnice
    Báňsko-technické podmínky dobývání uhlí na Kladensku
    Báňský odborník ing. Vilém Schauer
    Centrální přesmyk karvinské dílčí pánve OKR - kinematika a geneze (15-44, Karviná)
    Cesta Hornické společnosti podkrušnohorské oblasti Most do revíru Oltenia v Rumunsku
    CO2 emissions and geological storage possibilities in the Czech Republic
    Composition and application possibilities of the "cypris clays" of the Sokolov basin
    Correlation between the Czech and Polish part of the Upper Silesian Basin by means of horizons of pyroclastic rocks.
    Cystosporites and Cappasporites-bearing lycopsid fructifications and their parent plants from the Bohemian coalfields, Czech Republic
    Destrukce a nástin revitalizace krajiny narušené dolováním
    Distribution of rare elements in red-bed bodies of Upper Silesian Coal Basin
    Dobývání kounovské sloje na Slánsku a Rakovnicku
    "Dobývání uhlí pod vodonosnými horizonty" - stručná informace o výsledcích výzkumného programu, řešeného Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích
    Dobývání uhlí v centrální části Kladenského revíru na přelomu 19. a 20. století
    Dobývání žáruvzdorných jílovců
    Doprovodné suroviny severočeského hnědouhelného revíru
    Downsizing of deep coal mining in the Ostrava-Karviná coalfield, the draining of mine and waste waters, and water quality in watercourses
    Duksyt - zywica kopalna?
    Důl Anna ve Zbýšově. Rosicko-oslavanský uhelný revír
    Důl Slaný - šachta s nejkratší životností
    Důlní degazace v OKR
    Důlní vody s nadlimitním obsahem síranů a možnosti jejich čištění
    The effects of coal mining on the landscape of the Ostrava region
    Ekologické důsledky dolování na Karvinsku
    Environmental impact of mining activity in the Upper Silesian Coal Basin (Poland)
    Environmental risks associated with aeration of a freshwater sediment exposed to mine drainage water
    Epigenetické minerály dolů Staříč a Paskov
    Evidence of Variscan Accretionary Wedge in the Eastern Part of Upper Silesian Basin in OKR
    Exploration works in the Rosice - Oslavany Basin.
    Flóra starosedelského souvrství a její vztah k eocenním a oligocenním flórám v jižní části NDR
    Geochemistry of Miocene lacustrine sediments from the Sokolov Coal Basin (Czech Republic)
    Geografie kamenouhelné pánve a jejího okolí
    Geologie severočeské pánve, výsledky výzkumu, průzkumu a těžby
    Die geologisch-tektonische Situation zwischen Zwickau-Oelsnitzer Steinkohlenrevier unter besonderer Berücksichtigung der Tiefbohrung Oelsnitz GWM 1/03
    Geometry of fold arrays in the Silesian-Cracovian region of southern Poland
    Grafické výstupy vytvořené z údajů databáze uhelných pánví České republiky
    Historický přehled
    Historický vývoj těžby lignitu na jižní Moravě
    Historie a současnost v severočeské hnědouhelné pánvi
    Historie asanačně-rekultivačních prací v Ostravsko-karvinském revíru (OKR)
    History and environmental impact of mining in the Ostrava-Karviná coal field (Upper Silesian Coal Basin, Czech Republic)
    Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 1. část
    Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 2. část
    Hodnocení základních dopadů antropogenních činností na území dobývacího prostoru Dolu Staříč
    Horizontální napětí v české části hornoslezské pánve
    Horníci Západočeských uhelných dolů oslavili 31.3.2007 30. výročí ukončení těžby černého uhlí na největším a nejznámějším dole revíru, dole Obránců míru ve Zbůchu
    Hornická společnost podkrušnohorské oblasti Most uspořádala pracovně-studijní cestu do Řecka - Západomakedonského lignitového revíru Ptolemais
    Hornický bezpečnostní průzkum plynových a vodních obzorů
    Hornický památník na Jestřebích horách
    Hydrogeologická problematika zatopené zbytkové jámy Venuše v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Hydrogeologické poměry a odvodňování dolů severočeského hnědouhelného revíru
    Hydrogeologické poznatky z hloubení jam dolu ČSM sever a ČSM jih
    Hydrogeologie des westböhmischen Bäderdreieckes (Františkovy Lázně/Franzensbad - Karlovy Vary/Karlsbad - Mariánské Lázně/Marienbad) (Excursion D am 16.April 1998
    Hydrogeologie SHP a přilehlé části Krušných hor
    Hydrological aspect of mine inundation in the Rosice - Oslavany Coal Basin
    Influence of basin structures on the shape of wave pattern of induced seismic events: example of the North Bohemian brown coal basin.
