Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    uhlí bituminózní
Článek
    6. česko-polská konference se konala ve dnech 11. až 13. října 2006 v Ostravě
    8. uhelná konference
    12 let digitálního modelování lomu na Dolech Bílina
    15. výročí ukončení těžby uhlí v rosicko-oslavanském revíru : důl Antonín - nejdéle těžící důl Rosicko-Oslavanska
    30 let uhelně geologických seminářů na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    60 let od důlní havárie na Dole Doubrava v OKD - začátek politických represí v hornictví
    Acid mine drainage of the dumps at Ostrava - Karviná Coal District, Czech Republic
    Active ultrasound in geological research in Kladno
    Adsorpční chování lehkých uhlovodíků na uhlí a horninách
    Alterovaná uhlí z okolí těles pestrých vrstev hornoslezské černouhelné pánve - oxidovaná uhlí
    Aluminium complex in coal
    Aluminium complexes in coal and their thermal stability
    Ammonium minerals from burning coal-dumps of the Upper Silesian Coal Basin (Poland)
    Analýza průtržových dějů důlního závodu Paskov OKD, a.s.
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 1, Nový způsob hodnocení rizika vzniku procesu samovznícení uhlí ve stěnových porubech
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 2, Hodnocení požárního ohrožení porubu z hlediska provedení adekvátních represivních zásahů
    Aparatura k hodnocení dynamiky sorpce kyslíku na uhelnou hmotu
    Aplikace zpětného rozptylu záření gama při speciální geometrii v hornictví-úpravnictví
    Approaches to the energy classification of mining-induced seismic events in the Ostrava-Karviná Coal Basin
    Archiv mikropetrografických fotografií uhlí české části hornoslezské pánve a jeho databázová realizace
    Asanace a rekultivace - Alternativa obnovy krajiny ovlivněné hornickou činností
    Assesment of surface deformation due to undermining
    Assessment of rock mechanical properties of superficial deposits in Upper Silesian Basin through a complex of drill technological and logging data
    Báňsko-technické podmínky dobývání uhlí na Kladensku
    "Biedaszyby" - nelegální uhelné doly v polském Wałbrzychu
    Binary indicators of thermal oxidation of Ostrava-Karviná District coal
    Biodegradace polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
    Black coal fly ash as the Si-Al matrix for the heat proof materials preparation
    Boyleit z porubských vrstev ostravského souvrství - Důl Karviná, závod Lazy
    Carbon isotope composition of methane emissions in the Czech Republic - preliminary results
    Carbonyl groups in coals from Ostrava-Karviná mining district
    Changes in the frequency-energy distribution of seismic events during mining in the Ostrava-Karviná Coal Field
    Changes of ash and sulphur content in coal mine production cycle
    Chemical structure of coal substance
    Chemical Structure of Maceral Fractions of Coal
    Chlorem bohatý hydroxylellestadit ze Zastávky u Brna
    Chování odplyňovacích vrtů v jaklovecké oblasti
    Coal clasts in the Bolsovian (Westphalian C) sequence of the Kladno-Rakovník continental basin (Czech Republic): implications for the timing of maturation
    Coal clasts in the Carboniferous sediments of the Upper Silesian basin
    Coal clasts in the Carboniferous sediments of the Upper Silesian basin
    Coal clasts in the South Wales (UK) and central Bohemian basins (Czech Republic) : implications for the timing of maturation and fracture permeability
    Coal clasts in the Upper Westphalian sequence of the South Wales coal basin : Implications for the timing of maturation and fracture permeability
    Coal mining waste management and its impact on the groundwater chemical status exemplified in the Upper Silesia Coal Basin (Poland)
