Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    uhlí hnědé
Článek
    40 let ochrany a prezentace hornických památek uhelného hornictví v Severočeském hnědouhelném revíru
    45 let Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě
    50 let Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě
    100 let nálezu whewellitu v severočeské uhelné pánvi
    Accompanying clays of Sokolov coal mines (on the way from wasted opportunity to practical use)
    Aktuální problémy ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary při těžbě uhlí
    Albin Benedikt Castelli - významný horník a badatel Českého středohoří
    Aluminium complex in coal
    Aluminium complexes in coal and their thermal stability
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve bez vegetačního pokryvu
    Analýza faktorů ovlivňujících výsledky prognózování zbytkových zásob
    Anomální vývoj uhelné sloje v předpolí lomu Vršany
    Antropogenní vrásové deformace v Severočeské hnědouhelné pánvi
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    Aplikace inovační metody hloubkového odvodnění sifonovými drény při řešení stability svahů rekultivovaného hnědouhelného lomu Most-Ležáky
    Aplikace organických látek z nadloží hnědouhelných dolů v zemědělství a lesnictví
    Aplikace počítačového modelování při řešení rekultivační problematiky Dolů Bílina
    Aplikace rekultivačního výzkumu do praxe - možnost uplatnění spontánní sukcese
    Aplikace statistické analýzy při určování dobyvatelnosti hornin v oblasti SHD
    Aplikace výsledků stanovení upravitelnosti hnědých uhlí metodou analýzy mikrovzorků na provozní podmínky
    The Arvicolids from Arondelli-Triversa: a new look
    Aspekty zahlazování následků hornické činnosti v podmínkách podkrušnohorských revírů v návaznosti na navrženou koncepci energetické politiky České republiky
    Assessment of factors and conditions influencing bank stability of future lakes
    Až začnou kvést kytičky-
    Bacterial desulphurisation of coal
    Bakteriálna desulfurizácia hnedého uhlia z MUS, a.s. Most
    Bakteriální odsiřování uhlí z lomu Družba
    Baryem bohatý crandallit z dolu Nástup Tušimice (severočeská hnědouhelná pánev)
    Behavior of beryllium in the Sokolov district
    Beryllium chemistry in the Lysina catchment, Czech Republic
    Beryllium chemistry in the Lysina catchment, Czech Republic
    Bílá místa podkrušnohorských map : rekultivovanou krajinou Mostecka
    Bílina - open-cast mine
    Biogeochemická reflexe pestrého antropogenního sedimentu a interakce kovů s jeho organickou složkou (hnědouhelný revír)
    Bude enzym houby dobývat hnědé uhlí?
    Budoucnost těžby lignitu v Lužici - nové výzvy
    Budování hornického muzea v přírodě v Krásně, důlní kolejová doprava o rozchodu 900 mm
    CAD systém pro tvorbu geologického modelu uhelné sloje
    Carbon isotope composition of methane emissions in the Czech Republic - preliminary results
    Cesta Hornické společnosti podkrušnohorské oblasti Most do revíru Oltenia v Rumunsku
    Charakteristika vývoje těžeb hnědého uhlí v severozápadních Čechách a jeho spotřeby
    Co-gasification of rubber with brown coal
    The Coal Deposits in the Contact Area between Bohemian Massif and Outer Carpathians
    Coal production and coal reserves of the Czech Republic and former Czechoslovakia
    Comments on the origin of translatory landslides in the Maritsa-Iztok basin, Bulgaria
    Comparison of in situ field measurements of soil magnetic susceptibility with laboratory data
    Composition and mode of occurrence of the mineral constituents in brown coal, and their behaviour at fluidized bed combustion
    Composition and morphology of fly ash from fluidized bed combustion of brown coal
    Composition and properties of brown coal from the Sokolov Basin.
    Constraints on the microbial activity in materials deposited in spoil banks of the Sokolov Basin
    Content of As, Cd, Pb, Cu and Zn in forest soils of the Black Triangle-Ore Mountains
    Contribution to the petrography of porcellanites in the North Bohemian Brown Coal Basin, locality Dobrčice in the Most area
    Coprocessing of North Bohemian coals
    Coprocessing severočeských uhlí
    Časový faktor pri vytváraní poklesov v handlovskom hnedouhoĺnom ložisku
    Český hnědouhelný průmysl, tržní ekonomika a ochrana životního prostředí
    Čtvrt století odvodňování podzemních kolektorů v dobývacím prostoru DÚK s.p. v severočeské pánvi
    Čtvrtý rok Severočeských dolů, a.s.
    Dary z třetihor : zkamenělí poslové hnědouhelných močálů
    Datování podzemních vod z průzkumných štol do svahu Krušných hor v předpolí Velkolomu Čs. armády (SHR)
    Das Deckgebirge im Tagebau Berzdorf/OL
    Deformation trends in the Jezeří Castle massif, Krušné Hory Mts.
    Degradace jižního výchozu hnědouhelné sedimentace čedičovými výlevy v ústecké oblasti
    Detailed evaluation of deformation behaviour on the bottom of the open-pit mine Jiří
    Diagram hmotnostního zastoupení vrstev ve sloji a jeho využití k prognóze množství a kvality odbytové těžby při dobývání hnědého uhlí
    Diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopic study of coal oxidation
    Dilema related to exploitation of the Natural sources: deposite of brown coal versus spa, Cheb basin.
    Distribuce prvků v uhlí modelové světové subbitumenní a hnědouhelné sloje
    Distribuce stopových prvků v českém černém a hnědém uhlí
    Distribuce SVP v pevných kaustobiolitech
    Distribution of detrital "tongues" in the Main Seams of the North Bohemian Basin and their application to stratigraphic subdivision of the Main Seam
    Distribution of elements in the world lignite average and its comparison with lignite seams of the North Bohemian and Sokolov Basins
    Distribution of elements in the world lignite average and its comparison with lignite seams of the North Bohemian and Sokolov Basins, Czech Republic
    Dobrčice
    Dobývání uhlí u Starého Šachova
    Doc. Ing. Jaroslav Stanek, CSc.
