Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    uhlovodíky
Článek
    Adsorpční chování lehkých uhlovodíků na uhlí a horninách
    Characteristics of organic matter and contents of some ubiquitous hydrophobic organic pollutants in selected soils and sediments
    Comment on "Geochemical heterogeneity and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the Hnevice site, Czech Republic": report published in Hydrogeology Journal (2007) 15: 961-976, by Barbora Topinkova, Kamil Nesetril, Josef Datel, Ondrej Nol, Petr Hosl
    Cone penetration logging in LNAPLs contamination studies
    Contaminant trasnport modelling in the vicinity of Bzenec water-withdrawal area
    Contamination of soils and groundwater by petroleum hydrocarbons and volatile organic compounds - Case study: ELSLAV BRNO
    Deformace a tepelná historie pražské pánve a moravskoslezského paleozoika: výsledky a konfrontace studia variských fluidních systémů
    Determination of fluid systems linked with Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien area)
    Development of a groundwater clean-up technology for the Hradčany military air base
    Diagenetic Fluid Circulation through Fractures : A Case Study from the Barrandian Basin (Lower Paleozoic)
    Duksyt - zywica kopalna?
    Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů: aplikace modelového řešení
    The evolution of karst and caves in the Koněprusy region (Bohemian Karst, Czech Republic). Part II : Hydrothermal paleokarst, Papers presented at 5th International School "Classical Karst", Trenta, June 28th-July 1st 1997
    Flotation of river-born sediment from the old ecological load of Černý příkop in Ostrava, Czech Republic
    Formy a modifikace uhlíku
    Geochemical heterogeneity and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the Hnevice site, Czech Republic
    Geochemické indikátory sedimentačního paleoprostředí a tepelné přeměny hornin v hornoslezské pánvi - aplikace při posuzování původu plynu a ropy
    Geodynamický model styku Českého masivu a Západních Karpat (úkol VaV/603/1/97)
    Geophysical methods in exploration and decontamination of oil-polluted areas
    Hartit - nový minerál pro ČR
    High bioproductivity at the Silurian/Devonian boundary - a global event?
    Historický vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhlí
    Hlavní výsledky státního úkolu "Geofyzikální výzkum hlubinné stavby zemské kůry pro potřeby ložiskového výzkumu v ČSSR" za léta 1985-1987
    Hydrogeological survey of environmental contamination from Soviet Army bases in the Czech Republic
    Input and fate of anthropogenic estrogens and gadolinium in surface water and sewage plants in the hydrological basin of Prague (Czech Republic)
    Monitoring of atmospheric excess 14C around Paks nuclear power plant, Hungary
    Možnosti využití podzemních vod z Ralska pro Prahu
    Nález duxitu v sokolovské pánvi
    Nebezpečí úniku uhlovodíků pro životní prostředí
    Nezbytnost omezování emisí skleníkových plynů
    Nová skládka v dobývacím postoru SD, a. s. Doly Nástup Tušimice
    The occurrence and analysis of crude-oil indicia in the Barrandian basin
    Ochrana ovzduší a její mezinárodní problémy
    On the origin of chloride waters in the Polish Flysch Carpathians
    OSS ČEPRO Hněvice - sanační systém nové generace
    An overview of chloryhydrocarbon decontamination of groundwater and the unsatured zone in the Czech Republic: a consequence of old contamination problems
    Paleoceanography of the western Central Paratethys during Early Oligocene nannoplankton zone NP23 in the Austrian Molasse Basin
    Pan Ing. Vok Malínský, CSc.
    Phanerozoic petroleum source rocks in the Barrandian
    Polskie złoża gazu ziemnego z łupków na tle wybranych niekonwencjonalnych złóż Europy Środkowo-Wschodniej
    Post-Variscan vein systems in the Prague Basin (Barrandian area, Czech Republic)
    Použití metod ASE a GPC při analýzách perzistentních organických polutantů v pevných vzorcích vodních ekosystémů
    Projekt PPŽP 630/3/1997: Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů
    Přínos metodického geofyzikálního výzkumu pro rozvoj prospekce ložisek uhlovodíků
    Refractory organic carbon in C-depleted arable soils, as studied by 13C NMR spectroscopy and carbohydrate analysis
    Reply to comment on "Geochemical heterogeneity and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the Hnevice site, Czech Republic": report published in Hydrogeology Journal (2007) 15: 961-976, by Barbora Topinkova, Kamil Nesetril, Josef Datel, Ondrej Nol, Petr Hosl
    Search for Fullerenes in Rocks from Ries Impact Crater
    Sezónní změny obsahu PAH v půdách a atmosférickém spadu a jejich vztah k datům kontinuálního monitoringu ovzduší v Brně
    Soil Contamination in a Flooded area of Morava River Basin after the Flooding in 1997
    Stanovení nepolárních extrahovatelných látek v technologii vody
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Stav životního prostředí na letišti Praha-Ruzyně a v jeho okolí. 2. část
    Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
    Thermal history of sedimentary basins of the Czech Republic and its relation to tectonic processes
    Variscan hydrothermal veins in the Prague synform (Barrandien area)
    Vertikální stratifikace chlorovaných uhlovodíků - zkušenosti z praxe
    Vyhľadávanie telies litotamniových vápencov vo Viedenskej panve pomocou seizmických atribútov
    Výskyt a rozložení dehtů v hnědém uhlí severočeské hnědouhelné pánve
    Výsledky biodegradace ropných uhlovodíků na letišti Hradčany
    Weathering of organic matter in tips of bituminous coal mines, Plzeň Basin, Czech Republic
    Weathering of organic matter in tips of coal mines, Plzeň Basin, Czech Republic
    Die westliche Zentral-Paratethys an der Wende Eozän/Oligozän - Ozeanographie eines Randmeeres und Bildung von Erdölmuttergesteinen
    Woher kommt das Erdöl zwischen Bodensee und Mähren : eine geochemische Spurensuche
    Znečištění ovzduší v hnědouhelných povrchových dolech a v jejich okolí
    Zrádné bahenní vulkány