    Coal production and coal reserves of the Czech Republic and former Czechoslovakia
    Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD) and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 1, Characterization of the Organic Matter in a Set of Seam Samples of OKD Coals
    Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD) and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 2, Chemical Composition of the Inorganic Matter of the OKD Coal and its Changes during Laboratory Combustion of Seam Samples of OKD Coals
    Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD) and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 3, Processes of Carbonization, Liquefaction and Gasification
    Composition and origin of coalbed gases in the Upper Silesian and Lublin basins, Poland
    Composition of bituminous coal in dependence on environment and temperature of alteration
    The consequences of Coal Mining in the Natural Environment of the Karviná Region
    Contribution of the Institute of Geonics of the ASCR Ostrava to seismological monitoring in Silesia and northern Moravia
    A contribution to discussion on lower limitation of energy-frequency distribution
    Contribution to the evaluation of leaching from ash
    Černé uhlí v České republice a jeho transformace do nových ekonomických podmínek
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
    Determination of microhardness and elastic modulus of coal components by using indentation method
    Determination of the Etheric Oxygen in Maceral Fractions of High Rank Coals
    DIAMO, s.p., odštěpný závod ODRA zahlazuje následky hornické činnosti v OKR
    Dimension of underground macroseismic effect areas caused by rockbursts in Ostrava-Karviná coal basin
    Disjunctive structures within the shaft pillar - Kladno mine No. 2
    Distribuce stopových prvků v českém černém a hnědém uhlí
    Distribuce SVP v pevných kaustobiolitech
    Distribution of coalbed methane in the porous system of coal
    Distribution of sulfur and trace elements in the bituminous coal and anthracite
    Dobývání kounovské sloje na Slánsku a Rakovnicku
    Dobývání uhlí v centrální části Kladenského revíru na přelomu 19. a 20. století
    Dominantní postavení polského uhlí ve střední Evropě
    Důlní indukované geodynamické jevy
    Dynamic model of coal/organic wastes pyrolysis
    Dynamika samovznícení uhlí OKR
    Eastern thrust tectonics of Czech part of Upper Silesian Coal Basin (Variscan accretion wedge, Bohemian Massif, Czech Republic)
    The effect of coal combustion temperature on mineralogical composition and content of residual trace elements in ash
    The effect of mining activity on the occurrence of mining tremors in the safety shaft pillar of the Kladno-Mayrau coal mine
    Ekologicky přijatelné využití černého uhlí
    Emise důlních plynů v ostravsko-karvinském uhelním [i.e. uhelném] revíru a možnosti jejich minimalizace
    Emise uhelného metanu do ovzduší v České republice a izotopové složení uhlíku
    Energetické politiky vyspělých zemí a jejich domácí disponibilní palivoenergetické zdroje
    Energetické suroviny Polska
    Environmental impact of mining activity in the Upper Silesian Coal Basin (Poland)
    Environmentally acceptable utilization of hard coal
    Epigenetická mineralizace zlomů a puklin v karbonských horninách na dole Staříč
    Epigenetické minerály dolů Staříč a Paskov
    Evaluation of mining subsidence using GPS data
    Evaluation of the seam number XVIII mining in the area of mine Dukla, north from the 2nd transversal tectonic disturbance
    Evaluation of vertical and horizontal movements in the subsidence depression near Karviná
    Exploration works in the Rosice - Oslavany Basin.