    Dolování uhlí na vrchu Chlum v Děčíně (část Marjanín)
    Dolování uhlí u Malé Veleně na Děčínsku
    Dopady Mnichovské dohody na české hornictví v období druhé republiky a následné okupace
    Důl Svornost v Ohníči u Bíliny a zdejší miocenní flóra
    Duxit - český fosilní jantar
    Duxit - fosilní pryskyřice severočeské hnědouhelné pánve
    Dynamika růstu dřevin na výsypce Šmeral na Mostecku
    Dystribucja pylu na obszarze Zaglebia Górnoluzyckiego po 1958 r.
    Early Miocene freshwater and swamp ecosystems of the Most Basin (northern Bohemia) with particular reference to the Bílina Mine section
    Ecologically advantageous method of sulphate mine water cleaning
    The effect of clay mineralogy and pH on sorption and desorption of cadmium and lead: the overlying clay formation, North Bohemian Brown Coal Basin
    The Effect of Clay Mineralogy and pH Sorption and Desorption of Cadmium and Lead: The Overlying Clay Formation, North Bohemian Brown Coal Basin
    The effect of process variables on particulate emissions from fluidised bed combustion of Czech lignites.
    Ein Chamäleonfund aus dem unteren Orleanium des Braunkohlen - Tagebaus Merkur-Nord (Nordböhmen)
    Emise uhelného metanu do ovzduší v České republice a izotopové složení uhlíku
    Emission from the Fluidized Bed Combustion
    Energetické politiky vyspělých zemí a jejich domácí disponibilní palivoenergetické zdroje
    Energetické suroviny Polska
    Ervěnický koridor z pohledu důlního měřiče , báňského projektanta a vysokoškolského pedagoga - baňaře
    Evaluation and utilisation of lignite deposits of the Czech Republic
    Evolution of the Late Neogene and Eopleistocene fluvial system in the foreland of the Sudetes Mountains, SW Poland
    Experience in modelling a particular hydrogeological problem on a three-dimensional physical model
    Experimental study of failure history in jointed rock mass
    Extrahovatelnost a reaktivita hnědého uhlí vzhledem ke spalování
    Fe-disulphides in the brown coal of the North Bohemian Brown Coal Basin
    First experiences in x-ray diffractometry and scanning electron microscopy of dust sumples from an experimental monitoring network in the North Bohemian brown coal basin
    Geochemická pozice berylia v uhlí severočeské pánve
    Geochemistry of North Bohemian sulfurous coal vertical profil
    Geofizičeskoje issledovanije tel tverdych porod v krovle tolšči burougolnych plastov severočešskogo bassejna
    Geológia severného svahu Šahanskej antiformy
    Geological setting, technological data and utilization of weathered coals from the Sokolov Basin, Czech Republic
    Geologické a hydrogeologické poměry údolí Lukovského potoka před nasypáním tělesa Radovesické výsypky
    Geologické aspekty výskytu pevných poloh na povrchovém lomu Bílina
    Geologické aspekty výskytu těžko rozpojitelných hornin na povrchovém lomu Bílina
    Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část II.
    Geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve
    Geologicko-technologický vývoj uhelné sloje ve druhé etapě rozvoje Velkolomu Československé armády
    Geologický model
    Geologický model na počítači řady IBM PC-AT 1 MB RAM, grafické prostředí EGA/VGA
    Geologie a mineralogie hnědouhelných pánví státu Sarawak na ostrově Borneo
    Geology of the Vršany ceramic claystones deposit
    Geotechnická databáze - další krok rozvoje geologické databanky
    GIS jako informační systém o rekultivacích na Dolech Bílina
    Gorceixite from the Volcanogenic Formation in the Družba strip mine in the Sokolov Basin (North-West Bohemia)
    Greigit v sedimentech mostecké pánve
    Hartit - nový minerál pro ČR
    Historické mineralogické nálezy v širší oblasti severočeské hnědouhelné pánve
    Historický vývoj těžby lignitu na jižní Moravě
    Historie a současnost v severočeské hnědouhelné pánvi
    Historie rekultivačních prací v oblasti severočeské pánve a některé nové rekultivační metody
    Historie separátní hnědouhelné pánvičky u Měrunic v severočeském hnědouhelném revíru
    Historie, současnost a perspektivy rekultivací území Dolů Bílina
    Historie zpracování mosteckého hnědého uhlí
    Hlavní směry báňské geotechniky a navazujícího výzkumu stabilitních problémů
    Hloubení úvodních důlních děl dolu President Masaryk v severočeském revíru přes neodvodněné kuřavky
    Hlubinná těžba hnědého uhlí v Podkrušnohoří bude již brzy minulostí
    Hlubinné dobývání kaolinu na Karlovarsku
    Hnědé uhlí a tuhé zplodiny jeho spalování jako zdroj některých stopových prvků
    Hnědé uhlí a udržitelný rozvoj
    Hnědé uhlí-energetika-rozvoj - hlavní téma kongresu v Belchatowě
    Hnědé uhlí jako strategická surovina v primárních zdrojích výroby elektrické energie v ČR
    Hnědé uhlí v ČR - útlum nebo budoucnost?
