Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    využití nerostných zdrojů
Článek
    3. evropská uhelná konference, Izmir (Turecko) 5.-10. května 1997
    18. Pittsburghská uhelná konference, Austrálie 2001
    36. pokračování tradičního sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice" již patří minulosti
    180 let historie těžby lignitu se uzavírá
    Accompanying clays of Sokolov coal mines (on the way from wasted opportunity to practical use)
    Actual tasks for geoethics
    Alkalické horniny jako taviva a zdroje vzácných prvků
    Analýza faktorů ovlivňujících výsledky prognózování zbytkových zásob
    Antropogeniczne zmiany rzeźby i stosunków wodnych na obszarze Kotliny Oświęcimskiej i Třeboňské pánvi (Trzebońskiej Panvi)
    Aplikace a příprava směsi dolomitických hmot a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Aplikace a příprava směsi dolomitových a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Ash characteristic in co-combustion of coal with wood residue, sewage sludge and municipal waste
    Bájný vrch Kozákov
    Barokní sochy z okolí Manětína : (11-42 Manětín)
    Bazalt? Bazalt!
    Beneficiated kaolin production in Czech Republic
    Budou zásady IPPC revolucí v právu o ochraně životního prostředí?
    Buštěhradská halda - zdroj druhotných surovin
    Bylo, nebylo-
    Caves in the southern part of Moravian Carst and Mokrá Cement Plant. Co-operation of Mokrá Cement Plant and scientific institutions
    Cementárenská výroba na Berounsku - minulost a budoucnost?
    Changes of ash and sulphur content in coal mine production cycle
    Chemické zpracování smolince v Jáchymově (uranová žluť - radium - yellow cake)
    'Cín roku 2000 v regionu střední Evropy' 3.-8. září 2000, Sokolov : Krátké ohlédnutí za mezinárodní konferencí
    Clay and man: clay raw materials in the service of man
    Clay minerals in pigments of mediaeval and baroque paintings
    Clays in the 21st century
    Co-gasification of rubber with brown coal
    Cretaceous sandstones in Moravia and Silesia and their application as building and ornamental stones
    Cultivating geoethical responsibility to future generations
    Černá bižutérie keltské Moravy
    České granáty v českém skle
    České rudné hornictví ve 2. polovině 20. století
    "Český granát" z Korutan
    Činnost mezinárodní geologické expedice a geologické expedice společného podniku Mongolčechoslovakmetal v MoLR
    Čisté uhelné technologie (Clean Coal Technologies)
    Dary z třetihor : zkamenělí poslové hnědouhelných močálů
    Dělení moří a oceánů
    Developing geoethics as a new discipline
    Diamantový důl Premier v Jihoafrické republice
    Diamanty z celého světa
    Distribution of sulfur and trace elements in the bituminous coal and anthracite
    Do Alp za drahokamovými almandiny
    "Dobývání uhlí pod vodonosnými horizonty" - stručná informace o výsledcích výzkumného programu, řešeného Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích
    Dobývání uranových rud na území Německa během druhé světové války
    Dolování a zpracování železné rudy v okolí Kraskova a Třemošnice v Železných horách
    Dopady Mnichovské dohody na české hornictví v období druhé republiky a následné okupace
    Doprovodné suroviny severočeského hnědouhelného revíru
    Doterajšie výsledky výskumu dolomitu pre netradičné použitie
    Drahé kameny Afghánistánu a Pákistánu
    Drahé kameny Českomoravské vysočiny trochu jinak
    Drahé kameny Srí Lanky
    Drahé kameny v gotice a na výstavě k výročí republiky : úvod s přehledem historie
    Drahé kameny v technické praxi
    Drahokamové beryly z Písku
    Důlní degazace v OKR
    Důlní vody jako využitelný zdroj uranu
    Dvousté výročí lepidolitu z Rožné
    Effect of zeolites on bacteria, moulds and dust mite allergens in household dust and indoor air
    Ekologicky přijatelné využití černého uhlí
