Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    vodní hospodářství
Článek
    1. Hydrogeologické novinky ze Železných hor a přilehlé Dlouhé meze
    55 years of the Institute of Hydrodynamics of the AS CR, v. v. i.
    Akosť vod v tokoch na území hlavního mesta SR Bratislavy
    Aktivity mezinárodní komise pro ochranu Labe v analytice vod
    Aktuální inženýrskogeologické problémy v severočeském hnědouhelném revíru
    Akumulace říčního odtoku nádržemi v povodí horního toku Odry na území České republiky
    Anastomózní říční systém v CHKO Litovelské Pomoraví (24-22 Olomouc)
    Apercu sur l'hydrogéologie tcheque
    Assessment of polluted sediments in canalised section of Czech Elbe river
    Assessment of the groundwater bodies
    B-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví
    Bilance podzemních vod jako nástroj vodohospodářského plánování
    Characterisation of the groundwater bodies in the crystalline complex of the Jihlava River basin
    Charakteristika vodohospodářské štoly ražené v Bělečském údolí (24-14 Boskovice, 24-12 Lelekovice)
    Cielový projekt základného výskumu 04 Procesy vzniku, ochrana a využiteĺnosť zdrojov pitnej vody
    CityNet - společný evropský vědecký projekt o nakládání s vodami v urbanizovaných územích
    Concentration of radon in water and air in treatment plants
    Crystalline rock aquifers: their occurrence, use and importance
    Činnost VÚV TGM v oblasti šíření vědeckotechnických informací
    Čs. vodní hospodářství v tržních podmínkách
    D-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Třeboňsko
    Děčínská termální struktura a Lázně Svatého Josefa
    Dlouhodobý monitoring oblasti nádrží Dalešice a Mohelno a JE Dukovany
    Do Bavorska za revitalizacemi
    Důlní vody s nadlimitním obsahem síranů a možnosti jejich čištění
    The effect of cellular organic matter produced by cyanobacteria Microcystis Aeruginosa on water purification
    The effects of coal mining on the landscape of the Ostrava region
    Ekologické důsledky dolování na Karvinsku
    Ekologický model recirkulácie alkalických odpadových vod z úpravy Fe rúd
    Ekologický nivní fenomén
    Ekonomické nástroje ochrany vody ve vyspělých evropských zemích
    Ekosystémové služby - nový pohled na užívání a ochranu vod
    Enrichment of radon-222 in water during groundwater treatment processes
    Eroze a ochrana v naší krajině - včera, dnes a zítra
    Estudio hidrogeológico del sector Norte de los Departamentos de La Libertad, San Salvador y Cuscatlán, El Salvador
    Evidence odběrů a vypouštění vody a vodohospodářská bilance
    Fakta a mýty kolem povodní
    Faktory ovlivňující koncentraci některých prvků v geologickém profilu
    Faktory ovlivňující předpovědi režimu podzemní vody
    Fyzikální a chemické vlastnosti vod v okolí Luhačovic
    Geofyzikální měření v bedřichovském tunelu
    Geologické poměry ložiska černého uhlí Mělník-Benátky nad Jizerou
    Geologické práce hrazené ze státního rozpočtu realizované v roce 1999
    Geologie západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Groundwater Potential in the Crystalline of the Bohemian Massif in Upper Austria - Feasibility Study
    Historie asanačně-rekultivačních prací v Ostravsko-karvinském revíru (OKR)
    Hlubinné dobývání kaolinu na Karlovarsku
    Hluboká dědičná štola na Radlíku u Jílového: vývoj názorů na historii a lokalizaci v průběhu 20. století
    Hodnocení fluviálních systémů jako součást revitalizační studie povodí
    Hodnocení režimu a jakosti podzemní vody v oblasti územní působnosti pobočky ČHMÚ Brno
    Holistický přístup ke struktuře a funkci mokřadů a jejich degradaci
    Human Impacts on the River Flow: Case Study Upper Oder Basin
    Hydrické rekultivace jako součást obnovy krajiny v Podkrušnohoří