    Hnědé uhlí v energetickém hospodářství Německa
    Hnědouhelné doly na Liberecku v 19.století
    Hodnocení dobývacích podmínek na lomech podkrušnohorské oblasti
    Hodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., pravního nástupce
    Hodnocení obsahu síry ve východní části pánve
    Hornická společnost podkrušnohorské oblasti Most uspořádala pracovně-studijní cestu do Řecka - Západomakedonského lignitového revíru Ptolemais
    Horničtí historikové Evropy jednali v Mostě
    Hydrogeologická problematika meziložních písků na Mostecku
    Hydrogeologická problematika v prostoru ochranného pilíře SKPJ
    Hydrogeologická problematika zatopené zbytkové jámy Venuše v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Hydrogeologická problematika zatopených zbytkových jam v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Hydrogeologické poměry Radovesické výsypky
    Hydrogeologický model teplických terem ve vztahu k důlní činnosti
    Identification method of oxihumolite based on the chemical and technological parameters
    Implementace systému GPS do mobilních geoinformačních technologií na Dolech Bílina
    Induced seismicity by open pit mining in northwest Bohemia
    Influence of addition of alkali carbonates on reactivity in catalytic gasification of Czech brown coals
    The Influence of basinal structures on the shape of wave patterns of induced seismic events: An examples from the North Bohemian Brown Coal Basin
    Informace o česko-německém workshopu "Sanace hnědouhelných dolů"
    Ingenieurgeologische Aufgaben bei der Beherrschung der Umweltbeeinträchtigung durch Rohstoffabbau
    Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
    Interpretation of data about technogenic activity at the toe of Krušné hory Mts. affecting endogenous and exogenous processes in the rock environment
    Intraformační brekcie na VMG v Bílině
    Investigation of low-temperature oxidation of brown coal by electron paramagnetic resonance and infrared spectroscopy
    Investigation of potential application of humate - clay complex to the treatment of industrial waste waters
    Ion-Exchange Properties of Czech Oxidized Coals
    Iron mineralogy of mine-drainage precipitates as environmental indicators: review of current concepts and a case study from the Sokolov Basin, Czech Republic
    Isotopic composition of sulfur in coals of the North Bohemian brown coal basin.
    Izotopické složení síry Fe-disulfidů z SHR
    Jak pokračuje odstraňování ekologických škod na severu Čech?
    Jednotná metodika využívání zůrodnitelných zemin a hornin k rekultivačním účelům na lokalitách Dolů Bílina
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část I.
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část II.
    Johann Wolfgang von Goethe: "Brunnengast, geolog und Spaziergänger" - erdwissenschaftliche Beobachtungen in Böhmen
    K dokumentaci geologických zajímavostí v severočeské hnědouhelné pánvi
    K problematice fluoru v uhlí
    K problému abnormálních jevů ve vývoji hnědouhelné sloje u Mostu a Bíliny
    K vývoji národního podniku Sokolovský revír, Důl Marie Majerová v Královském Poříčí 1946-1967
    Karlovarský kraj a stará důlní díla, problémy pokračují
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 1. část
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 2. část
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 3. část
    Katastrofa na dole Nelson 1934
    Kategorizace dobyvatelnosti nadloží uhelných slojí v podkrušnohorské oblasti České republiky
    Kenozoiczne zapadliska przedgórza Sudetów Pólnocno-Zachodnich
    Kladnoit z povrchového dolu Bílina
    Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch území radnické, chebské a žitavské pánve
    Klastické žíly na dole Kohinoor
    Komplexní problematika revitalizace území po skončení těžby hnědého uhlí v podkrušnohorských revírech
    Koncepce odvodnění výhledového lomu Libouš
    Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činnosti v Ústeckém a Karlovarském kraji
    Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činností v Ústeckém a Karlovarském kraji
    Konec hornické a začátek rekreační epochy spojeného lomu Medard - Libík na Sokolovsku
    Konference Hnědé uhlí '98, Most, 1. a 2. října 1998
    Kontrolní sledování geotechnických jevů v podmínkách SHD-monitoring
    Korelace vrstev hlavní uhelné sloje mezi lomy Bílina, Kopisty a VČSA
    Korelace výskytu zemětřesení a náklonů skalních bloků v oblasti SHR v letech 1982-89
    Koule vršanské a bílinské
    Krušnohorský zlom ve Velkolomu Československé armády
    Kvantifikace externalit vznikajících těžbou a užitím hnědého uhlí
    Kyselé deště stále s námi
    Leachability of selected trace elements in lignite and its combustion products
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Likvidace dolu Kohinoor. 1. část, Likvidace důlních děl do roku 2003
    Likvidace dolu Kohinoor
    Likvidace hlavního důlního díla - těžní jáma Kateřina v Modlanech - použitím nezpevněné základky
    Likvidace starého důlního díla - štola Jacobi 1 ve Světci kombinovanou metodou použitím zpevněné, foukané a plavené základky
    Liptinite in Brown Coal in the Sokolov Basin
    Lokalita Ahníkov a její pozoruhodná mineralogie
    Lokalita jantaru Beradai West na ostrově Borneo
    Lom Vrbenský - zahlazení důlní činnosti
    Ložiska a dobývání hnědého uhlí v Thajsku
    Magnetism self reversals of remanence and mineralogy of smythite
    Markazitové konkrece z dolu B.Šmeral u Mostu
    Matematické modelování stability závěrných svahů uhelných velkolomů
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 1. část
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 2. část
    Měření objemové magnetické susceptibility in situ na dole Družba v sokolovské pánvi
    Metodika rekultivace různých typů stanovišť na výsypkových lokalitách SHP - dílčí výsledky výzkumu
    Metody kontrolního sledování a řízení geotechnických rizik při povrchové těžbě uhlí
