Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    využití území
Článek
    8 - Sesuvy a katastrofický zemní proud v Brumově - Bylnici (Hluboče)
    45 let CHKO Moravský kras
    Antropogenně ovlivněný reliéf okrajové části České tabule
    Antropogenní jezera Česka
    Aplikace počítačového modelování při řešení rekultivační problematiky Dolů Bílina
    Application of MAGIC on a forest dieback affected catchment in the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Application of the engineering-geological conditions in land-use plans in the Petrvald Region (Czech Republic)
    Application of two biogeochemical models (PnET-BGC/CHESS and MAGIC) to the Lysina Catchment, Czech Republic
    Badania geologiczne obszarów prawnie chronionych na pograniczu polsko-czeskim
    Changes of runoff regime according to human impact on the landscape
    Continuous soil lost modelling in the Haraska watershed (SE Moravia) - an application of 4D digital landscape model
    Convergence of cultural landscape on the Czech-Bavarian border in Šumava Mts.
    Českosaské Švýcarsko - historie a současnost středoevropské romantické krajiny
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Destructional landforms arised from extreme events in the Desná River valley and their vegetation
    Difúzní znečištění vod ve světovém měřítku
    Ekologický nivní fenomén
    Experimentální výzkum povodňového odtoku v oblastech s poškozenými porosty
    Fakta a mýty kolem povodní
    Funkce zemědělských odvodňovacích systémů v současných a budoucích hospodářských a klimatických podmínkách
    Geografické podmínky vzniku povodní
    Geologické podklady pro krajinotvorné programy
    Geomorfologická transformace brachysynklinální elevace Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika)
    Geomorfologická transformace brachysynklinály Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy)
    Geomorphic evolution of mid-mountain drainage basins under changing human impacts, East Sudetes, SW Poland
    Historie dobývaní černého uhlí ve Východočeských uhelných dolech
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín: 1. etapa prací
    Hospodaření s prostorem krajiny
    Hydrické rekultivace jako součást obnovy krajiny v Podkrušnohoří
    The influence of deep mining damping on the processes in lithospere [lithosphere] and environment : Příbram uranium deposit after termination of mining
    Institutional fragmentation as an impediment to sustainable land-use in the Morava River floodplain
    Interpretation of the sediment record of Lake Mladotice (western Czech Republic) in relation to flood events and pre- to postcommunist change in land use
    Kolísání a tendence v režimu odtoků povodí českého Labe
    Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činnosti v Ústeckém a Karlovarském kraji
    Krajina jako dynamický, živý systém - člověk řídí toky energie, vody a látek v krajině
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 2. část, Proměnlivost krajinného rázu - typické a rozlišující znaky
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 3. část, Obraz krajiny
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 4. část, Cíle a limity ochrany krajinného rázu
    Land use and landscape changes in Czechia during the period of transition 1990-2007
    Landscape character assessment (case study of the Hustopeče cadastral area, South Moravia, Czech Republic)
    Landscape, settlement and floods in the Hanušovice/Jindřichovice model region (Northern Moravia)
    Landuse changes as indicator of flood risk
    Limnologická studie jezera v lomu Velká Amerika
    Lineární eroze v povodí Manětínského potoka
    Mezinárodní kongres o báňských sanacích a ekologických rekultivacích ISC Berlin 2005
    The Mladotice Lake, western Czechia: the unique genesis and evolution of the lake basin
    Modelling of soil erosion hazards as a response of land use changes
    Modelování plošných zdrojů znečištění povrchových vod
    Modelování vlivu krajinného pokryvu na srážkoodtokové vztahy v povodí Olše
    Modelování vlivu lesa na srážkoodtokové vztahy a vodní erozi s pomocí GIS
    Moravský kras - turistický magnet České republiky
    Možnosti aplikace modelu plošného znečištění v povodí Svratky
    Návrh alternativního využití starých a opuštěných důlních děl v České republice
    Nová krajina Mostecka po těžbě hnědého uhlí
    Nová tvář Velebudické výsypky - Hipodrom
    Nové projekty výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu
    Nový přístup k sanaci a rekultivaci lomů s uplatněním hledisek krajinného rázu (zahlazení důsledků hornické činnosti po povrchové těžbě vápencových a stavebních surovin - vytváření nové morfologie povrchu)
    Obnova rybníků, mokřadů a úprava odvodnění ke zvýšení retence vody na zemědělských pozemcích v pramenné oblasti Cidliny na Jičínsku
    Ochrana krasové krajiny a její využití
    Ochranná pásma zdrojů podzemních vod - ano či ne?
