Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    záplavová niva
Článek
    Akumulační a erozní fáze v Moravském krasu
    Akumulační a morfostratigrafické úrovně Říčky (Moravský kras) (24-41 Vyškov)
    Anastomózní říční systém v CHKO Litovelské Pomoraví (24-22 Olomouc)
    Anthropogenic impact on selected oxbow lakes in the Elbe River floodplain
    Archeologie údolní nivy : aneb Proč možná zanikla Velká Morava
    Arsenic enrichment in groundwater of the alluvial aquifers in Bangladesh : an overview
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2007 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2007 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2007 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2008 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2008 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Biogenní přepracování holocenních a recentních nivních usazenin v České republice
    Calculation of nutrient retention in European catchments applying a standard tool: EUROHARP-NUTRET
    Character and dynamics of the floodplain of the Losenice stream, Bohemian Forest
    Comparative analysis of the floods in Prague (Czechia) and in Seville (Spain): seen from the geographical viewpoint
    Contamination of soils and groundwater by petroleum hydrocarbons and volatile organic compounds - Case study: ELSLAV BRNO
    Databáze vrtů provedených v údolní nivě pravého břehu Odry mezi ústím Zábřežky a ústím Ostravice v Ostravě
    Dendrochronological records of the floodplain morphology transformation of Desná River Valley in the last 150 years, the Hrubý Jeseník Mts. (Czech Republic)
    Dendrochronological research and radiocarbon dating of subfossil trunks from Mohelnice (Northern Moravia)
    Dendrochronologické a radiometrické zpracování subfosilních kmenů z Mohelnice
    Depoziční architektura moderních fluviálních sedimentů na lokalitě Čerták (Staré Město u Uherského Hradiště) - umělé mrtvé rameno řeky Moravy : 25-33 Uherské Hradiště
    Development of vegetation in the Labe river floodplain
    Do Bavorska za revitalizacemi
    Dubové kmeny v holocenních usazeninách Labe: substrát pro zachování hmyzu, stop po jeho činnosti a stop exploatace dřevité hmoty dalšími organizmy
    Ecomorphological evaluation of the stream habitat quality and its application on the model area of Rakovnický Stream Basin
    Efekt revitalizačních úprav potočních koryt
    Ekologické rámce protipovodňových opatření
    Ekologický nivní fenomén
    Eolická komponenta v holocenních fluviálních sedimentech na lokalitě Stará Boleslav-děkanská zahrada (12-24 Praha)
    Eolická komponenta v holocenních fluviálních sedimentech na lokalitě Stará Boleslav-děkanská zahrada
    Erozní a akumulační procesy procesy v říčních nivách po povodni v srpnu roku 2002
    Evolution of South Moravian Flood Plains
    Facie, magnetická susceptibilita a obsahy těžkých kovů v sedimentech regulovaného koryta řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kostelany
    Factors controlling the chemistry and mineralogy of selected soil types of the Czech Republic and Egypt
    The flood in August 1880 - one of the most severe natural disasters of the 19th century in the Ostrava region (Czech Republic)
    Floodplain and its delimitation
    Geochemické mapy povodňových sedimentů v měřítku 1 : 200 000 : soubor map pro potřeby orgánů státní správy
    Geoekologické souvislosti vzniku a důsledků povodní
    Geofyzikální možnosti studia nivy
    Geoinformatic assessment of extreme flood consequences - case study: flood in August 2002 in Central Europe
    Geologická stavba okolí Mikulčic-Valů (34-24 Holíč)
    Geologická stavba velkomoravského mocenského centra Břeclav-Pohansko a jeho okolí (34-23 Břeclav)
    Geomorfologické typy vodních toků a jejich využití pro revitalizace
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 v nivách a korytech toků povodí Odry a Moravy na Moravě
    Geomorfologické změny v říčních nivách po srpnové povodni roku 2002
    Geomorfologie
    Geomorphological aspects of the flood of July 1997 in the Moravia and Oder basins in Moravia, Czech Republic
    Geomorphological mapping in the Southern part of "Veltrubský luh" natural reserve
    Geomorphologie
    Geomorphology
    Historical climatic record from flood sediments deposited in the interior of Spirálka Cave, Czech republic
    Hodnocení radioaktivity náplavových uloženin v zátopových oblastech z roku 1997 z prostoru mezi Olomoucí a Šumperkem
    Holocenní niva středního Labe
    Hydraulické vyhodnocení dynamiky odtoků a rozlivů
    Hydroekologické hodnocení toků
    Hydrological regime of the riparian landscape of the Morava river in the light of the past and recent changes
    Identification of floodplain elements suitable for use in integrated flood protection using hydromorphological mapping. Case study: upper Opava River basin (Czech Republic)
    Institutional fragmentation as an impediment to sustainable land-use in the Morava River floodplain
    Interactive use of groundwater hydraulic modelling and GIS application for predicting of groundwater level rise impacts
    Interakce nivní sediment-voda-atmosféra
    Jak se u nás mají revitalizace?