    Metody predikce deformací dna lomu vyvolaných vztlakem termálních vod
    Metody stanovení fluóru v uhelné hmotě
    Mezinárodní konference "40 let rekultivací v SHR"
    Mezinárodní konference "Sanierung des Wasserhaushalts in Gebieten des Braunkohlenbergbaus" v Sasku
    Mezinárodní kongres o báňských sanacích a ekologických rekultivacích ISC Berlin 2005
    Mezinárodní srovnání kvalitativních znaků českého hnědého a černého uhlí (zpracováno v rámci projektu PHARE D5/93)
    Mikropaleontologický (palynomorfy) výzkum svrchní sloje v oblasti bílinské delty (severní Čechy, miocén) : 02-34 Bílina
    Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost
    Mineralogie a geologie lomu Lomnice v sokolovské hnědouhelné pánvi
    Mineralogy and chemistry of conventional and fluidised bed coal ashes
    Mineralogy and trace element chemistry of classical and FBC fly ashes
    Minerály sedimentů severočeské hnědouhelné pánve
    Minulost, současnost a budoucnost těžby hnědého uhlí v severních Čechách
    The Miocene flora of Parschlug (Styria, Austria) - revision and synthesis
    Mobilizace arzénu a vybraných těžkých kovů na složišti hnědouhelného popílku
    Modelová studie zastoupení prvků v uhlí podkrušnohorský pánví a jejich srovnání s modelovými obsahy světových hnědouhelných slojí
    Modelová studie zastoupení stopových prvků v hnědém uhlí světových pánví
    Modelové sorpční zkoušky berylia v uhlí s různým obsahem popela
    Monitoring a upravený režim těžby Lomu Most
    Monitoring of dust sources in North Bohemian brown coal basin
    Monitoring of tilts and microtremors for detection of slope failure in the forefield of an open pit mine
    Montánní aspekty Humboldtovy a Freieslebenovy cesty Českým středohořím
    Možnosti a podmínky pokračování těžební činnosti v SHR ve světle probíhající společenské a ekonomické transformace
    Možnosti aplikace biodegradačních metod a jílovcových sorbentů při rekultivaci fytotoxických ploch severočeské pánve
    Možnosti komplexního ekologicky nezávadného zhodnocování severočeských hnědých uhlí a doprovodných surovin
    Možnosti některých netradičních metod rekultivace fytotoxických lokalit v oblasti severočeské pánve
    Možnosti odvodnění pomocí elektropneumatických a sifonových drénů a příklad aplikace na lokalitě Most-Ležáky
    Možnosti ovlivnění výsledku rekultivace v průběhu povrchové těžby
    Možnosti řešení tvorby a ochrany životního prostředí v severočeském regionu v roce 1992
    Možnosti těžby a užití severočeského hnědouhelného paliva
    Možnosti transformace diagramu upravitelnosti v HR-zobrazení z analýzy mikrovzorků na zrnitost těžené suroviny
    Možnosti ukládání popelovin v SD, a.s., DNT
    Možnosti využití druhotných surovin při zahlazování zbytkových jam lomů
    Možnosti využití meziložních písků z uhelného lomu Vršany jako náhradního zdroje namísto otvírky nových ložisek v Poohří
    Možnosti využití procesu fytodekontaminace při sanačních opatřeních ve zbytkové jámě lomu Obránců míru
    Možnosti vzniku indukované seizmicity při povrchové těžbě uhlí v severozápadních Čechách
    Nálezy magnezioferitu v oblasti mostecké pánve
    Nálezy minerálů při těžbě hnědého uhlí v Českém středohoří
    Nálezy třetihorního hmyzu na hnědouhelném dole v Bílině (VMG)
    Napouštění zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
    Nástin úlohy uhelného průmyslu v energetickém hospodářství České republiky
    Natural and induced seismicity of the Northwest Bohemia Brown-Coal District and the adjacent Ore Mountains
    Nejstarší kutací pokusy na hnědé uhlí u Velkého Března
    Některé aspekty použití radionuklidové rentgen-fluorescenční analýzy ke stanovení vybraných prvků v hnědých uhlích
    Některé netradiční způsoby úpravy uhlí, v minulosti aplikované na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku
    Některé poznatky o změnách vlhkosti hnědých uhlí v úseku těžba-úprava a jejich možném vlivu na výsledky rozdružování
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část I
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část II
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část III
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část IV
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část V
    Nerostné suroviny v hospodářství ČR na počátku 3. tisíciletí
    Nerosty požářiště na Dole Bílina
    Nerosty severočeské hnědouhelné pánve - dodatek 1
    Nerosty v pelokarbonátových konkrecích na hnědouhelném lomu Libouš u Chomutova
    Neue Pflanzenfossilien aus dem Niederrheinischen Tertiaer VII. Pliocene Blaetter und Fruechte aus dem Tagebau Hambach
    New eomyid genus and species from the early Miocene (MN zones 3-4) of Europe and Japan related to Apeomys (Eomyidae, Rodentia, Mammalia)
    North Bohemian brown coal basin and negative impact of mining on the environment of the Czech Republic
    Nová hospodářská struktura dolů v severočeské hnědouhelné pánvi ve vazbě na misi T.O.J. Gheyselincka
    Nová krajina Mostecka po těžbě hnědého uhlí
    Nová příležitost v krajině - výsypky hnědouhelných lomů
    Nová tvář Velebudické výsypky - Hipodrom
    Nové nálezy minerálů v oblasti severočeské pánve
    Nové poznatky o mineralogii povrchového dolu ČSA
    Nové sekundární minerály ze severočeské hnědouhelné pánve
    Nové skutečnosti o Jílové rozsedlině mezi hlubinnými doly Julius 3 a M. J. Hus v Severočeském hnědouhelném revíru
    Nový nález magnezioferitu v Severočeské pánvi
    Nový systém sledování bočních svahů lomu ČSA
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí a světových ložisek. II Ostatní světové pánve - 2.část (pokračování)
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek. Evropské pánve - 1.část
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek. I.Evropské pánve - 2.část
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek II. Ostatní světové pánve - 1.část
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek. II. Ostatní světové pánve - 2.část