    Paměť krajiny
    Poslání sítě chráněných krajinných oblastí
    Povodeň v červenci 1997 v povodí Odry
    Povodně a sucho 2013 : krajina jako základ řešení
    Present land use changes in the Czech cultural landscape: driving forces and environmental consequences
    Problematika výstavby na poddolovaných plochách v podmínkách karlovarského regionu
    Problematika využitelnosti disponibilních zásob hnědého uhlí podkrušnohorských pánví a následné rekultivace a revitalizace území postižených důlní činností
    Protierozní úprava výsypek na Dolech Nástup Tušimice hydroosevem
    Průzkum úvodních důlních děl v okolí města Sokolova a návrhy jejich zajištění v ostatních oblastech sokolovského revíru
    Předběžné hydrologické vyhodnocení povodní v červenci 1997
    Přehledná mapová dokumentace okresu Most
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin ČR
    Půdy a dlouhodobé změny využití ploch Česka
    Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin ČR
    Recent climate change reconstructed from the borehole temperature data
    Rekultivace a odstraňování následků hlubinné těžby uhlí v OKR
    Rekultivace lomu Most-Ležáky
    Rekultivace Severočeského hnědouhelného revíru v proměnách času
    Rekultivační metody omezující nebezpečí větrné a vodní eroze a jejich aplikace na lokalitách Dolů Bílina
    Relief Národního parku Podyjí a jeho antropogenní transformace
    Revitalizace hnědouhelných regionů - od regionálních přístupů k nadnárodním
    Revitalizační aktivity na řece Moravě
    Runoff changes in areas differing in land-use in the Blanice River basin - application of the deterministic model
    Říční krajina - příčiny a způsoby narušování jejího ekologického kontinua
    Řízení obnovy krajiny postižené těžbou s použitím informačních technologií a vizualizace
    Sanace a rekultivace po hornické činnosti - ostravský odval Ema
    Sledování změn zemského povrchu v oblastech s povrchovou a hlubinnou těžbou hnědého uhlí
    Slope instability hazard evaluation and landslide sites monitoring in the Western Flysch Carpathians (Czech Republic)
    Slope instability hazard evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic) in comparison with standards of European Commission
    Some aspects of the biotic potential of the Ostrava region
    Současné pohledy na cíle a postupy v procesu revitalizace krajiny ovlivněné dobýváním nerostných surovin
    Současný stav příprav realizace zóny technických památek v Mostě
    Spolupráce Severočeských dolů, a.s. s vědeckými pracovišti České republiky v oblasti pedologického a biologického výzkumu
    Srovnání povodí ovlivněného průmyslem s intenzivně zemědělsky obhospodařovaným povodím
    Stav a další vývoj v prognóze rekultivačních prací na Mostecku
    Surovinový potenciál stavebních surovin Mělnicka a Litoměřicka ve vztahu k funkčnímu využití území
    Transformace krajiny po lomové těžbě uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve : vybraná část přednášky, přednesená autory na sympóziu v Dněpropetrovsku ve dnech 15.-18. června 1999
    Trendy ve vývoji odtoku v povodí Otavy
    Uplatnění IPPC při asanačně rekultivačních stavbách v OKR
    Územní ochrana - vrchol pyramidy
    Vliv drenážních systémů na koncentrace dusičnanů v povrchových vodách v povodí VN Švihov
    Vliv stavu a využívání krajiny na povodňovou situaci
    Vliv velkých staveb na odtok v zemědělsko-lesním povodí Cerhovického potoka
    Vliv využití půdy ve zdrojové oblasti na velikost drenážního odtoku
    Vody
    Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení : 11-21 Karlovy Vary, 11-14 Cheb, 11-23 Sokolov, 11-12 Kraslice
    Výstavba vodních nádrží v mostecko-komořanské oblasti
    Význam a postavení Brd v rámci Čech
    Význam Moravského krasu
    Významné krajinné prvky
    Will the river Irtysh survive the year 2030? Impact of long-term unsuitable land use and water management of the upper stretch of the river catchment (North Kazakhstan)
    Yam Hamelach - Mrtvé moře : příběh vzestupu a pádu
    Základní pedologická charakteristika a rekultivační využitelnost skrývkových a výsypkových hornin oblasti dolů Nástup Tušimice
    Zemědělská rekultivace výsypek Dolu Bílina
    Změny v hornictví a hornické krajině Karvinska
    Zróżnicowanie pokryw deluwialnych i aluwialnych w Sudetach Wschodnich w świetle analiz sedymentologicznych i datowań radiowęglowych