    Expresní výpočetní metoda kvantifikace zdrojů podzemních vod z údajů hydrogeochemického monitoringu
    Factors influecing [i.e. influencing] the amount of CO2 sorbed on coal
    Faktory ovlivňující vznik akustických emisí za jednoosého a trojosého stavu napjatosti
    Focal mechanism and source parameters of the rockbursts in Upper Silesian Coal Basin
    Focal zones of rockbursts within the shaft pillar of mine Kladno-2
    Fold-and-thrust shortening in the western part of the Upper Silesian Coal Basin
    Formation of lustrous carbon by two-stage pyrolysis of coal
    Frenštát seismic network and its contribution to observations of the natural and induced seismicity on the territory of Northern Moravia and Silesia
    Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku (03-42 Žacléř)
    Gama popeloměr a vlhkoměr pro černé uhlí
    Geochemical behaviour and mineralogical transformations during spontaneous combustion of a coal waste pile in Oslavany, Czech Republic
    Geofyzikální metody při řešení problematiky oblastí s dlouhodobou těžbou nerostných surovin
    Geological structure, seismic energy release and forecasting of rockburst occurrence
    Geologický průzkum odvalu Dolu Tuchlovice a sanace kalového pole
    Geologie a stratigrafie permokarbonu kontinentálních pánví Českého masívu ve světle posledních výzkumů
    Geomorphological conditions of the mine area Trojanovice in the Moravian-Silesian Carpathians, Czech Republic
    Hematite, hexahydrite and picromerite group from the mine waste of the coal mine Kukla in Oslavany
    Historický přehled
    Historický vývoj dolu Anselm v Ostravě
    Historie dobývaní černého uhlí ve Východočeských uhelných dolech
    Historie těžby uhlí na úpatí Slavkovského lesa
    History and environmental impact of mining in the Ostrava-Karviná coal field (Upper Silesian Coal Basin, Czech Republic)
    Hodnocení podnikatelského záměru OKD, a.s. za rok 1997
    Hodnocení průběhu samovzněcovacího procesu pevných látek
    Horníci Západočeských uhelných dolů oslavili 31.3.2007 30. výročí ukončení těžby černého uhlí na největším a nejznámějším dole revíru, dole Obránců míru ve Zbůchu
    Hornický památník na Jestřebích horách
    Hornický skanzen Mayrau
    Hydrogen production by two-stage co-pyrolysis of bituminous coal-polymers mixtures
    Hydrogeological conditions of the Cracow Sandstone Series in Upper Silesian Coal Basin influenced by mining activity
    Impact of seismicity on surface in mining affected areas: general description
    The influence of temporary mining interruption on induced seismicity
    Injektáže v hornictví
    Inkluze rozpustných chloridů v matrix pelosideritu z kladenského uhelného revíru
    Integrované povolení pro zařízení na využívání odpadů k dokončení likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři
    Interpretation of rockbursts recorded by the local seismic station Kladno-Vinařice during the year 1993
    Interpretation of rockbursts recorded by the local seismic station Kladno-Vinařice during the year 1994
    Investigation of ground velocities during the rockbursts
    Investigation of induced seismic phenomena in the bituminous coal Kladno district
    Jarosit z odvalů uhelných dolů z Kladna
    K historii rosicko-oslavanského uhelného revíru. 2. část
    K historii těžby uhlí v plzeňské černouhelné pánvi v 19. a 20. století - I. část
    K historii těžby uhlí v plzeňské černouhelné pánvi v 19. a 20. století. II. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. I. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. II. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. III. část, Geologická část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. IV. část, Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách
    K otázce těžby ve strmě uložených slojích ve východní části OKR v letech 1939-1945
