Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    uhlí
Článek
    3. evropská uhelná konference, Izmir (Turecko) 5.-10. května 1997
    5. Evropská uhelná konference se konala ve dnech 16.-21.září 2002
    18. Pittsburghská uhelná konference, Austrálie 2001
    Airborne gamma-ray spectrometric mapping of the radioactive pollution in the Czech Republic
    Aktualizace některých problémů souvisejících s názory na význam uhlí z hlediska světa a České republiky
    Alternativní zdroj zemního plynu v Československu
    Analysis of the factors affecting natural oxidation of coal matter
    Aplikace dvojrozměrné odporové a seismické tomografie pro řešení složitých geotechnických úloh
    Aplikace geotektoniky při prognózování geologické stavby uhelných ložisek
    Aspekty prognózování geologického výzkumu na pevná paliva
    Behavior of gases and vapours in microporous phase of tissue systems of natural materials, adsortption and dissolution processes and their kinetics
    Bezpieczeństwo dostaw gazu do krajów Grupy Wyszehradzkiej i państw nadbałtyckich
    Bibliografie prof. RNDr. Vladimíra Boušky, DrSc.
    Carbon isotope composition of gases thermally desorbed from coals
    Ceny uhlí - problém neřešený
    Changes in coal permeability in the process of deformation
    Changes in the infrared spectra of various types of organic matter during the weathering of materials deposited in coal mine spoil banks, tips and quarry taluses
    Changes of Rock-Eval pyrolysis results during the natural weathering, of fossil organic matter in spoil banks and heaps of mines
    Characterisation of size rank of pyrite in coal by use of the VIDAS image analyzer
    Chemická kvalita emisí ze spalovacích procesů fosilních paliv
    Chemické stabilizační injektáže horninového masivu
    Co je uhlí? : znalost chemické struktury - základ pro dobré využití
    Co-pyrolysis of coal/waste polymers mixtures
    Coal as a source of atmospheric methane in the Czech Republic - preliminary results.
    10th Coal Geology Conference
    Contribution to the basin analysis of the Carboniferous remnant and foreland basin in the Bohemian Massif
    Contribution to the quantitative analysis of the optical texture of carbonaceous substances
    Criticism of prediction of coal self-ignition
    Czech Republic Coal Composition and Structure
    Čisté uhelné technologie (Clean Coal Technologies)
    Damage caused by opencast and underground coal mining
    Databáze v geovědách
    Datování uhlíků z jeskyně Martina u Tetína pomocí 14C
    Dědičné štoly v uhelném hornictví na Sokolovsku
    Department of Caustobioliths
    Department of textural and chemical analyses
    Determination of Physical and Mechanical Properties of Sedimentary Rocks of Carboniferous Age
    Diffuse reflectance Fourier transform infrared spectroscopy in the analysis of coal oxidation
    Distribuce a zachytávání rtuti při spalování pevných paliv
    Důl Anna ve Zbýšově. Rosicko-oslavanský uhelný revír
    Ecologically Acceptable Utilisation of Domestic Coal Resources
    The effect of pyrolysis condition on the assessment of the origin of bitumens and coals from the Bohemian Massif (Czech Republic)
    The Effect of selecting a proper interpolating method on the accuracy of reserves calculation of a coal deposit.
    Ekologická ušlechtilost paliv a technickoekonomické souvislosti
    Ekologicky přijatelné využití domácích uhelných zdrojů
    Environmental hazards of arsenic in coal ash disposals
    Environmental radioactivity of natural and man-made sources in the Czech Republic
    Europejska konferencja weglowa '95 Praga, Czechy, 26.06.-01.07.1995
    Evropská a slovenská energetická politika
    Evropská uhelná konference se konala v Ustroni v Polsku ve dnech 26. až 28. září 2000
    Evropské státy uhlí nezatracují : náš rozhovor s poslancem Evropského parlamentu JUDr. Richardem Falbrem
    Expresní stanovení stopových prvků v uhlí
    Feature Article - Czech Republic
    Foreword
    Fyzikální principy plynonosnosti a plynodajnosti uhlí a hornin
    Geochemický výzkum tuhých produktů spalování na různých typech tepelných elektráren : přehled současných poznatků
    Geochemie popílků vznikajících při společném spalování biomasy a uhlí
    Geomorfologie přírodní rezervace Rohová na Hřebečovském hřbetu
    Historický červený pigment caput mortum
    Historický vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhlí
    Historie katedry a výuky ložiskové geologie na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě v Ostravě
    Hodnocení uhlí, přechodných hornin a způsob jejich grafického zobrazení
    Hornická exkurze do Japonska
    Hornické aktivity firmy Baťa, a.s. Zlín a možnosti jejich využití v současném cestovním ruchu
    Hornické muzeum na dole Anselm
    Hornické školství v severozápadních Čechách
    Hornictví a ochrana životního prostředí
    Hornictví na Filipínách
    Hornictví Nového Zélandu
    Horničtí historikové Evropy jednali v Mostě
    Hydrologické rekultivace jako subsystém rekultivační transformace krajiny
    Impact of coal extraction and burning upon forests in the Czech Republic.
