Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    uhlí černé
Článek
    2. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    Analysing the rock failure in the Karviná block of the Ostrava-Karviná Coal district using the method of the planar extension coefficient
    Analysis of the seismoacoustic emission during the coal extraction
    Aplikace kinematické analýzy strukturně-tektonické stavby na 8. a 9.dobývací kře Dolu 1.máj
    Bakteriální odsiřování uhlí z lokality Tabas
    Butleryt w weglu warstw laziskich Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Chemical composition of the sulphides accompanying coal measures in the Kladno coal district, Central Bohemia
    The Coal Deposits in the Contact Area between Bohemian Massif and Outer Carpathians
    Contribution to the study of problems of gas-dynamic phenomena at pit sinking in the Slaný Mine
    Deformation measurements of carboniferous sandstones from the coal mine Kladno II
    Distribuce kyslíku v macerálových frakcích uhlí OKR
    Distribúcia stopových prvkov v popoloch metaantracitu zo Zemplínskych vrchov
    Dolování na merklínském panství v první polovině 19.století
    Dopady Mnichovské dohody na české hornictví v období druhé republiky a následné okupace
    Dosavadní poznatky z měření macerálového složení a střední světelné odraznosti vitrinitu černých uhlí karvinské oblasti hornoslezské pánve
    Důvody zvýšené predispozice k samovzněcování oxidačně alterovaných uhlí
    Evropská uhelná konference '95 v Praze
    Formování sedimentační pánve permokarbonu boskovické brázdy a vývoj svrchnostefanské sedimentace v rosicko-oslavanské pánvi
    Fytocenologický a floristický průzkum vegetace vybraných sedimentačních nádrží OKR
    Geneze ekonomické náročnosti útlumu těžby v OKD, a.s.
    Geological conditions in the Vinařice allotment of the Kladno coal mine
    Geologické poměry ložiska černého uhlí Mělník-Benátky nad Jizerou
    Geologické poměry ložiska černého uhlí Mělník-Benátky nad Jizerou
    Geologie slezské jednotky v hloubení jam dolu Frenštát-západ
    Geology of Ostrava-Karviná Coalfield
    Group of Seams of the Šverma Mine at Žacléř (Intra-Sudetic Basin)
    Haldové hospodářství v Porúří
    Hustota tepelného toku ve vrtu NP-480 Trojanovice v hornoslezské uhelné pánvi
    Hydrogeologicko-ekologická problematika odkališť v OKR
    The isopachous and coalification maps of coal bearing molasses in the Czechoslovak part of the Upper Silesian black coal basin
    Jaklovecké vrstvy (namur A) v karvinské dílčí pánvi ostravsko-karvinského revíru (hornoslezská pánev)
    K historii dolování uhlí a doprovodných surovin v československé části hornoslezské černouhelné pánve
    Klasifikace alterovaných uhlí spjatých s tělesy pestrých vrstev karbonu hornoslezské černouhelné pánve
    Koexistence hornické činnosti a života města Karviná (informace o studii)
    Kounovské uhelné sloje v kladensko-rakovnické pánvi
    Likvidace neefektivních dolů OKD a.s. Ostrava
    Litostratygrafia permu pólnocno-wschodniego obrzezenia Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego - nowa propozycja
    Local seismic network in southern part of the Ostrava-Karviná Coalfield
    Mechanism of rockbursts from ČSA Colliery, Ostrava-Karviná Coal Basin (Czechoslovakia)
    Metodika vytvoření modelu černouhelného ložiska hornoslezské pánve a následný výpočet zásob
    Modes of Occurrence of Sulfide Minerals and Chalkophile Elements in Several High-Sulfur Czechoslovakian Coal
    Možnost prognózy důlních otřesů z konvergenčních měření
    Možnosti využití zásob černého uhlí v ČR z pohledu technologie Coalbed Methane
    Možnosti získávání karbonského plynu z ochranných pilířů jam v závislosti na způsobu útlumu těžby příslušného dolu
    Může být namur-A na Drahanské vrchovině?
