Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    voda povrchová
Článek
    Acid deposition
    Acidification of groundwater and its impact on surface water: comparison of the small catchments in Norway and Czech Republic
    Acidification of head water streams in the Czech Republic : Preliminary results from monitoring physic-chemical and biological parameters. A work towards a system for water quality classification using the benthic fauna
    Acidifikace šumavských jezer - Černého a Čertova
    Aplikace vícerozměrných statistických metod v hydrogeologii
    Application of dynamic acidification models to a pair of heavily polluted catchments in the western Czech Republic - comparing MAGIC and SAFE predictions
    Application of MAGIC on a forest dieback affected catchment in the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Arzen v bangladéšských vodách : proč a odkdy?
    Bedrock and soil compositions: Crucial factors governing phosphorus input and trophic status of forest lakes in Bohemian Forest
    Beryllium chemistry in the Lysina catchment, Czech Republic
    Beryllium Geochemistry in the Lesni Potok Catchment (Czech Republic), 7 Years of Systematic Study
    Beryllium in Waters of Czech Forested Ecosystems and the Release of Beryllium from Granites
    Bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v kontrolních profilech ČHMÚ za období 1999-2000
    Bilanční model jakosti vody v síti vodních toků
    Biogeochemistry of aluminium in a forest catchment in the Czech Republic impacted by atmospheric inputs of strong acids
    Biogeochemistry of Beryllium in an Experimental Forested Landscape of the Lesní potok Catchment in Central Bohemia, Czech Republic
    Biogeochemistry of the transition Elements in a Forested landscape (beech, Fagus sylvatica L.) with the Granite Bedrock
    Biologická stabilita vody - BDOC
    Biomonitoring stopových prvků, polychlorovaných bifenylů a organochlorových pesticidů v říčních ekosystémech ČR
    Biomonitoring vybraných složek ekosystému Labe : vývoj v období 1993-1996-1999
    Calculation of nutrient retention in European catchments applying a standard tool: EUROHARP-NUTRET
    Celkové hodnocení emisí fosforu a dusíku do povrchových vod
    Changing water quality in the Czech part of the Elbe catchment area in the 1990s (twelve years of cooperation of Czechs and Germans on the river Elbe)
    Charakterizace organických látek ve vodě vodárenské nádrže Fláje z hlediska její upravitelnosti na vodu pitnou
    Chemické složení odtoku z jedenácti lesních, geochemicky kontrastních povodí, tvořených leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem : 11-14 Cheb, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-32 Lázně Kynžvart, 11-41 Mariánské Lázně
    Chemické závody Sokolov - příklad úspěšně sanované ekologické zátěže
    Chemistry of Prášilské Lake and its tributaries during the 1998 summer temperature stratification
    Chemistry of the Bohemian Forest streams affected by acidification and deforestation of the catchment
    Citlivé oblasti
    Climate change and mobilization of mercury in forest soil: Effects of artificially increased precipitation on mercury and methylmercury in run off
    Critical loads and dynamic modelling to assess european areas at risk of acidification and eutrophication
    Critical time, critical load and target load to reach harmful concentrations of heavy metals in soil ecosystems:The first-order kinetic model
    Cryptosporidium a Giardia - přehled vodárenské problematiky za první desetiletí po událostech v Milwaukee (USA)
    Česká hydrologická služba
    Česká hydrologická služba
    Delta 34S dynamics in the system bedrock-soil-runoff-atmosphere: Results from the GEOMON of small catchments, Czech Republic
    Deposition and Fate of Lead in a Forested Catchment, Lesni Potok, Central Czech Republic
    The development of mean water chemistry and the significance of acid episodes during 15 years of declining acid deposition
    Difúzní znečištění vod ve světovém měřítku
    Dissolved organic carbon trends resulting from changes in atmospheric deposition chemistry
    Distribution of heavy metals under conditions of an urban small stream
    Dlouhodobý monitoring oblasti nádrží Dalešice a Mohelno a JE Dukovany
    Dlouhodobý trend a sezónní variace aktivity tritia v povrchových vodách před spuštěním JE Temelín
    Do Bavorska za revitalizacemi
    Downsizing of deep coal mining in the Ostrava-Karviná coalfield, the draining of mine and waste waters, and water quality in watercourses
    Downward nitrate trends in drainage water at Lysina, Czech Rep.