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek II.. Ostatní světové pánve - 3. část - závěr
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek III. (1. část)
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek III. (2. část)
    Obsahy stopových prvků v uhlí evropských i světových hnědouhelných pánví
    Ochrana karlovarských pramenů ve vztahu k dobývání nerostných surovin v centrální části sokolovské pánve
    Odborný seminář "Geomechanické řešení a využítí výsypek v podkrušnohorských revírech"
    Odvodňování na Dolech Bílina SD, a.s. Chomutov
    Ohlédnutí za mezinárodní konferencí Hnědé uhlí 2003
    Ökologie der Fischassoziation im miozänen Flözdach des Nordböhmischen Braunkohlenbeckens
    On the detailed magnetostratigraphy of greigite(-smythite) mineralization, Sokolov Brown-Coal Basin, Bohemia
    Optimalizace regeneračního okruhu v úpravně Komořany
    Organic geochemistry of solutions liberated during during weathering of stock-piled lignite and bituminous coal
    Organic Products Liberated into Surface Waters during the Weathering of Stockpiled Lignite
    Ověření stavu zbytkových zásob ve sloji zasažené hlubinnou těžbou metodou jednotkového bloku
    Paläokarpologische Untersuchungen von Taphozönosen des Unter- und Mittelmiozäns aus dem Braunkohlentagebau Berzdorf/Oberlausitz (Sachsen)
    Palynologické vyhodnocení vzorků z "pařezového horizontu" na dole Bílina (mostecká pánev, miocén, Česká republika) (02-34 Bílina)
    Penetrační průzkum realizovaný na lomu Medard-Libík v souvislosti s připravovaným zatopením zbytkové jámy tohoto lomu
    Perspektiva a podmínky dalšího rozvoje a těžební činnosti v SHR ve světle probíhající společenské a ekonomické transformace
    Perspektiva a podmínky dalšího rozvoje těžební činnosti v SHR
    Perspektiva dotěžení uhelných zásob v severočeském a sokolovském hnědouhelném revíru v návaznosti na koncepci energetické politiky ČR
    Perspektivní potřeby užití hnědého uhlí a možnosti jeho těžby v ČR
    Perspektivy hnědého uhlí v energetickém hospodářství ČR
    Perspektivy využití hnědého uhlí v příštím století v ČSSR
    Petrografický výzkum slojového souvrství Dolu Silvester v sokolovské hnědouhelné pánvi
    Petrographic characteristics of North Bohemian coals and their residues from coal/oil coprocessing
    Pevnostní parametry tufitických jílovců Sokolovské pánve
    Die Pflanzengesellschaften der Braunkohle
    Po uhlí přijde voda - budoucí jezera ve zbytkových jámách
    Po uhlí přijde voda - budoucí jezera ve zbytkových jámách
    Počátky mapování povrchových dolů
    Počítačový program hodnocení upravitelnosti nerostných surovin
    Podkrušnohorské technické muzeum
    Podzemní těsnicí stěny, jejich využití pro ochranu lomů před mělkými podzemními vodami v SHR a první zkušenosti
    Polycyclic aromatic hydrocarbons liberated from lignite and bituminous coal stock-piles during weathering.
    Posouzení vlivu mocnosti stropu a výtěžnosti komory na složení zbytkových zásob v hnědouhelné sloji
    Possibilities of geophysical methods for mapping zones with an increased risk of slope deformations
    Possible organometallic structures in the coal substance of Czech coals
    Postavení a perspektiva hnědého uhlí v ČR
    Postavení a perspektiva hnědého uhlí v ČR
    Postup výpočtu prognózy zbytkových zásob metodou jednotkového bloku
    Použitelnost a spolehlivost vrtných průzkumných prací v žatecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Povrchové doly a lomy v 21. století - hlavní téma bulharské národní konference s mezinárodní účastí (Nesebar, 15. - 20. září 2001)
    Poznatky o změnách uhelné hmoty a jejího prostorového rozložení ve hnědouhelné sloji v důsledku hlubinné těžby
    Poznatky z lesnické rekultivace plaviště popelovin v Bukovině
    Pracovní cesta do SRN organizovaná Hornickou společností Podkrušnohorské oblasti ve dnech 10.-13. září 2003
    Pracovní cesta do země lovců lebek
    Praktické použití programového systému MMHP pro těžbu v uhelném lomu
    Pravděpodobný výskyt vzácného minerálu segnititu na lokalitě Přebuz
    Probable Modes of Occurrence of Chemical Elements in Coal
    Problematika efektivnosti využití doprovodných surovin
    Problematika podložních písků v lokalitě J. Šverma - Vršany a současný stav jejich odvodnění
    Problematika rekultivací v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Problematika stařinové zvodně v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Problematika těžby závěrných svahů na Dolech Nástup Tušimice
    Problematika úpravy hydrofyzikálních vlastností výsypkových zemin v severočeském hnědouhelném revíru
    Problematika útlumu těžby v severočeské pánvi
    Problematika výstavby na poddolovaných plochách v podmínkách karlovarského regionu
    Problematika využitelnosti disponibilních zásob hnědého uhlí podkrušnohorských pánví a následné rekultivace a revitalizace území postižených důlní činností
    Problémy včlenění hnědouhelného průmyslu bývalé NDR do vyspělého tržního systému SRN
    Proces tvorby vodního režimu rekultivovaného povrchu Radovesické výsypky
    Production and utilization of humic substances in Humeco JSC
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 1., Spalování hnědého uhlí
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 2., Spalování hnědouhelných pelet
    Prof. Ing. Josef Hojdar, dr.h.c. : *6.9.1919 ? 28.10.2000
    Prognóza vplyvu ťažby uhlia v handlovskom ložisku na stabilitu svahov Vtáčnika
    Program seizmického sledování stability svahů Krušných hor v oblasti SHR
    Program transgranicznych badan surowcowo-sozologicznych na obszarze Górnoluzyckiego Zaglebia Weglowego (Polska-Niemci-Czechy)
    Programové zpracování výpočtu technologie zakládání v bloku
    Progressive and efficient nonenergy applications of lignite
    Projekt maximálního vytěžení pilíře lomu Most
    Projektování báňských postupů aktivních lomů a projektování zbytkových jam po těžbě: vzájemné souvislosti a možnosti jejich racionálního využití