    Ekonomické nástroje ochrany vody ve vyspělých evropských zemích
    The elements distribution during the co-combustion of coal, wood, sludge, plastic and soap
    Energetické politiky vyspělých zemí a jejich domácí disponibilní palivoenergetické zdroje
    Energetické suroviny Polska
    Environmentally acceptable utilization of hard coal
    Estonské zkušenosti s využitím hořlavých břidlic
    Evaluation and utilisation of lignite deposits of the Czech Republic
    Evropské státy uhlí nezatracují : náš rozhovor s poslancem Evropského parlamentu JUDr. Richardem Falbrem
    Experimentální výpal vybraných minerálů a jeho aplikace při studiu materiálu dvou historických pecí
    Extraction of Cu(II) from bentonites by electro-ultafiltration method
    Fosfátové suroviny - úvaha o zajištění čs. potřeb činností v zahraničí
    Geoethics in the family of geosciences
    Geoetika - nová disciplína : s křestním listem v Příbrami
    Geologické vědy na prahu třetího tisíciletí
    Geologie a hornictví podle nových právních předpisů
    Historic and present raw mineral exploration of the volcanic range in northwestern Bohemia
    Historické dolování Fe-rud v širším okolí Bojkovic
    Historický vývoj těžby lignitu na jižní Moravě
    Historie a současnost Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti. O výuce hornických disciplín na historickém území českých zemí
    Historie dobývaní černého uhlí ve Východočeských uhelných dolech
    Historie hornictví ve městě Vejprty a jeho okolí
    Historie těžby granitických pegmatitů na Písecku
    Historie těžby uranu na ložiscích v Jáchymově a Horním Slavkově
    Historie zpracování mosteckého hnědého uhlí
    Hnědé uhlí a udržitelný rozvoj
    Hora svaté Kateřiny, její hornická minulost a budoucnost
    Hornická Příbram po osmatřicáté
    Hornické motivy v české mumismatice : od horního regálu, přes počátek ražby mincí až k hornickým motivům na českých (československých) mincích a medailích
    Hornictví a střety ve sféře veřejného zájmu
    Horniny bohaté glaukonitem v ČR
    Horniny z Pooslaví a Pojihlaví jako drahé kameny
    Hořenec - ložisko červeného pigmentu
    Hořlavý led: spásný energetický zdroj budoucnosti nebo globální ekologická apokalypsa?
    Industrial minerals in the age of global economy
    Informace o průběhu sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice 1995"
    Internetová databáze dekoračních a stavebních kamenů. Barrandienský diabas - příklad významného stavebního kamene : (12-41 Beroun, 12-34 Hořovice)
    Jáchymovské doly v letech 1938-1945
    Jak dál s českým uranem - zajišťuje současná těžba uranu v České republice potřeby našich jaderných elektráren?
    Jaký osud čeká Roşia Montanu a její zlato?
    Jihočeský grafit
    K dolování uranu v revíru Potůčky v Krušných horách
    K některým problémům současného horního práva
    K osmdesátinám Ing. Mojmíra Krautera
    K přítomnosti a budoucnosti geologických věd
    K světovému trendu rudného hornictví a situaci v ČR
    K vládnímu návrhu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí : (Informace o přípravě nové právní úpravy)
    Kámen gotické piety z Magdeburku
    Kamenivo do betonu a problém alkalické reakce
    Kamenná tvář budovy Národního muzea v Praze
    Kapitola z dějin zpracování drahých kamenů ve střední Evropě
    Karbonátové horniny z lokality Konstantin a jejich vhodnost k chemicko-technologickému zpracování a zpracování tavením
    Karlovarská umělecká mozaika
    Kolik je významných vrstev pražské opuky?
    Komořanské kyselky v archivních materiálech báňských úřadů
    Krajina se oceňuje hůř než cement : Postoj veřejnosti k stavbě cementárny a k ochraně životního prostředí na Berounsku
    Kritická analýza životnosti zásob nerostných surovin v dobývacích prostorech a v plánech otvírky, přípravy a dobývání
    Krupka, deposit of Sn-W-Mo ores in the eastern Krušné hory Mts.