    Impact of Coal Mining and Combustion upon Forests in the Czech Republic
    Inspection of the 400-700 cm1 region in the FTIR spectra of Coal Tars
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část 5. Petrologie
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část II. Nukleární magnetická rezonance
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část III. Infračervená spektoskopie
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část I.Úvod
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část IV, Elektronová paramagnetická rezonance
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část VI. Povrchová chemie
    K sedmdesátinám prof. ing. Miloslava Dopity, DrSc.
    K vývoji ústředních úřadů pro správu hornictví v letech 1945-1969
    Klastické žíly
    Komplexní zpracování starých popisů uhlí a hornin
    Koncepce státní energetické politiky České republiky, její cíle a nástroje v podmínkách tržní ekonomiky
    Kvantifikace působení některých faktorů v úseku těžba-úprava na výsledky rozdružování hnědého uhlí
    Laboratory-scale simulation of underground coal classification
    Late Moscovian terrestrial biotas and palaeoenvironments of Variscan Euramerica
    Legislative and system prerequisites for coal production in the Czech Republic.
    Literární přehled výzkumu chemického odsiřování uhlí
    Ložiskové předpoklady těžby uhlí v ČSFR
    Magnetická separace a filtrace
    Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
    Metan v uhelných ložiskách - významný zdroj energie současnosti
    The method of internal standard in quantitative phase analysis of fly ashes and their composites
    Mezinárodní konference k využití uhlí v Praze
    Microporous structure of carbonaceous substances and the significance of its
    Microscopical Forms of Fe-Disulphides
    Mikroporézní struktura uhlíkatých látek a její význam
    Minerály olova (ryzí olovo, galenit a anglesit) z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Modelling of effects of operating conditions and coal reactivity on temperature of burning particles in fluidized bed combustion
    Možnosti degazace nevydobytých jámových ohradníků při různých způsobech útlumu těžby daného dolu
    Možnosti efektivního rozvoje těžby a užití černého uhlí do roku 2010
    Možnosti účelného začlenění hnědého uhlí do palivoenergetické bilance ČSFR pod zorným úhlem zkušeností SRN
    Národohospodářské aspekty útlumu těžeb uhlí v ČR
    Natural carbonaceous adsorbents, fulvic acids and polycyclic aromatic hydrocarbons - relationships, adsorption and molecular modelling
    Návrh databázové aplikace pro ukládání údajů z uhelných pánví České republiky
    Nejdůležitější přírodní podmínky určující, resp. ovlivňující uvolňování plynů do důlních děl
    Několik poznámek k návrhu MHPR na restrukturalizaci uhelného průmyslu ČR
    Některé aspekty zpracování údajů z databáze uhelných pánví České republiky
    Některé postřehy z konference "Mineral raw materials and mining activity of the 21th century": prognózy vývoje těžby a zásob uhlí v ČR a v jednotlivých revírech, úvahy nad územními a ekologickými limity, podíl uhlí na výrobě elektrické energie, význam využívání alternativních zdrojů
    Některé poznatky ze stanovení spalného tepla a výhřevnosti uhlí
    Některé problémy ve využívání domácích nerostných surovin
    Některé zkušenosti z realizace útlumových programů v uhelném hornictví ČR
    Nerostné zdroje Afghánistánu
    New recommendations in the area of prediction and prevention of rock and gas outbursts in the Czech Republic
    Nitrogen isotopic evolution of carbonaceous matter during metamorphism : methodology and preliminary results
    Nový nález uhlí u Plumlova (24-24 Prostějov)
    O povrchové těžbě uhlí ve Velké Británii
    O strojní jámě Josef na Bohdašíně v Jestřebích horách
    Obsah spalitelných látek a náchylnost k samovznícení hlušinové sypaniny
    Odešel prof. ing. Miroslav Palas, CSc.
