Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    vodní režim
Článek
    Akumulace říčního odtoku nádržemi v povodí horního toku Odry na území České republiky
    Analysis of water effect on slope stability in clayey rocks
    Analýza vlivu vody na stabilitu svahu v jílovitých horninách
    Bilance, režim a chemismus plavenin říčky Blšanky
    Condition for formation and extension of mineral and textural waters in the Western Carpathians. Monothematic issue dedicated to XXIX IAH congress, 6-10 September 1999, Bratislava, Slovak Republic
    Časová a prostorová variabilita vybraných klimatologických a hydrologických prvků na území Krkonoš za období 1961-2000
    Česká hydrologická služba
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část I, Ovlivnění hydrologického cyklu Bíliny
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část II, Varianty zatápění zbytkové jámy
    Efektivita provedených revitalizačních zásahů při zpětném procesu zmeandrování toků z hlediska ochrany krajiny a možností zvýšení zadržení vody
    Effects of groundwater exploitation on the Borjomi mineral water reservoir in Georgia
    Environmental impact of mining activity in the Upper Silesian Coal Basin (Poland)
    Funkce zemědělských odvodňovacích systémů v současných a budoucích hospodářských a klimatických podmínkách
    Groundwater flow in crystalline carbonates (Jeseniky Mts., Czech Rep.): Using stream thermometry and groundwater balance for catchment delineation
    History and environmental impact of mining in the Ostrava-Karviná coal field (Upper Silesian Coal Basin, Czech Republic)
    Hodnocení režimu a jakosti podzemní vody v oblasti územní působnosti pobočky ČHMÚ Brno
    Hodnocení sezonality kulminačních průtoků v povodí Berounky
    Hydroekologický výzkum ÚH AV ČR v Jizerských horách
    Hydrogeological and Geotechnical Changes in Sokolov Basin Caused by Coal Mining
    Hydrogeologie hranického devonu se zvláštním zřetelem k lázním Teplicím nad Bečvou. (Význam styku českého masivu a karpatské soustavy pro genezi minerálních vod)
    Hydrogeologie minerálních pramenů v Karlově Studánce pod Pradědem
    Hydrological regime of some springs in the Upper Oder River Basin
    Hydrological regime of the riparian landscape of the Morava river in the light of the past and recent changes
    Hydrologické charakteristiky režimu podzemních vod
    Hydrologický režim podzemních vod a pramenů
    Hydrologický výzkum v malých zemědělských povodích
    Influence of cosmogenic factors on groundwater regime
    K problematice režimu napjatých zvodní
    Klimatická změna a její vliv na vodní režim
    Klimatické změny a vodní zdroje v povodí Vltavy : modely klimatických změn pro vodní zdroje k roku 2085
    Kolísání a tendence v režimu odtoků povodí českého Labe
    Konference Hydrologie malého povodí 2014
    Konference "Hydrologie půdy v malém povodí"
    Konference s mezinárodní účastí "Hydrologie malého povodí 2008"
    Krátkodobá predikce odtoku modelem PONS na vybraných povodích
    Kvantitativní antropogenní zásahy do podzemní vody, jejich ekologické dopady a interakce podzemní a povrchové vody
    Libišská tůň v přírodní rezervaci Černínovsko: současný stav a antropogenní narušení ekosystému fluviálního jezera z komplexně limnologického pohledu
    Limnologická studie Čertova jezera
    Malá povodí jako trvalý zdroj informací
    Malé vodní nádrže - významný krajinný prvek
    Mělké podzemní vody kvartéru Ostravska
    Minulosť a možnosti hydrologického výskumu v malých povodiach na Slovensku
    Modelování rozvodnice a primárních terénních charakteristik na experimentálním povodí Modrava 2
    Modelování vlivu klimatických změn na hydrologický režim v ČR
    Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje
    Možnosti a omezení Ellenbergových indikačních indexů pro odhad změn vodního režimu v Jizerských horách
    Niektoré možnosti využitia štatistického spracovania režimných pozorování
    Niektoré poznatky o režime hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov na území Slovenska
    Nové trendy geografického výzkumu jezer v Česku
    Podíl drenážního odtoku na celkovém odtoku z povodí
    Povodně a klimatické změny
    Príspevok k riešeniu problematiky režimu podzemných vôd v Liptovských Tatrách
    Pro vodu i proti vodě : smysluplná opatření v krajině
    Problematika změn vodního režimu v důsledku hornické činnosti v západní části SHP
    Prognóza obnovení přírodního hydrologického režimu termy Pravřídla v Teplicích po zastavení čerpání z Obřího pramene na Duchcovsku
    Předběžné hydrologické vyhodnocení povodní v červenci 1997
    Předběžné zhodnocení režimu podzemních vod v roce 1999
    Přehled a posouzení vlivu nejvýzmanějších technických sanačních opatření realizovaných po průvalech ryolitových vod do dolů Döllinger, Viktorin a Gisela pro zajištění stability Teplické termy
    Reconstruction of nitrate pollution of water resources using 15N and 18O data - case studies
    Revitalizace vodního režimu na výsypkách
    Revitalizační aktivity na řece Moravě
    Režim podzemních vod Bytčanské kotliny a jeho ovlivnění vážskou derivací
    Režim podzemních vod s volnou hladinou
    Režim podzemných vôd s napätou hladinou
    Režim prameňov puklinovo-krasových vôd SV svahov Nízkych Tatier
    Setkání českých a slovenských hydrologů
    Simulation of the influence of rainfall redistribution in spruce and beech forest on the leaching of Al and SO42- from forest soils
    Sledování režimu podzemních vod v údolních nivách na jižní Moravě
    Soil moisture dynamics in levees during flood events - variably saturated approach
    Soil water regime in head water regions - observation, assessment and modelling
    Teplota drenážní vody jako indikátor formování odtoku
    Testování retenční schopnosti půdy
    Trendy ve vývoji odtoku v povodí Otavy
    Tvorba dešťového odtoku z malého horského povodí
    Vegetační porost krajiny a vodní hospodářství
    Vliv drenážních systémů na koncentrace dusičnanů v povrchových vodách v povodí VN Švihov
    Vliv klimatické variability a antropogenní činnosti na podzemní odtok
    Vliv klimatických změn na hydrologický režim povodí Jizery podle regionálních klimatických scénářů
    Vliv odvodnění na půdní a hydrologické režimy
    Vliv poddolování na režim mělkých podzemních vod v kvartéru na Ostravsku ve vodárenské perspektivě kraje
    Vliv rekultivace na retenční a další ekologické funkce povrchu výsypek
    Vliv vegetační pokrývky na režim odtoku povrchové a podzemní vody
    Vliv velkých staveb na odtok v zemědělsko-lesním povodí Cerhovického potoka
    Vliv vodních nádrží na životní prostředí
    Vodní režim krystalinika a nitráty ve vodách
    Výsledky 70-letého pozorování podzemní vody ve vrtu V-12 v jímacím území brněnského vodovodu
    Využití matematického modelu pro posouzení navržených protipovodňových opatření v lukách u Příchovic
    Význam mokřadů pro ovlivnění vodní bilance krajiny
    Vzťah zrážok k režimu studených a termálnych krasových vôd v Západných Karpatoch
    Water regime changes due to deforestation induced in Czech Republic
    Změna klimatu a její důsledky pro vodní hospodářství
    Změny a zvláštnosti vodního režimu řeky Ostravice