    Krušné hory - smutné pohoří
    Kvantifikace externalit vznikajících těžbou a užitím hnědého uhlí
    Leachability of selected trace elements in lignite and its combustion products
    Legislativní a ekonomické aspekty ochrany a šetrného využívání ložisek nerostů
    Lepidolit na Hradisku u Rožné
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Lidská společnost a nerostné suroviny
    Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska
    Ložiska pokrývačských břidlic v Nízkém Jeseníku a renesance jejich využití
    Ložisko Fe-Mn rud a pyritu Chvaletice
    Ložisko mědi a stříbra Lubin-Sieroszowice (Polsko) - geologie, těžba a ekonomické podmínky
    Ložisková geologie nerud na přelomu 20. a 21. století
    Ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních ložisek : (Návrh k analýze třetí části horního zákona)
    Má se Česká republika stát producentem lithia? : možnost využít odpadní materiály
    Magnetovec - kámen tajemný
    Malachit jako drahý kámen je v oblibě již několik tisíciletí
    Maletínské a mladějovské pískovce na Čestném sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci : (14-43 Mohelnice, 24-22 Olomouc)
    Metodika průzkumu hlubokomořských surovinových zdrojů a účast ČR v těchto aktivitách (aktuální stav a perspektivy do budoucnosti)
    Mezinárodní konference k využití uhlí v Praze
    Mikropetrografické a petrochemické rozbory novověké glazované keramiky z lokality Strachotín
    Mineral deposits as ethical category
    Minerální vody mikroregionu Bojkovsko : 25-34 Luhačovice, 35-12 Strání
    Mineralogy and chemistry of conventional and fluidised bed coal ashes
    Mineralogy and trace element chemistry of classical and FBC fly ashes
    Minerals Reserves
    Minulost a současnost zlaté Roşia Montany
    Minulost ještě neskončila
    Mnichovský hadec
    Model GIS pro řešení potenciálních střetů zájmů mezi aspekty využití geologických zdrojů a ochranou životního prostředí
    The Moravian Karst - the cradle of karst research in Central Europe : a brief overview and foreword to the next contributions
    Možnost využití fosforitového ložiska Burenchan v MoLR
    Možnost získávání bromu ze solanek v Republice Kuba
    Možnosti další těžby uranu na ložisku Rožná
    Možnosti těžby metanu z černouhelných ložisek České republiky
    Možnosti využití meziložních písků z uhelného lomu Vršany jako náhradního zdroje namísto otvírky nových ložisek v Poohří
    Možnosti využívání ložiska vločkového grafitu v Tanzánii
    Možnosti zdokonalení úpravy fluoritové suroviny ložiska Čulut Cagan Del v MoLR
    Možnosti zhodnocení odpadního materiálu z těžby přírodních štěrkopísků
    Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou - nová expozice
    Můžeme u nás těžit zlato? : náš stát má významná ložiska zlata, nemá však zájem je využívat
    Nástin úlohy uhelného průmyslu v energetickém hospodářství České republiky
    Návrh kritérií na komplexní zhodnocení starých hald po těžbě rudních a uranových ložisek na příkladu vybraných lokalit Kutnohorska a Příbramska
    Návrh zásad horního zákona ve vztahu k ochraně nerostných zdrojů a ekologického dohledu nad těžbou
    Některé postřehy z konference "Mineral raw materials and mining activity of the 21th century": prognózy vývoje těžby a zásob uhlí v ČR a v jednotlivých revírech, úvahy nad územními a ekologickými limity, podíl uhlí na výrobě elektrické energie, význam využívání alternativních zdrojů
    Některé problémy ve využívání domácích nerostných surovin