    Drinking water supply in the Czech Republic
    Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
    Dynamika těžkých kovů v systému novomlýnských nádrží (34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče)
    Efektivita provedených revitalizačních zásahů při zpětném procesu zmeandrování toků z hlediska ochrany krajiny a možností zvýšení zadržení vody
    The effect of cellular organic matter produced by cyanobacteria Microcystis Aeruginosa on water purification
    The effect of pH and atmospheric deposition on concentration of trace elements in acidified freshwaters : a statistical approach
    Ekosystémové služby - nový pohled na užívání a ochranu vod
    Elbe Project : Principal results of Czech-German cooperation
    Environmental Chemistry of Beryllium
    Experimental acidification and alkalinisation of a bog stream: organic acids buffering and verification of a steady-state hydrochemical model
    Experimentální hydrologická základna Jizerské hory
    Extensive regional decrease of nitrate in central-European mountain streamwater
    Factors controlling streamwater chemistry changes during hydrological episodes (Jezeří catchment, Krušné hory Mountains, Czech Republic)
    Fast interaction between bottom sediments and mine waters, Dolni Rozinka uranium deposit, Czech Republic
    Fluxes and Trends of Nitrogen and Sulphur Compounds at Integrated Monitoring Sites in Europe
    Geochemie povrchových vod na území listu Čáslav
    Geomorphology as a key to freshwater sulphate recovery: the SUNFLOW model
    Hodnocení biodegradabilních organických látek v přírodních vodách
    Hodnocení základních dopadů antropogenních činností na území dobývacího prostoru Dolu Staříč
    Hodnocení zatížení plavenin a sedimentů v českém úseku povodí Labe v letech 1999-2001
    Hydrochemical monitoring of a forested catchment with extremely high aluminium concentrations in runoff: the Lysina catchment, Czech Republic
    Hydrochemický výzkum povrchových a skapových vod v severní části Moravského krasu
    Hydroekologický informační systém Výzkumného ústavu vodohospodářského
    Hydrogeochemical mapping of Czech freshwaters
    Hydrogeologická interpretace pojmů kontaminace, havárie, krajně naléhavý stav
    Impacts of pollutant loading, climate variability and site management on the surface water quality of a lowland raised bog, Thorne Moors, E. England, UK
    Increasing silicon concentrations in Bohemian Forest lakes
    Input and fate of anthropogenic estrogens and gadolinium in surface water and sewage plants in the hydrological basin of Prague (Czech Republic)
    Integrovaný monitoring látkových toků v krajině - metoda malých povodí
    Jak se u nás mají revitalizace?
    Jakost vody v ČR : komplexní monitoring
    Jakost vody ve vodních nádržích a jejich revitalizace
    Kartografické vyjádření jakosti podzemních a povrchových vod v České republice
    Komplexní vyhodnocení jakosti vody řeky Berounky
    Komplexní zhodnocení geofaktorů životního prostředí Jizerských hor
    Kontaminace labských sedimentů a plavenin polychlorovanými bifenyly a hexachlorbenzenem
    Kontaminace povrchových vod
    Kontaminace vodních toků v nivě dusičnany
    Kritické zátěže pro acidifikaci v povrchových vodách severovýchodních Čech a severní Moravy
    Kvalita povrchových vod v České Republice : splníme podmínky evropské směrnice?
    Kvalita povrchových vod v povodí řeky Šlapanky: modelová situace českého venkova
    Kvalita vody v řece Bílině
    Kvantitativní antropogenní zásahy do podzemní vody, jejich ekologické dopady a interakce podzemní a povrchové vody
    Kvartérní vápence a sírany z vltavského údolí u Máslovic
    Kyselost rašelinišť na Šumavě
    Lze berylium odstranit z vody filtrací přes polovypálený dolomit Semidol?