    ODIS VTEI pro uhelný průmysl - 30 let úspěšné práce pro rozvoj vědy a techniky v odvětví uhelného průmyslu
    Odsíření uhlí baktériemi Thiobacillus ferrooxidans
    Organic matter dispersed in rocks - objective characterization, relation to natural and antropogenic processes
    Origin of Lead in Eight Central European Peat Bogs Determined from Isotope Rations, Strengths, and Operation Times of Regional Pollution Sources
    Otazníky českého uhelného hornictví
    Particulate air pollution in a small settlement: The effect of local heating
    The Periodicity of Geotectonic Stages and Coal Generation
    Perspektivy těžby a úbytku zásob uhlí v České republice
    Perspektivy využití zásob uhlí ve světě a v Evropě
    Petrographic examination of weathering of coal matter
    Petrological and spectroscopic structural characteristics of Bohemian and Moravian coals and their possible relation to gasa proneness
    Physical principles of the gas-bearing and gas-yielding capacity of coal and rocks
    Posouzení oxireaktivity uhlí ČSFR na základě oxidačních tepel
    Postavení uhelného hornictví v palivo-energetické politice České republiky
    Potřeba promyšlené energetické politiky v ČR
    Použití geofyzikálních metod při vyhledávání a průzkumu uhelných ložisek ČSR
    Použití řízené pyrolýzy typu Rock-Eval pro stanovení stupně prouhelnění a technologického typu uhlí
    Poznatky o uhelném průmyslu některých evropských zemí
    Praktické zkušenosti s technologií mikrobiologického loužení při získávání kovů z nerostných surovin
    Prezentace CVVP - Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin
    Problems related to incorporation of archival data into a coal deposit database, and a method of their graphic documentation.
    Proč je deštník černý? : z historie těžby uhlí v Anglii
    Prof. Ing. Miloslav Dopita, DrSc. se dožívá osmdesáti let
    Prognózní zásoby metanu vázaného na uhelná ložiska v České republice a jejich možné využití
    Projekt a realizace Hřebečské důlní stezky
    Propustnost závalového prostoru stěnového porubu
    Prosek a Hloubětín, nové poznatky z podrobného inženýrskogeologického mapování
    První evropská uhelná konference proběhla v Leicesteru ve Velké Británii ve dnech 15.-17.září 1993
    Předběžné palynologické zhodnocení vrtů Šafov 12 a 13 (33-22, Vranov n. Dyjí)
    Přehled grafického znázorňování uhlí, přechodných hornin a hornin
    Příprava uhelného průmyslu pro vstup do Evropské unie nesnese odkladu
    Přírodní výskyty fullerenů
    Radiometrické hustoměry uhelných kalů
    Recent advances in coal geology - outcome of the 10th Coal Geology Conference
    Restrukturalizace uhelného průmyslu ČR
    Restrukturalizace uhelného průmyslu v České republice
    Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů
    Rychlost zvětrávání fosilní organické hmoty výsypek uhelných dolů a velkých staveb a vliv oxidačních produktů na půdní vlastnosti deponií
    Sedimentace a paleogeografie radnických vrstev (duckmant/bolsov) v kladenské části kladensko-rakovnické pánve
    Sedimenty české křídové pánve na území hl.m. Prahy
    Sedmá uhelně geologická konference
    Die Situation des böhmischen Bergbaus im Vormärz
    Složení a struktura uhlí České republiky
    Solidification of fluidized-bed ashes
    Současná francouzská úpravárenská technika a technologie
    Současný stav a perspektiva českého hornictví
    Současný stav problematiky využívání produktů po spalování
    Současný stav v restrukturalizaci uhelného hornictví
    Stanovení obsahu popela v uhlí pomocí zpětného rozptylu záření X a rentgenfluorescenční analýzy a přístrojová technika firmy PAR
    Statistické zpracování - podklad pro kontrolu vstupních dat do databáze
    Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů
    Strateški vidiki oskrbe centralne in jugovzhodne Evrope z električno energijo z oceno vloge premoga ter premogovnih tehnologij
    Studie možností využití odpadních hald po těžbě
    Subsidence and thermal history of the Variscan orogen and foreland in the Upper Silesian Basin - a model calibrated by vitrinite reflectance
    Sulfur isotope inventories of atmospheric deposition, spruce forest floor and living Sphagnum along a NW-SE transect across Europe
