Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    vnitřní kotliny
Článek
    Evolution of the basin and range structure around the Žiar mountain range
    Geologická stavba a prieskum uhlovodíkov v súvrstviach paleogénu a jeho podložia v Lubotínskej pahorkatine
    Inžinierskogeologické pomery strednej časti Ilavskej kotliny
    Preplavené palinomorfy v paleogénnych sedimentoch Západných Karpát a ich význam pre paleogeografiu
    Prognóza vplyvu ťažby uhlia v handlovskom ložisku na stabilitu svahov Vtáčnika
    Spodnomiocénne sedimenty slienitej fácie od Považskej Teplej
    Stanovenie mechanickej charakteristiky horninového prostredia v okolí banskej chodby
    Svahové deformácie na Hornej Nitre
    Terciérna makroflóra z niektorých lokalít Slovenska
    Tíhové modely oravské neogenní pánve
    Výskyt oligomiocénu v Šarišskej vrchovine
    Výsledky a.s. Geofyzika Brno na východním Slovensku za posledních 5 let
    Vzájomné vzťahy mikrotvrdosti macerálov huminitu na ložisku Nováky-severovýchod
    Zmeny mikroštruktúr súdržných zemín spôsobené šmykovým pohybom