    Hydroekologický informační systém Výzkumného ústavu vodohospodářského
    Hydrogeológia Belanských Tatier a severných svahov Vysokých Tatier
    Hydrogeological survey of environmental contamination from Soviet Army bases in the Czech Republic
    Hydrogeologická a hydrogeochemická charakteristika podzemných vod mladšieho paleozoika sv.svahov Nízkych Tatier
    Hydrogeologická charakteristika neogénnych a kvartérnych kolektorov v severovýchodnom okolí Košíc
    Hydrogeologická problematika Alžírska
    Hydrogeologická rajonizace 2005
    Hydrogeologická rajonizace České republiky
    Hydrogeologické aspekty racionálního využití opuštěných důlních prostor
    Hydrogeologické aspekty racionálního využití opuštěných důlních prostor
    Hydrogeologické poměry severního ukončení skupiny Branné (14-22 Jeseník)
    Hydrogeologické poměry starých důlních děl z. od Uničova (14-44 Šternberk)
    Hydrogeologické vlastnosti moravskoberounského souvrství (14-44 Šternberk, 15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun)
    Hydrogeologie bedřichovských tunelů a jejich okolí
    Hydrogeologie okresu Svitavy
    Hydrogeologie SHP a přilehlé části Krušných hor
    Hydrogeologie vápenců sovineckého devonu (14-44 Šternberk)
    Hydrogeologiické poměry ramzovského nasunutí mezi Habarticemi a Olšany (14-23 Králíky, 14-41 Šumperk)
    Hydrological consequences of the climatic changes
    Hydrological regime of the riparian landscape of the Morava river in the light of the past and recent changes
    Hydrologická bilancia a optimálna využitelnosť podzemných vod v karbonátových horninách
    Hydrologie Moravského krasu
    Impact of diffuse agricultural pollution sources on groundwater quality in the Czech Republic
    In memoriam doc. RNDr. Václav Zajíček, CSc.
    Ing. Jiří Kališ, CSc. Sedemdesiatpäťročný
    Input and fate of anthropogenic estrogens and gadolinium in surface water and sewage plants in the hydrological basin of Prague (Czech Republic)
    Integriertes Wassermanagement in grenzübergreifenden Einzugsgebieten - Grenzgebiet Deutschland-Tschechische Republik
    Jak se u nás mají revitalizace?
    Jezera zbytkových jam po těžbě hnědého uhlí
    Klimatická změna a její vliv na vodní režim
    Klimatické změny a vodní zdroje v povodí Vltavy : modely klimatických změn pro vodní zdroje k roku 2085
    Kolísání a tendence v režimu odtoků povodí českého Labe
    Kontaminace povrchových vod
    Krajina důlních oblastí severních Čech
    Krasová hydrogeologická struktura masivu Králického Sněžníku (14-23 Králíky)
    Kvalita podzemných vôd
    Lakes and water reservoirs in the Czech Republic
    Laserová fotogrammetrie stěn bedřichovského tunelu (úsek A)
    Ledové jevy na malých tocích
    Likvidace uranových dolů a návrhy racionálního využití důlních děl
    Limnologická studie jezera v lomu Velká Amerika
    Lom Hraničná u Jablonce nad Nisou - průmyslový analog kaverny v granitovém masivu
    Magdeburský seminář o ochraně vod Labe
    Magmatická stavba a puklinová síť v okolí bedřichovských tunelů
    Malé vodní nádrže - významný krajinný prvek
    Mapa jakosti zdrojů podzemních vod ČSR 1:200 000
    Meandry Litavky - Návrh na vyhlášení přírodní památky
    Mineralogie, izotopie a termometrie výplní puklin a hydrotermálních žil v bedřichovském tunelu (úsek A a B)
    Modelové řešení zranitelnosti křídového kolektoru
    Moravské poříční a údolní nivy, povodně a lidé
    Morfotektonická analýza západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje
    Možnost využití akumulace důlních vod v zatopených uranových dolech pro vodárenské účely
    Možnosti zlepšení jakosti pitné vody v České republice
    Můžeme v hydrologii sdružovat neurčité informace a znalosti?
