Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    voda pitná
Článek
    Ablagerung atmosphärisch deponierter Schwermetalle im Sediment von Oberflächengewässern mit versauertem Einzugsgebiet
    Biologická stabilita vody - BDOC
    Contaminant trasnport modelling in the vicinity of Bzenec water-withdrawal area
    Cryptosporidium a Giardia - přehled vodárenské problematiky za první desetiletí po událostech v Milwaukee (USA)
    Dějiny hydrogeologie v ČR
    Drinking water supply in the Czech Republic
    Estudio hidrogeológico del sector Norte de los Departamentos de La Libertad, San Salvador y Cuscatlán, El Salvador
    Fluor v podzemní vodě na riftu v Etiopii
    Hydrogeologická role vulkanických hornin těšínitové asociace v rámci paleogenních sedimentů flyšového pásma Západních Karpat na Moravě : 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Hydrogeologické vlastnosti moravskoberounského souvrství (14-44 Šternberk, 15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun)
    Hydrogeologiické poměry ramzovského nasunutí mezi Habarticemi a Olšany (14-23 Králíky, 14-41 Šumperk)
    Jakost pitné vody v ČR
    Lze berylium odstranit z vody filtrací přes polovypálený dolomit Semidol?
    Mělké podzemní vody kvartéru Ostravska
    Modelování proudění podzemní vody a transportu kontaminace v pravobřežní údolní nivě řeky Odry v oblasti Ostrava-Nová Ves od ústí Zábřežky po soutok Odry a Ostravice
    Možnosti odstraňování beryllia z vod
    Možnosti využití krystalických vápenců, kříd a drcených dolomitů při úpravě vody
    Nové postupy úpravy vody
    Ochrana podzemních vod z pohledu vodohospodářské bilance
    Odstraňování uranu z pitných vod - komplexní technologické řešení
    Optimisation of the coagulation process of surface water with high content of natural aluminium
    Pesticidy v pitných vodách
    Plaveninový režim v povodí horní Ostravice nad vodárenskou nádrží Šance v letech 1996 a 1997
    Problematika dusičnanů v podzemní vodě v kvartérních sedimentech dolního toku Jizery
    Přípravy k zavedení směrnice EU o jakosti povrchových zdrojů pitné vody
    Příspěvek k poznání vývoje některých ukazatelů chemismu podzemní vody v jímacím území u Kněžpole v nivě Moravy
    Radioaktivita v podzemní vodě a radonový index
    Response of drinking-water reservoir ecosystems to decreased acidic atmospheric deposition in SE Germany: signs of biological recovery
    Sledování kvality podzemní vody ve studánkách v Praze
    Stanovení limitu ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví
    Stanovenie 226Ra využitím sorbentu MnO2 - PAN
    Vliv rašelinišť na kvalitu surové vody z vodárenských nádrží
    Voda nad zlato : investice do získávání pitné vody porostou
    Vzorkování - současné metodické a normativní zajištění a návaznost na standardy Evropské unie
    Zajištění pitné vody pro historická osídlení v pískovcových terénech