    K problematice názvů Jestřebohorských uhelných dolů
    K současným možnostem ukládání a využívání odpadů v dolech ostravsko-karvinského revíru
    Kalorimetrická sledování vlivu chemických aditiv na reaktivitu uhlí vůči kyslíku
    Karvinská katastrofa 1894
    Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch území radnické, chebské a žitavské pánve
    Křemen a chalcedon v pelosideritu z kladenského uhelného revíru
    Landek: nové údaje o nejstarším využití černého uhlí a prospekci nerostných surovin v mladším paleolitu
    Late Paleozoic volcanosedimentary evolution of the Elbe Zone and the eastern Erzgebirge
    Legislativní aspekty využití důlně-stavebních a rekultivačně sanačních hmot na bázi odpadů na dole Jan Šverma v Žacléři
    Likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
    Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik
    Likvidace hořící haldy : sanace a rekultivace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích
    Malé Svatoňovice hornické : k udělení a křtu symbolů další obci na Trutnovsku
    Measurement of gas permeability of coal and clastic sedimentary rocks under triaxial stress conditions
    Metoda systematické likvidace Dolu J. Šverma v Žacléři jako příklad minimalizace ohrožení životního prostředí oblasti
    Mezinárodní srovnání kvalitativních znaků českého hnědého a černého uhlí (zpracováno v rámci projektu PHARE D5/93)
    Mineral bond of cadmium in products originated by spontaneous burning of coal-bearing rocks (mine dumps of the Kateřina mine, Radvanice near Trutnov, Czech Republic)
    Mineralogická vycházka - Hornický skanzen Důl Mayrau, Vinařice
    Mineralogy of recently formed sublimates from Kateřina colliery in Radvanice, Eastern Bohemia, Czech Republic
    Minerals of the ammonioalunite-ammoniojarosite series formed on a burning coal dump at Czerwionka, Upper Silesian Coal Basin, Poland
    Minerály antimonu a bismutu z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály dolů kladenského revíru
    Minerály hořící haldy dolu Ignác v Markoušovicích u Trutnova
    Minerály hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály z hořících hald v Zastávce u Brna a Oslavanech - přehled současného stavu výzkumu
    Mining and geologic circumstances in the Mayrau mine
    Modelování proudění metanu v horninovém prostředí pomocí programu FLUENT
    Modelování vývinu tepla z oxidace uhlí v závalovém prostoru stěnového porubu s využitím softwarového prostředí FLUENT
    Monitoring důlních vod na dole ČSM
    Možné způsoby snížení rizik výstupu karbonského plynu na povrch v OKR
    Možnost prognózy důlních otřesů v uhelných dolech z kontinuálních konvergenčních měření
    Možnosti a podmínky pro zřízení zásobníku plynu na uzavřeném Dole Paskov
    Možnosti hydrotěžby uhelných odkališť s využitím uhelné hmoty reflotací
    Možnosti hydrotěžby uhelných odkališť s využitím uhelné hmoty reflotací
    Možnosti těžby metanu z černouhelných ložisek České republiky
    Možnosti využití odpadních hald po těžbě nerostných surovin jako druhotné suroviny v oblastech nedostatku ložisek štěrkopísku na Plzeňsku
    The Mšeno-Roudnice basin : problems of reconstruction of fossil stream pattern (Central Bohemian Coal Basins, Czech Republic)
    Nakládání s důlními vodami po ukončení těžby v ostravské a petřvaldské části OKR
    Nález langbeinitu na kladenských hořících haldách
    Národní kulturní památka Důl Michal, Ostrava-Michálkovice
    Nástin úlohy uhelného průmyslu v energetickém hospodářství České republiky
    Naturally occurring germanium compounds, GeSnS3 and GeO2 from Radvanice, Eastern Bohemia
    Nebezpečí výstupu důlních plynů z uzavřených dolů ostravské dílčí pánve a řešení tohoto problému
    Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č. 22/2003 "Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů"
    Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. I. Charakteristické geomechanické faktory 72 důlních otřesů v OKR od roku 1989
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. II. Analýza a zobecnění poznatků o geomechanických faktorech při důlních otřesech v OKR
    Některé problémy hlušinových odvalů ve vztahu k životnímu prostředí
    Nerostné suroviny
    Nerostné suroviny
    Nerostné suroviny v hospodářství ČR na počátku 3. tisíciletí
    Netradiční způsob úpravy černouhelných kalů
    A new cadmium sulfate natural phase from Radvanice near Trutnov (Czech Republic)
    Non-parametric approximation used to analysis of PSInSARtm data of Upper Silesian Coal Basin, Poland
    A note on investigation of the seismic waves attenuation
    Nové nálezy milleritu na dole Staříč v ostravsko-karvinském revíru
    Nové nálezy minerálů v ostravsko-karvinském revíru
    Novotvorba půd na pozemcích devastovaných důlní a energetickou činností v severočeských hnědouhelných pánvích - předmět výzkumu
    Novotvořené minerální fáze na hořícím odvalu v Radvanicích
    Obecný model mimoslojových otřesů
    Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech zvodnělých poklesových kotlin na Karvinsku
    Obsah vody v uhelných slojích české části hornoslezské pánve
    Ochrana obyvatelstva před účinky starých důlních děl s výstupy důlních plynů na povrch
    Odkaliště Ida - náprava škod předchozí hornické činnosti
    Optical anisotropy of coal from the Ruda syncline area in the upper Silesian Coal Basin (USCB) and its relation to tectonic setting
    Organic geochemistry of solutions liberated during during weathering of stock-piled lignite and bituminous coal
    Organic Products Liberated into Surface Waters during the Weathering of Stockpiled Lignite
    Oslavany - první místo na Moravě s těžbou černého uhlí
    Ověření metodiky pro hodnocení acidifikace odvalových materiálů v OKR
    Ověřování náchylnosti uhelných slojí k samovznícení v OKR v letech 1986-1993
    Ovlivnění podzemních a povrchových vod likvidací dolů - dolnoslezská uhelná pánev
    Oxidative altered coal from the Upper Silesian Coal Basin
    Oxygen in the maceral groups of Czech bituminous coals
    Palaeoenvironments of the Upper Radnice and Lower Lubná seams in the Kladno coalfield (Kladno-Rakovník Basin, Lower Bolsovian)
    Periodicity of mining and induced seismicity in the Mayrau Mine, Czech Republic
    Permeability of coal of the Upper Silesian Basin.
    Permeability of Coal of the Upper Silesian Basin (Czech Republic)
    Perspektiva Dolu Čs. armáda - nejstaršího činného dolu v OKD
    Perspektivy těžby a využívání CBM v České republice
    Perspektivy využití slojí porubských vrstev v české části hornoslezské pánve
    Petrographic composition and chemical technological properties of sapropelic coals from the Upper Silesian Coal Basin (Poland)
    Petrologic recognition of coal seams of the Lower Silesian Coal Basin
    Petrology of Coal from continental basins in the Czech Republic
    Picking the P- and S-onsets and azimuth angles of rockburst events
    Plynopropustnost karbonských sedimentů hornoslezské pánve za trojosého stavu napjatosti
    Po stopách těžby uhlí v reliktech karbonu v okolí plzeňské a kladensko-rakovnické pánve (geologicko-paleontologická exkurze)
    Počítačový program hodnocení upravitelnosti nerostných surovin
    Podnikatelské aktivity hraběte Heinricha von Larisch-Mönnicha a počátky těžby kamenného uhlí ve střední části ostravsko-karvinského revíru ve druhé třetině 19. století
    Poklesy povrchu v oblasti kladenského uhelného revíru
    Polarization diagrams of rockbursts from the Ostrava-Karviná District
    Polský uhelný průmysl na cestě k rentabilitě a dosažení mezinárodní konkurenceschopnosti
    Polycyclic aromatic hydrocarbons liberated from lignite and bituminous coal stock-piles during weathering.