    Některé problémy zajištění ochrany a hospodárného využívání nerostných zdrojů
    "Německá drahokamová cesta" - malý průvodce
    Nerostné surovinové zdroje a trvale udržitelný rozvoj
    Nerostné surovinové zdroje ČR a jejich racionální využívání
    Nerostné suroviny - tichá ale účinná zbraň
    Nerostné suroviny : situace v postindustriálním období globalizovaného světa
    Nerostné suroviny, ekologie, Evropa a budoucnost
    Nerostné suroviny pohledem mezinárodní konference EIECE 2007
    Nerostné suroviny první poloviny 21. století - současný stav, problémy a perspektivy
    Nerostné suroviny v postindustriálním období globalizovaného světa
    Nerostné suroviny Vietnamu
    Nerostné zdroje na mořském dně a přístup ČR k nim
    Neslavný monument
    North Bohemian foundry bentonites
    Nové zhodnocení výhradních ložisek nerudních surovin
    Nový IGCP projekt "Organika a ložiska nerostných surovin"
    Obor & osobnost: doc. RNDr. Jiří Krásný, CSc., hydrogeologie
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití : výsledky projektu v roce 2005
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
    Organizace a ekonomika v padesátileté existenci Rudných dolů Příbram
    Ostrov Topazos v Rudém moři
    Ověření možnosti výpočtu zásob nerostných surovin Excelem
    Permokarbonské arkózy, jejich složení a vlastnosti. I
    Permokarbonské červené arkózy, jejich složení a vlastnosti. II
    Perspektiva dotěžení uhelných zásob v severočeském a sokolovském hnědouhelném revíru v návaznosti na koncepci energetické politiky ČR
    Perspektivní potřeby užití hnědého uhlí a možnosti jeho těžby v ČR
    Perspektivy a úskalí uhelného hornictví v ČSFR z hlediska surovinové základny
    Perspektivy těžby a využívání CBM v České republice
    Perspektivy využití slojí porubských vrstev v české části hornoslezské pánve
    Perspektivy využití zásob uhlí ve světě a v Evropě
    Perspektivy zajištění čs. potřeb nerostných surovin geologicko-průzkumnou činností resortů ČGÚ a SGÚ
    Pískovce Vladislavského sálu na Pražském hradě
    Pískovce z Pražského hradu a okolí
    Počátky těžby a užití uranových rud v Čechách
    Podmínky dobývání rozsypového ložiska Sn-W rud Modoto - Bajan Mod v MoLR
    Podmínky provádění geologicko-průzkumných prací pro kontrahenty Mezinárodního úřadu pro mořské dno
    Podmínky využití polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory - III. část
    Podzemní zásobníky plynu - důležitý článek v plynárenské soustavě
    Podzemní zásobníky plynu
    Porovnání chemického složení amfibolových rohovců v širším okolí neolitického produkčního centra u Jistebska, Jizerské hory
    Postavení a perspektiva hnědého uhlí v ČR
    Postavení a perspektiva hnědého uhlí v ČR
    Postavení ložisek nevyhrazených nerostů v surovinovém potenciálu České republiky
    Poznatky z lesnické rekultivace plaviště popelovin v Bukovině
    Poznatky z prospekce rud ve středním Švédsku
    Právo těžby na volném moři
    Pražské přírodní parky čtvrtstoleté
    Prezentace CVVP - Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin
    Problematika efektivnosti využití doprovodných surovin
    Problematika externalit v oblasti dobývání, úpravy a odbytu surovin
    Problematika těžby rop z rozpukaného krystalinika
    Problematika využitelnosti disponibilních zásob hnědého uhlí podkrušnohorských pánví a následné rekultivace a revitalizace území postižených důlní činností
    Proč rostou ceny nerostných surovin a co z toho plyne pro budoucí surovinové strategie?