    Natura 2000 a vodní hospodářství
    Návrhy na zvyšování biodiverzity ekosystému řeky Moravy
    Některé aspekty spolupráce Povodí Odry, a.s. s báňským sektorem
    Některé problémy zajištění ochrany a hospodárného využívání nerostných zdrojů
    Některé vodohospodářské poznatky ze zahraničí - III.část
    Některé vodohospodářské poznatky ze zahraničí IV.závěrečná část
    Ničivé povodně již byly, nebo jich bude ještě víc?
    Niva - důležitý hydrogeologický fenomén
    Nová koncepce řešení pásem hygienické ochrany povrchových vodních zdrojů
    Numerical solution of re-suspension of cohesive sediments in the reservoir of Střekov on the lower reach of Czech Elbe
    Ochrana podzemních vod a jejich vlastnictví
    Ochrana přírody v dějinách hornictví
    Optimalizace využívání a ochrany podzemních vod s ohledem na ostatní složky životního prostředí: polická pánev
    Paměť krajiny
    Paměť vody : i Krčín pochybil?
    Pan Ing. Vok Malínský, CSc.
    Pásma hygienické ochrany zdrojů podzemních vod, jejich funkce a účinnost
    Petrografie a geochemie hornin vodárenských tunelů
    Plaveninový režim jako ukazatel intenzity vodní eroze v horských zalesněných povodích (na příkladu Moravskoslezských Beskyd)
    Plaveninový režim v povodí horní Ostravice nad vodárenskou nádrží Šance v letech 1996 a 1997
    Podíl drenážního odtoku na celkovém odtoku z povodí
    Podna voda v systéme využitelných vodných zdrojov
    Podzemné vody Slovenského krasu a možnosti ich využitia
    Podzemní vody - významný zdroj jakostních vod pro hromadné zásobování pitnou vodou na Ostravsku
    Podzemní vody a organizace a.s. Povodí
    Podzemní vody Příhrazské vrchoviny a jejich ochrana
    Pojem chráněných území ve vztahu k připravované Rámcové směrnici EU pro vodní politiku
    Posibilities for reduction of radon content by non-aerating water treatment technologies
    Posouzení vlivu Jaderné elektrárny Temelín na hydrosféru podle protokolu z Melku : poznatky z vrcholného procesu EIA provedeného na mezinárodní úrovni v ČR
    Potřeba aktualizace navrhování revitalizačních opatření ve vodohospodářském plánování
    Povodeň v červenci 1997 v povodí Odry
    Povodí Moravy a katastrofální záplavy 1997
    Povodně na drobných tocích z pohledu ochrany krajiny
    Povodňová revitalizace: technické zásahy versus přirozený vývoj
    Pozice bedřichovských tunelů v modelu tektonické sítě granitového masivu
    Present state of acidification of reservoirs in the Jizera Mountains, Czech Republic
    Priehrada Gabčíkovo a kvalita podzemných vod
    Príspevok Slovenska k rozvoju banskej čerpacej techniky
    Problematika podzemních vod v díle G.C. Laubeho
    Problematika revitalizace vodních toků v poddolovaném území
    Problematika skládkových vod
    Problematika starých antropogenních zátěží jihovýchodní Moravy
    Proces preparace zvodněného systému narušeného antropogenní činností a jeho matematické modelování
    The process of restoration of a water-bearing system affected by industrial Activity of Man and its modelling
    Prof. Ing. Dr. Ladislav Votruba, DrSc. : 6.5.1914 - 1.10.2002
    Prof. Ing. Dr.h.c. Pavel Gabriel, DrSc. 75-ročný
    Předběžné výsledky sedimentologického studia přehradních sedimentů nádrží Horní Bečva (Beskydy) a Pastviny (Orlické hory) (14-14 Žamberk, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Předpovědi letního nebo podzimního zvýšení hladiny podzemní vody na příkladu vrtu V 12 v Baníně
    Přehodnocení inženýrskogeologické situace sokolovské hnědouhelné pánve pro umožnění obnovy krajiny, rozvoje sídel a infrastruktury
    Přírodní zajímavosti Kimberley
    Příspěvek k hodnocení rybničních sedimentů (geneze, legislativa, zdravotní rizika)
    Příspěvek k poznání vývoje některých ukazatelů chemismu podzemní vody v jímacím území u Kněžpole v nivě Moravy
    Příspěvek k určení vlivu geografických podmínek na průběh povodně v červenci 1997
    Přitahuje vegetace vodu?