    Proměny krajiny Severočeské hnědouhelné pánve
    Proměny Podkrušnohoří. Historie hnědouhelné pánve. Těžba uhlí pohltila více než 100 vesnic
    Prospects for coal use in the Czech Republic at the beginning of the 21st century
    Prospects of coal production vs. decline in coal reserves of the Czech Republic
    Protierozní úprava výsypek na Dolech Nástup Tušimice hydroosevem
    Průběh zahlazování důlní činnosti na lomu Medard-Libík
    Průvaly kuřavek do historických důlních chodeb v oblasti povrchového dolu Bílina během provádění vrtných prací z povrchu
    Průzkum písků na DJŠ a jejich využití
    Průzkum úvodních důlních děl v okolí města Sokolova a návrhy jejich zajištění v ostatních oblastech sokolovského revíru
    První etapa řešení grantového projektu č. 105/09/1675 "Geologicko-pedologický a biologický výzkum různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny"
    Předběžné výsledky z výzkumu pevnostních a přetvárných vlastností zemin
    Připravenost a.s. SD - DNT na ukládání popelovin v dolovém poli
    Příspěvek k historii a perspektivám hornictví a rekultivací v regionu severozápadních Čech
    Příspěvek ke stratigrafii a paleoprostředí sedimentů v podloží miocenní sloje v oblasti Velkolomu Bílina (dřívějšího Velkolomu Maxim Gorkij) (02-34 Bílina)
    Přívalové štěrky uvnitř sloje Antonín dolu Marie v sokolovské hnědouhelné pánvi : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov
    Radioaktivita energetických popelů z plavišť SHP
    Realizace ochranných opatření pro ochranu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary
    Reálně vytěžitelné zásoby uhlí v otevřených dolech v České republice. Část II.Hnědé uhlí
    Reflection ray tracing in lignite seam model
    Regionální návrh způsobu využívání introdukovaných dřevin v podmínkách výsypkových stanovišť severočeského a sokolovského hnědouhelného revíru
    Rekultivace - součást péče o životní prostředí území devastovaného těžbou uhlí
    Rekultivace Dolu Vrbenský - příklad nového pojetí tvorby následné krajiny
    Rekultivace fytotoxických lokalit severočeské pánve aplikací jílovcových sorbentů, biodegradací a dalšími netradičními rekultivačními metodami
    Rekultivace lomu Chabařovice - tečka za těžbou uhlí
    Rekultivace lomu Most-Ležáky
    Rekultivace Severočeského hnědouhelného revíru v proměnách času
    Rekultivace šedých miocenních jílů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve
    Rekultivace v Severočeském hnědouhelném revíru - tradice a současnost
    Rekultivační arboretum Antonín na Sokolovsku
    Rekultivační lesnické arboretum Antonín na Sokolovsku má 35 let
    Rekultivační metody omezující nebezpečí větrné a vodní eroze a jejich aplikace na lokalitách Dolů Bílina
    Rekultivační substráty v Chabařovicích : co dělat s půdou, aby v ní něco rostlo?
    Removal of heavy metals from waste waters by humic materials
    Revitalizace hnědouhelných regionů - od regionálních přístupů k nadnárodním
    Revitalizace území po ukončení těžby uhlí v lomu Chabařovice (02-32 Teplice, 02-41 Ústí nad Labem)
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 1. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 2. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 3. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 4. část
    Revitalizace výsypky Silvestr po povrchové těžbě hnědého uhlí
    Revize zlomů v severočeské hnědouhelné pánvi
    Rozšíření a modernizace systému náklonoměrného monitorování rizikových svahů velkolomu ČSA v Mostě
    Rozšiřování činností s.p. VÚHU v oboru životního prostředí a ekologie
    Řešení průvalů vod do dolů v minulém století ve vztahu k teplickým termálním pramenům
    Řízení obnovy krajiny postižené těžbou s použitím informačních technologií a vizualizace
    Sádrovce z Března u Chomutova
    Sádrovec z Března u Chomutova
    Sanace a rekultivace sesuvného území Čepirožské výsypky
    Sanace svahů bývalých uhelných lomů
    Sanace zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
    Sbírání nerostů v severočeské hnědouhelné pánvi
    Sedání povrchu Ervěnického koridoru
    Sedání povrchu výsypek SHR a problematika výstavby objektů na výsypkách
    Seismic effects of the quarry blasts on the territory of Bohemia
    Seismic risk by open-pit mining near slopes of Krušné hory Mts.
    Seismic stations with GSM telemetry for registration of quarry blasts
    Seismicity in a broader region of the North Bohemian Brown-Coal District (NBD) in 1982-1989
    Seizmické riziko při povrchové těžbě u svahů Krušných hor
    Separátní hnědouhelná pánvička Žichlice v severočeském terciéru
    Sesuv Vintířovské výsypky na Sokolovsku
    Siliceous microfossils from the Oligocene tripoli-deposit of Seifhennersdorf
    Síra v uhlí severočeského hnědouhelného revíru
    Sladkovodní vápnité krusty v nadslojových vrstvách SHR
    Sledování imisní situace v malých sídlech položených v okolí povrchových lomů SHP
    Sledování náklonů a hladiny spodních vod při úpatí Krušných hor z hlediska stability v oblasti Jezeří
    Sledování změn zemského povrchu v oblastech s povrchovou a hlubinnou těžbou hnědého uhlí
    Složení a distribuce prvků v hnědém uhlí s vyšším obsahem popelovin a síry
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
    Snižování tlaku bazálního kolektoru pod dnem velkolomu Jiří
    Snižování tlaku bazálního kolektoru pod dnem Velkolomu Jiří
    Sokolovsko: čtyři období, čtyři krajiny
    Some Comments on Dynamic Stability of Rock Slopes
    Some monocot pollen taxa from the Lower Miocene basal coaly deposits of the Czech and Polish parts of the Żytawa (Zittau) Basin
    Sorption of hazardous arsenic from aqueous systems
    Současné nálezy flóry a fauny na některých méně známých a nových paleontologických likalitách terciéru ve východní části Českého středohoří
    Současné nálezy flóry a fauny na některých známých a nových paleontologických lokalitách terciéru ve střední a západní části Českého středohoří