    Progressive and efficient nonenergy applications of lignite
    Prospects for coal use in the Czech Republic at the beginning of the 21st century
    Průzkum ložiska apatitu Evate v Mosambické lidové republice
    Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Přírodní tektitové glyptiky
    Přírodní zeolity a jejich vlastnosti, významné pro ekologické aplikace
    Přírodní zeolity a jejich vlastnosti, významné pro ekologické účely
    Příspěvek k současné problematice využívání domácích rudních surovin
    Quo vadis res metallica Bohemoslovaca : Budoucnost naší těžby (rud) je možná jen s informatikou
    Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin ČR
    Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů
    Rudní ložiska Polska
    Safíry pravé i nepravé : drahé kameny na středověkých uměleckých předmětech
    Search for clay alternatives to bentonites used as a backfill in radioactive waste repository - mineralogical approach
    Selected aspects of raw materials extraction in the Czech Republic in 1990-2006, impacts of economic transformation and environmental consequences
    Selected changes in exploitation and mining of mineral resources in the Czech Republic in the period 1993-2005
    Seminář z konference o životním prostředí
    Separátní hnědouhelná pánvička Žichlice v severočeském terciéru
    Slivenecký mramor
    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/51/ES a její zavádění v ČR
    Some remarks to a non-ethical use of mineral resources in West Bohemia
    Současná světová praxe zveřejňování údajů o zdrojích a zásobách nerostných surovin
    Současné a budoucí postavení České republiky v zajišťování zdrojů nerostných surovin
    Současné pohledy na cíle a postupy v procesu revitalizace krajiny ovlivněné dobýváním nerostných surovin
    Současné směry výzkumu a využití hořlavých břidlic
    Současný vývoj Státní energetické koncepce
    Spinely v historických špercích
    Statické zajištění sakrálních staveb na poddolovaném území
    Sto let od založení dolu Československé armády v SHR
    Stopy po výrobě brusných kotoučů v Klokočských skalách u Turnova
    Strateški vidiki oskrbe centralne in jugovzhodne Evrope z električno energijo z oceno vloge premoga ter premogovnih tehnologij
    Structure of hard coals and its influence on coal conversion processes : the influence of the chemical and physical structure of maceral groups on the behavior of bituminous coal in conversion processes
    Stříbro a Čechy okolo roku 1000
    Stříbro a Horní Slavkov
    Studie možností využití odpadních hald po těžbě
    Studijní cesta skupiny báňských odborníků do řeckého lignitového revíru Ptolemaida
    The study of higher ash lignite composition on affinity and volatility of toxic elements and substances for energetic utilization
    Surovinová politika a proces posouzení jejích vlivů na životní prostředí
    Surovinová politika a využívání nerostného bohatství
    Surovinová politika ČSSR a zajištění potřeb nerostných surovin
    Surovinová základna severní části moldanubického plutonu
    Surovinový potenciál jednotlivých krajů podle druhů surovin
    Suroviny s nízkým obsahem zeolitů z Nikaraguy a možnosti jejich využití
    Světové a středoevropské perspektivy poptávky uhlí do toku 2030
    Světové hornické kongresy - mezinárodní spolupráce a aktivity ZSDNP - ČNK v roce 1998-2000 příprava XVIII. Světového hornického kongesu v Las Vegas
    Světové surovinové zdroje ropy a zemního plynu : prognózy jejich vývoje a možného dopadu na palivoenergetickou bilanci České republiky
    21. Světový hornický kongres v Krakově : nové výzvy a vize
    Šestá Evropská uhelná konference se konala 26.-29. září 2005 v Bělěhradu
    Taje hornické krajiny II
    Taje hornické krajiny III
    Technologie úpravy rozsypových rud ložiska Modoto a její výsledky
    Technologie úpravy rudy z ložiska Nam Nam Xe ve VSR
    Těžba kovů platinové skupiny a jejich užití
    Těžba ložisek nerostných surovin - věc veřejná
    Těžba uhlí metodou "board and pillar" v revíru Godavari Valley v Indii
    Transformation the oil reservoir - Damborice to the UGS - the first phase
    Třebíčský durbachitový masiv
    Typologie využitelnosti hnědého uhlí v dílčích oblastech severočeské hnědouhelné pánve
    Uhlí, koks a brikety v roce 2006
