Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    voda odpadní
Článek
    40 let provozu chemické úpravny uranové rudy v Dolní Rožínce
    Antropogenně ovlivněný reliéf okrajové části České tabule
    Bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v kontrolních profilech ČHMÚ za období 1999-2000
    Celkové hodnocení emisí fosforu a dusíku do povrchových vod
    Changing water quality in the Czech part of the Elbe catchment area in the 1990s (twelve years of cooperation of Czechs and Germans on the river Elbe)
    Citlivé oblasti
    Downsizing of deep coal mining in the Ostrava-Karviná coalfield, the draining of mine and waste waters, and water quality in watercourses
    The effects of coal mining on the landscape of the Ostrava region
    Evidence odběrů a vypouštění vody a vodohospodářská bilance
    Flotation of river-born sediment from the old ecological load of Černý příkop in Ostrava, Czech Republic
    History and environmental impact of mining in the Ostrava-Karviná coal field (Upper Silesian Coal Basin, Czech Republic)
    Hodnocení základních dopadů antropogenních činností na území dobývacího prostoru Dolu Staříč
    Influence of ageing on the strenght of metal sorption by clay and humate
    Jak je na tom Česká republika s vypouštěním nebezpečných látek do vodního prostředí
    Kaly v ČR, přehledy a trendy
    Ke koncepci nakládání s odpadními vodami v obcích do 500 obyvatel
    Kvalita povrchových vod v povodí řeky Šlapanky: modelová situace českého venkova
    Kvalita vody v Bílině a zdroje znečištění v jejím povodí
    Modelová interpretace výsledků měření mísící zóny v Labi pod vypouštěním z ČOV Hradec Králové
    Monitoring kvality vody v oblasti jaderné elektrárny Dukovany
    Možnosti využití geotermálních zdrojů pro energetické účely : využití geotermálních zdrojů v postižených oblastech
    Nakládání s volnými vodami z odkališť chemické úpravny v Dolní Rožínce
    Organic Products Liberated into Surface Waters during the Weathering of Stockpiled Lignite
    Organically modified clays and their stability in an aqueous aerobic environment
    Organically modified clays as potential stabilising agents for PVC films
    Porovnání bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v roce 1999
    Posouzení vlivu Jaderné elektrárny Temelín na hydrosféru podle protokolu z Melku : poznatky z vrcholného procesu EIA provedeného na mezinárodní úrovni v ČR
    Post-drilling destabilization of temperature profile in borehole Yaxcopoil-1, Mexico
    Použití metod ASE a GPC při analýzách perzistentních organických polutantů v pevných vzorcích vodních ekosystémů
    Problematika kontaminace vod organochlorovými pesticidy
    Problematika skládkových vod
    Produkce a využití kalů z ČOV
    Radiometrické hustoměry uhelných kalů
    Registr komunálních zdrojů znečištění
    Removal of heavy metals from waste waters by humic materials
    Removal of phosphorus in constructed wetlands with sub-surface horizontal flow in the Czech Republic
    Rozptýlené a drobné bodové zdroje znečištění vod v povodí vodárenské nádrže Želivka
    Sloučeniny aktivního chloru a jejich monitoring v hydrosféře České republiky
    Současný stav a vývojové tendence Ostravských vodáren a kanalizací
    Současný stav nakládání s čistírenskými kaly v ČR - aktualizace za období 2002-2004 a další perspektivy
    Srovnání povodí ovlivněného průmyslem s intenzivně zemědělsky obhospodařovaným povodím
    Stav životního prostředí na letišti Praha-Ruzyně a v jeho okolí. 1. část
    Systém pro řízení vypouštění důlních a odpadních vod
    Toky jako recipienty odpadních vod - dnes a zítra
    Vliv jaderné elektrárny Dukovany na obsah radioaktivních látek v řece Jihlavě a nádržích Dalešice a Mohelno v období 2001-2009
    Vliv odpadních vod z jaderné elektrárny Temelín na obsah tritia ve Vltavě a Labi do roku 2008
    Vliv odpadních vod z JE Temelín na obsah tritia ve Vltavě a Labi
    Vliv průmyslového areálu Pardubice-Semtín na kvalitu složek vodních ekosystémů Labe z hlediska specifických organických polutantů
    Vliv úprav na OK83 na ekologický stav Botiče
    Vliv vybraných ekologických zátěží na tok Labe
    Vliv zemědělského znečištění na kvalitu povrchových vod v povodí Šlapanky
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. II. část
    Vodohospodářský výzkum v báňském sektoru prováděný ostravskou pobočkou VÚV
    Vypouštění odpadních vod z čistíren odpadních vod ve vztahu k platné legislativě
    Výstup organických produktů zvětrávání ze skládek uhlí do půd
    Využití litosféry pro zlepšení životního prostředí - možnosti a realita
    Vývoj jakosti povrchových vod v povodí Cidliny
    Význam boru při monitorování antropogenních deponií
    Vzorkování - současné metodické a normativní zajištění a návaznost na standardy Evropské unie
    Zakládání skládek a jejich vliv na životní prostředí
    Zatížení Labe DDT
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Změny biologické dostupnosti těžkých kovů v urbanizovaných tocích