    Půda je naším největším bohatstvím : neprodávejme pole, může se nám hodit
    Radon in public water supplies of South Bohemian Region
    Regionální hydrogeologický výzkum polické křídové pánve (04-31 Meziměstí, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice)
    Retenční funkce Třeboňské rybniční soustavy
    Revitalizace a hydroinformatika na Ploučnici
    Revitalizace Boreckého potoka u Vlašimi
    Revitalizace Isary v Mnichově
    Revitalizace krajiny při exploataci a útlumu hlubinné těžby
    Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků : dokončení z minulého čísla
    Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků
    Revitalizace Slupského potoka v Neustupově
    Revitalizace úseku Slupského potoka v Neustupově
    Revitalizační aktivity na řece Moravě
    Revize pásem hygienické ochrany (PHO) březovského vodovodu (24-12 Letovice, 14-34 Svitavy)
    Režim podzemních vod s volnou hladinou
    Rozvoj GIS v oblasti vodního hospodářství
    Řešení havarijních kontaminací horninového prostředí v Českém geologickém ústavu - pobočka Brno (14-41 Šumperk, 23-23 Jihlava, 24-12 Letovice, 24-34 Brno-venkov, 24-41 Vyškov)
    Říční krajina - příčiny a způsoby narušování jejího ekologického kontinua
    Říční ramena - ohrožený krajinný fenomén : možnosti jejich obnovy z hlediska podpory biodiverzity v povodí
    Seizmicita a recentní pohyby ve vodárenských tunelech a jejich okolí : seizmická měření v prostoru přehrady Josefův Důl
    Sekundární minerály na stěnách tunelů v Bedřichově a Souši
    Seminář Podzemní voda ve vodoprávním řízení 10
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení IX"
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení V"
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení VI"
    Setkání českých a slovenských hydrologů
    Sledování plavenin v ČR a jeho vyhodnocení pro Labe
    Sledování úpravny vody Znojmo a vývoj jakosti vody v nádrži
    Small Catchment Studies in the Tropical Zone
    Současný stav a vývojové tendence Ostravských vodáren a kanalizací
    Specializovaná ochrana v územní působnosti Povodí Ohře, a.s.