    Magdeburský seminář o ochraně vod Labe
    MAGIC library - a novel tool to assess acidification of lakes in Sweden
    Mass balance of nutrients and major solutes in the Plešné watershed-lake ecosystem in the 2001 hydrological year
    Metal speciation and attenuation in stream waters and sediments contaminated by landfill leachate
    Metody hodnocení hydrologického sucha
    Mezinárodní komise pro ochranu Labe
    Model reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration using 15N and 18O data, Karany, Czech Republic
    Modelling the recovery from acidification at the covered catchment experiment, Gardsjön, Sweden
    Modelová interpretace výsledků měření mísící zóny v Labi pod vypouštěním z ČOV Hradec Králové
    Modelování plošných zdrojů znečištění povrchových vod
    Monitoring kvality vody v oblasti jaderné elektrárny Dukovany
    Monitoring ve vodním hospodářství v rezortu MZe
    Monitoring zátěže hydrosféry uranovým průmyslem ve střední části povodí řeky Svratky
    Monitorování a hodnocení hydrosféry v ČR v souladu se směrnicemi ES v oblasti ochrany životního prostředí
    Možnosti aplikace modelu plošného znečištění v povodí Svratky
    Možnosti hodnocení znečištění povrchových vod podle metodiky OECD na příkladu radioaktivních látek
    Možnosti revitalizace drobných vodních toků - řešení na příkladu dvou případových studíí
    Napouštění zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
    Návrh revidovaného vymezení zranitelných oblastí podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb.
    Nebezpečí úniku uhlovodíků pro životní prostředí
    Negativní vlivy plošného znečištění na vodní toky a možnosti nápravy
    Některé problémy hlušinových odvalů ve vztahu k životnímu prostředí
    Nitrate pollution of a water resource - 15N and 18O study of infiltrated surface water
    Nitrátová směrnice z pohledu zemědělské praxe
    Nové postupy úpravy vody
    O zaměření a práci České limnologické společnosti
    Obnovit či neobnovit přečerpávání vody do Černého jezera?
    Obrana a obnova krajinných částí ohrožených důlní činností (využitím metody biologické regenerace krajiny)
    Obsah stopových prvků v biomase bentických organismů v řekách povodí Labe
    Ochrana a využití vod v příhraničním krystaliniku Ústeckého kraje
    Ochrana vod a ochranná pásma vodních zdrojů
    On the fractionation of natural organic matter during water treatment
    Oprámy u Kaznějova - příklad neřešené ekologické zátěže
    Optimisation of the coagulation process of surface water with high content of natural aluminium
    Organic Products Liberated into Surface Waters during the Weathering of Stockpiled Lignite
    Organic Solutes and the Recovery of a Bog Stream from Chronic Acidification
    Organic solutes and the recovery of a bog stream from chronic acidification
    Pasivní bodový vzorkovač vody a plavenin
    Peat bog water chemistry
    Peat bogs influence on runoff processes : case study of the Vydra and Křemelná River basins in the Šumava Mountains, southwestern Czechia
    Pesticidy v pitných vodách
    Photochemical and biological degradation of allochtonous dissolved organic carbon and its impact on alkalinity production in acidified lakes
    Photochemical release of metal species in stream waters
    Photochemical source of aluminum for sediments and its long-term impact on internal phosphorus cycling
    Podíl drenážního odtoku na celkovém odtoku z povodí
    Pojem chráněných území ve vztahu k připravované Rámcové směrnici EU pro vodní politiku
    Porovnání bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v roce 1999
    Posouzení ovlivnění vodních toků po ukončení těžby uranu v oblasti ložiska Olší
    Posouzení vlivu Jaderné elektrárny Temelín na hydrosféru podle protokolu z Melku : poznatky z vrcholného procesu EIA provedeného na mezinárodní úrovni v ČR
    Použití metod ASE a GPC při analýzách perzistentních organických polutantů v pevných vzorcích vodních ekosystémů
    Pracovní jubileum Ing. E. Hanslíka, CSc.