    Porovnání řešení některých následků dobývání černého uhlí v polském okrese Wodzislaw Slaski a v české části hornoslezské pánve
    Poslední nálezy nerostů na dole Paskov
    Posouzení vlivu průtočných systémů na kvalitu vody ve vybraných průtočných poklesových kotlinách OKR
    Possible organometallic structures in the coal substance of Czech coals
    Poznatky o změnách uhelných slojí v zóně zvětrávání produktivního karbonu čs. části hornoslezské pánve (OKR)
    Pozvánka do muzea - Německé hornické muzeum v Bochumi
    Pracovní setkání uhelných geologů na téma aplikace sekvenční stratigrafie na uhlonosné sedimenty
    Pre-sedimentary paleo-relief and compaction: controls on peat deposition and clastic sedimentation in the Radnice Member, Kladno Basin, Bohemia
    Prediction methods based on multichannel statistical extrapolation and their application on induced seismic events
    Prediction of surface motions during the exploration of the shaft pillar in the coal mine Mayrau
    Probable Modes of Occurrence of Chemical Elements in Coal
    Problematika rekultivace území poškozených těžbou nerostných surovin - černého uhlí a využití sekundárního produktu těžby - hlušiny
    Procedura posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jako jeden z nástrojů předvídání a řešení negativních vlivů hlubinného dobývání černého uhlí v české části Hornoslezské pánve
    Prognóza geotermického gradientu a teplot hornin v programovém prostředí SCILAB
    Prospects for coal use in the Czech Republic at the beginning of the 21st century
    Provádění technické sanace odvalu Dolu Tuchlovice
    Průřez historií těžby uhlí v Rosicko-oslavanském černouhelném revíru
    Průsečíková metoda CPT pro určování náchylnosti uhlí k samovznícení
    Průzkumná území OKD, DPB PASKOV, a.s. pro hořlavý zemní plyn vázaný na uhelné sloje (CBM)
    Průzkumné práce v rosicko-oslavanském revíru
    Prvních sto let dolování v císařském buštěhradském dolovém poli ve Vrapicích 1772-1872
    Přehled historicky doložených úvodních důlních děl
    Příležitostný odkryv lampertických vrstev žacléřského souvrstí a jejich fosilní flóra (03-42 Trutnov)
    Radionuklidy v důlních sedimentech a sedimentech vodotečí hornoslezské uhelné pánve
    Recentní druhotné minerály kladenského revíru
    Regenerace území ovlivněného černouhelným hornictvím v Porúří
    Rekultivace a odstraňování následků hlubinné těžby uhlí v OKR
    Rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice
    Relikty báňských prací na Kosíři
    Relocation of mining-induced seismic events in the Upper Silesian Coal Basin, Poland, by a double-difference method
    Repeated levelling in the Mayrau Mine area using undermining influence theories
    Representative structures of the Dukla coal from Upper Silesian Coal Basin
    RNDr. Lubomír Malý - životní jubileum
    RNDr. Lubomír Malý - životní jubileum
    Rock bursts in the Czech part of the upper Silesian Coal Basin - Features, theoretical models and conclusions for practice
    Rock mass as a porous medium: gas filtration ability in triaxial state of stress
    Rozloučili jsme se ...
    Rozvoj dolování uhlí na Kladensku ve 40. a 50. letech 19. století
    Rozvoj seismologie, inženýrské geofyziky a geotechniky : ostravské regionální konference seismologů, inženýrských geofyziků a geotechniků s mezinárodní účastí
    Rychlost kmitání povrchu v karvinské části hornoslezské pánve
    Řešení problematiky sanace a rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice na základě vyhodnocení termického průzkumu
    Sanace a rekultivace odvalu V Němcích : halda dolu Schoeller v kladenském revíru
    Sanace a rekultivace po hornické činnosti - ostravský odval Ema
    Sanace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích z pohledu krajinného ekologa
    Seismic phenomena induced by mining
    Seismology monitoring
    Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech
    Seminar over the project "Influence of underground mining damp-down on processes in lithosphere and environment"
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR a jeho ekologické dopady
    Siegenit z dolu Staříč
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 1. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 2. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 3. část
    Sledování chemicko-technologických vlastností uhelných zásob v etapách průzkumu, otvírky a těžby černouhelných ložisek
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích
    Solution of problems connected with high sontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous coals
    Solution of Problems connected with high spontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous coals.