    Specializovaná protipovodňová ochrana na území Povodí Ohře
    Springs in the Low Carpathians: comparison of two classifying criteria
    Stanovení limitu ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví
    Stanovení nepolárních extrahovatelných látek v technologii vody
    Stochastický model puklinové sítě a magmatické stavby bedřichovského tunelu
    Stopovací zkoušky v krasu skupiny Branné v Rychlebských horách (14-22 Jeseník)
    Strukturní výzkum v bedřichovském tunelu a okolí v prostředí GIS
    Střety zájmů mezi ložiskem a krajinou v průběhu průzkumu počátku těžby a likvidace na příkladu ložiska Křižanovice
    Sympozium o dálkovém průzkumu vodních zdrojů
    Systémová analýza provozu energetické soustavy Dukovany-Dalešice a impaktů do okolní krajiny
    Technická památka mezinárodního významu - vodní kolo dolu Drkolnov v Příbrami
    Teorie možnosti v hydrologii a vodním hospodářství
    TRANSCAT system prototype for water management decision support
    Trvalé sledování vlivu srážek a výšky hladiny vody na půdní objemovou vlhkost ve svrchní vrstvě půdy v povodí Dyje
    Trvale udržitelný rozvoj a vodní hospodářství
    Třesínská krasová zvodeň při východním okraji Českého masívu a problémy jejího racionálního využití a ochrany
    Údolí nivy v hydroekologických mapách
    Uplatnenie ekologických hĺadísk pri výstavbe vodného diela Sereď
    Uran v granitech krkonošsko-jizerského masivu a jejich minerálech
    Uran v podzemní vodě a na stěnách bedřichovského tunelu v úseku A - hydrochemické následky okysličování EDZ
    Uses and Limitations of Groundwater Vulnerability Maps
    Vegetační porost krajiny a vodní hospodářství
    Vizualizace a 3D modely tektonické sítě bedřichovského tunelu
    Vliv klimatických změn na vodní zdroje v Andách : hrozba tajících ledovců
    Vliv vodních nádrží na životní prostředí
    Vltavská kaskáda pod tlakem vody a událostí
    Voda nad zlato : investice do získávání pitné vody porostou
    Voda v dějinách dobývání a zpracování rud
    Vodárenské tunely a podzemní převaděče povrchových vod v Jizerských horách
    Vodní bilance : komplexní systém bilancování množství a jakosti povrchových a podzemních vod
    Vodní hospodářství je věcí veřejného zájmu
    Vodohospodársko-hydrogeologické mapy
    Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Vltavy za rok 2002
    Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve
    Vodohospodářské zhodnocení povodňové události roku 1997 a závěry vyplývající pro povodí Odry
    Vodohospodářských 50 let aneb dlouhodobé plánování
    Vodohospodářských 50 let aneb vodní právo
    Vodohospodářských 50 let aneb vodohospodářské elegie
    Vody
    Vplyv erózie koryta Dunaja na zdroje podzemnej vody v pririečnej zóne
    Výhled využití podzemních zdrojů pitné vody na Ostravsku
    Výsledky stoletého pozorování hladiny podzemní vody ve vrtu V 12 v Baníně
    Výstavba vodních nádrží v mostecko-komořanské oblasti
    Využití důlních vod ostravsko-karvinského revíru v provozu úpraven uhlí
    Využití Geografického informačního systému při ochraně podzemních vod
    Využití údajů o podzemním odtoku pro bilancování využitelnosti zdrojů podzemní vody
    Využívání důlních vod a vod štěrkovišť z hlediska možnosti jímání vody k veřejnému zásobení
    Vývoj jakosti povrchových vod v povodí Cidliny
    Výzkum a činnost katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU v Praze
    Výzkum procesů vzniku sekundárních karbonátových forem na povrchu betonu ve vodárenském tunelu v Bedřichově
    Význam malých vodních nádrží pro životní prostředí
    Významné životní jubileum prof. Ing. Karla Nacházela, DrCs.
    Významné životní jubileum prof. Ing. Karla Nacházela, DrSc. (nar. 11. 11. 1934)
    Vzpomínka na Ing. Stanislava Čurdu, CSc.
    Water management in the Czech Republic at the beginning of 21st century
    Will the river Irtysh survive the year 2030? Impact of long-term unsuitable land use and water management of the upper stretch of the river catchment (North Kazakhstan)
    Za profesorem Adolfem Paterou
    Zachrání poušť žíznivé?
    Zemřel prof. Ing. Ladislav Žáček, DrSc.
    Zkušenosti z aplikace programu revitalizace říčních systémů
    Zlatá stoka třeboňská jako kulturní technická památka světového významu
    Změna klimatu a její důsledky pro vodní hospodářství
    Změny a zvláštnosti vodního režimu řeky Ostravice
    Změny koryta dolní Dyje v období 1830-2001 způsobené antropogenní činností
    Změny v korytě a údolní nivě Blanice mezi Tišovicemi a Vodňany při povodni v srpnu 2002