    Prášilské jezero
    Problematika analýzy povrchových vod a říčních sedimentů z hlediska stanovení stopových prvků (težkých kovů)
    Problematika důlních vod a ochrana kvality povrchových vod při jejich vypouštění
    Průzkum sedimentů v oblasti přítoku Moravice do vodní nádrže Slezská Harta
    První rok systematického monitoringu chemického složení atmosférické depozice v koněpruské oblasti
    První zpráva o plnění 'Akčního programu Labe' : mezinárodní komise pro ochranu Labe, Magdeburg, 1998
    Předběžné hydrologické vyhodnocení povodní v červenci 1997
    Předpovídání povodní v České republice
    Přípravy k zavedení směrnice EU o jakosti povrchových zdrojů pitné vody
    Příspěvek k problematice výskytu a složení huminových látek ve vodách povodí přehradní nádrže Fláje
    Půl století sledování jakosti vody hraničních toků s Rakouskem
    Recentní vápence (pěnovce) v okolí České Třebové (14-32 Ústí nad Orlicí)
    Recovery of acidified catchments in the extremely pollutated Krušné hory Mts., Czech Republic
    Registr chráněných území - opomíjená součást rámcové směrnice pro vodní politiku EU
    Response of drinking-water reservoir ecosystems to decreased acidic atmospheric deposition in SE Germany: signs of biological recovery
    Retence antropogenní síry v půdách: faktor bránící okyselení šumavských povrchových vod
    Role of Norway spruce monoculture in soil and water acidification
    Role of organic solutes in the chemistry of acid-impacted bog waters of the western Czech Republic
    Secondary soil phases controlling surface water chemistry during experimental acidification at the Bear Brook Watershed in Maine, USA
    Sledování jakosti vody v povodí Flájského potoka v Krušných horách
    Sledování kvality vody v povodí Teplé
    Sledování náklonů a hladiny spodních vod při úpatí Krušných hor z hlediska stability v oblasti Jezeří
    Sloučeniny aktivního chloru a jejich monitoring v hydrosféře České republiky
    Složení povrchových vod na území NP Šumava
    Solid-water partitioning of elements in Czech freshwaters
    Současné problémy a nové trendy v důlní hydrogeologii
    Spatial and temporal changes in aluminum, iron, and base cations during an acidic episode at East Bear Brook, Maine USA
    Specific pollution of surface water and sediments in the Klabava River basin
    Specifické znečištění povrchových vod a sedimentů v povodí Klabavy
    Srovnání povodí ovlivněného průmyslem s intenzivně zemědělsky obhospodařovaným povodím
    Stanovení distribučního koeficientu pro sorpci umělých radionuklidů ve vodním prostředí
    Stav trofie našich vodních zdrojů na mapách
    Stream water recovery in the Czech Republic? - Results from the GEOMON network of catchments
    Streamwater acidification in the Krušné hory, northern Bohemia, Czech Republic
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 1, Regional changes in the Slavkov Forest, Czech Republic between 1991 and 2001
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 2, Monitoring of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 3, Modelling of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
    Studium chemismu povrchových a podzemních vod v oblasti těžby a zpracování pyritových surovin v oblasti barrandienského proterozoika
    Sulfate oxygen isotopes in Central European forests and wetlands
    Synoptic situations and pollutant concentrations in fog water samples from the Milešovka Mt.