    Suroviny a hornická činnost
    Světové a středoevropské perspektivy poptávky uhlí do toku 2030
    Systém grafických značek uhlí a přechodných hornin pro vykreslování dokumentace uhelné sloje
    System of symbols for coal and rocks to facilitate graphic documentation of a coal seam
    Šestá Evropská uhelná konference se konala 26.-29. září 2005 v Bělěhradu
    Študlov - významné naleziště jantaru na Moravě
    Temperature conditions of coal formation
    Temporal trends in the isotope signature of air-borne sulfur in Central Europe
    Těžba černého, hnědého uhlí a lignitu ve světě v letech 1986-1992
    Theoretical and empirical relations between permeability and porosity
    To commemorate the unattained 70th birthday of professor Václav Havlena
    Uhelné sloje jako zásobníky vytěžitelného metanu
    Uhelný průmysl České republiky
    Uhelný průmysl v roce 1990
    Uhlí jako úložiště a zdroj plynů : oxid uhličitý může pomáhat těžit metan
    Uhlí na Svalbardu
    Uhlí třetího tisíciletí - CLEAN COAL 2000
    Uhlí v liberecké průmyslové oblasti v údobí průmyslové revoluce
    10. uhoľná konferencia s medzinárodnou účasťou : Praha 8.-10. jún 2004
    Ukládání a zpracování ložiskových dat s využitím programů Access, Delphi a Topol
    Úloha a perspektiva uhlí v ČSFR
    Unikátní důlní dílo na závodě Staříč
    Use of caustobioliths for preparation of carbon materials and waste treatment
    Ve Stroužném žili a pracovali také horníci
    Ve Zbýšově popáté a naposledy?
    VII. uhelně geologická konference
    VII.uhelně geologická konference
    Vlastnosti popílku z elektrárny Dětmarovice z hlediska možnosti jejich deponování v podzemních prostorech hlubinných dolů
    Vliv předchozí hlubinné těžby na kvalitu povrchově dobývané uhelné hmoty a na průběh diagramu zastoupení vrstev
    Vliv přesností informací o hodnotách obsahu popela v uhlí získaných pomocí aproximativních regresních funkcí z hodnot zdánlivé hustoty na průběh diagramů upravitelnosti
    Vliv typu statistické distribuce ložiskových údajů na model ložiska nerostných surovin
    Vliv výběru interpolační metody na přesnost výpočtu zásob uhelného ložiska
    Volcanic and post-volcanic hydrothermal activity in the Intrasudetic Basin, SW Poland; Implications for mineralization
    Vrty pro těžbu hořlavých plynů z uhelných ložisek
    Výpočet zásob uhelného ložiska metodou krigování
    Výročí se samými šestkami ke 160 letům nálezům uhlí a rud a 60. výročí dokumentace F.J. Reže a vydání knihy V.Tejbla
    Výskyty křídového uhlí v České republice
    Výstižnost ukazatelů stupně prouhelnění na základě parametrických testů
    Využití bakterií k rozkladu uhelné hmoty a tvorbě metanu
    Využití nerostného bohatství Číny
    Využití vedlejších produktů a skrývky z těžby uhlí a jeho potenciální příspěvek k ochraně rašelinišť
    Využívání tuzemského nerostného bohatství - jeden ze základních předpokladů konkurenceschopnosti ČR
    Vývoj světových cen uhlí
    Vývoj systému pro ukládání a vyhodnocování údajů uhelných zdrojů a jeho využití pro analýzy využitelnosti zdrojů po roce 2000
    Vývoz nerostných surovin z České republiky v posledních letech a možnosti jeho omezování
    Výzkum kaustobiolitů
    Výzkum v oblasti nerostných surovin a hornické činnosti
    Význam stopových a vzácných prvků pro řešení perspektivních otázek explotace nerostných surovin v ČSFR
    Vztah veřejnosti k zahlazování důsledků těžby v krajině
    Weathering of organic matter in tips of coal mines, Plzeň Basin, Czech Republic
    Weathering rate of fossil organic substance in waste dumps of coal mines and large construction works and the effect of oxidation products on soil properties of dumping grounds
    Za prof. RNDr. Konrádem Benešem
    Zásadní otázky postavení a struktury uhelného průmyslu v ČSFR
    Závislost koncentrace prvku v uhlí a v popelu na obsahu popela v uhlí
    Zkušenosti s oceňováním uhelných zásob hlubinných dolů
    Zpracování a využití uhelných kalů v lotrinské uhelné pánvi
    Zpracování geologických údajů z ložisek uhlí
    Zvětrávání fosilní organické hmoty na výsypkách a haldách uhelných dolů a odvalech povrchových lomů (11-14 Sokolov, 12-33 Plzeň, 12-41 Beroun)