    Současný stav příprav realizace zóny technických památek v Mostě
    Současný způsob vyhodnocování mineralogické skladby terciérních sedimentů SHR
    Souhrnné hodnocení výstavby jezera Most
    Souhrnný pohled na historický vývoj a integraci uhelné výroby - propojení hnědouhelných lomů Šverma a Vršany
    The spatial distribution of the lignite qualitative parameters and variant estimates of coal reserves: the Czech Part of the Vienna Basin
    Spolupráce Severočeských dolů, a.s. s vědeckými pracovišti České republiky v oblasti pedologického a biologického výzkumu
    Spolupráce spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko a České republiky v oblasti komplexní transformace podkrušnohorského regionu
    SPOT sledoval těžbu uhlí a změny krajiny v Podkrušnohoří
    Stabilita svahu na povrchových hnědouhelných dolech a kategorizace nadloží uhelné sloje
    Stabilitní poměry Jezeří v současné etapě povrchové těžby uhlí pod Krušnými horami
    Stanovení upravitelnosti uhlí z vrtných jader
    Stanovenie mechanickej charakteristiky horninového prostredia v okolí banskej chodby
    Stará důlní díla v bočních svazích lomu ČSA
    Stav a další vývoj v prognóze rekultivačních prací na Mostecku
    Sto let od založení dolu Československé armády v SHR
    Sto let od založení dolu Hedvika - Československá armáda
    Stratigrafická, petrologická a strukturní situace uhelné pánve Mukah na ostrově Borneo
    Stratigrafická, petrologická, strukturní a mineralogická situace uhelné pávne Merit Pila na ostrově Borneo
    Structural characterization of coal humates from Bílina and Březová and their prospect in wastewater treatment
    Strukturní studie hnědého uhlí SHP rentgenovou difraktometrií
    Studium možného použití humáto-jílových komplexů při čištění průmyslových odpadních vod
    Studium oxidace hnědého uhlí
    The study of higher ash lignite composition on affinity and volatility of toxic elements and substances for energetic utilization
    Study of tectonic pattern of the Dubňany seam in the Czech part of the Vienna Basin
    Study of the upper crustal structure on the territory of Bohemia using seismic waves from quarry blasts
    Sulfate-rich effluents liberated during in situ weathering of lignite and bituminous coal
    Sulfur isotope dynamics in two Central European watersheds affected by high atmospheric deposition of SOx
    Sympozium o hnědouhelných pánvích v saském Freiberku
    Šestá Evropská uhelná konference se konala 26.-29. září 2005 v Bělěhradu
    Terciérní sedimentace v okrajové části severočeské hnědouhelné pánve v oblasti Prunéřova
    Tercierní uhlonosné relikty v ústecké části severočeského hnědouhelného revíru
    Terciérní vegetace severočeské uhelné pánve v pohledu nových dokladů
    Těžba hnědého uhlí a územní limity při úpatí Krušných hor
    Těžba hnědého uhlí (lignitu) ve Spolkové republice Německo v roce 2012
    Těžba uhlí a ochrana karlovarských termálních pramenů ve východní části sokolovské pánve
    Těžba uhlí v České republice a v Evropské unii
    Trace element speciation in fluidized bed coal combustion by-products
    Transformace krajiny po lomové těžbě uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve : vybraná část přednášky, přednesená autory na sympóziu v Dněpropetrovsku ve dnech 15.-18. června 1999
    Tvorba chemického složení podzemní vody v kolektorech mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Typologie využitelnosti hnědého uhlí v dílčích oblastech severočeské hnědouhelné pánve
    Účelové důlně-hydrogeologické mapy SHR v měřítku 1:5000
    Uhelná (gelinitová) klastická žíla v severočeské pánvi (miocén)
    Uhelná sloj Josef v západní části sokolovské pánve
    10. Uhelně geologická konference se konala v červnu 2004 v Praze na Přírodovědecké fakultě UK
    11. Uhelně geologická konference se konala v květnu 2008 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    Uhlí, koks a brikety v roce 2006
    Uhlí, ropa, zemní plyn - světové a naše zásoby, těžba, spotřeba a výhledy
    Uhlonosné sedimenty Českého středohoří
    Uhoĺno-petrografická charakteristika lignitu z oblasti Herĺany - Trebišov
    Ukládání zbytků ze spalování uhlí do výsypek povrchových hnědouhelných dolů
    Ukončení důlní činnosti hnědouhelných lomů a problematika jejich zatápění v mostecko-bílinské části SHP
    Ukončení těžby na lomu Ležáky a.s. MUS - sanace a rekultivace zbytkové jámy a její začlenění do krajiny
    Úloha hnědého uhlí v ČR z hlediska evropských zkušeností
    Úloha karotáže při průzkumu ložisek hnědého uhlí a stanovení technologických vlastností hnědého uhlí na základě karotážních měření
    Úprava povrchu rekultivovaných lokalit Dolů Bílina omezující nebezpečí větrné a vodní eroze
    Úpravna důlních vod Svatava
    Úpravy povrchu výsypky Radovesice vedoucí k začlenění do ekosystému území
    Určení stupně bezpečnosti výsypkových tělěs s výskytem neúnosného jádra
    Using of marl for surface recultivation of overtopped dumpsites in the North Bohemian Brown Coal Basin
    Using of Marl for Surface Recultivation of Overtopped Dumpsites in the North Bohemian Brown Coal Basin (Evaluation of Water Erosion Effects)
    Úspěch mezinárodní konference "Sanace a rekultivace krajiny po těžbě uhlí" (Teplice, 14.-18.5.2001)
    Utilization of alternative fuels in the fluidized-bed boilers
    Utilization of coal in the Czech Republic review overlook
    Úvodní důlní díla v SHR - současný stav
    Území dotčená těžební činností v podkrušnohorských oblastech se v lukrativní podobě vracejí obyvatelstvu : ekologické stopy hnědouhelné těžby v krajině
    Užitá geofyzika při řešení problematiky zvodněných výsypkových těles
    Valkeřice-Merboltice : uhelná štola
    Velkostrojová technika na Dolech Nástup v Tušimicích
    Vhodnost použití pneumatické úpravy hnědých uhlí v podmínkách SHR
    Vládní návrhy pro ekologii severočeského regionu (SHR) a úloha výzkumu
    Vliv Chemopetrolu, a.s. na kvalitu vod v předpolí jezera Most