    Šumavská sladkovodní společenstva thecamoeb (Testacea)
    Termální vody u Aquas Calientes v Nikaragui
    Těžké kovy v povodí Odry
    Toky jako recipienty odpadních vod - dnes a zítra
    Toxicity of arsenic and antimony in the area of Cu-Ag deposit Ľubietová
    Toxické riziko znečištění povrchových vod
    Trend assessment of deposition, throughfall and runoff water chemistry at the ICP-IM station Kosetice, Czech Republic
    Trends of water quality of the Elbe River
    Úloha a zkušenosti státní geologické služby v procesu ostraňování starých ekologických zátěží
    Uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách České republiky
    Určení zdrojů fosforu eutrofizované Hornoveské nádrže
    Use of sulphur-35 to study rates of migration of atmospheric sulphate at Jezeri Catchment, Czech Republic
    Using sulfur and lead isotope ratios to trace the movement of a groundwater contamination plume: Toxic waste repository Pozdatky, Czech Republic
    Úvahy nad chystanou novelou vodního zákona
    Vliv drenážních systémů na koncentrace dusičnanů v povrchových vodách v povodí VN Švihov
    Vliv důlní činnosti na kvalitu vody v řece Olši
    Vliv jaderné elektrárny Dukovany na obsah radioaktivních látek v řece Jihlavě a nádržích Dalešice a Mohelno v období 2001-2009
    Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších
    Vliv odpadních vod z jaderné elektrárny Temelín na obsah tritia ve Vltavě a Labi do roku 2008
    Vliv odpadních vod z JE Temelín na obsah tritia ve Vltavě a Labi
    Vliv oteplování na chemizmus vod šumavských jezer
    Vliv poklesu atmosférické depozice na chemické složení vod Slavkovského lesa
    Vliv povodně v červenci 1997 na jakost povrchových a podzemních vod
    Vliv průmyslového areálu Pardubice-Semtín na kvalitu složek vodních ekosystémů Labe z hlediska specifických organických polutantů
    Vliv rašelinišť na kvalitu surové vody z vodárenských nádrží
    Vliv úprav na OK83 na ekologický stav Botiče
    Vliv vybraných ekologických zátěží na tok Labe
    Vliv zemědělského znečištění na kvalitu povrchových vod v povodí Šlapanky
    Vodohospodářská bilance jakosti povrchových vod
    Vodohospodářský výzkum v báňském sektoru prováděný ostravskou pobočkou VÚV
    Vodohospodářských 50 let aneb vodní právo
    Vody
    Vyhodnocení monitoringu jakosti vod v malém zemědělsko-lesnickém povodí: diskrétní a kontinuální přístup
    Vypouštění odpadních vod z čistíren odpadních vod ve vztahu k platné legislativě
    Výskyt toxických kovů v ekosystémech vybraných pražských nádrží
    Výsledky regionálního mapování povrchových vod ČR
    Výstup organických produktů zvětrávání ze skládek uhlí do půd
    Využití izotopových analýz pro ověření zdrojů kontaminace dusíkatými látkami v modelovém území severní části třeboňské pánve (22-42 Bechyně, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 23-31 Soběslav, 23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Využití kalů z čištění odpadních splaškových vod pro účely ozelenění odvalu po těžbě a zpracování radioaktivních surovin
    Vývoj jakosti povrchových vod v povodí Cidliny
    Vývoj jakosti vody v tocích a hodnocení revitalizačního efektu
    Vývoj kvality vody v řece Bílině
    Výzkumná a plánovací etapa návrhu ochranných pásem vodárenské nádrže Švihov na Želivce
    Vzorkování - současné metodické a normativní zajištění a návaznost na standardy Evropské unie
    Vzorkování povrchových a podzemních vod
    Water quality changes and its trends in the Czech Republic
    Will the river Irtysh survive the year 2030? Impact of long-term unsuitable land use and water management of the upper stretch of the river catchment (North Kazakhstan)
    Wstepne wyniki badan oncentracji radu i radonu w wodach podziemnych i powierzchniowych górnej czesci zlewni Kamienicy (Masyw Snieznika, Sudety).
    Zanieczyszczenie wód podziemnych związkami azotowymi na obszarze Pragi - zastosowanie izotopów 15N i 18O
    Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniach hydrochemicznych wybranych zlewni sudeckich
    Zatížení Labe DDT
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Změny biologické dostupnosti těžkých kovů v urbanizovaných tocích
    Zmeny chemického zloženia povrchovej vody pri infiltrácii
    Změny hydrogeologických poměrů v oblasti po ukončení těžební činnosti v Rosických uhelných dolech
    Změny kvality vody v zemědělských oblastech Česka
    Znečištění řek klesá - ale je tu stále a vyvíjí se
    Zranitelné oblasti