    The Influence of Carpathians Nappes on Tectonic Structures of the Czech Part of Upper Silesian Coal Basin
    Ing. Stanislav Štýs, DrSc.
    Interaktivní programový systém pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Interpretace výsledků karotážních měření na zatopené jámě Jindřich - ložisko Oslavany
    Investigation of rejuvenated fault zones in Karviná basin using morphotectonic analysis
    Inženýrskogeologické aspekty revitalizace sokolovské hnědouhelné pánve
    Iodine-bromide waters of potential balneological use at the borderland of Poland and Czech Republic
    Jezera zbytkových jam po těžbě hnědého uhlí
    K historii rosicko-oslavanského uhelného revíru. 2. část
    K historii těžby uhlí v plzeňské černouhelné pánvi v 19. a 20. století - I. část
    K historii těžby uhlí v plzeňské černouhelné pánvi v 19. a 20. století. II. část
    K výsledkům řešení dílčího výzkumného záměru "Rozvoj teorie poklesové kotliny, její důsledky v hornické krajině, omezení a zahlazování následků po hornické činnosti"
    Kaolinite in the clays of the Most lignite basin
    Kladenské haldy, jejich význam, hodnota a možnosti revitalizace
    Klasifikace a kategorizace ploch severočeské hnědouhelné pánve postižených poklesy terénu po hlubinném dobývání
    Klasifikace a kategorizace ploch území plzeňské kamenouhelné pánve, ovlivněných bývalou hlubinou těžbou uhlí
    Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě černého uhlí v kladenské pánvi
    Komplexní zpracování starých popisů uhlí a hornin
    Krajina důlních oblastí severních Čech
    Křišťál a záhněda v pelosideritech rosicko-oslavanské pánve
    Landek a geologie hornoslezské pánve : význam těžební lokality pro poznání kraje
    Landwirtschaftliche Rekultivierung im Gebiet des Steinkohlenbergbaus im Revier Ostrava-Karviná
    Late Variscan and Alpine geodynamics of the Upper Silesian Coal Basin
    Látkové toky v geologické minulosti a současnosti v oblasti severočeského hnědouhelného revíru
    Lesukite, cubic Al2Cl(OH)5.2H2O from Kladno, Czech Republic
    Macrofloral and palynological criteria for recognising the Westphalian-Stephanian boundary
    Macrofloral zonation in the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic)
    Magnetic susceptibility of forest soils in Polish-German border area
    Makroskopické silikáty jako produkt kaustické přeměny haldového materiálu na dole Kladno (Schoeller)
    Metodika a hlavní výsledky řešení hydrogeologické problematiky v souvislosti s likvidací kladenských dolů
    Metody výzkumu vodních komunikací a jejich použití v OKR
    Millerit a další minerály z pelosideritových konkrecí z dolu ČSA u Karviné (Česká republika)
    Mineralogické a paleontologické zajímavosti lokalit DNT
    Mineralogy of recently formed sublimates from Kateřina colliery in Radvanice, Eastern Bohemia, Czech Republic
    Model detekce půdních sesuvů s využitím dat dálkového průzkumu Země a nástrojů GIS
    Model of landslide detection using remote sensing data and GIS tools
    Možnost využití geofyzikálních metod při sanaci následků hornické činnosti
    Nález fluoritu v pelosideritové konkreci v Lomnici u Sokolova
    Namurian-Westphalian Fossil Plant Taxa and Assemblages in the Czech Part of the Upper Silesian Coal Basin
    Naturally occurring germanium compounds, GeSnS3 and GeO2 from Radvanice, Eastern Bohemia
    Návrh databázové aplikace pro ukládání údajů z uhelných pánví České republiky
    Negative influences of coal extraction in the mining areas of the Karviná region
    Několik ohlédnutí za novodobou historií geologických průzkumů v terciéru mostecké pánve
    Několik poznámek k otázkám prostředí vzniku a stavby sedimentů produktivního karbonu české části hornoslezské pánve
    Některé problémy odvodňování a degazace pokryvných útvarů v OKR
    Neotectonic rejuvenation of Variscan structures in relation to tracing of methane escape: preliminary note (Upper Silesian Coal Basin, Moravosilesian area, Bohemian Massif)
    Nerosty Březového vrchu u Kostomlat
    Nerosty severočeské hnědouhelné pánve - dodatek 1
    Nerosty severočeské hnědouhelné pánve
    Netradiční způsoby degazace
    New distinctive miospore species from the Namurian of the Upper Silesia Coal Basin, Poland
    Nové poznatky o hydrogeologii OKR
    Nové poznatky o petrografickém charakteru sedimentů rosicko-oslavanské pánve u Oslavan
    Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou na příkladu Sokolovské pánve
    Obsah ložiskové databáze uhelných pánví
    Organic and clay diagenesis in sediments of Ostrava-Karviná coal basin
    Origin of groundwater mineralization in coarse-grained lower Badenian aquifer in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin
    Orlová a metan - fámy a skutečnost
    Oslavany - první místo na Moravě s těžbou černého uhlí
    Ověření metodiky pro hodnocení acidifikace odvalových materiálů v OKR
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the Geophysical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 4., Historical images of rockburst's effects in mines
    Podnikání Olomouckého arcibiskupství a kapituly v ostravsko-karvinském revíru ve druhé polovině 19. století
    Pokusné plochy na výsypkových lokalitách severočeské pánve - dílčí výsledky výzkumu
    Použití geofyzikálních metod při vyhledávání a průzkumu uhelných ložisek ČSR
    Povrchové doly a lomy v 21. století - hlavní téma bulharské národní konference s mezinárodní účastí (Nesebar, 15. - 20. září 2001)
    Poznatky z měření půdního metanu v ostravské dílčí pánvi
    Poznatky z řešení projektu VaV ČBÚ č. 23/2003: "Využití důlní degazace pro předcházení neřízených výstupů metanu na povrch po likvidaci dolu"
    Pracovní cesta do SRN organizovaná Hornickou společností Podkrušnohorské oblasti ve dnech 10.-13. září 2003
    Praktické uplatnění konvektivně difuzního modelu pro řešení výstupu metanu na územích s ukončenou hornickou činností
    Prediction methods based on multichannel statistical extrapolation and their application on induced seismic events
    A preliminary proposal of a layout of seismic stations in the ČSM mine, Czech Republic
    A present-day state of ichnological research of the Late Palaeozoic coal-bearing basins of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Problematika rekultivace území poškozených těžbou nerostných surovin - černého uhlí a využití sekundárního produktu těžby - hlušiny
    Problematika změn vodního režimu v důsledku hornické činnosti v západní části SHP
    Proměny krajiny Severočeské hnědouhelné pánve
    Průřez historií těžby uhlí v Rosicko-oslavanském černouhelném revíru
    Přehled historicky doložených úvodních důlních děl
    Přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě
    Přehodnocení inženýrskogeologické situace sokolovské hnědouhelné pánve pro umožnění obnovy krajiny, rozvoje sídel a infrastruktury
    Příspěvek gravimetrie pro řešení geologických problémů v SHR
    Příspěvek k časovému průběhu poklesů po zastavení těžby v ostravské části OKR
    Příspěvek k poznání podnikání firmy BAŤA v hornictví
    Příspěvek ke studiu mineralogického a strukturního složení prachu v ovzduší SHP
    Působení hlušiny na fytoplanktonní společenstva poklesových kotlin
    Radionuklidy v sedimentech vodotečí vnitrosudetské uhelné pánve ovlivněné vypouštěním důlních vod
    Recovery of a post-mining landscape in the Ostrava-Karvina region - a good or bad investment?
    Regenerace území ovlivněného černouhelným hornictvím v Porúří
    Revision of Early Miocene plants preserved in baked rocks in the North Bohemian Tertiary
    Riziko výstupu důlních plynů do kanalizační sítě
    RNDr. Lubomír Malý - životní jubileum
    Rozvoj dolování uhlí na Kladensku ve 40. a 50. letech 19. století
    Řešení hydrogeologické problematiky při likvidaci dolů ostravské dílčí pánve v ostravsko-karvinském revíru
    Řízení obnovy krajiny postižené hlubinnou těžbou s použitím informačních technologií
    Sběratelé minerálů na Oslavansku
    Selected industrial wastes as secondary raw materials for post-mining reclamation
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 1. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 2. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 3. část
    Sledování výstupu plynu v uzavřeném podzemí v lokalitě Orlová na vrtu OV 24a
    Some comments on dynamic stability of rock slopes
    Some remarks on coal substance behaviour in tectonic stress field: comparison with the results of triaxial compression tests : Intralayer deformation in Ostrava-Karviná coal seams
    Sopečná činnost v jezerním prostředí severočeské hnědouhelné pánve (odkazy na literaturu)
    Specializovaná ochrana v územní působnosti Povodí Ohře, a.s.