    K charakteristice niv brdských toků
    K problematice stáří sedimentů údolních niv moravskoslezských řek
    Kontaminace vodních toků v nivě dusičnany
    Korytovo-nivné geosystémy a riečna krajina: prieskum a hodnotenie
    Křik nivy lahovické
    Kvartér a přírodní nebezpečí v okolí Estelí v Nikaragui
    Kvartérně-geologický výzkum a vývoj údolní nivy v Přírodním parku "Niva Dyje" mezi Břeclaví a Lednicí : 34-23 Břeclav
    Kvartérní sedimenty na mapě 14-412 Šumperk (14-41 Šumperk)
    Kvartérní sedimenty na území listu 12-144 Lány : 12-14 Rakovník
    Kvartérní sedimenty nivy Moravy u Uherského Ostrohu (35-11 Veselí nad Moravou)
    Landuse changes as indicator of flood risk
    Late Glacial and Holocene development of the vegetation in the Labe (Elbe) river flood-plain (Central Bohemia, Czech Republic)
    Long-term impacts of the 1997 floods in the Morava River Basin
    Malakostratigrafie nivy Klentnického potoka u Pavlova (CHKO/BR Pálava) : 34-14 Mikulov
    Měkkýši svrchní části sedimentů nivy Zákolanského potoka v Otvovicích u Kralup nad Vltavou
    Metamorfóza údolních niv po povodni v červenci 1997 na horní Moravě
    Modelové oblasti
    Morava River flood plain sediments deposited during the last millennium: Climatic and anthropogenic record
    Moravské poříční a údolní nivy, povodně a lidé
    Možnosti a přínosy revitalizací vodního prostředí
    Možný přínos geografického přístupu pro studium údolních niv
    Naše nivy v proměnách času. I., Vznik a vývoj dnešních niv
    Naše nivy v proměnách času. II., Osud niv v dnešní době
    Některé úspěšné revitalizace v Jižních Čechách
    Nevulkanické kvartérní sedimenty v oblasti Masayi a Granady (Nikaragua)
    Niva - důležitý hydrogeologický fenomén
    Niva a pravěké osídlení
    Niva Labe mezi Nymburkem a Mělníkem
    Niva Labe v okolí Staré Boleslavi (13-13 Brandýs nad Labem)
    Niva z geotektonického pohledu
    Nivní a lužní půdy
    Nivní uloženiny Dyje u Micmanic : 34-13 Dyjákovice
    Nová dendrochronologická laboratoř v Mikulčicích
    Nové nálezy karbonské flóry v exotických blocích v řece Bečvě u Choryně na Moravě
    Ochrana podzemních vod v pravobřežní údolní terase řeky Bečvy před chemickým znečištěním z území závodu DEZA, a.s. Valašské Meziříčí a sanace znečištění na území závodu pomocí hydraulické bariéry
    Palynological study of Holocene sediments at Early Medieval centre at Pohansko near Breclav (Czech Republic)
    Ploučnice zdánlivě idylická
    Pokračování "nivního" projektu v Mikulčicích
    Pokryvné útvary a půdy
    Polygenetické sedimenty jv. od Prešova a ich inžinierskogeologické vlastnosti
    Posouzení stability hrází na řece Odře s využitím GIS
    Possible catchment scale solutions to contaminated sediments in the Elbe River
    Povodeň na řece Odře v červenci 1997
    Povodně na drobných tocích z pohledu ochrany krajiny
    Povodně v Berouně
    Prostorová strukturace říčních niv: vznik - chování - využívání
    Předběžná zpráva o mapování na listu Olomouc (24-224 Olomouc)
    Přeměny údolních niv a koryt vodních toků ve vztahu k povodním
    Přírodní archiv řeky Moravy : jak se říční niva stávala neobyvatelnou
    Přírodní park "Niva Dyje" (jižní část) : geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy : 34-23 Břeclav
    Příspěvek k poznání vývoje některých ukazatelů chemismu podzemní vody v jímacím území u Kněžpole v nivě Moravy
    Příspěvek k určení vlivu geografických podmínek na průběh povodně v červenci 1997
    Půdy, svahoviny a zvětraliny v profilu mezi Karlštějnem a Litní (rýha spol. Telecom)
    Quaternary freshwater ostracode fauna from Krumvíř (Czech Republic)
    Recentní kontaminace říčních sedimentů Jizery kovy a metaloidy v porovnání s přirozeným pozadím
    Reconstruction of vegetation development in floodplain of the Litavka River in Holocene (Central Bohemia, Brdy Mts.)