    Vliv hydrogeologických poměrů na tvorbu krajiny po ukončení těžby uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi
    Vliv kyselého deště na povrchové vody : Modelování vývoje minulosti a budoucnosti povodí Lysina ve Slavkovském lese
    Vliv předchozí hlubinné těžby na kvalitu povrchově dobývané uhelné hmoty a na průběh diagramu zastoupení vrstev
    Vliv rozměrů vydobytých komor a ochranných pilířů na množství a kvalitu zbytkových zásob
    Vliv stříbrných štol na stabilitu závěrečného svahu bývalého uhelného lomu Otakar v k.ú. Hrob, okres Teplice
    Vliv těžby uhlí na způsoby sanace a rekultivace a jejich ekonomická náročnost
    Vliv těžby uhlí v České republice na jeho zásoby
    Vliv variability vývoje hnědouhelné sloje na kvantitativní a kvalitativní údaje prognózy těžby
    Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve
    VÚHU Most - výzkumná základna povrchového dobývání hnědého uhlí
    Vulkanismus v sokolovské pánvi a jeho vztah k tektonice a uhlotvorbě
    Vyhodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., právního nástupce
    Výhodnost uhlí jako domácí strategické suroviny pro pokrytí energetické potřeby státu - ekonomický a sociální efekt
    Vymezení rozsahu zemin nevhodných pro ukladání do tělesa výsypky Pastviny-Týn
    Výskyt a rozložení dehtů v hnědém uhlí severočeské hnědouhelné pánve
    Výsledky hydrogeologického výzkumu a jejich využití pro přípravu plánované vodotěžné jámy Gisela
    Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení : 11-21 Karlovy Vary, 11-14 Cheb, 11-23 Sokolov, 11-12 Kraslice
    Výsledky strukturního modelování těles kuřavek
    Výstup organických produktů zvětrávání ze skládek uhlí do půd
    Vytváření antropogenních půd na výsypkách a možnosti jejich využití
    Využití diagramu hmotnostního zastoupení vrstev k prognóze množství a kvality těžby při současném dobývání bloků s různým stupněm hlubinného vydobytí
    Využití erozního modelu při rekultivaci a sanaci území postižených těžbou
    Využití injektáže při stabilizaci patní části výsypkových těles
    Využití karotážních metod v geologickém vrtném průzkumu na lokalitách Mostecké uhelné a.s.
    Využití měřických metod při kontrolním sledování přetvárných projevů výsypek v severních Čechách
    Využití vybraných základkových směsí k likvidaci hlavních důlních děl na hlubinných dolech mostecké uhelné pánve
    Využívání organických substrátů při rekultivaci výsypek v severočeské hnědouhelné pánvi
    Využívání slínitých hornin při rekultivaci výsypkových zemin
    Vývoj režimu podzemní vody ve výsypkách centrální části SHP
    Vývoj stařinové zvodně v mostecké části severočeské pánve
    Výzkum možného výskytu sferulí v crandallitovém proplástku a přilehlých vrstvách na Dole Bílina v severních Čechách, diskuse o možném původu proplástku
    Výzkum pedologické charakteristiky hornin severočeské pánve a metodika vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných lokalitách
    Výzkum vhodnosti skrývkových zemin pro rekultivační účely a jeho aplikace na výsypce Radovesice
    Výzkum vhodnosti skrývkových zemin SHD pro rekultivační účely
    Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. v Mostě, centrum služeb, vědy a výzkumu
    Vyzmáhání a úprava části dědičné štoly "Svaté Caroliny" v Pile u Karlových Varů
    Význam a efektivní využití domácího uhlí
    Význam hnědého uhlí v polské energetice
    Význam snížení balastních složek v uhlí úpravnickými procesy
    Vzájomné vzťahy mikrotvrdosti macerálov huminitu na ložisku Nováky-severovýchod
    Weathering of fossil organic matter and reclamation
    Weathering of lignite seam partially outputed by underground mine in Bílina open pit.
    Z historie hlubinných dolů
    Z historie hlubinných dolů
    Z historie hlubinných dolů
    Záchrana hornických památek v širším regionu Slavkovského lesa demonstrovaná na příkladu transferu těžního parního stroje z dolu Marie v Královském Poříčí do areálu depozitářů Okresního muzea Sokolov v Krásně
    Záchrana unikátních paleontologických vzorků na lokalitách Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.
    Začátky Dolů Nástup Tušimice ve fotografiích
    Zahlazování následků hornické činnosti
    Zahlazování následků hornické činnosti po těžbě lomu Chabařovice
    Zahraniční spolupráce na projektech podporovaných The British Council, Prague
    Zajímavé poznatky z cesty do Polska
    Základní pedologická charakteristika a rekultivační využitelnost skrývkových a výsypkových hornin oblasti dolů Nástup Tušimice
    Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam
    Zatápění zbytkové jámy Chabařovice
    Zavátá minulost Mostecka
    Zemědělská rekultivace výsypek Dolu Bílina
    Zemětřesení v jihovýchodní Asii otřáslo i krystalinikem Krušných hor
    Zhodnocení možnosti využití terciérních písků v severočeské hnědouhelné pánvi
    Zhodnocení současného čs.výzkumu v oblasti využívání hnědých uhlí, procesů Gravimelt a K-fuel a návrh dalšího postupu-II.část
    Zhodnocení současného čs.výzkumu v oblasti využívání hnědých uhlí, procesů Gravimelt a K-fuel a návrh dalšího postupu. Pokrač.
    Zkamenělá dřeva hnědouhelných pánví
    Zkušenosti a současný stav problematiky likvidace a zajišťování starých důlních děl v organizacích Energie-stavební a báňská a.s. a Eurogas a.s.
    Změny mostecké krajiny po lomové těžbě - Velebudická výsypka
    Změny pyritu při bakteriálním loužení
    Zmeny pyritu v priebehu bakteriálneho lúhovania hnedého uhlia
    Znečištění ovzduší v hnědouhelných povrchových dolech a v jejich okolí
    Zóna průmyslových památek v okrese Most, vztahujících se k hornické činnosti a chemii
    Zu einigen besonderheiten der Weichbraunkohlen-Vergelung im Nordböhmischen Becken
    Zum Geodynamik und Paläotektonik des Tertiärs der Niederlausitz
    Zur Stratigraphie und Fazies autochtoner und allochtoner Tertiär-Ablagerungen im Raum Schirnding (Oberpfalz)
    Zvláštnosti diagramů upravitelnosti hnědých uhlí typu oxihumolitů