    Specializovaná protipovodňová ochrana na území Povodí Ohře
    Společenský vývoj v obci Petřvald od počátku 19. století do r. 1945 s důrazem na hornictví
    Srovnání geotechnických vlastností horninového masívu některých uhlonosných pánví Českého masívu
    Stabilita hlušinové sypaniny v čase
    Stanovení celkové atmosférické depozice do povodí Jezeří v Krušných horách
    Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
    Stanovení zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu důlního závodu Paskov Dolu Paskov, o.z., provedením metody optimálního zvýšení těžby karbonského hořlavého zemního plynu vzhledem k přírodním a technicko-provozním podmínkám dobývání
    Statistické zpracování - podklad pro kontrolu vstupních dat do databáze
    Sto let od založení dolu Československé armády v SHR
    Stratigrafické tabulky terciéru a kvartéru pro oblast Lounska (02-34 Bílina, 12-11 Žatec, 12-12 Louny)
    Streamwater acidification in the Krušné hory, northern Bohemia, Czech Republic
    Stručná historie dobývání uhlí na Kladensku
    Stručný přehled geologických poměrů v ostravsko-karvinském revíru
    Studium prachových částic v ovzduší SHP zaměřené na zjištění jejich původu
    Technogenní minerály v půdách oblasti ostravsko-karvinské aglomerace
    Tectonic setting of Sokolov basin in relation to prediction of thermal water discharge zones
    Tectonics in the Upper Silesian Coal Basin and its attitude to the Rheno-Hercynian Zone of the Variscan Orogen
    Tektonika čs. části hornoslezské pánve ve vztahu k vytěžitelnosti slojí s postupem do větších hloubek a vlivům na současný georeliéf
    Tercierní uhlonosné relikty v ústecké části severočeského hnědouhelného revíru
    Těžní věž Dolu Simson ve Zbýšově z roku 1902 - jediná technická památka Rosicko-oslavanského revíru
    To the problem of decision making process concerning the mining activity damping in Ostrava-Karviná basin
    Tvorba postindustriální krajiny a aktivní péče o krajinu
    Uhlí - strategická surovina 21. století
    Ukládání elektrárenských odpadů a hlušiny v Ostravsko-karvinském revíru a ve světě
    Uložení báňských archivů z činnosti kamenouhelného revíru KLADNO-SLANÝ-RAKOVNÍK
    Underground coal mining in the Karviná region and its impact on the human environment (Czech Republic)
    Uplatnění IPPC při asanačně rekultivačních stavbách v OKR
    Určování oblastí náchylných k sesuvům pomocí geografických informačních systémů a fotogrammetrie
    Ve Zbýšově popáté a naposledy?
    Velkostrojová technika na Dolech Nástup v Tušimicích
    Verifikace pohybů a přetvoření měřením na pozorovací stanici
    Vliv poddolování na režim mělkých podzemních vod v kvartéru na Ostravsku ve vodárenské perspektivě kraje
    Vliv těžby na životní prostředí
    Vodohospodářský výzkum v báňském sektoru prováděný ostravskou pobočkou VÚV
    Vyhodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., právního nástupce
    Výsledky dosavadního monitoringu a režim hydrogeologických poměrů v zatápěné ostravské dílčí pánvi
    Výsledky komplexního eko-geologického výzkumu v severočeské a sokolovské hnědouhelné pánvi
    Výstup důlních plynů v krajině s ukončenou těžbou černého uhlí
    Využití důlních vod ostravsko-karvinského revíru v provozu úpraven uhlí
    Využití teorie sítí k vytvoření modelu výstupu plynu z utlumovaných dolů na povrch
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. I.
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. II., Vývoj OKD v období 1956-1965
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. III, Vývoj dobývání porubů v OKD v období 1966-1975
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989 (2. část IV. kapitoly)
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989 (dokončení IV. kapitoly)
    Vznik a geologická stavba kladenského revíru
    Vznik kroniky "Historie a budoucnost hnědouhelného hornictví v severozápadních Čechách"
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1999
    Základní modely situací uvolňování metanu v podzemí
    Zkáza severních Čech blízká nesdělitelnosti
    Změny hydrogeologických poměrů v oblasti po ukončení těžební činnosti v Rosických uhelných dolech
    Změny parametrů jílové hmoty - možný korelační faktor uhlonosných pánví Českého masivu
    Zpracování dat z měření koncentrací metanu na starých jamách na území Ostravy
    Zur Problematik des Einflussgrenzwinkels und des Umfangs einer Senkungsmulde
    Zvláštní podmínky liniových staveb v poddolovaném a zátopovém území