    Uhlí, ropa, zemní plyn - světové a naše zásoby, těžba, spotřeba a výhledy
    Uhlí třetího tisíciletí - CLEAN COAL 2000
    Uhlí v liberecké průmyslové oblasti v údobí průmyslové revoluce
    Uhřice-Jih, první ložisko jedenadvacátého století
    Upravitelnost wolframitové rudy ložiska Ongon Chajrchan a poloprovozní výzkum technologie její úpravy
    Uralské acháty
    Uran v českých dějinách
    Uranové ložisko Rožná, možnosti dalšího průzkumu a exploatace
    Uranový průmysl v České republice - historie a současný vývoj
    Use of caustobioliths for preparation of carbon materials and waste treatment
    Ušlechtilé kameny v obnoveném Stavovském divadle v Praze
    Utilization of alternative fuels in the fluidized-bed boilers
    Utilization of coal in the Czech Republic review overlook
    Úvaha o zdrojích energie pro 21. století
    Vědeckotechnická konference Věda v praxi - likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři 1993-2008
    Vliv těžby uhlí v České republice na jeho zásoby
    Vločková slída
    Vybrané problémy nerostných surovin ve vztahu k novému hornímu zákonu
    Východiska a cíle pro formulování surovinové politiky státu v oblasti nerostných surovin
    Východiska tvorby energetické politiky EU a ČR
    Východoslovenské obsidiány a jejich využití
    Výhodnost uhlí jako domácí strategické suroviny pro pokrytí energetické potřeby státu - ekonomický a sociální efekt
    Výskyt a rozložení dehtů v hnědém uhlí severočeské hnědouhelné pánve
    Výsledky geologického průzkumu a využívání nerostné surovinové základny České republiky v letech 1986-1990
    Výsledky mezinárodního nabídkového řízení na průzkum zlata v České republice
    Vytěžitelné zásoby a těžební ztráty
    Využijeme těžké minerály z ložisek písků?
    Využití bakterií k rozkladu uhelné hmoty a tvorbě metanu
    Využití digitálního modelu terénu ATLAS v podmínkách ložiska Krásno
    Využití doprovodných surovin Sokolovské uhelné, a.s.
    Využití nerostného bohatství Číny
    Využití odpadů jako surovinových a energetických zdrojů
    Využití odpadů uhelných úpraven včetně produktů nově zaváděné bezodpadové technologie
    Využití vedlejších produktů a skrývky z těžby uhlí a jeho potenciální příspěvek k ochraně rašelinišť
    Využití vltavínů v prehistorii až rané době dějinné ve střední Evropě
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : paleontologické nálezy, zajištění důlních děl, rekultivace vytěžených lomů. III. část
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : přípravný-projekční, povolovací proces - řešení střetů zájmů, těžba a zpracování uhlí. II. část
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři. I. část
    Vývoj konjunktury vybraných nerostných surovin v roce 1990
    Vývoj použití cínu od nejstarších dob a perspektivy jeho výroby v budoucnosti
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997
    Vývoj těžby uhlovodíků
    Význam a efektivní využití domácího uhlí
    Význam těžby stříbra v dějinách Horního Slavkova
    Vznik a využití antropogenních ložisek na příkladech z ostravského kraje
    Vznik alkalické reakce v betonové podlaze
    World coalbed methane projects
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie vltavínových šperků
    Za minerály do portugalské Panasqueiry
    Zahraniční obchod s nerostnými surovinami v roce 2001. I. část, Rudy, kovy, palivoenergetické suroviny
    Zahraniční obchod s nerostnými surovinami v roce 2001. II. část, Nerudy, stavební suroviny, vybrané ostatní suroviny a produkty, odpady
    Základní přístupy k ekonomickému hodnocení využitelnosti zdrojů nerostných surovin
    Zeolity a možnosti jejich využití
    Zhodnocení a využití dolomitů v dobývacím prostoru Vel'ká Čierna I v Rajecké kotlině Slovenské republiky
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso (západní Afrika) a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečná doporučení
    Zhodnocení těženého důlního plynu z uzavřených dolů ve Spolkové republice Německo
    Zkušenosti s dalším rozvojem prostorových a časových modelů
    Zkušenosti s využíváním ložisek safírů v Laoské lidově demokratické republice
    Změny v horním právu a v některých souvisejících oborech v roce 2009
    Zpracování geologických údajů z ložisek uhlí
    Zpracování ozdobných kamenů Podkrušnohoří
    Životnost průmyslových zásob nerostných surovin v ČR