    Nakládání s důlními vodami při likvidaci dolů ostravské dílčí pánve OKR
    Natural occurrence of orthorhombic calcium acetate monohydrate (Kladno, Central Bohemia, Czechoslovakia)
    Některé informace a poznatky z dosavadního 28letého provozu PZP Lobodice
    Nové výskyty milleritu v ostravsko-karvinském revíru
    Nový trend ve využívání geologických zásob černého uhlí ve světě: intenzivní degazace slojí in situ (CBM)
    Očakávaný vývoj výrobných nákladov dobývania zásob OPCO
    Očekávaný vývoj výrobných nákladov dobývania velmi mocných uholných slojov v OKR
    Odvození účinkové funkce vlivů poddolování z měření poklesů
    Optimální mezipatrová výška pro uhelné doly, zejména pro doly Ostravsko-Karvinského revíru
    Paleogeografie a uhlonosnost radnických vrstev v kladenské pánvi
    Perspektivy těžby uhlí kounovských slojí
    Physikalische Auswirkungen der Tiefbaugewinnungseinflüsse auf der Erdoberfläche
    Počátky průzkumu kladenských slojí (1842-1854)
    Počítačové zpracování výpočtu zásob černého uhlí
    Podmínky a možnosti ukládání průmyslových odpadů v dolech OKR
    Poklesová kotlina v okrajových partiích Ostravsko-karvinského revíru
    Povrchová těžba uhlí ve Velké Británii
    Preliminary results of b-values analysis from mining-induced seismic events
    Próba identyfikacji pokladów wegla w dolnošlaskim zaglebiu weglowym na podstawie diagramow krzywych facjalnych
    Problém omezení zasolení řek vodami přiváděnými z polských černouhelných dolů
    Problematika externalit v oblasti dobývání, úpravy a odbytu surovin
    Prognózy uhlonosnosti limnických svrchnopaleozoických pánví v Čechách a na Moravě
    Propočet nákladů národní práce na těžbu a úpravu uhlí v dolech Ostravsko-karvinského revíru pro období let 1991-1995
    Proposal of multidisciplinary approach to the prediction of mining induced geodynamic processes
    Prospects of coal production vs. decline in coal reserves of the Czech Republic
    Průzkum černého uhlí v plzeňské pánvi v letech 1978-1991
    Přehled paleozoika v podloží svrchně karbonských uhlonosných molas hornoslezské pánve
    Příspěvek k analýze případů samovzněcování uhlí v dolech OKD
    Příspěvek k fyzikálním zákonitostem prostupu plynu horninovým prostředím
    Příspěvek k paleogeografii paralické molasy namuru A v Českém masívu
    Příspěvek k výzkumu vlivu zrnitostního složení na flotaci uhelných kalů
    Pyrolýza a kopyrolýza organických odpadů.Část 1.-Kopyrolýza tuhých organických odpadů s černým uhlím
    Quantitative mineralogical analysis of Carboniferous sedimentary rocks
    Reálně vytěžitelné zásoby uhlí v otevřených dolech v České republice. Část I. Černé uhlí
    Reflectance measurements of meta-anthracite from the Veĺká Tŕňa coal deposit
    Registration by local seismic network in southern part of the Ostrava-Karviná Coal Basin (Czechoslovakia)
    Rekonstrukce technologie úpravny uhlí s cílem uzavření kalového okruhu a dosažení bezodpadové technologie
    Rozbor průtrží uhlí a plynů v OKR za období 1978-1990
    Rozklad zawartosci olowiu w weglach i lupkach weglowych w profilu Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego
    Řešení koexistence těžby černého uhlí a života města Karviná
    Řešení problematiky možnosti odvodňování detritu v OKR
    Řešení problematiky zvýšené záparovosti uhelných slojí v oblastech s pestrými vrstvami
    Selective coal flotoflocculation by Rhodotorula glutinis