    Record of changes of vegetation in sediments of the Morava River in the Protected Landscape Area Litovelské Pomoraví
    Rekonstrukce holocenních koryt řeky Berounky v oblasti mezi Černošicemi a Lahovicemi : 12-42 Zbraslav
    Rekonstrukce vývoje vegetace ve vztahu k osídlení u Staré Boleslavi během posledních 2500 let
    Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic)
    Revitalizace a hydroinformatika na Ploučnici
    Revitalizace Slupského potoka v Neustupově
    Revitalizační úpravy potočních koryt
    The role of geomorphology in the landscape-ecological research
    Říční krajina - příčiny a způsoby narušování jejího ekologického kontinua
    Říční ramena - ohrožený krajinný fenomén : možnosti jejich obnovy z hlediska podpory biodiverzity v povodí
    Sedimenty v údolích a jejich význam pro řešení současných záplav
    Sledování možnosti vsakování vody do aluvia nivy metodami užité geofyziky
    Sledování režimu podzemních vod v údolních nivách na jižní Moravě
    Soil Contamination in a Flooded area of Morava River Basin after the Flooding in 1997
    Specifické problémy při matematickém modelování proudění vody v síti vodních toků
    Srážky, povodně a niva
    Stanovení přirozeného pozadí říčních sedimentů Bíliny pro kovy a metaloidy
    Středoevropská niva - její minulost a význam z pohledu paleoekologie
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. V., Otázka přirozeného bezlesí v českých zemích a na Slovensku
    Údolí nivy v hydroekologických mapách
    Údolní niva a sídelně archeologický výzkum velkomoravských mocenských center
    Ukončení projektu Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002
    Úloha mokřadů v koloběhu energie, vody, živin, uhlíku a těžkých kovů v krajině
    Umělý mokřad na Stříbrném potoce
    Utajovaná přívalová povodeň na jižní Moravě 9. června 1970 : k 40. výročí přírodní katastrofy, která si vyžádala 35 lidských životů
    Úvahy nad chystanou novelou vodního zákona
    Úvodní slovo editora
    Užití historických dat při rekonstrukci avulze koryta Berounky mezi Zbraslaví a Lahovicemi : 12-42 Zbraslav
    Vliv člověka na lokální vývoj holocenní vegetace v nivě řeky Świder (Polsko)
    Vliv extrémních povodní na dlouhodobé změny prostředí údolní nivy
    Vliv prostorové schematizace na kvalitu numerického modelovaní proudění vody při povodních
    Vliv reliéfu na složení fluviálních hlín
    Vodu nezastavíš : přívalové deště v české a moravské krajině
    Výsledky geologického výzkumu širšího okolí Hodonína, Ratíškovic a Dubňan (34-22 Hodonín)
    Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998 (34-22 Hodonín)
    Výsledky výzkumu nivy Labe u Kostelce nad Labem (12-22 Mělník, 12-24 Praha)
    Využití magnetické susceptibility a dalších prostředků pro studium povodňových sedimentů v antropogenně ovlivněné nivě řeky Olše
    Využití matematického modelu pro posouzení navržených protipovodňových opatření v lukách u Příchovic
    Vývoj rostlinných ekosystémů v nivě Labe v pozdním glaciálu a holocénu
    Vývoj údolní nivy řeky Odry v ostravské pánvi
    Výzkum nivy řeky Moravy a jeho význam pro studium povodní (24-22 Olomouc, 34-22 Hodonín)
    Výzkum údolní nivy Jizery v okolí Benátek nad Jizerou : 13-11 Benátky nad Jizerou
    Výzkum změn biocenóz a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Bečvy po povodni 1997 (předběžné sdělení) : předběžné sdělení
    Významné krajinné prvky
    Zakládání obchodního centra Vaňkovka
    Záplavy jako geologický jev
    Zastoupení organického materiálu v rámci moderních fluviálních sedimentů na Zlínsku : 25-31 Kroměříž, 25-32 Zlín
    Záznam změn vegetace v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Změny koryta dolní Dyje v období 1830-2001 způsobené antropogenní činností
    Změny v korytě a údolní nivě Blanice mezi Tišovicemi a Vodňany při povodni v srpnu 2002
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví (24-22 Olomouc, 34-22 Hodonín)
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Zrychlené přetváření údolních niv malých toků ve středočeské oblasti v posledních deseti letech