    Some results of horizontal stress measurements by hydrofracturing method in underground mines of Karviná part of "OKR" coalfield
    Současné možnosti dobývání uhelných zásob v ochranných pilířích překopů
    Současný stav a možnosti využití metanu z uzavřených uhelných dolů
    Space and time development of the focal zone in the neighbourhood of underground workings
    Specifické daně a odvody při těžbě černého uhlí v ČR
    Spectral investigation of the mining induced seismic events in the Lazy Mine
    Společenský vývoj v obci Petřvald od počátku 19. století do r. 1945 s důrazem na hornictví
    Srovnání geotechnických vlastností horninového masívu některých uhlonosných pánví Českého masívu
    Srovnání některých poznatků o zjišťování nebezpečí průtrží uhlí a plynů na dolech Ukrajiny a v České republice
    Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
    Stará strojní jáma 1835 - Hlavní jáma 1863 - Nová jáma 1890 - Antonín Zápotocký 1950 - Lazy 1995
    Starý důl Jan-starý důl Ovčárna 1811 - Karel 1869 - Jan 1860 - Prezident Beneš I.-II. 1946 - Velkodůl ČSA 1951 - Skupinový důl OKD, a.s. ČSA o.z. 1995
    Statistická analýza popelnatostí frakcí plavicích rozborů černého uhlí
    Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz
    Strong Seismic Events in the Upper Silesian Coal Basin, Poland
    Structural study of Ostrava-Karviná bituminous coals
    Structure elements of Rocks and energy-frequency distribution of seismic phenomena
    Structure of hard coals and its influence on coal conversion processes : the influence of the chemical and physical structure of maceral groups on the behavior of bituminous coal in conversion processes
    Structure of Maceral Fractions of Czech Bituminous Coals
    Stručná historie dobývání uhlí na Kladensku
    Stručný přehled minerálů ostravsko-karvinského revíru
    Struktura macerálových frakcí českých černých uhlí
    Strukturní rysy uhlí OKR
    Studium chemických a fyzikálních vlastností slojí české části hornoslezské pánve a příprava atlasů jejich mikropetrografických typů a chemicko-technologických vlastností (15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Studium obsahu roptýlené organické hmoty v karbonských sedimentech karvinského souvrství (15-43 Ostrava)
    Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie
    Study of site effect using mining induced seismic events and ambient noise from Karviná region
    Sulfate-rich effluents liberated during in situ weathering of lignite and bituminous coal
    Sulfur forms in organic substance of coal maceral fractions
    Špatné zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
    Technická likvidace hlubinných dolů v České republice
    Těžba metanu z uhelných ložisek - analýza provedení těžebních vrtů
    Těžba nerostných surovin a krajinné rekultivace
    Těžba uhlí metodou "board and pillar" v revíru Godavari Valley v Indii
    Těžba uhlí v České republice a v Evropské unii
    Těžní věž Dolu Simson ve Zbýšově z roku 1902 - jediná technická památka Rosicko-oslavanského revíru
    Thermally altered coal from Upper Silesian Coal Basin
    Thermoanalytical Study of the oxidation (Burning Profile) of Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD)
    Time variations of absorption
    To commemorate the unattained 70th birthday of Professor Václav Havlena, D.Sc.
    Type analysis mining induced tremors
    Uhelná hmota v nejvyšší části hradišťského souvrství slezské jednotky profilu Pindula (spodní křída vnějších Západních Karpat, Moravskoslezské Beskydy)
    10. Uhelně geologická konference se konala v červnu 2004 v Praze na Přírodovědecké fakultě UK
    11. Uhelně geologická konference se konala v květnu 2008 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    Uhlí - strategická surovina 21. století
    Uhlí, koks a brikety v roce 2006
    Uhlí na Českobrodsku : Po stopách dolování kamenného uhlí na Českobrodsku
    Uhlí, ropa, zemní plyn - světové a naše zásoby, těžba, spotřeba a výhledy
    Úkoly a cíle prognózy vzniku otřesů, teoretické principy jejího vypracování
    Utilization of coal in the Czech Republic review overlook
    Vědeckotechnická konference Věda v praxi - likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři 1993-2008
    Verification of flotation agents based on residues from pyrolysis of wood
    Vilém Jičínský - život a dílo, vzpomínka ke 100. výročí úmrtí