    Sledování plynodajnosti uhelné hmoty v laboratorních podmínkách metodou ÚGN AV ČR
    Software package to analyze structural tectonic data
    Současné možnosti stanovení pravděpodobných příčin a mechanismů vzniku důlních otřesů
    Současnost a perspektivy uhelného hornictví v ostravsko-karvinských dolech
    Současný stav lokální seizmologické sítě v OKR
    Spectral analysis of short seismic signals
    Statistical analysis of seismic events induced by the underground mining
    Statistická studie prostorového rozložení ohnisek důlních otřesů v karvinské oblasti OKR
    Stav prací v těžbě uhelného metanu vrty z povrchu v Evropě
    Stratygraficzna zmiennošč zawartošci oraz sposobu zwiazania cynku w weglu z Górnoslaskiego Zagĺebia Weglowego
    Strukturní pozice a paleodynamický vývoj hornoslezské pánve, zvláště její karvinské části, vzhledem ke genezi důlních otřesů
    Střet zájmů o těžbu uhlí na Karvinsku s ochranou lázní Darkov, města Karviná a jeho okolí
    Surovinový potenciál slánského černouhelného ložiska
    Tektonická stavba-faktor ovlivňující rozložení teploty v československé části hornoslezské pánve
    Temperature Paleogradient Estimations in the Central Bohemian Basin
    The testing of input data for the determination of rockburst focal mechanisms
    Těžba kamenného uhlí na schwarzenberském báňském majetku v okolí Kroučové a Kounova od 1.pol. 19.století až do znárodnění v roce 1946
    Těžba metanu z uhelných slojí metodou hydraulického štěpení vrty z povrchu
    Těžba uhlí a ochrana životního prostředí na Karvinsku
    Travertine cascades with giant pisoids in the Kladno area
    Uhelné tonsteiny a další tufogenní horniny jako významné korelační horizonty v čs. části hornoslezské pánve
    Uhlonosnost svrchnokarbonských molas české části hornoslezské pánve ve vztahu k jejímu geologickému vývoji
    Uranová mineralizace v dolnoslezské pánvi
    Uzavírání dolů a územní změny v městě Ostravě
    The Variscan directions from the Upper Silesian Coal Basin (S-Poland)
    Vliv hypergenní alterace na povrchu karbonského pohoří na vlastnosti uhlí
    Vliv macerálového složení uhlí na prchavou hořlavinu uhlí v některých vrstevních jednotkách OKR
    Vliv salinních vod na proces flotační úpravy černého uhlí
    Vliv uhelných kalů na ekologii ostravské aglomerace
    Využití důlně měřických metod při stanovení prostorového a časového průběhu vlivu dobývání v oblasti ohrožené otřesovými jevy
    Využití odpadů uhelných úpraven včetně produktů nově zaváděné bezodpadové technologie
    Využití výpočetních metod k řešení problematiky plynodynamických jevů v hlubinných dolech
    Vývoj důlních podniků kladenského revíru v poslední čtvrtině 19.století a na začátku 20.století
    Vývoj uhelné hmoty ve sloji čís. 29 na Dole J. Fučík (Václav)-OKR
    Výzkum použití flotačních činidel na Dole Darkov
    Význam černého uhlí z produkce a.s. OKD Ostrava pro budoucnost hospodářství a životního prostředí ČR
    Z historie těžby uhlí na Kralupsku
    Zlomová stavba centrální části karvinské oblasti hornoslezské pánve
    Změny petrologických a chemicko-technologických vlastností sloje č. 504 (Prokop) v karvinském bloku OKR
    Zpracování dat na seismickém polygonu DPB Paskov a.s.
    Zpřesnění vertikálního rychlostního gradientu horninového masívu průzkumného pole Frenštát-západ
    Životní prostředí a rekultivace v jihowaleské uhelné pánvi