    Vitrinite reflectance and pyrolytic properties of coals in the Boskovice Furrow as related to thermal and burial history
    Vliv času a teploty na postsedimentární tepelnou alteraci uhlí
    Vliv důlní činnosti na kvalitu vody v řece Olši
    Vliv lokální geologie na rychlost kmitání na povrchu v karvinské oblasti
    Vliv petrografického složení uhlí na jeho flotovatelnost
    Vliv útlumu těžby uhlí v OKR na změnu podmínek pro územní plánování a stavby na území poddolovaném a ohroženén výstupem důlních plynů a existenci starých důlních děl
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. I. část
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. II. část
    Výroční exkurze francouzské Asociace geologů permu na významné paleontologické naleziště
    Výsledky nových výzkumů ve velkobystřickém rudním revíru a v areálu kóty Velký Kosíř (441,9 m), Olomoucko
    Výsledky průzkumu intenzity termických procesů probíhajících v odvalu V Němcích dolu Schöller
    Výstup organických produktů zvětrávání ze skládek uhlí do půd
    Využití 3D modelování při exploataci hlubinných ložisek
    Využití bezvýlomové trhací práce při protiotřesové prevenci v geomechanicky obtížných oblastech závodu Lazy v Orlové
    Využití důlních vod ostravsko-karvinského revíru v provozu úpraven uhlí
    Využití poznatků z řešení projektu ČBÚ č. 30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti"
    Využití rezistivitní metody k vymezování zón v horninovém masivu ovlivněných starými důlními díly
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : paleontologické nálezy, zajištění důlních děl, rekultivace vytěžených lomů. III. část
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : přípravný-projekční, povolovací proces - řešení střetů zájmů, těžba a zpracování uhlí. II. část
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři. I. část
    Vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhelné hmoty v České republice
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. I.
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. II., Vývoj OKD v období 1956-1965
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. III, Vývoj dobývání porubů v OKD v období 1966-1975
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989 (2. část IV. kapitoly)
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989 (dokončení IV. kapitoly)
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997 (dokončení V. kapitoly a celého cyklu)
    Výzkumný projekt ČBÚ č. 29/2003 "Zdokonalení metod včasného zjišťování samovznícení uhlí a kontroly průběhu jeho likvidace se zaměřením na indikační plyny"
    Význam a efektivní využití domácího uhlí
    Význam a přínos jednotného systému protiotřesové prevence pro bezpečnost a ekonomiku důlního provozu v OKR
    Vznik a geologická stavba kladenského revíru
    Vznik a využití antropogenních ložisek na příkladech z ostravského kraje
    Vznik sulfátové mineralizace na odvalech a její vliv na kvalitu spodních vod v OKR
    Weathering of organic matter in tips of bituminous coal mines, Plzeň Basin, Czech Republic
    World coalbed methane projects
    X-Ray Photoelectron Spectroscopy of Nitrogen and Sulfur Functionalities in Organic Substance of Coal
    Zahlazování následků hornické činnosti - sanace odvalů se záparem
    Zahlazování následků hornické činnosti
    Zahraniční zkušenosti z regionální politiky na příkladu revitalizace regionu Porúří
    Zajištění a likvidace starých důlních děl
    Základní informace o Dole Frenštát : budoucnost těžby v ostravsko-karvinském revíru
    Zemřel RNDr. Lubomír Malý
    Zemřel RNDr. Lubomír Malý
    Zhodnocení původně nebilancovaných zásob černouhelného souvrství žacléřských vrstev těžených lomových způsobem
    Zhodnocení těženého důlního plynu z uzavřených dolů ve Spolkové republice Německo
    Zkušenosti a současný stav problematiky likvidace a zajišťování starých důlních děl v organizacích Energie-stavební a báňská a.s. a Eurogas a.s.
    Zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři : analýza báňských předpisů a jiných souvisejících obecně závazných právních předpisů vztahujících se k likvidaci hlubinného dolu a materiálům použitým při likvidaci zakládáním
    Změny v hornictví a hornické krajině Karvinska
    Zur Problematik des Einflussgrenzwinkels und des Umfangs einer Senkungsmulde
    Zvýšení úrovně bezpečnosti činných dolů v OKR proti průvalům a nebezpečným přítokům vod z detritu
    Žofie 1871 - Fučík 5 1979